Gálatas

1. o, Onverstandige Gal siërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig?

2. Dit alleen wil ek van julle weet: het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof?

3. Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees?

4. Het julle verniet so baie gely? As dit maar verniet was!

5. Hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen Hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof?

6. Net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken.

7. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham.

8. En die Skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke geseënword.

9. Sodat die wat uit die geloof is, geseënword saam met die gelowige Abraham.

10. Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.

11. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe.

12. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe.

13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word -- want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang --

14. sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.

15. Broeders, ek spreek menslikerwys: selfs 'n mens se testament wat bekragtig is, maak niemand tot niet of voeg daaraan toe nie.

16. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie: En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: En aan jou saad, dit is Christus.

17. Maar ek sê d¡t: die wet wat vier honderd en dertig jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus vantevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot niet te maak nie.

18. Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. Maar God het dit aan Abraham deur 'n belofte genadiglik geskenk.

19. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom; en dit is deur engele beskik deur tussenkoms van 'n middelaar.

20. En die middelaar is nie net vir een nie; maar God is een.

21. Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie! Want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees.

22. Maar die Skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word.

23. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word.

24. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.

25. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie.

26. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus;

27. want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.

28. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus.

29. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.

1. Maar ek sê: So lank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n dienskneg nie, al is hy heer van alles;

2. maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die vader bepaal.

3. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld.

4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet,

5. om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.

6. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader!

7. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind; en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus.

8. Maar destyds, toe julle God nie geken het nie, het julle die gedien wat van nature geen gode is nie;

9. maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van voor af aan wil dien?

10. Julle neem dae en en maande en tye en jare waar.

11. Ek vrees vir julle dat ek miskien tevergeefs aan julle gearbei het.

12. Broeders, ek bid julle, word soos ek, want ek is ook soos julle. Julle het my geen onreg aangedoen nie;

13. maar julle weet dat ek ten gevolge van krankheid van die vlees die eerste keer die evangelie aan julle verkondig het;

14. en julle het my beproewing in my vlees nie verag of verfoei nie, maar julle het my ontvang as 'n engel van God, ja, as Christus Jesus.

15. Wat was dan julle saligprysing? Want ek getuig van julle dat julle, as dit moontlik was, jul oë uitgegrawe en vir my sou gegee het.

16. Het ek dan julle vyand geword deur julle die waarheid te vertel?

17. Hulle ywer vir julle is nie goed nie, maar hulle wil ons buitesluit, sodat julle vir hulle kan ywer.

18. Dit is goed as daar altyd geywer word in 'n goeie saak en nie alleen wanneer ek by julle teenwoordig is nie,

19. my kinders, vir wie ek weer in barensnood is totdat Christus in julle 'n gestalte verkry.

20. En ek sou wens om nou by julle teenwoordig te wees en my stem te verander, want ek is buite raad met julle.

21. Julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister julle nie na die wet nie?

22. Want daar is geskrywe dat Abraham twee seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye.

23. Maar die een uit die slavin is gebore na die vlees, en die ander een uit die vrye deur die belofte.

24. Dit is sinnebeelde, want die vroue staan vir twee verbonde: een, van die berg Sinai afkomstig, wat vir die slawerny kinders baar -- dit is Hagar;

25. want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabië en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en is met haar kinders saam in slawerny.

26. Maar Jerusalem daarbo is vry; en dit is die moeder van ons almal.

27. Want daar is geskrywe: Verbly jou, onvrugbare wat nie baar nie; breek uit en roep, jy wat geen barensnood het nie, want die kinders van die eensame is meer as van haar wat 'n man het.

28. Maar ons, broeders, is soos Isak, kinders van die belofte;

29. maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die Gees was, vervolg het, so is dit nou ook.

30. Maar wat sê die Skrif? Werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie.

31. Daarom, broeders, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye.

Significados: Jesus, Sinai, Hagar.

Você está lendo Gálatas na edição AFR, Afrikaans, em Africânder.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 6 capítulos, e 149 versículos.