Salmos

1. Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

2. Dit moet die verlostes van die HERE sê, wat Hy uit die nood verlos het

3. en uit die lande versamel het, van die ooste en die weste, van die noorde en van die see af.

4. Hulle het gedwaal in die woestyn, op woeste paaie; 'n stad om in te woon het hulle nie gevind nie.

5. Honger, ook dors was hulle; hulle siel het in hulle versmag.

6. Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid; uit hul angste het Hy hulle gered.

7. En Hy het hulle gelei op 'n regte pad om te gaan na 'n stad om in te woon.

8. Laat hulle die HERE loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders;

9. want Hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul.

10. Die wat in duisternis en doodskaduwee gesit het, gevang in ellende en ysters --

11. omdat hulle wederstrewig was teen die woorde van God en die raad van die Allerhoogste verwerp het,

12. het Hy hulle hart deur moeite verneder; hulle het gestruikel, en daar was geen helper nie.

13. Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid; uit hul angste het Hy hulle verlos.

14. Hy het hulle uit duisternis en doodskaduwee laat uitgaan en hulle bande verbreek.

15. Laat hulle die HERE loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders;

16. want Hy het koperdeure verbreek en ystergrendels stukkend geslaan.

17. Die wat dwase was vanweë die weg van hulle oortreding en weens hulle ongeregtighede gepynig is --

18. hulle siel het 'n afsku gehad van elke soort voedsel, en hulle het tot by die poorte van die dood gekom.

19. Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid; uit hul angste het Hy hulle verlos.

20. Hy het sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red.

21. Laat hulle die HERE loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders;

22. en laat hulle lofoffers bring en met gejubel sy werke vertel.

23. Die wat na die see toe afdaal in skepe, wat handel drywe op die groot waters --

24. hulle het die werke van die HERE gesien en sy wonders in die diepte.

25. Want Hy het gespreek en 'n stormwind laat opsteek wat die golwe daarvan opgesweep het.

26. Hulle het opgerys na die hemel, neergedaal na die dieptes -- hulle siel het vergaan van wee.

27. Hulle het getuimel en gewaggel soos 'n dronk man, en al hulle wysheid is verwar.

28. Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid, en uit hul angste het Hy hulle uitgelei.

29. Hy het die storm 'n gesuis gemaak, en hulle golwe het stil geword.

30. Toe was hulle bly, omdat dit rustig geword het, en Hy het hulle gelei na die hawe van hul begeerte.

31. Laat hulle die HERE loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders.

32. En laat hulle Hom verhoog in die vergadering van die volk en Hom roem in die kring van die oudstes.

33. Hy het riviere 'n woestyn gemaak en waterfonteine 'n dorsland,

34. vrugbare land 'n brak aarde, oor die boosheid van die wat daarin woon.

35. Hy het die woestyn 'n waterplas gemaak en die dor land waterfonteine;

36. en Hy het hongeriges daar laat bly, en hulle het 'n stad gestig om in te woon.

37. En hulle het lande gesaai en wingerde geplant wat vrugte as opbrings verskaf het.

38. En Hy het hulle geseën, sodat hulle sterk vermenigvuldig het, en hulle vee het Hy nie min gemaak nie.

39. Toe het hulle min geword en weggesink deur die druk van onheil en kommer --

40. Hy wat veragting uitstort oor edeles en hulle laat dwaal in 'n woeste wêreld, sonder pad --

41. Hy het die behoeftige beskerm teen verdrukking en die geslagte soos kuddes gemaak.

42. Die opregtes sien dit en is bly, maar alle ongeregtigheid hou sy mond toe.

43. Wie wys is, laat hy op hierdie dinge ag gee, en laat hulle let op die goedertierenhede van die HERE.

1. 'n Lied. 'n Psalm van Dawid.

2. My hart is gerus, o God! Ek wil sing en psalmsing, ja, ook my eer.

3. Waak op, harp en siter! Ek wil die dageraad wakker maak.

4. Ek wil U loof onder die volke, o HERE, en psalmsing tot u eer, onder die nasies;

5. want u goedertierenheid is groot bo die hemel uit en u trou tot by die wolke.

