Salmos

1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;

2. maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.

3. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.

4. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi.

5. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie.

6. Want die HERE ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan.

1. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge?

2. Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê:

3. Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!

4. Hy wat in die hemel woon, lag; die Here spot met hulle.

5. Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik:

6. Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.

7. Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer.

8. Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting.

9. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot.

10. Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde!

11. Dien die HERE met vrees, en juig met bewing.

12. Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

1. 'n Psalm van Dawid toe hy gevlug het vir sy seun Absalom.

2.

3. Baie sê van my: Daar is geen heil vir hom by God nie. Sela.

4. Maar U, HERE, is 'n skild wat my beskut, my eer en die Een wat my hoof ophef.

5. Luid roep ek die HERE aan, en Hy verhoor my van sy heilige berg. Sela.

6. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak; ek het wakker geword, want die HERE ondersteun my.

7. Ek sal nie vrees vir tien duisende van mense wat rondom teen my gereed staan nie.

8. Staan op, HERE; verlos my, my God! Want U het al my vyande op die kakebeen geslaan; U het die tande van die goddelose stukkend gebreek. [ (Psalms 3:9) Die heil behoort aan die HERE; laat u seën wees oor u volk! Sela. ]

1. Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. 'n Psalm van Dawid.

2. As ek roep, verhoor my, o God van my geregtigheid! In benoudheid het U vir my ruimte gemaak; wees my genadig, en hoor my gebed!

3. o Manne, hoe lank sal my eer tot skande wees? Hoe lank sal julle die nietigheid liefhê, die leuen soek? Sela.

4. Weet tog dat die HERE vir Hom 'n gunsgenoot afgesonder het; die HERE hoor as ek Hom aanroep.

5. Sidder, en moenie sondig nie; spreek in julle hart op julle bed, en wees stil. Sela.

6. Offer offerandes van geregtigheid en vertrou op die HERE.

7. Baie sê: Wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van u aangesig, o HERE!

8. Groter vreugde het U in my hart gegee as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. [ (Psalms 4:9) Ek wil in vrede gaan lê en meteens aan die slaap raak; want U, o HERE, alleen laat my in veiligheid woon. ]

1. Vir die musiekleier; met fluite. 'n Psalm van Dawid.

2. o HERE, luister na my woorde, let op my versugting.

3. Gee ag op die stem van my hulpgeroep, my Koning en my God, want tot U bid ek.

4. In die môre , HERE, sal U my stem hoor; in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag.

5. Want U is nie 'n God wat behae het in goddeloosheid nie; die kwaaddoener sal by U nie vertoef nie.

6. Die onsinniges sal voor u oë nie standhou nie; U haat al die werkers van ongeregtigheid.

7. U sal die leuensprekers laat omkom; van die man van bloed en bedrog het die HERE 'n afsku.

8. Maar ek, deur die grootheid van u goedertierenheid mag ek in u huis ingaan, my buig na u heilige tempel, in u vrees.

9. HERE, lei my in u geregtigheid om my vyande ontwil; maak u weg voor my reg.

10. Want in hulle mond is niks betroubaars nie; hulle binneste bring onheil; hulle keel is 'n oop graf; hulle maak hul tong glad.

11. Verklaar hulle skuldig, o God! Laat hulle val deur hul planne; dryf hulle weg oor die menigte van hul oortredinge, want hulle is wederstrewig teen U.

12. Maar laat hulle almal bly wees wat by U skuil; laat hulle vir ewig jubel, en beskut U hulle; en laat in U juig die wat u Naam liefhet. [ (Psalms 5:13) Want U seën die regverdige, o HERE, U omring hom met welbehae soos met 'n skild. ]

1. Vir die musiekleier; met snaarinstrumente; met basstem. 'n Psalm van Dawid.

2. o HERE, straf my nie in u toorn nie, en kasty my nie in u grimmigheid nie.

3. Wees my genadig, HERE, want ek is verswak; maak my gesond, HERE, want my gebeente is verskrik.

4. Ja, my siel is baie verskrik; en U, HERE, tot hoe lank?

5. Keer terug, HERE, red my siel; verlos my om u goedertierenheid ontwil.

6. Want in die dood word aan U nie gedink nie; wie sal U loof in die doderyk?

7. Ek is moeg van my gesug; elke nag laat ek my bed swem; ek deurweek my bed met my trane.

8. My oog het dof geword van verdriet; dit het swak geword vanweë al my teëstanders.

9. Gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid, want die HERE het die stem van my geween gehoor.

10. Die HERE het my smeking gehoor; die HERE neem my gebed aan. [ (Psalms 6:11) Al my vyande sal beskaamd staan en baie verskrik word; hulle sal in 'n oomblik beskaamd omdraai. ]

1. Sjiggajon van Dawid wat hy tot eer van die HERE gesing het weens die woorde van Kus, die Benjaminiet.

2. HERE, my God, by U skuil ek; verlos my van al my vervolgers en red my;

3. sodat hy nie soos 'n leeu my verskeur en wegruk sonder dat iemand red nie.

4. HERE, my God, as ek dit gedoen het, as daar onreg in my hande is,

5. as ek hom kwaad aangedoen het wat in vrede met my geleef het ja, ek het hom gered wat my sonder oorsaak vyandig was,

6. mag die vyand my dan vervolg en inhaal en my lewe teen die grond vertrap en my eer in die stof laat woon. Sela.

7. Staan op, HERE, in u toorn, verhef U teen die grimmigheid van my teëstanders en ontwaak vir my, U wat die reg beveel het!

8. En laat die vergadering van die volke U omring; keer dan bo hulle terug in die hoogte!

9. Die HERE oordeel die volke. Doen aan my reg, HERE, na my geregtigheid en na my onskuld wat by my is.

10. Laat tog die boosheid van die goddelose mense 'n einde neem, maar bevestig U die regverdige, ja, U wat harte en niere toets, o regverdige God!

11. My skild is by God wat die opregtes van hart verlos.

12. God is 'n regverdige regter, en 'n God wat elke dag toornig is.

13. As hy hom nie bekeer nie, maak Hy sy swaard skerp; Hy span sy boog en mik daarmee

14. en berei vir hom dodelike werktuie; Hy maak sy pyle brandende wapens.

15. Kyk, hy is in barensweë van onreg en is swanger van moeite; hy baar leuens.

16. Hy het 'n kuil gegrawe en dit uitgehol; maar hy het geval in die vangkuil wat hy gemaak het.

17. Die onheil wat hy gestig het, keer op sy hoof terug, en sy geweld kom op sy skedel neer. [ (Psalms 7:18) Ek wil die HERE loof na sy geregtigheid en die Naam van die HERE, die Allerhoogste, psalmsing. ]

1. Vir die musiekleier; op die Gittiet. 'n Psalm van Dawid.

2. o HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde! U wat u majesteit gelê het op die hemele.

3. Uit die mond van kinders en suiglinge het U sterkte gegrondves, om u teëstanders ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak.

4. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het --

5. wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek?

6. U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon.

7. U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel:

8. skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld,

9. die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. [ (Psalms 8:10) o HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde! ]

1.

2. Ek wil die HERE loof met my hele hart; ek wil al u wonders vertel.

3. In U wil ek bly wees en juig; ek wil psalmsing tot eer van u Naam, o Allerhoogste,

4. omdat my vyande agteruitwyk, struikel en omkom van voor u aangesig.

