2 Timóteo

7. Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geeindigd, ik heb het geloof behouden;

8. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.

9. Benaarstig u haastelijk tot mij te komen.

10. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is naar Thessalonica gereisd; Krescens naar Galatie, Titus naar Dalmatie.

11. Lukas is alleen met mij. Neem Markus mede, en breng hem met u; want hij is mij zeer nut tot den dienst.

12. Maar Tychikus heb ik naar Efeze gezonden.

13. Breng den reismantel mede, dien ik te Troas bij Karpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken, inzonderheid de perkamenten.

14. Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaads betoond; de Heere vergelde hem naar zijn werken.

15. Van welken wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan.

16. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij allen verlaten. Het worde hun niet toegerekend.

17. Maar de Heere heeft mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd; opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking, en alle heidenen dezelve zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost.

18. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk, en bewaren tot Zijn hemels Koninkrijk; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

19. Groet Priska en Aquila, en het huis van Onesiforus.

20. Erastus is te Korinthe gebleven; en Trofimus heb ik te Milete krank gelaten.

21. Benaarstig u, om voor den winter te komen. U groet Eubulus, en Pudens, en Linus, en Klaudia, en al de broeders.

22. De Heere Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met ulieden. Amen.

Você está lendo 2 Timóteo na edição DUTCH, Dutch, em Holandês.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 4 capítulos, e 83 versículos.