6. Verhef U bo die hemele, o God, en u heerlikheid bo die hele aarde!

7. Dat u bemindes gered kan word -- verlos deur u regterhand en verhoor ons!

8. God het gespreek in sy heiligdom: Ek wil jubel, Ek wil Sigem verdeel en die dal van Sukkot afmeet.

9. G¡lead is myne, Manasse is myne, en Efraim is die beskutting van my hoof; Juda is my veldheerstaf.

10. Moab is my waskom; op Edom werp Ek my skoen; oor Filist‚a jubel Ek.

11. Wie sal my bring in die versterkte stad? Wie lei my tot in Edom?

12. Het U, o God, ons nie verwerp nie? En U trek nie uit, o God, saam met ons leërs nie.

13. Gee ons hulp teen die vyand, want die mens se hulp is vergeefse moeite. [ (Psalms 108:14) In God sal ons kragtige dade doen, en Hy self sal ons vyande vertrap. ]

1. Vir die musiekleier. Van Dawid. 'n Psalm. o God van my lof, moenie swyg nie!

2. Want hulle het die mond van die goddelose en die mond van bedrog teen my oopgemaak; hulle het met my gespreek met 'n leuenagtige tong,

3. en my met woorde van haat omring; ja, hulle het my sonder oorsaak beveg.

4. Vir my liefde behandel hulle my vyandig, terwyl ek tog gedurig bid.

5. En hulle het my kwaad vir goed opgelê en haat vir my liefde.

6. Stel 'n goddelose oor hom en laat 'n teëstander staan aan sy regterhand.

7. As hy geoordeel word, laat hom as skuldige uitgaan, en laat sy gebed sonde word.

8. Laat sy dae min wees; laat 'n ander sy amp neem.

9. Laat sy kinders wese word en sy vrou 'n weduwee;

10. en laat sy kinders oral rondswerwe en bedel en brood soek, weg van hulle puinhope af.

11. Laat die skuldeiser alles neem wat hy het, en laat vreemdes sy goed buitmaak.

12. Laat hom niemand hê wie se guns bestendig is, en laat niemand hom oor sy wese ontferm nie.

13. Laat sy nakomelinge uitgeroei word; laat hulle naam uitgedelg word in die volgende geslag.

14. Laat die HERE gedagtig wees aan die ongeregtigheid van sy vaders, en laat die sonde van sy moeder nie uitgedelg word nie.

15. Laat die altyddeur voor die HERE wees, dat Hy hulle gedagtenis van die aarde af kan uitroei;

16. omdat hy nie daaraan gedink het om guns te bewys nie, maar die ellendige en behoeftige man vervolg het en die moedelose van hart, om hom dood te maak.

17. Ja, hy het die vloek liefgehad en -- dit het oor hom gekom; en hy het geen welbehae gehad in die seën nie en -- dit het ver van hom af gebly.

18. Hy het die vloek aangetrek soos 'n kleed en -- dit het soos water in sy binneste gekom en soos olie in sy gebeente.

19. Laat dit vir hom wees soos 'n kleed waarin hy hom toedraai, en 'n gordel wat hy altyddeur ombind.

20. Laat dit die loon van my teëstanders wees vanweë die HERE, en van hulle wat kwaad spreek teen my.

21. Maar U, o HERE Here, maak dit goed met my om u Naam ontwil; omdat u goedertierenheid goed is, red my.

22. Want ek is ellendig en behoeftig, en my hart is deurwond in my binneste.

23. Ek gaan heen soos 'n skaduwee as dit lank word; ek is afgeskud soos 'n sprinkaan.

24. My knieë knik van vas, en my vlees het maer geword, sonder vet.

25. En ‚k het vir hulle 'n smaad geword; as hulle my sien, skud hulle hul hoof.

26. Help my, HERE my God! Verlos my na u goedertierenheid,

27. sodat hulle kan weet dat dit u hand is: U, o HERE, het dit gedoen.

28. Laat hulle vloek, maar U, seën U. Hulle het opgestaan en beskaamd geword, maar u kneg is bly.

29. Laat my teëstanders beklee word met smaad en hulle toedraai in hul skande soos in 'n mantel.

30. Ek sal die HERE hardop loof met my mond, en onder baie sal ek Hom prys;

31. want Hy staan aan die regterhand van die behoeftige om hom te verlos van die wat hom veroordeel.

1. Van Dawid. 'n Psalm. Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete.

2. U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyande.

3. U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag; in heilige feesgewade, uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van u jong manskappe.

4. Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgis‚dek.

5. Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn.

6. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies; Hy maak dit vol dooie liggame; Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land.