5. Want U het my reg en my regsaak behandel; U het gaan sit op die troon, o regverdige regter!

6. U het die heidene gedreig, die goddelose laat omkom, hulle naam uitgedelg vir ewig en altyd.

7. Die vyande het omgekom -- puinhope vir ewig; ook die stede wat U verwoes het; hulle gedagtenis, ja, die het vergaan.

8. Maar die HERE sit vir ewig; Hy het sy troon reggesit vir die oordeel.

9. En Hy self sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke vonnis met reg.

10. So is die HERE dan 'n rotsvesting vir die verdrukte, 'n rotsvesting in tye van benoudheid.

11. En hulle wat u Naam ken, sal op U vertrou, omdat U die wat U soek, nie verlaat nie, o HERE!

12. Psalmsing tot eer van die HERE wat op Sion woon; verkondig onder die volke sy dade.

13. Want Hy wat die bloed soek, dink aan hulle; Hy vergeet die geroep van die ellendiges nie.

14. Wees my genadig, HERE, aanskou my ellende vanweë my haters, U wat my verhef uit die poorte van die dood;

15. sodat ek al u roemryke dade kan vertel, in die poorte van die dogter van Sion kan juig oor u heil.

16. Die heidene het gesink in die kuil wat hulle gemaak het; hulle voet is gevang in die net wat hulle gespan het.

17. Die HERE het Hom bekend gemaak; Hy het strafgerig geoefen; die goddelose is verstrik in die werk van sy hande. Higgajon. Sela.

18. Die goddelose sal teruggaan na die doderyk, al die heidene wat God vergeet.

19. Want die behoeftige sal nie vir altyd vergeet word, die verwagting van die ellendiges nie vir ewig verlore gaan nie.

20. Staan op, HERE, laat die mens nie sterk word nie; laat die heidene voor u aangesig geoordeel word! [ (Psalms 9:21) o HERE jaag hulle skrik aan; laat die heidene weet, hulle is mense! Sela. ]

1. o HERE, waarom staan U so ver weg en hou U verborge in tye van benoudheid?

2. In sy trotsheid vervolg die goddelose die ellendige. Laat hulle gegryp word in die listige planne wat hulle uitgedink het!

3. Want die goddelose juig oor die begeerte van sy siel; en hy seën hom wat onregverdige wins maak, hy verag die HERE.

4. Die goddelose, met sy neus in die hoogte, sê: Hy ondersoek nie: daar is geen God nie -- dit is al sy gedagtes!

5. Sy weë is altyd voorspoedig; hoog daarbo is u gerigte, weg van hom af; al sy teëstanders -- hy blaas op hulle.

6. Hy sê in sy hart: Ek sal nie wankel nie; van geslag tot geslag is ek die een wat nie in die ongeluk sal wees nie.

7. Sy mond is vol van vloek en van bedrog en verdrukking; onder sy tong is moeite en onreg.

8. Hy sit in die hinderlae by die dorpe; in skuilplekke maak hy die onskuldige dood; sy oë loer op die ongelukkige.

9. Hy loer in die skuilhoek soos 'n leeu in sy lêplek; hy loer om die ellendige te vang; hy vang die ellendige deur sy net toe te trek;

10. en verbryseld sink die terneer, en die ongelukkiges val in sy mag.

11. Hy sê in sy hart: God vergeet dit; Hy verberg sy aangesig; vir ewig sien Hy dit nie.

12. Staan op, HERE! o God, hef u hand op; vergeet die ellendiges nie!

13. Die goddelose, waarom verag hy God en sê in sy hart: U soek dit nie?

14. U het dit gesien; want U aanskou die moeite en verdriet, sodat 'n mens dit in u hand sal gee. Aan U gee die ongelukkige dit oor; U was 'n helper van die wees.

15. Verbreek die arm van die goddelose en slegte; besoek sy goddeloosheid totdat U niks vind nie!

16. Die HERE is Koning vir ewig en altyd; die heidene het vergaan uit sy land.

17. HERE, U het die begeerte van die ootmoediges gehoor; U sal hulle hart versterk, u oor sal luister

18. om aan die wees en verdrukte reg te doen. Geen mens uit die aarde sal langer voortgaan om skrik aan te jaag nie.

1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid. By die HERE skuil ek. Hoe kan julle dan vir my sê: Vlug na julle berg soos 'n voël!

2. Want kyk, die goddelose span die boog; hulle het hul pyl op die snaar reggesit om in die donker te skiet na die opregtes van hart.

3. As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?

4. Die HERE is in sy heilige paleis; die troon van die HERE is in die hemel; sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders.

5. Die HERE toets die regverdige; maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet.

6. Hy sal op die goddelose vangnette, vuur en swawel laat reën; en 'n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees.

7. Want die HERE is regverdig; Hy het geregtighede lief; die opregtes sal sy aangesig sien.

1. Vir die musiekleier; met basstem. 'n Psalm van Dawid.

2.

3. Hulle praat leuens, die een met die ander; met vleiende lippe spreek hulle dubbelhartig.

4. Mag die HERE al die vleiende lippe uitroei, die tong wat grootpraat,

5. hulle wat sê: Met ons tong is ons sterk; ons lippe is met ons! Wie is heer oor ons?

6. Oor die verdrukking van die ellendiges, oor die gesug van die behoeftiges sal Ek nou opstaan, sê die HERE; Ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag.

7. Die woorde van die HERE is rein woorde, silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer sewe maal.

8. U, o HERE, sal hulle bewaar; U sal ons bewaar van hierdie geslag vir ewig. [ (Psalms 12:9) Die goddelose draf rond as laagheid die oorhand kry by die mensekinders. ]

1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

2. Hoe lank, HERE, sal U my altyddeur vergeet? Hoe lank sal U vir my u aangesig verberg?

3. Hoe lank sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef?

4. Aanskou tog, verhoor my, HERE, my God! Verlig my oë, sodat ek nie in die dood inslaap nie;

5. sodat my vyand nie kan sê: Ek het hom oorwin nie, en my teëstanders nie juig as ek wankel nie.

6. Maar ek -- op u goedertierenheid vertrou ek; my hart sal juig oor u heil. Ek wil sing tot eer van die HERE, omdat Hy aan my goed gedoen het.

1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid. Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade; daar is niemand wat goed doen nie.

2. Die HERE het uit die hemel neergesien op die mensekinders, om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra.

3. Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard; daar is niemand wat goed doen, ook nie een nie.

4. Het al die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, die wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep die HERE nie aan nie.

5. D  r het skrik hulle oorweldig, want God is by die regverdige geslag.

6. Die raad van die ellendige -- julle kan dit tot skande maak; waarlik, die HERE is sy toevlug.

7. Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As die HERE die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees.

1. 'n Psalm van Dawid. HERE, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg?

2. Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek;

3. wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie;

4. in wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die HERE vrees; al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie;

5. wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie.

1. 'n Gedig van Dawid. Bewaar my, o God, want by U skuil ek.

2. Ek het tot die HERE gesê: U is my Here; vir my is daar geen goed bo U nie.

3. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek: Hulle is die heerlikes in wie al my behae is.

4. Die smarte van hulle wat 'n ander god met gawes vereer, sal menigvuldig wees; ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie.

5. Die HERE is die deel van my erfenis en van my beker; U onderhou my lot.

6. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi.

7. Ek sal die HERE loof wat my raad gegee het; selfs in die nag vermaan my niere my.

8. Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.

9. Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees in veiligheid woon;

10. want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.

