1. Toe het die drie manne opgehou om Job te antwoord, omdat hy in sy eie oë regverdig was.

2. En die toorn van El¡hu, die seun van Bar geël, die Busiet, uit die geslag van Ram, het ontvlam; teen Job het sy toorn ontvlam, omdat hy homself regverdig beskou het voor God.

3. Sy toorn het ook ontvlam teen sy drie vriende, omdat hulle geen antwoord gevind het nie en Job veroordeel het.

4. Maar El¡hu het op Job gewag met sy woorde, omdat hulle ouer was as hy.

5. Maar toe El¡hu sien dat daar geen antwoord was in die mond van die drie manne nie, het sy toorn ontvlam.

6. En El¡hu, die seun van Bar geël, die Busiet, het begin en gesê: Ek is jonk, en u is hoogbejaard; daarom was ek beskroomd en het gevrees om my kennis aan u mee te deel.

7. Ek het gesê: Laat die dae spreek en die veelheid van jare wysheid te kenne gee.

8. Maar dit is die Gees in die mens en die asem van die Almagtige wat hulle verstandig maak.

9. Nie die bejaardes is wys nie, en nie die oues verstaan wat reg is nie.

10. Daarom sê ek: Luister na my; ek wil ook my kennis meedeel.

11. Kyk, ek het gewag op u woorde; ek wou luister na verstandige taal van u, totdat u die regte woorde uitgevind het.

12. En ek het op u ag gegee; maar kyk: daar was niemand wat Job weerlê het nie, niemand van u wat sy woorde beantwoord het nie.

13. Sê maar net nie: Ons het wysheid aangetref, God alleen kan hom verslaan, geen mens nie.

14. Teen my tog het hy geen woorde ingebring nie; en met u redeneringe sal ek hom nie beantwoord nie.

15. Hulle staan verslae; hulle antwoord nie meer nie; die woorde laat hulle in die steek.

16. Sal ek dan wag, omdat hulle nie spreek nie, omdat hulle daar staan sonder antwoord?

17. Ek wil ook my deel antwoord; ek wil ook my kennis meedeel.

18. Want ek is vol woorde; die gees in my binneste dring my.

19. Kyk, my binneste is soos wyn wat geen opening het nie, soos nuwe leersakke wil dit bars.

20. Ek wil spreek om lug te kry, my lippe oopmaak en antwoord gee.

21. Ek wil nie partydig wees nie; en 'n mens vlei, sal ek nie.

22. Want ek verstaan nie om te vlei nie; gou sou my Maker my wegneem!

1. Maar hoor tog, o Job, na my rede, en luister na al my woorde.

2. Kyk, ek het my mond oopgemaak; my tong spreek in my verhemelte.

3. My woorde kom uit die opregtheid van my hart, en wat my lippe weet, spreek hulle suiwer uit.

4. Die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my lewend.

5. As u kan, antwoord my; maak klaar teen my; staan gereed!

6. Kyk, teenoor God staan ek in dieselfde verhouding as u: van klei is ek ook afgeknyp.

7. Kyk, vrees vir my hoef u nie te beangstig nie, en my las sal op u nie swaar wees nie.

8. Sekerlik, u het voor my ore gesê, ek het die geluid van die woorde gehoor:

9. Rein is ek, sonder oortreding; suiwer is ek, en daar is geen skuld by my nie.

10. Kyk, Hy soek aanleidinge vir vyandskap teen my; Hy hou my vir 'n vyand van Hom.

11. Hy sit my voete in die blok; Hy bewaak al my paaie.

12. Kyk, daarin het u nie reg nie antwoord ek u, want groter is God as 'n mens.

13. Waarom het u teen Hom getwis, dat Hy op al die woorde van 'n mens nie antwoord nie?

14. Want God spreek op een, ja, op twee maniere; maar die mens let daar nie op nie.

15. In die droom, in 'n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimeringe op die bed,

16. dan open Hy die oor van die mense, en Hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle;

17. om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg;

18. sodat Hy sy siel kan red uit die kuil; en sy lewe, dat dit nie omkom deur die spies nie.

19. Ook word hy getugtig met smart op sy bed en aanhoudende stryd in sy gebeente,

20. sodat sy lewe hom laat walg van brood en sy siel van lieflingspys.