7. Uit die stroom sal Hy drink op die pad; daarom sal Hy die hoof ophef.

1. Halleluja! Alef. Ek wil die HERE loof van ganser harte; Bet. in die kring van die opregtes en in die vergadering.

2. Gimel. Die werke van die HERE is groot; Dalet. nagespeur word hulle deur almal wat daar 'n welbehae in het.

3. He. Sy dade is majesteit en heerlikheid; Wau. en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid.

4. Sajin. Hy het vir sy wonders 'n gedagtenis gestig; Get. die HERE is genadig en barmhartig.

5. Tet. Aan die wat Hom vrees, het Hy spys gegee; Jod. Hy dink vir ewig aan sy verbond.

6. Kaf. Hy het die krag van sy werke aan sy volk bekend gemaak, Lamed. deur hulle die erfdeel van die heidene te gee.

7. Mem. Die werke van sy hande is trou en reg; Noen. al sy bevele is betroubaar.

8. Samek. Vasgestel is hulle vir altyd, vir ewig; Ajin. uitgevoer in trou en opregtheid.

9. Pe. Hy het aan sy volk verlossing gestuur; Sade. Hy het sy verbond vir ewig ingestel; Kof. sy Naam is heilig en vreeslik.

10. Resj. Die vrees van die HERE is die beginsel van die wysheid; Sin. almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand. Tau. Sy lof bestaan tot in ewigheid.

1. Halleluja! Alef. Welgeluksalig is die man wat die HERE vrees, Bet. wat 'n groot welbehae in sy gebooie het.

2. Gimel. Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde; Dalet. die geslag van die opregtes sal geseënword.

3. He. Oorvloed en rykdom is in sy huis; Wau. en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid.

4. Sajin. Vir die opregtes gaan Hy op as 'n lig in die duisternis: Get. genadig en barmhartig en regverdig.

5. Tet. Gelukkig die man wat hom ontferm en uitleen, Jod. wat sy sake volgens reg besorg.

6. Kaf. Want hy sal nooit wankel nie; Lamed. die regverdige sal in ewige gedagtenis wees.

7. Mem. Hy vrees nie vir slegte tyding nie; Noen. sy hart is gerus, vol vertroue op die HERE.

8. Samek. Vas is sy hart, hy vrees nie. Ajin. totdat hy op sy teëstanders neersien.

9. Pe. Hy strooi uit, hy gee aan die behoeftiges; Sade. sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid; Kof. sy horing word verhoog in eer.

10. Resj. Die goddelose sien dit en is vererg; Sjin. hy kners met sy tande en smelt weg; Tau. die begeerte van die goddelose mense vergaan.

1. Halleluja! Loof, o knegte van die HERE, loof die Naam van die HERE!

2. Laat die Naam van die HERE geprys word, van nou af tot in ewigheid!

3. Van die opgang van die son tot by sy ondergang moet die Naam van die HERE geloof word!

4. Die HERE is hoog bo al die nasies; bo die hemele is sy heerlikheid.

5. Wie is soos die HERE onse God, wat hoog woon,

6. wat laag neersien, in die hemel en op die aarde?

7. Wat die geringe uit die stof oprig, die behoeftige van die ashoop af verhef;

8. om hom te laat sit by die edeles, by die edeles van sy volk.

9. Wat die onvrugbare van die huis laat woon -- 'n blye moeder van kinders. Halleluja!

1. Toe Israel uit Egipte getrek het, die huis van Jakob uit 'n volk met 'n vreemde taal,

2. het Juda sy heiligdom geword, Israel sy ryksgebied.

3. Die see het dit gesien en gevlug; die Jordaan het agteruitgewyk.

4. Die berge het rondgespring soos ramme, die heuwels soos lammers.

5. Wat is dit met jou, o see, dat jy vlug? o Jordaan, dat jy agteruitwyk?

6. o Berge, dat julle rondspring soos ramme? o Heuwels, soos lammers?

7. Beef, aarde, voor die aangesig van die HERE, voor die aangesig van die God van Jakob,

8. wat die rots verander het in 'n waterplas, die keisteen in 'n waterfontein!

1. Nie aan ons, o HERE, nie aan ons nie, maar aan u Naam gee eer, om u goedertierenheid, om u trou ontwil.

2. Waarom sou die heidene sê: Waar is dan hulle God?

3. terwyl onse God tog in die hemel is; Hy doen alles wat Hom behaag.

