2 Timóteo

7. Boj výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval.

8. Již za tím odložena jest mi koruna spravedlnosti, kterouž dá mi v onen den Pán, ten spravedlivý soudce, a netoliko mně, ale i všechněm těm, kteříž milují příští jeho.

9. Přičiň se k tomu, abys ke mně brzo přišel.

10. Nebo Démas mne opustil, zamilovav tento svět, a šel do Tessaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmacie.

11. Sám toliko Lukáš se mnou jest. Marka vezmi s sebou; nebo jest mi velmi potřebný k službě.

12. Tychikať jsem poslal do Efezu.

13. Truhličku, kteréž jsem nechal v Troadě u Karpa, když půjdeš, přines s sebou, i knihy, zvláště pergamén.

14. Alexander kotlář mnoho mi zlého způsobil; odplatiž jemu Pán podle skutků jeho.

15. Kteréhož i ty se vystříhej; nebo velmi se protivil řečem našim.

16. Při prvním mém odpovídání žádný se mnou nebyl, ale všickni mne opustili. Nebudiž jim to počítáno za hřích.

17. Pán pak byl se mnou a posilnil mne, aby skrze mne utvrzeno bylo kázání o Kristu, a aby je slyšeli všickni národové. I vytržen jsem byl z úst lva.

18. A vysvobodíť mne Pán od každého skutku zlého a zachová k království svému nebeskému, jemuž sláva na věky věků. Amen.

19. Pozdrav Prišky a Akvile, i Oneziforova domu.

20. Erastus zůstal v Korintu, Trofima pak nechal jsem v Milétu nemocného.

21. Pospěš před zimou přijíti ke mně. Pozdravuje tebe Eubulus a Pudens a Línus a Klaudia, i všickni bratří.

22. Pán Ježíš Kristus budiž s duchem tvým. Milost Boží s vámi. Amen. List tento druhý psán jest z Říma k Timoteovi, (kterýž první v Efezu za biskupa skrze vzkládání rukou zřízen byl,) když Pavel opět po druhé se stavěl před císařem Neronem.

Significados: Nebo.

Você está lendo 2 Timóteo na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 4 capítulos, e 83 versículos.