1. Daarna het die HERE Job uit 'n storm geantwoord en gesê:

2. Wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis?

3. Gord dan soos 'n man jou heupe -- dan sal Ek jou ondervra, en onderrig jy My.

4. Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het.

5. Wie het sy afmetinge bepaal? -- jy weet dit mos! Of wie het daaroor die meetsnoer gespan?

6. Waar is sy fondamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê?

7. Toe die môre sterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het?

8. En wie het die see met deure afgesluit toe dit uitgebreek, uit die moederskoot voortgekom het?

9. Toe Ek die wolk tot sy kleding gemaak het en die donkerheid tot sy windsel.

10. Toe Ek my grens daarvoor uitgebreek en grendel en deure gemaak het;

11. en gesê het: Tot hiertoe mag jy kom en nie verder nie; en hier word 'n grens gestel vir jou trotse golwe.

12. Het jy, solank as jy lewe, die môre ontbied, die dageraad sy plek aangewys,

13. om die some van die aarde aan te gryp, sodat die goddelose daarvan afgeskud word?

14. Dit neem nuwe vorme aan soos die klei onder 'n seël; en die dinge kry gestalte soos 'n kleed.

15. En aan die goddelose word hulle lig ontneem, en die hoë arm word verbreek.

16. Het jy gekom tot by die bronne van die see? En het jy rondgewandel in die binneste diepte van die wêreldvloed?

17. Is die poorte van die dood vir jou ontbloot? En het jy die poorte van die doodskaduwee gesien?

18. Omvat jou begrip die breedtes van die aarde? Gee te kenne as jy dit alles weet.

19. Waar is tog die weg na die woning van die lig? En die duisternis -- waar is tog sy plek,

20. sodat jy dit kan bring, elkeen na sy gebied en kan verstaan die paaie na hulle huis?

21. Jy weet dit seker wel, want jy is toe gebore! En die getal van jou dae is groot!

22. Het jy gekom by die skatkamers van die sneeu? En het jy die skatkamers van die hael gesien,

23. wat Ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog?

24. Waar is tog die weg na die plek waar die lig gedeel word, die oostewind hom uitsprei oor die aarde?

25. Wie het 'n kanaal gesplyt vir die stortvloed en 'n pad vir die onweerstraal;

26. om te laat reën op 'n land waar geen mens is nie, op 'n woestyn waar niemand woon nie;

27. om woestheid en verwoesting te versadig en op die groeiplek jong gras te laat uitspruit?

28. Het die reën 'n vader? Of wie verwek die doudruppels?

29. Uit wie se moederskoot kom die ys te voorskyn? En die ryp van die hemel -- wie baar dit?

30. Die waters word hard soos 'n klip, en die oppervlakte van die watervloed sluit aanmekaar.

31. Kan jy die bande van die Sewe-ster knoop? Of die toue van die Or¡on losmaak?

32. Kan jy die Diereriem uitbring op sy tyd? En die Beer met sy kleintjies lei?

33. Ken jy die wette van die hemel? Of kan jy sy heerskappy oor die aarde bestel?

34. Kan jy jou stem na die wolke verhef, sodat 'n oorvloed van water jou oordek?

35. Kan jy die bliksems uitstuur, sodat hulle heengaan en vir jou sê: Hier is ons!

36. Wie het wysheid neergelê in die wolke? Of wie het verstand gegee aan die wolkgevaarte?

37. Wie kan die wolke met wysheid tel? En die watersakke van die hemel -- wie giet hulle leeg

38. wanneer die stof saamvloei tot 'n stuk gietwerk en die kluite aanmekaar klewe?

1. Kan jy prooi jag vir die leeuin? Of die honger van die jong leeus stil maak

2. as hulle neerbuig in die lêplekke, klaar sit in die skuilplek om te loer?