4. Hulle afgode is silwer en goud, 'n werk van mensehande.

5. Hulle het 'n mond, maar praat nie; hulle het oë, maar sien nie;

6. ore het hulle, maar hoor nie; hulle het 'n neus, maar ruik nie;

7. hande, maar hulle tas nie; voete, maar hulle loop nie; hulle gee geen geluid deur hul keel nie.

8. Die wat hulle maak, sal net soos hulle word -- elkeen wat op hulle vertrou.

9. Israel, vertrou op die HERE: Hy is hulle hulp en hulle skild!

10. Huis van Aäron, vertrou op die HERE: Hy is hulle hulp en hulle skild!

11. Julle wat die HERE vrees, vertrou op die HERE: Hy is hulle hulp en hulle skild.

12. Die HERE het aan ons gedink: Hy sal seën, Hy sal die huis van Israel seën, Hy sal die huis van Aäron seën.

13. Hy sal diegene seën wat die HERE vrees, die kleintjies saam met die grotes.

14. Die HERE sal julle vermenigvuldig, julle en jul kinders.

15. Julle is geseënd deur die HERE wat hemel en aarde gemaak het.

16. Die hemele is hemele vir die HERE, maar die aarde het Hy aan die mensekinders gegee.

17. Die dode en almal wat na die stilte neerdaal, sal die HERE nie loof nie;

18. maar ons sal die HERE prys, van nou af tot in ewigheid. Halleluja!

1. Ek het lief, want die HERE hoor my stem, my smekinge,

2. want Hy het sy oor tot my geneig; daarom sal ek Hom in my dae aanroep.

3. Bande van die dood het my omring, en angste van die doderyk het my getref; ek het benoudheid en kommer gevind.

4. Maar ek het die Naam van die HERE aangeroep: Ag, HERE, red my siel.

5. Die HERE is genadig en regverdig, en onse God is 'n ontfermer.

6. Die HERE bewaar die eenvoudiges; ek het swak geword, maar Hy het my gehelp.

7. My siel, keer terug tot jou rus; want die HERE het goed aan jou gedoen.

8. Want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling.

9. Ek sal wandel voor die aangesig van die HERE in die lande van die lewendes.

10. Ek het geglo toe ek gespreek het: Ek is diep neergebuig.

11. k het in my angs gesê: Alle mense is leuenaars.

12. Wat sal ek die HERE vergeld vir al sy weldade aan my?

13. Ek sal die beker van verlossinge opneem en die Naam van die HERE aanroep.

14. My geloftes sal ek aan die HERE betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk.

15. Kosbaar is in die oë van die HERE die dood van sy gunsgenote.

16. Ag, HERE, sekerlik, ek is u kneg, ek is u kneg, die seun van u diensmaagd; U het my bande losgemaak.

17. Ek sal U 'n offer van danksegging bring en die Naam van die HERE aanroep.

18. Ek sal my geloftes aan die HERE betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk,

19. in die voorhowe van die huis van die HERE, binne-in jou, o Jerusalem! Halleluja!

1. Loof die HERE, alle nasies! Prys Hom, alle volke!

2. Want sy goedertierenheid is geweldig oor ons, en die trou van die HERE is tot in ewigheid. Halleluja!

1. Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

2. Laat Israel dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!

3. Laat die huis van Aäron dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!

4. Laat die wat die HERE vrees, dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!

5. Uit die benoudheid het ek die HERE aangeroep; die HERE het my verhoor in die ruimte.

6. Die HERE is v¡r my; ek sal nie vrees nie: wat kan 'n mens my doen?

7. Die HERE is v¡r my as my helper; so sal ‚k dan neersien op die wat my haat.

8. Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou.

9. Dit is beter om by die HERE te skuil as om op edeles te vertrou.

10. Al die heidene het my omsingel; dit is in die Naam van die HERE dat ek hulle stukkend gekap het.

11. Hulle het my omsingel, ja, hulle het my omsingel; dit is in die Naam van die HERE dat ek hulle stukkend gekap het.

12. Hulle het my omsingel soos bye -- hulle is uitgeblus soos 'n doringtakvuur; dit is in die Naam van die HERE dat ek hulle stukkend gekap het.

13. Jy het my hard gestamp om my te laat val, maar die HERE het my gehelp.

14. Die HERE is my sterkte en psalm, en Hy het my tot heil geword.

15. 'n Stem van gejubel en van heil is in die tente van die regverdiges: die regterhand van die HERE doen kragtige dade.

