Números

1. Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinai, v stánku úmluvy, prvního dne měsíce druhého, léta druhého po vyjití jejich z země Egyptské, řka:

2. Sečtěte summu všeho množství synů Izraelských po čeledech jejich, a po domích otců jejich, vedlé počtu jmen každého pohlaví mužského po hlavách jejich,

3. Od dvadcítiletých a výše všecky, kteříž by mohli jíti k boji v Izraeli, sečtěte je po houfích jejich, ty a Aron.

4. A bude s vámi z každého pokolení jeden muž, kterýž by přední byl v domě otců svých.

5. Tato pak jsou jména mužů, kteříž stanou s vámi: Z pokolení Rubenova Elisur, syn Sedeurův;

6. Z Simeonova Salamiel, syn Surisaddai;

7. Z Judova Názon, syn Aminadabův;

8. Z Izacharova Natanael, syn Suar;

9. Z Zabulonova Eliab, syn Helonův;

10. Z synů Jozefových, z pokolení Efraimova Elisama, syn Amiudův; z Manassesova Gamaliel, syn Fadasurův;

11. Z Beniaminova Abidan, syn Gedeonův;

12. Z pokolení Dan Ahiezer, syn Amisaddai;

13. Z Asser Fegiel, syn Ochranův;

14. Z pokolení Gád Eliazaf, syn Duelův;

15. Z Neftalímova Ahira, syn Enanův.

16. Ti jsou slovoutní z lidu, knížata pokolení otců svých, ti jako hlavy tisíců Izraelských budou.

17. Vzal tedy Mojžíš a Aron muže ty, kteříž jmenováni byli,

18. A shromáždili všecko množství prvního dne měsíce druhého, kteříž přiznávali se k rodům svým po čeledech svých, po domích otců svých, a vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše po osobách svých.

19. Jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak sčetl je na poušti Sinai.

20. I bylo synů Rubena prvorozeného Izraelova, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, a podlé počtu jmen, po hlavách jejich, všech pohlaví mužského, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji,

21. A načteno jich z pokolení Rubenova čtyřidceti šest tisíců a pět set.

22. Z synů Simeonových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, sečtených jeho vedlé počtu jmen, po hlavách jejich, všech pohlaví mužského od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji,

23. Načteno jich z pokolení Simeonova padesáte devět tisíců a tři sta.

24. Z synů Gádových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli bojovati,

25. Načteno jich z pokolení Gádova čtyřidceti pět tisíců, šest set a padesát.

26. Z synů Judových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcíti let a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji,

27. Načteno jich z pokolení Judova sedmdesáte čtyři tisíce a šest set.

28. Z synů Izacharových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji,

29. Načteno jich z pokolení Izacharova padesáte čtyři tisíce a čtyři sta.

30. Z synů Zabulonových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji,

31. Načteno jich z pokolení Zabulonova padesáte sedm tisíců a čtyři sta.

32. Z synů Jozefových, a nejprv, synů Efraimových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji,

33. Načteno jich z pokolení Efraimova čtyřidceti tisíc a pět set.

34. Potom z synů Manassesových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž vycházeli k boji,

35. Načteno jich z pokolení Manassesova třidceti dva tisíce a dvě stě.

36. Z synů Beniaminových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti do boje,

37. Načteno jich z pokolení Beniaminova třidceti pět tisíců a čtyři sta.

38. Z synů Dan, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž vycházeli k boji,

39. Načteno jich z pokolení Dan šedesáte dva tisíce a sedm set.

40. Z synů Asser, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti na vojnu,

41. Načteno jich z pokolení Asser čtyřidceti jeden tisíců a pět set.

42. Z synů Neftalímových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji,

43. Načteno jich z pokolení Neftalímova padesáte tři tisíce a čtyři sta.

44. Ten jest počet těch, kteréž sečtl Mojžíš a Aron a knížata Izraelská, dvanácte mužů, kteříž byli vybráni po jednom z domů otců svých.

45. I bylo všech sečtených synů Izraelských po domích otců jejich, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli vycházeti k boji v Izraeli,

46. Všech sečtených bylo šestkrát sto tisíc, a tři tisíce, pět set a padesáte.

47. Levítové pak vedlé pokolení otců svých nejsou počítáni mezi ně.

48. Nebo byl mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

49. Pokolení Levítského nebudeš počítati, a nepřičteš jich k synům Izraelským,

50. Ale ustanovíš Levíty nad příbytkem svědectví, a nade vším nádobím jeho, a nade všemi věcmi, kteréž přináležejí k němu. Oni nositi budou příbytek i všecka nádobí jeho, oni přisluhovati budou jemu, a vůkol příbytku klásti se budou.

51. Když se pak s místa bude míti hýbati příbytek, složí jej Levítové; a když se bude klásti příbytek, vyzdvihnou jej Levítové. Kdož by koli cizí přistoupil, umře.

52. I budouť se klásti synové Izraelští, jeden každý v ležení svém, a jeden každý pod praporcem svým, a po houfích svých.

53. Levítové pak klásti se budou vůkol příbytku svědectví, aby nepřišlo rozhněvání mé na shromáždění synů Izraelských; i budou Levítové držeti stráž u příbytku svědectví.

54. Učinili tedy to synové Izraelští; všecko, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak učinili.

Significados: Sinai, Natanael, Nebo.

Você está lendo Números na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 36 capítulos, e 1286 versículos.