Lucas

21. En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is, en Hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan;

22. en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op Hom neergedaal; en 'n stem het uit die hemel gekom wat sê: U is my geliefde Seun; in U het Ek 'n welbehae.

23. En Hy, Jesus, was omtrent dertig jaar oud toe Hy begin leer het; en Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun van Eli,

24. die seun van Mattat, die seun van Levi, die seun van Melgi, die seun van Janna, die seun van Josef,

25. die seun van Mattat¡as, die seun van Amos, die seun van Nahum, die seun van Esli, die seun van N ggai,

26. die seun van Maät, die seun van Mattat¡as, die seun van S‚me‹, die seun van Josef, die seun van Juda,

27. die seun van Johanan, die seun van Resa, die seun van Serubb bel, die seun van Se ltiël, die seun van Ner¡ja,

28. die seun van Melgi, die seun van Addi, die seun van Kosam, die seun van Elmodam, die seun van Er,

29. die seun van Joses, die seun van Eliëser, die seun van Jorim, die seun van Mattat, die seun van Levi,

30. die seun van S¡meon, die seun van Juda, die seun van Josef, die seun van Jonan, die seun van ljakim,

31. die seun van Mel‚as, die seun van Mainan, die seun van M ttata, die seun van Natan, die seun van Dawid,

32. die seun van Isai, die seun van Obed, die seun van Boas, die seun van Salmon, die seun van Nagson,

33. die seun van Amm¡nadab, die seun van Ram, die seun van Hesron, die seun van Peres, die seun van Juda,

34. die seun van Jakob, die seun van Isak, die seun van Abraham, die seun van Tera, die seun van Nahor,

35. die seun van Serug, die seun van Rehu, die seun van Peleg, die seun van Heber, die seun van Sela,

36. die seun van Kainan, die seun van Arp gsad, die seun van Sem, die seun van Noag, die seun van Lameg,

37. die seun van Metusala, die seun van Henog, die seun van Jered, die seun van Mehal leël, die seun van Kenan,

38. die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God.

1. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestyn gelei,

2. waar Hy veertig dae lank deur die duiwel versoek is; en Hy het niks geëet in die dae nie; en toe hulle verby was, het Hy naderhand honger geword.

3. Toe sê die duiwel vir Hom: As U die Seun van God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word.

4. Maar Jesus antwoord en sê vir hom: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God.

5. Toe bring die duiwel Hom op 'n hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd.

6. En die duiwel sê vir Hom: Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil.

7. As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort.

8. En Jesus antwoord en sê vir hom: Gaan weg agter My, Satan, want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.

9. Toe bring hy Hom na Jerusalem en stel Hom op die dak van die tempel en sê vir Hom: As U die Seun van God is, werp Uself hiervandaan neer.

10. Want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U om U te bewaar,

11. en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie.

12. En Jesus antwoord en sê vir hom: Daar is gesê: Jy mag die Here jou God nie versoek nie.

13. En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tyd lank van Hom gewyk.

Significados: Jesus, Eli, Levi, Enos.

Você está lendo Lucas na edição AFR, Afrikaans, em Africânder.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 24 capítulos, e 1151 versículos.