16. Die regterhand van die HERE verhef; die regterhand van die HERE doen kragtige dade.

17. Ek sal nie sterwe nie, maar lewe en die werke van die HERE vertel.

18. Die HERE het my hard gekasty, maar my aan die dood nie oorgegee nie.

19. Maak oop vir my die poorte van die geregtigheid; ek wil daardeur ingaan, ek wil die HERE loof.

20. Dit is die poort van die HERE; regverdiges mag daardeur ingaan.

21. Ek wil U loof, omdat U my verhoor het en my tot heil geword het.

22. Die steen wat die bouers verwerp het, het 'n hoeksteen geword.

23. Dit het van die HERE gekom; dit is wonderbaar in ons oë.

24. Dit is die dag wat die HERE gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.

25. Ag, HERE, gee tog heil; ag, HERE, gee tog voorspoed!

26. Geseënd is hy wat kom in die Naam van die HERE! Ons seën julle uit die huis van die HERE.

27. Die HERE is God, en Hy het vir ons lig gegee. Bind die feesoffer met toue, tot by die horings van die altaar.

28. U is my God, en ek wil U loof; o my God, ek wil U verhoog.

29. Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

1. Alef. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel.

2. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek;

3. ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel.

4. U het u bevele gegee om dit trou te onderhou.

5. Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou!

6. Dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al u gebooie let nie.

7. Ek sal U loof in opregtheid van hart as ek u regverdige verordeninge leer.

8. Ek sal u insettinge onderhou; verlaat my nie geheel en al nie.

9. Bet. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord.

10. Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie.

11. Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.

12. Lofwaardig is U, o HERE! Leer my u insettinge!

13. Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond.

14. Ek is vrolik in die weg van u getuienisse soos oor allerhande rykdom.

15. Ek wil u bevele oordink en op u paaie let.

16. Ek sal my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie.

17. Gimel. Doen goed aan u kneg, sodat ek kan lewe; dan wil ek u woord bewaar.

18. Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet.

19. Ek is 'n vreemdeling op die aarde; verberg u gebooie nie vir my nie.

20. My siel vergaan van verlange na u verordeninge altyddeur.

21. U dreig die vermeteles as gevloektes wat van u gebooie afdwaal.

22. Wentel smaad en veragting van my af, want u getuienisse het ek bewaar.

23. Al sit vorste en beraadslaag teen my -- u kneg oordink u insettinge.

24. Ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne.

25. Dalet. My siel kleef aan die stof; maak my lewend na u woord.

26. My weë het ek vertel, en U het my verhoor; leer my u insettinge!

27. Laat my die weg van u bevele verstaan, dat ek u wonders kan oordink.

28. My siel drup weg van kommer; rig my op na u woord.

29. Verwyder van my die weg van leuens, en verleen my genadiglik u wet.

30. Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel.

31. Ek kleef u getuienisse aan; o HERE, maak my nie beskaamd nie!

32. Ek sal op die weg van u gebooie wandel, want U verruim my hart.

33. He. HERE, leer my die weg van u insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar.

34. Gee my verstand, dat ek u wet kan bewaar, ja, dit kan onderhou van ganser harte.

35. Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek 'n behae.

36. Neig my hart tot u getuienisse en nie tot winsbejag nie.

37. Wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie; maak my lewend in u weë.

38. Vervul aan u kneg u belofte wat pas by u vrees.

39. Wend my smaadheid af wat ek vrees, want u verordeninge is goed.

40. Gewis, ek het 'n begeerte tot u bevele; maak my lewend deur u geregtigheid.

41. Wau. En laat u goedertierenhede oor my kom, o HERE, u heil volgens u belofte,

42. sodat ek my smader iets kan antwoord, want ek vertrou op u woord.

43. En onttrek die woord van waarheid nie geheel en al aan my mond nie, want op u verordeninge wag ek.

44. Dan wil ek u wet altyddeur onderhou, vir ewig en altyd,

45. en in die ruimte wandel, want ek soek u bevele.

46. Ook wil ek voor konings van u getuienisse spreek en my nie skaam nie.

47. En ek wil my verlustig in u gebooie wat ek liefhet,

48. en my hande ophef na u gebooie wat ek liefhet, en u insettinge oordink.