11. U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig.

1. HERE, hoor 'n regverdige saak, let op my smeking; luister tog na my gebed met onbedrieglike lippe.

2. Laat my reg van u aangesig uitgaan; laat u oë regverdig sien.

3. U het my hart getoets, dit in die nag ondersoek, U het my gekeur, U vind niks nie; wat ek ook dink, my mond oortree nie.

4. Aangaande die handelinge van die mens, ‚k het deur die woord van u lippe die paaie van die geweldenaar vermy.

5. My gange het vasgehou aan u spore, my voetstappe het nie gewankel nie.

6. Ek roep U aan, want U verhoor my, o God! Neig u oor tot my, luister na my woord!

7. Maak u gunsbewyse wonderbaar, o verlosser van die wat by u regterhand skuil vir teëstanders!

8. Bewaar my soos 'n oogappel; verberg my in die skaduwee van u vleuels

9. teen die goddelose wat my geweld aandoen, my doodsvyande wat my omring.

10. Hulle het hul gevoel afgesluit; met hul mond spreek hulle hoogmoedig.

11. Nou het hulle ons in ons gang omsingel; hulle rig hul oë daarop om ons op die grond uit te strek.

12. Hy is soos 'n leeu wat begerig is om te verskeur, en soos 'n jong leeu wat in skuilplekke klaar lê.

13. Staan op, HERE, gaan hom tegemoet, werp hom neer; red my van die goddelose met u swaard;

14. met u hand van die manne, o HERE, van die manne wie se deel in die lewe uit die wêreld is en wie se buik U vul met u verborge skat; wie se seuns daarvan nog sat is, wat weer hul oorskot aan hulle kinders laat agterbly.

15. Maar ek sal u aangesig in geregtigheid aanskou; ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word.

1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid, die kneg van die HERE, wat die woorde van hierdie lied tot die HERE gespreek het op die dag toe die HERE hom gered het uit die hand van al sy vyande en uit die hand van Saul.

2. En hy het gesê: Ek het U hartlik lief, HERE, my sterkte.

3. Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder; my God, my rots by wie ek skuil; my skild en die horing van my heil, my rotsvesting.

4. Ek roep die HERE aan wat lofwaardig is, en van my vyande word ek verlos.

5. Bande van die dood het my omring, en strome van onheil het my oorval.

6. Bande van die doderyk was rondom my; strikke van die dood het my teëgekom.

7. Toe ek benoud was, het ek die HERE aangeroep, en ek het tot my God geroep om hulp; Hy het my stem uit sy paleis gehoor, en my hulpgeroep voor sy aangesig het in sy ore gekom.

8. Toe het die aarde geskud en gebewe; die fondamente van die berge het gesidder en geskud, omdat Hy toornig was.

9. Rook in sy neus het opgegaan, en 'n vuur uit sy mond het verteer; kole uit Hom het gebrand.

10. En Hy het die hemel gebuig en neergedaal, en donkerheid was onder sy voete.

11. En Hy het op 'n g‚rub gery en gevlieg; ja, Hy het gesweef op die vleuels van die wind.

12. Duisternis het Hy sy skuilplek gemaak, sy hut rondom Hom: duisternis van waters, diktes van wolke.

13. Deur die glans voor Hom het sy wolke verbygetrek, hael en gloeiende kole.

14. En die HERE het in die hemel gedonder, en die Allerhoogste het sy stem laat hoor; hael en gloeiende kole.

15. En Hy het sy pyle uitgestuur en hulle verstrooi; ja, sy bliksems in menigte, en Hy het hulle verwar.

16. En die beddings van die waters het sigbaar geword, en die fondamente van die wêreld is blootgelê vanweë u dreiging, o HERE, vanweë die geblaas van die wind van u neus.

17. Hy het uit die hoogte sy hand uitgestrek, Hy het my gegryp, Hy het my uit groot waters getrek.

18. Hy het my verlos van my magtige vyand en van my haters, omdat hulle te sterk was vir my.

19. Hulle het my oorval op die dag van my nood; maar die HERE was my steun.

20. En Hy het my uitgelei in die ruimte; Hy het my gered, omdat Hy behae in my gehad het.

21. Die HERE het met my gehandel na my geregtigheid; Hy het my vergelde na die reinheid van my hande.

22. Want ek het die weë van die HERE gehou en nie goddeloos van my God afgewyk nie;

23. want al sy verordeninge was voor my, en sy insettinge het ek nie van my verwyder nie.

24. Maar ek was opreg by Hom, en ek was op my hoede vir my ongeregtigheid.

25. So het die HERE my dan vergelde na my geregtigheid, na die reinheid van my hande, voor sy oë.

26. By die liefderyke betoon U Uself liefderyk, by die opregte man opreg,

27. by die reine rein; maar by die valse betoon U Uself verkeerd.

28. Want U verlos die verdrukte volk; maar U verneder die oë wat hoog is.

29. Want U laat my lamp skyn; die HERE my God laat my duisternis opklaar.

30. Want met U loop ek 'n bende storm, en met my God spring ek oor 'n muur.

31. Die weg van God is volmaak; die woord van die HERE is gelouter; Hy is 'n skild vir almal wat by Hom skuil.

32. Want wie is God buiten die HERE, en wie is 'n rots behalwe onse God?

33. God is dit wat my met krag omgord en my weg volkome maak.

34. Hy maak my voete soos die van herte en laat my staan op my hoogtes.

35. Hy leer my hande om oorlog te voer, sodat my arms 'n koperboog span.

36. Ook het U my die skild van u uitredding gegee, en u regterhand het my ondersteun, en u neerbuigende goedheid het my groot gemaak.

37. U het my voetstap ruim gemaak onder my, en my enkels het nie gewankel nie.

38. Ek het my vyande agtervolg en hulle ingehaal, en ek het nie teruggekom voordat ek hulle vernietig het nie.

39. Ek het hulle verbrysel, sodat hulle nie kon opstaan nie; hulle het geval onder my voete.

40. En U het my met krag omgord vir die stryd; U het my teëstanders onder my laat buk.

41. En U het my vyande vir my laat vlug; en my haters, die het ek vernietig.

42. Hulle het geroep om hulp, maar daar was geen verlosser nie -- tot die HERE, maar Hy het hulle nie geantwoord nie.

43. Toe het ek hulle vermaal soos stof voor die wind; ek het hulle uitgegooi soos modder van die strate.

44. U het my gered uit die getwis van die volk; U het my 'n hoof gemaak van nasies; 'n volk wat ek nie geken het nie, het my gedien.

45. Sodra hulle van my gehoor het, was hulle my gehoorsaam, uitlanders het kruipende na my gekom.

46. Uitlanders word kragteloos en kom met siddering uit hulle vestings.

47. Die HERE leef! En geloofd sy my rots, en laat verhoog wees die God van my heil!

48. Die God wat my die wraak gee en volke aan my onderwerp;

49. wat my red van my vyande; ja, U verhef my bo my teëstanders; U bevry my van die man van geweld.

50. Daarom wil ek U loof, o HERE, onder die nasies, en tot eer van u Naam wil ek psalmsing. [ (Psalms 18:51) Hy wat die verlossinge van sy koning groot maak en goedertierenheid bewys aan sy gesalfde, aan Dawid en aan sy nageslag tot in ewigheid. ]

1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

2. Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande.

3. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan:

4. daar is geen spraak en daar is geen woorde nie -- onhoorbaar is hulle stem.

5. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het Hy daarin 'n tent gemaak;

6. en die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer; hy is bly soos 'n held om die pad te loop.

7. Sy uitgang is van die einde van die hemel af, en sy omloop tot by die eindes daarvan, en niks is verborge vir sy hitte nie.

8. Die wet van die HERE is volmaak: dit verkwik die siel; die getuienis van die HERE is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige.

9. Die bevele van die HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die HERE is suiwer: dit verlig die oë.

10. Die vrees van die HERE is rein: dit bestaan tot in ewigheid; die verordeninge van die HERE is waarheid -- tesame is hulle regverdig.

11. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud; en soeter as heuning en heuningstroop.

12. Ook word u kneg daardeur gewaarsku; in die onderhouding daarvan is groot loon.

13. Die afdwalinge -- wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is.

14. Hou u kneg ook terug van moedswillige sondes; laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. [ (Psalms 19:15) Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o HERE, my rots en my verlosser! ]

1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

2. Mag die HERE u verhoor in die dag van benoudheid! Mag die Naam van die God van Jakob u beskerm!

3. Mag Hy u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion!

4. Mag Hy dink aan al u spysoffers en u brandoffer met welgevalle aansien! Sela.

5. Mag Hy u gee na u hart en al u voornemens vervul!

6. Ons wil juig oor u oorwinning en die vaandels opsteek in die Naam van onse God. Mag die HERE al u begeertes vervul!

7. Nou weet ek dat die HERE sy gesalfde verlos; Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand.

8. Sommige roem op strydwaens en ander op perde, maar ons sal roem op die Naam van die HERE onse God.

9. Hulle het inmekaargesak en geval, maar ons het opgestaan en ons weer opgerig. [ (Psalms 20:10) HERE, verlos die koning! Mag Hy ons verhoor op die dag as ons roep! ]

1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

2. o HERE, die koning is bly oor u sterkte, en hoe baie juig hy oor u hulp!

3. U het hom die wens van sy hart gegee en die begeerte van sy lippe nie geweier nie. Sela.

4. Want U kom hom tegemoet met seëninge van die goeie; op sy hoof sit U 'n kroon van fyn goud.

5. Die lewe het hy van U begeer; U het hom dit gegee: lengte van dae, vir ewig en altyd.

6. Groot is sy eer deur u hulp; majesteit en heerlikheid het U op hom gelê.

7. Want U maak hom baie geseënd vir ewig; U maak hom bly met vreugde by u aangesig.

8. Want die koning vertrou op die HERE, en deur die goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie wankel nie.

9. U hand sal al u vyande vind; u regterhand sal u haters vind.

10. U sal hulle maak soos 'n vurige oond as U verskyn; die HERE sal hulle verslind in sy toorn, en vuur sal hulle verteer.

11. U sal hulle vrug van die aarde af verdelg en hulle nageslag van die mensekinders af weg.

12. Want hulle het U met onheil bedreig; hulle het 'n listige plan uitgedink sonder om iets uit te rig.

13. Want U sal hulle dwing om te vlug; met u boogsnare sal u mik op hulle gesig. [ (Psalms 21:14) Verhef U, HERE, in u sterkte; ons wil u heldekrag eer met psalmgesang! ]

1.

2. My God, my God, waarom het U my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul?

3. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie; en snags, en ek kan nie swyg nie.

4. Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel!

5. Op U het ons vaders vertrou; hulle het vertrou, en U het hulle uitgered.

6. Hulle het U aangeroep en het ontvlug; op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie.

7. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en verag deur die volk.

8. Almal wat my sien, spot met my; hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê:

9. Laat dit aan die HERE oor! Laat Hy hom red, laat Hy hom bevry: Hy het mos behae in hom!

10. Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors.

11. Aan U is ek oorgegee van die geboorte af; van die skoot van my moeder af is U my God.

12. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie.

13. Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring.

14. Hulle het hul mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeur en brul.

15. Ek is uitgestort soos water; al my beendere raak los; my hart het soos was geword; dit het gesmelt binne-in my ingewande.

16. My krag is verdroog soos 'n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte; en U lê my neer in die stof van die dood.

17. Want honde het my omsingel; 'n bende kwaaddoeners het my omring; hulle het my hande en my voete deurgrawe.

18. Al my beendere kan ek tel; hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer!

19. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad.

20. Maar U, HERE, wees nie ver nie; my Sterkte, maak tog gou om my te help!

21. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond.

22. Verlos my uit die bek van die leeu, en uit die horings van die buffels het U my verhoor!

23. Ek wil u Naam aan my broers vertel, in die vergadering U prys.

24. Julle wat die HERE vrees, prys Hom! Al die nakomelinge van Jakob, vereer Hom! Ja, vrees Hom, al die nakomelinge van Israel!

25. Want Hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie; maar Hy het gehoor toe die Hom aangeroep het om hulp.

26. Van U kom my lof in 'n groot vergadering; ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat Hom vrees.

27. Die ootmoediges sal eet en versadig word; hulle sal die HERE prys wat na Hom soek; mag julle hart vir ewig lewe!

28. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die HERE bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor u aangesig aanbid.

29. Want die koninkryk behoort aan die HERE, en Hy heers oor die nasies.

30. Al die grotes van die aarde sal eet en aanbid; almal wat in die stof neerdaal, sal voor sy aangesig kniel en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie.

31. 'n Nageslag sal Hom dien; dit sal vertel word van die HERE aan die volgende geslag. [ (Psalms 22:32) Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word; want Hy het dit gedoen. ]

1. 'n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie.

2. Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.

3. Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.

4. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf die vertroos my.

5. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

6. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.

1. 'n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon;

2. want Hy het dit gegrond op die seë en dit vasgestel op die strome.

3. Wie mag klim op die berg van die HERE? En wie mag staan in sy heilige plek?

4. Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie.

5. Hy sal seën wegdra van die HERE en geregtigheid van die God van sy heil.

6. Dit is die geslag van hulle wat na Hom vra, wat u aangesig soek -- dit is Jakob. Sela.

7. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!

8. Wie is tog die Erekoning? Die HERE, sterk en geweldig, die HERE geweldig in die stryd.

9. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!

10. Wie is dan tog die Erekoning? Die HERE van die leërskare -- Hy is die Erekoning! Sela.

1. 'n Psalm van Dawid. Alef. Tot U, o HERE, hef ek my siel op.

2. Bet. My God, op U vertrou ek; laat my nie beskaamd staan nie; laat my vyande oor my nie juig nie.

3. Gimel. Ja, almal wat U verwag, sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan wat troueloos handel sonder oorsaak.

4. Dalet. HERE, maak my u weë bekend; leer my u paaie.

5. He. Lei my in u waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag.

6. Sajin. Dink, HERE, aan u barmhartigheid en u goedertierenhede, want die is van ewigheid af.

7. Get. Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie; dink aan my na u goedertierenheid, om u goedheid ontwil, o HERE!

8. Tet. Die HERE is goed en reg; daarom sal Hy sondaars leer aangaande die weg.

9. Jod. Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer.

10. Kaf. Al die paaie van die HERE is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar.

11. Lamed. Om u Naam ontwil, HERE, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot.

12. Mem. Wie tog is die man wat die HERE vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies.

13. Noen. Hy self sal vernag in die goeie, en sy nageslag sal die land besit.

14. Samek. Die verborgenheid van die HERE is vir die wat Hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak.

15. Ajin. My oë is altyddeur op die HERE, want Hy sal my voete uit die net uitlei.

16. Pe. Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig.

17. Sade. Die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek; lei my uit my angste.

18. Resj. Aanskou my ellende en my moeite, en vergeef al my sondes.

19. Resj. Aanskou my vyande, want hulle is talryk, en hulle haat my met 'n gewelddadige haat.

20. Sjin. Bewaar my siel en red my; laat my nie beskaamd staan nie, want by U skuil ek.

21. Tau. Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek.

22. o God, verlos Israel uit al sy benoudhede!

