Efésios

1. Pavel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši:

2. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.

3. Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu.

4. Jakož vyvolil nás v něm před ustanovením světa k tomu, abychom byli svatí a neposkvrnění před obličejem jeho v lásce,

5. Předzřídiv nás k zvolení za syny skrze Ježíše Krista v sebe, podle dobře libé vůle své,

6. K chvále slávy milosti své, kterouž vzácné nás učinil v milém Synu svém.

7. V němžto máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství milosti jeho,

8. Kterouž rozhojnil k nám ve vší moudrosti a opatrnosti,

9. Oznámiv nám tajemství vůle své podle dobré libosti své, kteroužto libost předuložil byl sám v sobě,

10. Aby v dokonání plnosti časů v jedno shromáždil všecko v Kristu, buďto nebeské věci, buďto zemské.

11. V něm, pravím, v kterémžto i k losu připuštěni jsme, předzřízeni byvše, podle předuložení toho, jenž všecko působí podle rady vůle své,

12. Abychom tak byli k chvále slávy jeho my, kteříž jsme prve naději měli v Kristu.

13. V kterémžto i vy naději máte, slyševše slovo pravdy, totiž evangelium spasení vašeho, v němžto i uvěřivše, znamenáni jste Duchem zaslíbení Svatým,

14. Kterýž jest závdavek dědictví našeho, na vykoupení toho, což jím dobyto jest, k chvále slávy jeho.

15. Protož i já, slyšev o vaší víře v Pánu Ježíši, a o lásce ke všem svatým,

16. Nepřestávám díků činiti z vás, zmínku čině o vás na modlitbách svých:

17. Aby Bůh Pána našeho Jezukrista, Otec slávy, dal vám Ducha moudrosti a zjevení, v poznání jeho,

18. A tak osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje povolání jeho a jaké bohatství slávy dědictví jeho v svatých,

19. A kterak jest převýšená velikost moci jeho k nám věřícím podle působení mocnosti síly jeho,

20. Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na pravici své na nebesích,

21. Vysoce nade všecko knížatstvo, i mocnosti, i moci, i panstvo, i nad každé jméno, kteréž se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i v budoucím.

22. A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal hlavu nade všecko církvi,

23. Kterážto jest tělo jeho a plnost všecko ve všech naplňujícího.

Você está lendo Efésios na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 6 capítulos, e 155 versículos.