21. Sy vlees verdwyn, weg uit die gesig; en sy gebeente, wat onsigbaar was, steek uit.

22. Ja, sy siel kom nader by die kuil en sy lewe by die dodende magte.

23. Is daar dan vir hom 'n gesant, 'n tolk, een uit duisend, om die mens sy plig te kenne te gee;

24. en is Hy hom genadig en sê: Verlos hom, dat hy in die kuil nie afdaal nie: Ek het 'n losprys gevind --

25. dan word sy vlees fris van jeugdige krag, hy keer terug na die dae van sy jonkheid.

26. Hy bid tot God, en Hy het 'n welbehae in hom, sodat hy sy aangesig sien met gejuig: so vergeld Hy dan aan die mens sy geregtigheid.

27. Hy sing voor die mense en sê: Ek het gesondig en verdraai wat reg is, maar dit is my nie na verdienste vergeld nie.

28. Hy het my siel verlos, dat dit nie in die kuil ingegaan het nie, en my lewe mag hom verlustig in die lig.

29. Kyk, dit alles doen God, twee keer, ja, drie keer met 'n mens

30. om sy siel terug te bring van die kuil, sodat hy bestraal word met die lig van die lewe.

31. Let op, o Job! Luister na my; swyg, en ‚k sal spreek.

32. As u woorde het, antwoord my; spreek, want ek wil u graag gelyk gee.

33. So nie, luister u dan na my; swyg, en ek sal u wysheid leer.

1. Verder het El¡hu aangehef en gesê:

2. Hoor my woorde, o wyse manne! En luister na my, u wat kennis het!

3. Want die oor toets woorde soos die verhemelte die spys proe.

4. Laat ons vir onsself uitmaak wat reg is, en onder mekaar uitvind wat goed is.

5. Want Job het gesê: Ek is regverdig, en God het my my reg ontneem.

6. Ondanks my reg staan ek as leuenaar; ongeneeslik is my pylwond, en dit sonder oortreding!

7. Waar is 'n man soos Job wat godslastering drink soos water?

8. Wat in die geselskap loop van die werkers van ongeregtigheid en wandel saam met goddelose mense?

9. Want hy het gesê: Dit baat 'n man niks dat hy 'n welgevalle aan God het nie.

10. Daarom, manne van verstand, luister na my: Ver is God van goddeloosheid en die Almagtige van onreg!

11. Veelmeer vergeld Hy die mens na sy werk, en volgens 'n man se wandel laat Hy hom ondervind.

12. Ja waarlik, God handel nie onregverdig nie, en die Almagtige verdraai nie die reg nie.

13. Wie het aan Hom die aarde toevertrou, en wie het die hele wêreld gegrond?

14. As Hy op Homself ag sou gee, sy Gees en sy asem na Hom sou terugtrek,

15. dan sou alle vlees tesame die asem uitblaas en die mens sou tot stof terugkeer.

16. As daar dan verstand by u is, hoor dit; luister na die stem van my woorde.

17. Kan ook een wat die reg haat, heers? Of durf u die Regverdige, die Geweldige, veroordeel?

18. Durf iemand aan 'n koning sê: Jou deugniet! Aan die edeles: Jou goddelose!

19. Hoeveel minder aan Hom wat die vorste nie voortrek nie en op die vername nie meer ag gee as op die arme nie; want hulle almal is die werk van sy hande.

20. In 'n oomblik sterf hulle, en in die middel van die nag word 'n volk in beroering gebring en hulle gaan onder, en die magtige word weggedryf -- nie deur 'n hand nie.

21. Want sy oë is op die weë van die mens, en Hy sien al sy voetstappe.

22. Daar is geen duisternis en daar is geen diepe donkerheid waarin die werkers van ongeregtigheid hulle kan wegsteek nie.

23. Want Hy hoef nie lank op 'n mens ag te gee, dat hy voor God in die gereg sou gaan nie.

24. Hy verpletter die geweldiges sonder ondersoek en sit ander in hulle plek.

25. So ken Hy dan hulle werke en werp hulle omver in die nag, sodat hulle verbrysel word.

26. Hy straf hulle soos goddelose op die plek waar almal dit sien,

27. omdat hulle van Hom afgewyk en op geeneen van sy weë ag gegee het nie --

28. om die geroep van die arme na Hom te laat kom, en dat Hy die geroep van die ellendiges sou hoor.