1. 'n Psalm van Dawid. Doen aan my reg, o HERE, want ‚k wandel in my opregtheid en vertrou op die HERE sonder om te wankel.

2. Toets my, HERE, en beproef my, keur my niere en my hart;

3. want u goedertierenheid is voor my oë, en ek wandel in u waarheid.

4. Ek sit nie by valse mense nie, en met slinkse mense gaan ek nie om nie.

5. Ek haat die vergadering van kwaaddoeners, en by die goddelose sit ek nie.

6. Ek was my hande in onskuld en wil gaan rondom u altaar, o HERE,

7. om die stem van lof te laat hoor en om al u wonders te vertel.

8. HERE, ek het lief die woning van u huis en die woonplek van u heerlikheid.

9. Ruk my siel nie weg saam met die sondaars en my lewe saam met die manne van bloed nie,

10. in wie se hande skandelike dade is, en wie se regterhand vol is van omkopery.

11. Maar ‚k wandel in my opregtheid; verlos my en wees my genadig.

12. My voet staan op gelyk grond; ek sal die HERE loof in die vergaderings.

1. 'n Psalm van Dawid. Die HERE is my lig en my heil: vir wie sou ek vrees? Die HERE is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard wees?

2. As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet -- my teëstanders en my vyande, ja, myne -- struikel hulle self en val.

3. Al word 'n laer teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie; al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek.

4. Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te aanskou en te ondersoek in sy tempel.

5. Want Hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil; Hy verberg my in die skuilplek van sy tent; Hy verhef my op 'n rots.

6. En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my, en ek wil in sy tent offerandes offer saam met trompetgeklank; ek wil sing, ja, psalmsing tot eer van die HERE.

7. Hoor, o HERE, ek roep luid; en wees my genadig en antwoord my.

8. Van U sê my hart: Soek my aangesig! Ek soek u aangesig, o HERE!

9. Verberg u aangesig nie vir my nie, wys u kneg nie af in toorn nie: U was my hulp! Verstoot en verlaat my nie, o God van my heil!

10. Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die HERE sal my aanneem.

11. HERE, leer my u weg en lei my op 'n gelyk pad, vanweë my vyande.

12. Gee my nie oor aan die begeerte van my teëstanders nie, want valse getuies het teen my opgestaan, en hy wat geweld uitblaas.

13. o, As ek nie geglo het dat ek die goedheid van die HERE sal sien in die land van die lewendes nie....

14. Wag op die Here! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die HERE!

1. 'n Psalm van Dawid. Ek roep U aan, o HERE! My rots, draai nie stilswygend van my af weg nie, sodat ek nie, as U teenoor my bly swyg, word soos die wat in die kuil neerdaal nie.

2. Hoor die stem van my smekinge as ek U aanroep om hulp, as ek my hande ophef na die binneste van u heiligdom.

3. Ruk my nie weg saam met die goddelose en saam met die werkers van ongeregtigheid nie; wat van vrede spreek met hulle naaste, maar daar is kwaad in hulle hart.

4. Gee hulle na hul dade en na die boosheid van hul handelinge; gee hulle na die werk van hul hande; vergeld hulle na hulle dade.

5. Omdat hulle nie let op die dade van die HERE of op die werk van sy hande nie, sal Hy hulle afbreek en hulle nie bou nie.

6. Geloofd sy die HERE, want Hy het die stem van my smekinge gehoor.

7. Die HERE is my sterkte en my skild; op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp; daarom jubel my hart en sal ek Hom loof met my gesang.

8. Die HERE is 'n sterkte vir hulle, en Hy is 'n vesting van verlossing vir sy gesalfde.

9. Verlos u volk en seën u erfdeel, en wees vir hulle 'n herder en dra hulle tot in ewigheid.

1. 'n Psalm van Dawid. Gee aan die HERE, o hemelinge, gee aan die HERE eer en sterkte!

2. Gee aan die HERE die eer van sy Naam; aanbid die HERE in heilige sieraad!

3. Die stem van die HERE is op die waters, die God van eer donder; die HERE is op die groot waters.

4. Die stem van die HERE is met krag; die stem van die HERE is met heerlikheid.

5. Die stem van die HERE breek seders; ja, die HERE verbreek die seders van die L¡banon;

6. en Hy laat hulle opspring soos 'n kalf, die L¡banon en Sirjon soos 'n jong buffel.

7. Die stem van die HERE slaan daar vuurvlamme uit.

8. Die stem van die HERE laat die woestyn bewe; die HERE laat die woestyn van Kades bewe.

9. Die stem van die HERE laat die takbokke lam en maak die bosse kaal; maar in sy paleis sê elkeen: Heerlikheid!

10. Die HERE het gesit oor die Watervloed; ja, die HERE sit as Koning tot in ewigheid.

11. Die HERE sal sy volk sterkte gee, die HERE sal sy volk seën met vrede.

1. 'n Psalm, 'n lied by die inwyding van die Huis. Van Dawid.

2. Ek sal U verhoog, HERE, want U het my opgetrek en my vyande oor my nie laat bly wees nie.

3. HERE, my God, ek het U aangeroep om hulp, en U het my gesond gemaak.

4. HERE, U het my siel uit die doderyk laat opkom; U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal.

5. Psalmsing tot eer van die HERE, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam;

6. want 'n oomblik is daar in sy toorn, 'n lewe in sy goedgunstigheid; saans vernag die geween, maar smôre ns is daar gejuig.

7. Ek het wel in my sorgeloosheid gesê: Ek sal vir ewig nie wankel nie.

8. HERE, U het my berg deur u welbehae sterk laat staan. U het u aangesig verberg -- ek het verskrik geword!

9. Ek het U aangeroep, HERE, en ek het die HERE gesmeek:

10. Watter voordeel is daar in my bloed as ek neerdaal in die kuil? Sal die stof U loof? Sal dit u trou verkondig?

11. Hoor, HERE, en wees my genadig! HERE, wees my 'n helper!

12. U het my weeklag vir my verander in 'n koordans, U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord; [ (Psalms 30:13) sodat my eer U kan besing en nie swyg nie. HERE, my God, vir ewig sal ek U loof. ]

1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

2. By U, o HERE, skuil ek; laat my nooit beskaamd staan nie. Bevry my deur u geregtigheid.

3. Neig u oor tot my, red my gou; wees vir my 'n rots om in te vlug, 'n baie vaste huis om my te verlos.

4. Want U is my rots en my bergvesting; en om u Naam ontwil sal U my lei en my bestuur.

5. U sal my laat uitgaan uit die net wat hulle vir my gespan het, want U is my toevlug.

6. In u hand gee ek my gees oor; U het my verlos, HERE, God van trou.

7. Ek haat die wat nietige afgode vereer, maar ‚k vertrou op die HERE.

8. Ek wil juig en bly wees in u goedertierenheid, omdat U my ellende aangesien, my siel in die benoudhede geken het

9. en my nie oorgelewer het in die hand van die vyand nie; U het my voete op vrye grond laat staan.

