Introdução Esboço Capítulo Anterior Próximo Capítulo

Filemom

1. Pavel, vězeň Krista Ježíše, a Timoteus bratr, Filemonovi milému, a pomocníku našemu,

2. A Apfie sestře milé, a Archippovi spolurytíři našemu, i vší církvi, kteráž jest v domě tvém:

3. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.

4. Díky činím Bohu svému, vždycky zmínku o tobě čině na svých modlitbách,

5. Slyše o lásce tvé a víře, kterouž máš ku Pánu Ježíšovi, i ke všechněm svatým,

6. Aby společnost víry tvé mocná byla a tudy poznáno býti mohlo, cožkoli dobrého jest v vás skrze Krista Ježíše.

7. Radost zajisté máme velikou, a potěšení z lásky tvé, že srdce svatých občerstvena jsou skrze tebe, bratře.

8. Protož ačkoli mnohou smělost mám v Kristu rozkázati tobě, což by náleželo,

9. Však pro lásku raději tebe prosím, jsa již takový, totiž Pavel starý, a nyní i vězeň Ježíše Krista.

10. Prosímť pak tebe za syna svého, kteréhož jsem zplodil v vězení svém, Onezima,

11. Kterýž byl někdy tobě neužitečný, ale nyní tobě i mně velmi užitečný, jehožť jsem odeslal.

12. Protož ty jej, (totiž srdce mé,) přijmi.

13. Kteréhožto já chtěl jsem byl při sobě zanechati, aby mi posluhoval místo tebe v vězení, kteréž trpím pro evangelium;

14. Ale bez vědomí tvého nechtěl jsem nic učiniti, aby dobrý skutek tvůj nebyl jako bezděky, ale z dobré vůle.

15. Ano snad proto byl odšel na chvíli, abys jej potom věčného měl,

16. Již ne jako služebníka, ale více než služebníka, totiž bratra milého, zvláště mně, a čím víc tobě, i podle těla, i v Pánu.

17. Protož máš-li mne za tovaryše, přijmiž jej, jako mne.

18. Jestližeť pak v čem ublížil, anebo jest-liť co dlužen, to mně přičti.

19. Já Pavel psal jsem svou rukou, jáť zaplatím; ať nedím tobě, že ty i sám sebe jsi mi dlužen.

20. Tak, bratře, ať já uživu tebe v Pánu; očerstviž srdce mé v Pánu.

21. Jist jsa tvým poslušenstvím, tak jsem tobě napsal, věda, že i více, nežli pravím, učiníš.

22. A mezi tím připraviž mi také hospodu; neboť naději mám, že k modlitbám vašim budu vám navrácen.

23. Pozdravují tě Epafras, (spoluvězeň můj pro Krista Ježíše,)

24. Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, pomocníci moji.

25. Milost Pána našeho Jezukrista budiž s duchem vaším. Amen. List tento k Filemonovi psán byl z Říma po Onezimovi služebníku.

Introdução Esboço Capítulo Anterior Próximo Capítulo

Você está lendo Filemom na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 1 capítulos, e 25 versículos.