29. En gee Hy rus, wie durf Hom dan veroordeel? En verberg Hy die aangesig, wie kan Hom dan aanskou? -- of dit al 'n nasie betref of 'n mens, almal saam;

30. sodat die goddelose mense nie sal regeer, sodat hulle geen strikke vir die volk sal wees nie.

31. Want sê iemand wel tot God: Ek boet sonder dat ek sleg handel;

32. wat ek nie insien nie, leer U my dit;  s ek onreg gedoen het, ek sal dit nie meer doen nie --

33. moet Hy volgens u mening tog vergelding doen? U is mos ontevrede, sodat u moet sê wat beter is, en nie ek nie! Wat u dan weet -- spreek dit uit!

34. Manne van verstand sal vir my sê, en 'n wyse man wat my aanhoor:

35. Job spreek sonder kennis, en sy woorde is sonder verstand.

36. Ag, mag Job getoets word tot die einde toe weens die antwoorde in die trant van kwaaddoeners.

37. Want hy voeg 'n oortreding by sy sonde; onder ons spreek hy smadelik en vermenigvuldig sy woorde teen God.

1. Verder het El¡hu aangehef en gesê:

2. Hou u dit vir reg, noem u dit: my geregtigheid voor God,

3. dat u vra wat dit u baat? Wat help dit my meer as wanneer ek sou sondig?

4. k sal u antwoord gee en aan u vriende saam met u.

5. Kyk op na die hemel en sien, en aanskou die wolke wat hoog bo u is.

6. As u sondig, watter skade is dit vir Hom? En is u oortredinge baie, wat kan u Hom daarmee aandoen?

7. As u regverdig is, wat gee u aan Hom? Of wat kan Hy uit u hand aanneem?

8. U goddeloosheid raak net 'n mens soos u, en u geregtigheid 'n mensekind.

9. Vanweë die menigte van verdrukkinge skreeu hulle; hulle roep om hulp oor die geweld van die grotes.

10. Maar niemand sê nie: Waar is God, my Maker, wat lofsange gee in die nag,

11. wat ons meer leer as aan die diere van die aarde en ons wyser maak as die voëls van die hemel?

12. Dan roep hulle, maar Hy antwoord nie, vanweë die trotsheid van die kwaaddoeners.

13. Sekerlik, na nietige klagte luister God nie, en die Almagtige slaan daar geen ag op nie.

14. Hoeveel minder as u sê u sien Hom nie! Die regsaak is voor Hom: wag dan op Hom.

15. Maar nou, omdat sy toorn nie straf nie, en Hy nie grootliks ag gee op oormoed nie,

16. maak Job sy mond wyd oop in nietige gepraat, vermenigvuldig hy woorde sonder kennis.

1. En El¡hu het voortgegaan en gesê:

2. Wag 'n bietjie op my, en ek sal u inlig; want daar is nog genoeg te sê tot eer van God.

3. Ek sal my kennis van ver af ophaal en aan my Skepper reg verskaf.

4. Want waarlik, my woorde is geen leuens nie; een wat volkome is in kennis, is by u.

5. Kyk, God is geweldig, nogtans ag Hy niks gering nie -- geweldig deur krag van verstand.

6. Hy laat die goddelose nie lewe nie, maar aan die ellendiges verskaf Hy reg.

7. Hy trek sy oë nie af van die regverdige nie, maar by konings op die troon laat Hy hulle sit vir altyd, sodat hulle verhoog is.

8. Maar as hulle in kettings geklink is, gevang word in bande van ellende,

9. dan gee Hy aan hulle hul dade te kenne en hul oortredinge, dat hul gedrag hoogmoedig was;

10. dan open Hy hulle oor vir die tugtiging en sê dat hulle moet terugkeer van ongeregtigheid.

11. As hulle luister en Hom dien, dan bring hulle hul dae deur in voorspoed en hul jare in aangenaamheid.

12. Maar as hulle nie luister nie, dan kom hulle om deur die spies, en hulle blaas die asem uit sonder kennis.

13. Maar die goddelose van hart koester nyd; hulle roep nie om hulp as Hy hulle bind nie.

14. So sterwe dan hulle siel in die jeug en hulle lewe soos die van skandseuns.

15. Hy red die ellendige deur sy ellende en open hulle oor deur verdrukking.

16. So lok Hy u dan ook uit die mond van die nood na 'n onbeperkte ruimte en na die behaaglikheid van u tafel wat vol is van vetspys.