10. Wees my genadig, HERE, want ek is benoud; van verdriet het my oog mat geword, my siel en my liggaam.

11. Want my lewe kwyn weg van kommer en my jare van gesug; my krag struikel deur my ongeregtigheid, en my gebeente teer uit.

12. Vanweë al my teëstanders het ek 'n voorwerp van smaad geword, ja, grootliks vir my bure, en 'n voorwerp van skrik vir my bekendes; die wat my op straat sien, vlug weg van my af.

13. Ek is vergeet uit die hart, soos 'n dooie; ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan.

14. Want ek het die skindertaal van baie gehoor -- skrik rondom! -- terwyl hulle saam raad hou teen my; hulle is van plan om my lewe te neem.

15. Maar ‚k vertrou op U, o HERE! Ek sê: U is my God.

16. My tye is in u hand; red my uit die hand van my vyande en van my vervolgers.

17. Laat u aangesig skyn oor u kneg, verlos my deur u goedertierenheid.

18. HERE, laat my nie beskaamd staan nie, want ek roep U aan; laat die goddelose beskaamd staan, laat hulle verstom in die doderyk!

19. Laat die valse lippe stom word wat in trotsheid en veragting onbeskaamd spreek teen die regverdige.

20. o, Hoe groot is u goedheid wat U weggelê het vir die wat U vrees, wat U uitgewerk het vir die wat by U skuil, in teenwoordigheid van die mensekinders!

21. U verberg hulle in die skuilplek van u aangesig vir die samesweringe van mense; U steek hulle weg in 'n hut vir die twis van die tonge.

22. Geloofd sy die HERE, want Hy het sy goedertierenheid aan my wonderbaar gemaak, in 'n vaste stad.

23. Ek tog het in my angs gesê: Ek het verdwyn, weg van u oë; nogtans het U die stem van my smekinge gehoor toe ek U aangeroep het om hulp.

24. Julle moet die HERE liefhê, al sy gunsgenote! Die HERE bewaar die getroues en vergeld hom oorvloedig wat trots handel. [ (Psalms 31:25) Wees sterk, en laat julle hart sterk wees, almal wat op die HERE wag! ]

1. 'n Psalm van Dawid; 'n onderwysing. Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is.

2. Welgeluksalig is die mens aan wie die HERE die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie.

3. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag;

4. want u hand was dag en nag swaar op my; my murg het verander soos deur somergloed. Sela.

5. My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê: Ek wil aan die HERE my oortredinge bely; en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sela.

6. Daarom sal elke vrome U aanbid in 'n tyd as U te vinde is; ja, by 'n oorstroming van groot waters sal hulle nie aan hom raak nie.

7. U is 'n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike gesange van bevryding. Sela.

8. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees.

9. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teuel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie.

10. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die HERE vertrou -- met goedertierenheid sal Hy hom omring.

11. Wees bly in die HERE en juig, o regverdiges! En jubel, alle opregtes van hart!

1. o Regverdiges, jubel in die HERE! 'n Loflied betaam die opregtes.

2. Loof die HERE met die siter; psalmsing tot sy eer met die tiensnarige harp.

3. Sing tot sy eer 'n nuwe lied; speel goed met trompetgeklank.

4. Want die woord van die HERE is reg, en al sy werk is met trou.

5. Hy het geregtigheid en reg lief; die aarde is vol van die goedertierenheid van die HERE.

6. Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leër.

7. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop; Hy bêre die wêreldvloede weg in skatkamers.

8. Laat die hele aarde vir die HERE vrees; laat al die bewoners van die wêreld vir Hom bedug wees;

9. want Hy het gespreek, en dit was; Hy het gebied, en dit staan.

10. Die HERE vernietig die raad van die nasies, Hy verydel die gedagtes van die volke.

11. Die raad van die HERE bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag.

12. Welgeluksalig is die nasie wie se God die HERE is, die volk wat Hy vir Hom as erfdeel uitgekies het.

13. Die HERE kyk van die hemel af; Hy sien al die mensekinders.

14. Uit sy woonplek aanskou Hy al die bewoners van die aarde,

15. Hy wat die hart van hulle almal formeer, wat let op al hul werke.

16. 'n Koning word nie verlos deur 'n groot leër, 'n held nie gered deur groot krag nie.

17. Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie.

18. Kyk, die oog van die HERE is op die wat Hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag;

19. om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood.

20. Ons siel wag op die HERE; Hy is ons hulp en ons skild;

21. want ons hart is bly in Hom, omdat ons op sy heilige Naam vertrou.

22. Laat u goedertierenheid, HERE, oor ons wees net soos ons op U wag!

1. 'n Psalm van Dawid, toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abim‚leg en die hom weggejaag het, sodat hy heengegaan het.

2.

3. Bet. My siel sal hom beroem in die HERE; die ootmoediges sal dit hoor en bly wees.

4. Gimel. Maak die HERE saam met my groot, en laat ons saam sy Naam verhef!

5. Dalet. Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered.

6. He. Hulle het Hom aangesien en gestraal van vreugde, en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie.

7. Sajin. Hierdie ellendige het geroep, en die HERE het gehoor, en Hy het hom uit al sy benoudhede verlos.

8. Get. Die Engel van die HERE trek 'n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit.

9. Tet. Smaak en sien dat die HERE goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil!

10. Jod. Vrees die HERE, o sy heiliges, want die wat Hom vrees, het geen gebrek nie.

11. Kaf. Die jong leeus ly armoede en het honger; maar die wat die HERE soek, het geen gebrek aan enigiets nie.

12. Lamed. Kom, kinders, luister na my; ek wil julle die vrees van die HERE leer.

13. Mem. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat dae liefhet om die goeie te sien?

14. Noen. Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie.

15. Samek. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.

16. Ajin. Die oë van die HERE is op die regverdiges, en sy ore tot hulle hulpgeroep.

17. Pe. Die aangesig van die HERE is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei.

18. Sade. Hulle roep, en die HERE hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede.

19. Kof. Die HERE is naby die wat gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees.

20. Resj. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die HERE hom.

21. Sjin. Hy bewaar al sy bene: nie een daarvan word gebreek nie.

22. Tau. Die onheil maak die goddelose dood; en die wat die regverdige haat, moet daarvoor boet. [ (Psalms 34:23) Die HERE verlos die siel van sy knegte; en almal wat by Hom skuil, hoef nie te boet nie. ]

1. 'n Psalm van Dawid. HERE, twis met die wat met my twis; bestry die wat my bestry!

2. Gryp die klein skild en die grote, en staan op as my hulp!

3. En trek die spies uit en stuit my vervolgers! Spreek tot my siel: Ek is jou heil!

4. Laat hulle wat my lewe soek, beskaamd staan en in die skande kom; laat hulle wat my ongeluk beraam, agteruitwyk en rooi van skaamte word!

5. Laat hulle word soos kaf voor die wind, terwyl die Engel van die HERE hulle wegstoot.

6. Laat hulle weg duister en glibberig wees, terwyl die Engel van die HERE hulle vervolg!

7. Want hulle het sonder oorsaak die kuil met hul net vir my verberg, hulle het sonder oorsaak gegrawe teen my lewe.

8. Laat verwoesting oor hom kom sonder dat hy dit weet, en laat sy net hom vang wat hy gespan het; laat hom daarin val met verwoesting!

