Lucas

5. Daar was in die dae van Herodes, koning van Jud‚a, 'n sekere priester met die naam van Sagar¡a, uit die afdeling van Ab¡a; en sy vrou was uit die dogters van Aäron, en haar naam was Elisabet.

6. En hulle was altwee regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel.

7. En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabet onvrugbaar was en albei op ver gevorderde leeftyd.

8. En terwyl hy besig was om die priesteramp voor God te bedien in die beurt van sy afdeling,

9. het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand.

10. En die hele menigte van die volk was buite, besig om te bid op die uur van die reukoffer.

11. Toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan.

12. En toe Sagar¡a hom sien, was hy ontsteld, en vrees het hom oorval.

13. Maar die engel sê vir hom: Moenie vrees nie, Sagar¡a, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabet sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem.

14. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees;

15. want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af.

16. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God.

17. En hy sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van El¡a, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei.

18. Toe sê Sagar¡a vir die engel: Waaraan sal ek dit weet? Want ek is 'n ou man, en my vrou is op ver gevorderde leeftyd.

19. En die engel antwoord en sê vir hom: Ek is Gabriël wat voor God staan, en ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring.

20. En kyk, jy sal swyg en nie kan praat nie tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het nie.

21. En die volk het op Sagar¡a bly wag en was verwonderd dat hy so lank in die tempel vertoef.

22. Maar toe hy uitkom, kon hy met hulle nie praat nie; hulle bemerk toe dat hy 'n gesig in die tempel gesien het. En hy het aanhoudend vir hulle beduie en stom gebly.

23. En toe die dae van sy diens vervul was, het hy huis toe gegaan.

24. En n  hierdie dae het Elisabet, sy vrou, ontvang en haar vyf maande lank verberg en gesê:

25. So het die Here met my gedoen in die dae toe Hy my aangesien het om my smaad onder die mense weg te neem.

26. En in die sesde maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galil‚a met die naam van N saret,

27. na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef, uit die huis van Dawid; en die naam van die maagd was Maria.

28. En die engel het by haar binnegekom en gesê: Wees gegroet, begenadigde! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue.

29. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken.

30. En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind.

31. En kyk, jy sal swanger word en 'n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

32. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,

33. en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.

34. Toe sê Maria vir die engel: Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie?

35. En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.

36. En kyk, Elisabet, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die sesde vir haar wat onvrugbaar genoem is.

37. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.

38. En Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan.

39. En in daardie dae het Maria opgestaan en haastig na die bergstreek gegaan, na 'n stad van Juda;

40. en sy het in die huis van Sagar¡a gekom en Elisabet gegroet.

41. En toe Elisabet die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring; en Elisabet is vervul met die Heilige Gees

42. en het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou skoot!

43. En wat het my oorgekom dat die moeder van my Here na my toe kom?

44. Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring.

45. En salig is sy wat geglo het, want die dinge wat deur die Here aan haar gesê is, sal vervul word.

46. En Maria het gesê: My siel maak die Here groot,

47. en my gees is verheug in God, my Saligmaker;

48. omdat Hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het; want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem.

49. Want Hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy Naam.

50. En sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat Hom vrees.

51. Hy het deur sy arm kragtige dade gedoen. Hoogmoediges in die gedagtes van hulle hart het Hy verstrooi.

52. Maghebbers het Hy van trone afgeruk en nederiges verhoog.

53. Hongeriges het Hy met goeie dinge vervul en rykes met leë hande weggestuur.

54. Hy het sy kneg Israel bygestaan, sodat Hy aan sy barmhartigheid sou dink

55. soos Hy tot ons vaders gespreek het -- aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid.

56. En Maria het by haar omtrent drie maande gebly; en sy het teruggegaan na haar huis toe.

57. En die tyd dat sy moeder moes word, is vir Elisabet vervul, en sy het 'n seun gebaar.

58. En toe haar bure en bloedverwante hoor dat die Here sy barmhartigheid aan haar groot gemaak het, was hulle saam met haar bly.

59. En op die agtste dag het hulle gekom om die kindjie te besny, en hulle wou hom Sagar¡a noem, na die naam van sy vader.

60. Toe antwoord sy moeder en sê: Nee, maar hy moet Johannes genoem word.

61. En hulle sê vir haar: Daar is niemand in jou familie wat die naam het nie.

62. En hulle beduie vir sy vader hoe hy wou hê dat hy genoem moes word.

63. Hy vra toe 'n skryfbordjie en skryf: Johannes is sy naam. En almal was verwonderd.

64. En onmiddellik is sy mond geopen en het sy tong losgeraak, en hy het gepraat en God geloof.

65. En daar het vrees gekom oor almal wat rondom hulle gewoon het, en daar is baie gepraat oor al hierdie dinge in die hele bergstreek van Jud‚a.

66. En almal wat dit gehoor het, het dit ter harte geneem en gesê: Wat sal tog van hierdie kindjie word? En die hand van die Here was met hom.