3. Wie berei vir die kraai sy spys as sy kleintjies roep tot God, ronddwaal by gebrek aan voedsel?

4. Weet jy die tyd as die steenbokke lam? Neem jy dit waar as die takbokooie voortbring?

5. Tel jy die maande wat hulle dragtig is? En weet jy die tyd dat hulle lam?

6. Hulle buig hul krom, bring hulle kleintjies voort -- weg is hulle weë!

7. Hulle kleintjies word sterk, word groot in die veld, loop weg en kom na hulle nie terug nie.

8. Wie het die wilde-esel so vry laat loop? En wie het die bande van die woestyn-esel losgemaak?

9. Vir hom het Ek die wildernis sy huis gemaak en die brak land sy woonplek.

10. Hy lag oor die gewoel van die stad; die geskreeu van die drywer hoor hy nie.

11. Die omgewing van die berge is sy weiveld; en al wat groen is, soek hy uit.

12. Sal die buffel gewillig wees om jou te dien? Of sal hy vernag by jou krip?

13. Kan jy die buffel aan die ploegvoor bind met sy trektou? Of sal hy die laagtes agter jou eg?

14. Sal jy op hom vertrou, omdat sy krag groot is? En aan hom jou arbeid oorlaat?

15. Kan jy op hom reken, dat hy jou gesaaide sal inbring en bymekaarmaak op jou dorsvloer?

16. Die vlerk van die volstruis klap vrolik. Is dit 'n sagaardige vleuel en veer?

17. Want sy laat haar eiers op die grond lê en hou hulle warm op die grond;

18. en vergeet dat 'n voet dit kan stukkend druk en die wilde diere van die veld dit kan vertrap.

19. Hard behandel sy haar kleintjies asof dit nie hare is nie; is haar moeite tevergeefs -- sy is nie bekommerd nie.

20. Want God het haar die wysheid ontsê en haar geen deel gegee aan die verstand nie.

21. Wanneer sy haarself in die hoogte klap, lag sy oor die perd en sy ruiter.

22. Gee jy aan die perd sterkte? Beklee jy sy nek met maanhare?

23. Laat jy hom spring soos die sprinkaan? Sy trotse gesnuif is 'n verskrikking.

24. Hy grawe in die laagte en is vrolik in sy krag; hy trek uit, die stryd tegemoet.

25. Hy lag oor die vrees en word nie verskrik nie en draai nie om vir die swaard nie.

26. Op hom rammel die pylkoker, die flikkerende spies en lans.

27. Onstuimig en wild verslind hy die grond en staan nie stil as die basuin klink nie.

28. By elke basuinstoot sê hy: Heag! En van ver ruik hy die oorlog, die donderroep van die leërowerstes en die oorlogsgeskreeu.

29. Sweef die valk opwaarts deur jou verstand en sprei sy vlerke uit na die suide toe?

30. Of vlieg die adelaar hoog op jou bevel en bou hy hoog sy nes? [ (Job 39:31) Op die rots woon hy en vernag hy, op die rotspunt en bergvesting. ] [ (Job 39:32) Daarvandaan loer hy op voedsel, sy oë kyk in die verte. ] [ (Job 39:33) Ook slurp sy kleintjies bloed, en waar gesneuweldes lê, daar is hy. ] [ (Job 39:34) En die HERE het Job geantwoord en gesê: ] [ (Job 39:35) Wil die berisper met die Almagtige twis? Laat hy wat God teregwys, hierop antwoord! ] [ (Job 39:36) Toe het Job die HERE geantwoord en gesê: ] [ (Job 39:37) Kyk, ek is te gering. Wat kan ek U antwoord? Ek lê my hand op my mond. ] [ (Job 39:38) Een maal het ek gespreek, maar sal nie meer antwoord nie; ja, twee maal, maar ek sal nie voortgaan nie. ]

1. En die HERE het Job uit 'n storm geantwoord en gesê:

2. Gord tog jou heupe soos 'n man; Ek sal jou ondervra en onderrig jy My.

Você está lendo na edição AFR, Afrikaans, em Africânder.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1058 versículos.