9. Maar my siel sal juig in die HERE, dit sal bly wees in sy heil.

10. Al my beendere sal sê: HERE, wie is soos U? U wat die ellendige red van die wat sterker is as hy; ja, die ellendige en behoeftige van sy berower!

11. Kwaadwillige getuies staan op; wat ek nie weet nie, vra hulle vir my.

12. Hulle vergeld my kwaad vir goed: verlatenheid vir my siel.

13. En ek -- toe hulle siek was, het ek 'n roukleed gedra; ek het my siel gekwel met vas, en my gebed het teruggekeer in my boesem.

14. Ek het rondgegaan asof dit 'n vriend, asof dit 'n broer van my was; ek het gebuk gegaan in die rou soos een wat oor sy moeder treur.

15. Maar as ek struikel, is hulle bly en kom bymekaar; hulle vergader teen my, lae mense en die wat ek nie ken nie; hulle laster sonder ophou.

16. Onder die roekeloosste tafelspotters kners hulle met hul tande teen my.

17. Here, hoe lank sal U dit aansien? Bring my siel terug van hulle verwoestinge, my enigste van die jong leeus af.

18. Ek sal U loof in 'n groot vergadering; onder 'n groot skare sal ek U prys.

19. Laat hulle oor my nie bly wees wat sonder grond my vyande is nie; laat die wat my sonder oorsaak haat, nie met die oë knip nie!

20. Want hulle spreek nie van vrede nie, maar hulle bedink bedrieglike woorde teen die stilles in die land.

21. En hulle maak hul mond wyd oop teen my, hulle sê: Ha, ha, ons oog het dit gesien!

22. HERE, U het dit gesien, swyg nie. Here, wees nie ver van my af nie!

23. Ontwaak en word wakker vir my reg; my God en Here, vir my regsaak.

24. Doen aan my reg na u geregtigheid, HERE my God, en laat hulle oor my nie bly wees nie!

25. Laat hulle in hul hart nie sê: Ha, ons begeerte! Laat hulle nie sê: Ons het hom verslind nie!

26. Laat hulle wat bly is oor my ongeluk, beskaamd staan en saam rooi van skaamte word; laat hulle wat hul teen my groot maak, met skaamte en skande beklee word!

27. Laat hulle jubel en bly wees wat 'n behae het in my geregtigheid; en laat hulle altyddeur sê: Groot is die HERE wat 'n welbehae het in die vrede van sy kneg!

28. En my tong sal u geregtigheid prys, u lof die hele dag deur.

1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid, die kneg van die Here.

2. In die binneste van my hart sê die oortreding aangaande die goddelose: Daar is geen vrees van God voor sy oë nie.

3. Want dit vlei hom in sy oë in verband met die uitvind en haat van sy skuld.

4. Die woorde van sy mond is onreg en bedrog; hy laat n  om verstandig te wees, om goed te doen.

5. Hy bedink onreg op sy bed; hy gaan staan op 'n weg wat nie goed is nie; wat sleg is, verfoei hy nie.

6. o HERE, u goedertierenheid is tot in die hemele, u trou tot in die wolke.

7. U geregtigheid is soos die berge van God; u oordele is 'n groot watervloed. HERE, U behou mense en diere!

8. Hoe kosbaar is u goedertierenheid, o God! Daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van u vleuels.

9. Hulle verkwik hul aan die vettigheid van u huis, en U laat hulle drink uit die stroom van u genietinge.

10. Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die lig.

11. Laat u goedertierenheid voortduur vir die wat U ken, en u geregtigheid vir die opregtes van hart.

12. Laat die voet van die trotsaard nie oor my kom nie, en laat die hand van die goddelose mense my nie verdryf nie. [ (Psalms 36:13) Daar het die werkers van ongeregtigheid geval; hulle is neergestoot en kan nie weer opstaan nie. ]

1. 'n Psalm van Dawid. Alef. Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie;

2. want soos gras sal hulle gou verwelk, en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog.

3. Bet. Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid,

4. en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.

5. Gimel. Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer;

6. en Hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag.

7. Dalet. Swyg voor die HERE en verwag Hom; wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie.

8. He. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid; wees nie toornig nie: dit is net om kwaad te stig.

9. Want die kwaaddoeners sal uitgeroei word; maar die wat die HERE verwag, hulle sal die aarde besit.

10. Wau. En nog 'n klein rukkie en die goddelose sal daar nie wees nie; ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie.

11. Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede.

12. Sajin. Die goddelose bedink listige planne teen die regverdige en kners met sy tande teen hom.

13. Die Here lag oor hom, want Hy sien dat sy dag kom.

14. Get. Die goddelose het die swaard getrek en hulle boog gespan om die ellendige en behoeftige te laat val, om die te slag wat opreg is van weg.

15. Hulle swaard sal in hul hart gaan, en hulle boë sal verbreek word.

16. Tet. 'n Klein bietjie is vir die regverdige beter as die rykdom van baie goddelose;

17. want die arms van die goddelose sal verbreek word, maar die HERE ondersteun die regverdiges.

18. Jod. Die HERE ken die dae van die opregtes, en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly.

19. Hulle sal nie beskaamd staan in die slegte tyd nie, en in dae van hongersnood sal hulle versadig word.

20. Kaf. Maar die goddelose sal omkom en die vyande van die HERE soos die prag van die weivelde; hulle verdwyn soos rook, hulle verdwyn.

21. Lamed. Die goddelose leen en gee nie terug nie, maar die regverdige ontferm hom en gee;

22. want die wat deur Hom geseënword, sal die aarde besit; maar die wat deur Hom vervloek word, sal uitgeroei word.

23. Mem. Deur die HERE word die gange van 'n man bevestig, en Hy het 'n welbehae in sy weg.

24. As hy val, dan stort hy nie neer nie; want die HERE ondersteun sy hand.

25. Noen. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie.

26. Die hele dag ontferm hy hom en leen uit, en sy nageslag is 'n seën.

27. Samek. Wyk af van wat kwaad is, en doen wat goed is, en jy sal vir ewig woon;

28. want die HERE het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie; vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei.

29. Die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon.

30. Pe. Die mond van die regverdige verkondig wysheid, en sy tong spreek wat reg is.

31. Die wet van sy God is in sy hart; sy gange sal nie wankel nie.

32. Sade. Die goddelose loer op die regverdige en soek om hom dood te maak.

33. Die HERE gee hom nie oor in sy hand nie, en Hy veroordeel hom nie as hy gerig word nie.

34. Kof. Wag op die HERE en hou sy weg, en Hy sal jou verhoog, om die aarde te besit; jy sal met welgevalle neersien op die uitroeiing van die goddelose mense.

35. Resj. Ek het die goddelose gesien, 'n geweldenaar, terwyl hy hom uitbrei soos 'n groen inlandse boom.

36. Toe gaan iemand verby, en kyk, hy was daar nie; en ek het hom gesoek, maar hy was nie te vinde nie.

37. Sjin. Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is 'n toekoms vir die man van vrede.

38. Maar die oortreders word tesame verdelg; die toekoms van die goddelose word afgesny.

39. Tau. Maar die hulp van die regverdiges is van die HERE, hulle toevlug in tyd van benoudheid.

40. En die HERE help hulle en red hulle; Hy red hulle van die goddelose mense en verlos hulle, want hulle skuil by Hom.

1. 'n Psalm van Dawid, by die gedenkoffer.

2. o HERE, straf my nie in u toorn nie en kasty my nie in u grimmigheid nie.