67. En Sagar¡a, sy vader, is vervul met die Heilige Gees en het geprofeteer en gesê:

68. Geloofd sy die Here, die God van Israel, omdat Hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het,

69. en 'n horing van heil vir ons opgerig het in die huis van Dawid, sy kneg --

70. soos Hy gespreek het deur die mond van sy heilige profete van ouds af --

71. redding van ons vyande en uit die hand van almal wat vir ons haat,

72. om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond te dink,

73. aan die eed wat Hy gesweer het vir Abraham, ons vader, om aan ons te gee

74. dat ons, verlos uit die hand van ons vyande, Hom sonder vrees kan dien,

75. in heiligheid en geregtigheid voor Hom, al die dae van ons lewe.

76. En jy, kindjie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak;

77. om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes,

78. deur die innige barmhartigheid van onse God waarmee die opgaande Lig uit die hoogte ons besoek het,

79. om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig.

80. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die Gees; en hy was in die woestyne tot op die dag van sy vertoning aan Israel.

1. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word.

2. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cir‚nius goewerneur van S¡rië was.

3. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad.

4. En Josef het ook opgegaan van Galil‚a, uit die stad N saret, na Jud‚a, na die stad van Dawid, wat Betlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was,

5. om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was.

6. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar;

7. en sy het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in doeke en Hom in die krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie.

8. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het.

9. En meteens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig.

10. En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees,

11. dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is.

12. En dit is vir julle die teken: julle sal 'n Kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krip lê.

13. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leërskare wat God prys en sê:

14. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense 'n welbehae!

15. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: Laat ons dan na Betlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het.

16. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krip lê.

17. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die Kindjie vertel is.

18. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is;

19. maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink.

20. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is.

21. En toe agt dae vervul was, dat hulle die Kindjie sou besny, het hulle Hom Jesus genoem, die naam wat deur die engel gegee is voor sy ontvangenis in die moederskoot.

22. En nadat die dae van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was, het hulle Hom na Jerusalem gebring om Hom aan die Here voor te stel,

23. soos geskrywe is in die wet van die Here: Elke manlike kind wat die moederskoot open, sal heilig vir die Here genoem word;

24. en om die offer te gee volgens wat gesê is in die wet van die Here: 'n paar tortelduiwe of twee jong duiwe.

25. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van S¡meon; en hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag, en die Heilige Gees was op hom.

26. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie.

27. En hy het deur die Gees in die tempel gekom; en toe die ouers die Kindjie Jesus inbring om met Hom te handel volgens die gebruik van die wet,

28. het hy Hom in sy arms geneem en God geloof en gesê:

29. Nou laat U, Here, u dienskneg gaan in vrede volgens u woord,

30. omdat my oë u heil gesien het,

31. wat U berei het voor die oë van al die volke --

32. 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van u volk Israel.

33. En Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van Hom gesê is.

34. En S¡meon het hulle geseënen aan Maria, sy moeder, gesê: Kyk, hierdie Kind is bestemd tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word --

35. ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan -- sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word.

36. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van F nuel, uit die stam van Aser. Sy was op baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af sewe jaar lank met haar man saamgelewe;

37. en sy was 'n weduwee van omtrent vier en tagtig jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien, nag en dag.

38. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van Hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het.

39. En toe hulle alles volbring het wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galil‚a, na hulle stad N saret.

40. En die Kindjie het gegroei en sterk geword in die Gees en vol van wysheid. En die genade van God was op Hom.

41. En sy ouers was gewoond om elke jaar met die paasfees na Jerusalem te gaan.

42. En toe Hy twaalf jaar oud was, het hulle, volgens die gebruik van die fees, na Jerusalem opgegaan.

43. En nadat die feesdae vir hulle verby was, en terwyl hulle teruggaan, het die Kind Jesus in Jerusalem agtergebly; en Josef en sy moeder het dit nie geweet nie.

44. Maar omdat hulle gedink het dat Hy by die reisgeselskap was, het hulle 'n dagreis ver gegaan en Hom onder die familie en onder die bekendes gesoek.

45. En toe hulle Hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en Hom gesoek.

46. En n  drie dae het hulle Hom in die tempel gevind, terwyl Hy in die midde van die leraars sit en na hulle luister en hulle uitvra.

47. En almal wat Hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde.

48. En toe hulle Hom sien, was hulle verslae. En sy moeder sê vir Hom: Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek.

49. En Hy sê vir hulle: Waarom het u My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die dinge van my Vader moet wees nie?

50. En hulle het die woord wat Hy aan hulle gesê het, nie verstaan nie.

51. En Hy het saam met hulle gegaan en in N saret gekom, en Hy was hulle onderdanig. En sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar.

52. En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense.

Significados: Herodes, Israel, Maria, Jesus.

Você está lendo Lucas na edição AFR, Afrikaans, em Africânder.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 24 capítulos, e 1151 versículos.