17. Maar u is vol van die oordeel oor die goddelose: oordeel en strafgerig sal u aangryp.

18. Want pas op dat woede u nie verlok by die bestraffing en die grootheid van die losprys u nie verlei nie.

19. Sal Hy u geroep om hulp voorbring waar daar geen nood is nie, en alle moontlike kragsinspanning van u?

20. Smag nie na die oordeelsnag wat volke wegneem uit hulle plek nie.

21. Neem u in ag, wend u nie tot ongeregtigheid nie; want dit verkies u liewer as ellende.

22. Kyk, God handel verhewe in sy krag; wie is 'n leermeester soos Hy?

23. Wie het Hom sy weg voorgeskrywe? En wie het gesê: U het onreg gedoen?

24. Dink daaraan dat u sy werk moet verheerlik waar die mense van sing.

25. Al die mense sien dit met welgevalle aan, die sterfling aanskou dit van ver.

26. Kyk, God is groot en onbegryplik vir ons; die getal van sy jare is onnaspeurlik.

27. Want Hy trek waterdruppels af; hulle sif neer by sy mistige weer as reën

28. wat die wolke laat neerstroom, laat afdrup op baie mense.

29. Ja, kan iemand die uitspreiding van die wolke verstaan, die gekraak van sy hut?

30. Kyk, Hy sprei sy lig oor Hom uit, en die dieptes van die see oordek Hy.

31. Want daarmee oordeel Hy die volke, gee Hy voedsel in oorvloed.

32. Altwee sy hande oordek Hy met weerlig en gee daaraan bevel teen die aanvaller.

33. Sy donderstem kondig Hom aan, die vee selfs dat Hy optrek.

1. Ja, hiervoor beef my hart en spring op uit sy plek.

2. Luister, luister na die gedruis van sy stem en die dreuning wat uit sy mond uitgaan.

3. Onder die ganse hemel laat Hy dit los en sy lig oor die eindes van die aarde.

4. Daarna brul sy stem, Hy donder met sy stem vol majesteit en hou die bliksems nie terug as sy stem gehoor word nie.

5. God donder wonderbaar met sy stem; Hy doen groot dinge wat vir ons onbegryplik is.

6. Want Hy gebied die sneeu: Val op die aarde! Ook die stortreën, ja, sy geweldige stortreëns.

7. Hy verseël die hand van elke mens in die winter, sodat tot kennis kan kom al die mense wat Hy gemaak het.

8. Dan gaan die wilde diere in skuilhoeke en bly in hulle lêplekke.

9. Uit sy kamer kom die stormwind, en deur die wolkverstrooiers koue.

10. Deur die asem van God word ys gegee, en die wye waters lê vas in die engte.

11. Ja, met volheid van water belas Hy die wolke, en Hy strooi ver en wyd sy ligtende wolk;

12. en dit skiet oral rond volgens sy bestel, sodat hulle alles doen wat Hy hulle beveel oor die wye wêreldrond:

13. of tot 'n tugroede, of tot nut van sy aarde, of tot weldadigheid laat Hy dit sy doel vind.

14. Luister hierna, o Job! Staan stil en gee ag op die wonders van God.

15. Begryp u hoe God hulle bevel gee en die lig van sy wolk laat flikker?

16. Begryp u iets van die gesweef van die wolke, van die wonders van die Volmaakte in kennis?

17. U, wie se klere warm word as die aarde stil is vanweë die suidewind --

18. kan u saam met Hom die hemel uitbrei wat vas is soos 'n gegote spieël?

19. Onderrig ons wat ons aan Hom moet sê: ons kan niks voorbring vanweë die duisternis nie.

20. Moet dit Hom vertel word dat ek wil spreek? Of het iemand ooit gesê dat hy vernietig wil word?

21. En nou, 'n mens kan die lig nie aansien wat helder is in die hemel as die wind verbygegaan en dit skoongemaak het nie.

22. Uit die Noorde kom goud te voorskyn, maar oor God is daar ontsagwekkende majesteit.

23. Die Almagtige -- ons vind Hom nie; Hy is groot van krag, maar die reg en die volheid van geregtigheid krenk Hy nie.

24. Daarom vrees die mense Hom; almal wat eiewys is, sien Hy nie aan nie.

Você está lendo na edição AFR, Afrikaans, em Africânder.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1058 versículos.