3. Want u pyle het in my ingedring, en u hand het op my neergedaal.

4. Daar is geen heel plek in my vlees vanweë u grimmigheid nie; daar is niks gesond in my gebeente vanweë my sonde nie.

5. Want my ongeregtighede gaan oor my hoof; soos 'n swaar pak het hulle vir my te swaar geword.

6. My wonde stink, hulle dra vanweë my dwaasheid.

7. Ek is krom, heeltemal geboë; die hele dag gaan ek in die rou;

8. want my lendene is vol ontsteking, en daar is geen heel plek in my vlees nie.

9. Ek is kragteloos en heeltemal verbrysel; ek brul van die gebons van my hart.

10. Here, voor U is al my begeertes, en my gesug is vir U nie verborge nie.

11. My hart slaan vinnig, my krag het my verlaat; en die lig van my oë, ook dit is nie by my nie.

12. Die wat my liefhet en my vriende is, staan opsy vir my kwaal, en my nabestaandes het ver gaan staan;

13. en die wat my lewe soek, span strikke; en die wat my ongeluk soek, spreek van ondergang, en hulle bedink die hele dag bedrog.

14. Maar ek is soos 'n dowe: ek hoor nie, en soos 'n stomme wat sy mond nie oopmaak nie.

15. Ja, ek is soos 'n man wat nie hoor nie en in wie se mond geen teëspraak is nie;

16. want op U, HERE, wag ek; U sal verhoor, Here my God!

17. Want ek het gesê: Laat hulle net nie bly wees oor my nie! Hulle wat by die wankeling van my voet hul groot maak teen my!

18. Want ek is klaar om te val, en my smart is altyddeur voor my.

19. Ja, my ongeregtigheid bely ek, ek is bekommerd oor my sonde.

20. Maar my vyande lewe, hulle is magtig; en die wat my valslik haat, is groot in aantal.

21. En die wat kwaad vir goed vergeld, behandel my vyandig, omdat ek die goeie najaag.

22. Verlaat my nie, o HERE! My God, wees nie ver van my af nie! [ (Psalms 38:23) Maak tog gou om my te help, Here, my heil! ]

1. Vir die musiekleier; vir Jedutun. 'n Psalm van Dawid.

2. Ek het gesê: Ek wil my weë bewaar, sodat ek nie sondig met my tong nie; ek wil my mond in toom hou solank as die goddelose nog voor my is.

3. Ek was stom in stilte, ek het geswyg, ver van die goeie af; maar my smart is aangewakker.

4. My hart het warm geword in my binneste; 'n vuur het ontvlam by my gesug; ek het gespreek met my tong:

5. HERE, maak my einde aan my bekend en wat die maat van my dae is; laat my weet hoe verganklik ek is.

6. Kyk, U het my dae 'n paar handbreedtes gemaak, en my leeftyd is soos niks voor U nie; ja, as pure nietigheid staan elke mens daar! Sela.

7. Waarlik, die mens wandel as skadubeeld rond; ja, hulle woel verniet; hulle stapel op en weet nie wie dit sal insamel nie.

8. En nou, wat verwag ek, o Here? My hoop is op U.

9. Red my van al my oortredinge; maak my nie 'n smaad van die dwaas nie.

10. Ek is stom, ek sal my mond nie oopmaak nie; want U het dit gedoen.

11. Neem u plaag van my weg; ek vergaan vanweë die bestryding van u hand.

12. Tugtig U die mens met strawwe oor die ongeregtigheid, dan laat U sy skoonheid vergaan soos deur 'n mot; ja, elke mens is 'n asemtog! Sela.

13. Hoor, HERE, my gebed, en luister na my hulpgeroep; swyg nie by my trane nie; want ek is 'n vreemdeling by U, 'n bywoner soos al my vaders. [ (Psalms 39:14) Wend u oog van my af, dat ek vrolik kan word voordat ek heengaan en daar nie meer is nie. ]

1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

2. Ek het die HERE lank verwag, en Hy het Hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor;

3. en Hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek en my voete op 'n rots gestel; Hy het my gange vasgemaak.

4. En Hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onse God. Baie sal dit sien en vrees en op die HERE vertrou.

5. Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die HERE stel en hom nie wend tot hoogmoediges en leuendienaars nie.

6. Groot dinge het U gedoen, HERE my God -- u wonders en gedagtes vir ons; niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel.

7. U het geen behae in slagoffer of spysoffer nie; ore het U vir my gegrawe; brandoffer en sondoffer het U nie geëis nie.

8. Toe het ek gesê: Kyk, ek kom; in die boekrol is dit my voorgeskrywe.

9. Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen, en u wet is binne-in my ingewande.

10. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig; kyk, my lippe bedwing ek nie. HERE, U weet dit.

11. U geregtigheid bedek ek nie binne-in my hart nie; van u trou en u heil spreek ek; u goedertierenheid en u trou verberg ek nie vir die groot vergadering nie.

12. U, o HERE, sal u barmhartighede van my nie terughou nie; laat u goedertierenheid en u trou my altyddeur behoed.

13. Want onheile sonder getal het my omring; my ongeregtighede het my ingehaal, en ek kan nie sien nie; hulle is meer as die hare van my hoof, en my hart het my verlaat.

14. Laat dit U behaag, HERE, om my te red; HERE, maak tog gou om my te help!

15. Laat hulle wat my lewe soek, om dit weg te ruk, tesame beskaamd staan en rooi van skaamte word; laat hulle wat behae het in my onheil, agteruitwyk en in die skande kom.

16. Laat hulle wat vir my sê: Ha, ha! vanweë hul beskaming verskrik wees!

17. Laat almal wat U soek, in U vrolik en bly wees; laat die liefhebbers van u heil altyddeur sê: Groot is die HERE! [ (Psalms 40:18) Al is ek ellendig en behoeftig -- die Here dink aan my; U is my hulp en my redder; my God, vertoef tog nie! ]

1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

2. Welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme; die HERE sal hom red in die dag van onheil.

3. Die HERE sal hom bewaar en hom in die lewe hou; hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. Ja, U kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie.

4. Die HERE sal hom ondersteun op die siekbed; sy hele slaapplek verander U as hy krank is.

5. k het gesê: o HERE, wees my genadig! Genees my, want ek het teen U gesondig.

6. My vyande spreek kwaad van my en sê: Wanneer sal hy sterwe en sy naam vergaan?

7. En as iemand kom om my te sien, dan praat hy leuens; sy hart vergader boosheid vir hom; gaan hy uit na buite, dan spreek hy daarvan.

8. Al my haters tesame fluister onder mekaar teen my; teen my bedink hulle my onheil en sê:

9. Iets skandeliks is op hom uitgestort; en nou dat hy lê, sal hy nie weer opstaan nie.

10. Selfs die man wat met my in vrede lewe, op wie ek vertrou het, wat my brood eet, het die hakskeen teen my opgelig.

11. Maar U, o HERE, wees my genadig en rig my op, dat ek hulle dit kan vergelde!

12. Hieraan weet ek dat U 'n welbehae in my het: dat my vyand oor my nie juig nie.

13. My tog, in my opregtheid ondersteun U my, en stel my voor u aangesig tot in ewigheid. [ (Psalms 41:14) Geloofd sy die HERE, die God van Israel, van ewigheid tot in ewigheid! Amen, ja amen. ]

Significados: Israel, Saul.

Você está lendo Salmos na edição AFR, Afrikaans, em Africânder.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.