49. Sajin. Gedenk die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop het.

50. Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak.

51. Vermeteles het baie met my gespot; van u wet het ek nie afgewyk nie.

52. Ek het gedink, o HERE, aan u oordele van ouds, en ek het my getroos.

53. Toorngloed het my aangegryp vanweë die goddelose wat u wet verlaat.

54. U insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap.

55. HERE, in die nag het ek gedink aan u Naam, en ek het u wet onderhou.

56. Dit het my deel geword, omdat ek u bevele bewaar het.

57. Get. Die HERE is my deel; ek het gesê dat ek u woorde sal bewaar.

58. Ek het U van ganser harte om genade gesmeek; wees my genadig volgens u belofte.

59. Ek het my weë oordink en my voete laat teruggaan na u getuienisse.

60. Ek het my gehaas, en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou.

61. Die strikke van die goddelose het my omring; u wet het ek nie vergeet nie.

62. Middernag staan ek op om U te loof vir u regverdige verordeninge.

63. Ek is 'n metgesel van almal wat U vrees, en van die wat u bevele onderhou.

64. HERE, die aarde is vol van u goedertierenheid; leer my u insettinge.

65. Tet. U het goed gedoen aan u kneg, HERE, na u woord.

66. Leer my 'n goeie insig en kennis, want ek glo aan u gebooie.

67. Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal; maar nou onderhou ek u woord.

68. U is goed en doen goed; leer my u insettinge.

69. Vermeteles het my leuens toegedig; maar ‚k bewaar van ganser harte u bevele.

70. Hulle hart is ongevoelig soos vet; maar ‚k verlustig my in u wet.

71. Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer.

72. Die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer.

73. Jod. U hande het my gemaak en my toeberei; maak my verstandig, dat ek u gebooie kan leer.

74. Die wat U vrees, sien my, en hulle is bly; want op u woord wag ek.

75. Ek weet, HERE, dat u oordele regverdig is en dat U my uit getrouheid verdruk het.

76. Laat tog u goedertierenheid wees om my te troos volgens u belofte aan u kneg.

77. Laat u barmhartighede oor my kom, dat ek kan lewe; want u wet is my verlustiging.

78. Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar ‚k oordink u bevele.

79. Laat die wat U vrees, na my terugkeer, en die wat u getuienisse ken.

80. Laat my hart opreg wees in u insettinge, sodat ek nie beskaamd hoef te staan nie.

81. Kaf. My siel smag na u heil; op u woord wag ek.

82. My oë smag na u belofte en sê: Wanneer sal U my vertroos?

83. Want ek het geword soos 'n leersak in die rook; u insettinge het ek nie vergeet nie.

84. Hoeveel sal die dae van u kneg wees? Wanneer sal U gerig oefen onder my vervolgers?

85. Vermeteles het vir my kuile gegrawe, hulle wat nie lewe na u wet nie.

86. Al u gebooie is waarheid; hulle vervolg my sonder oorsaak; help my!

87. Hulle het my amper vernietig op die aarde; maar ‚k het u bevele nie verlaat nie.

88. Maak my lewend na u goedertierenheid, dat ek die getuienis van u mond kan onderhou.

89. Lamed. Vir ewig, o HERE, staan u woord vas in die hemele.

90. U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde bevestig, en dit bly staan.

91. Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte.

92. As u wet nie my verlustiging was nie, dan het ek omgekom in my ellende.

93. Ek sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het U my lewend gemaak.

94. Aan U behoort ek: verlos my, want ek soek u bevele.

95. Die goddelose lê en wag op my, om my om te bring; ek gee ag op u getuienisse.

96. Aan alle volmaaktheid het ek 'n einde gesien, maar u gebod is baie wyd.

97. Mem. Hoe lief het ek u wet; dit is my bepeinsing die hele dag.

98. U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig.

99. Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing.

100. Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u bevele.

101. Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar.

102. Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want U het my geleer.

103. Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond.

104. Uit u bevele kry ek verstand; daarom haat ek elke leuenpad.

105. Noen. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad.

106. Ek het gesweer, en dit gehou, om u regverdige verordeninge te onderhou.

107. Ek is baie diep neergedruk; HERE, maak my lewend na u woord!

108. Laat tog die vrywillige offerandes van my mond U behaag, o HERE, en leer my u verordeninge.

109. My lewe is altyddeur in my hand; nogtans vergeet ek u wet nie.

110. Die goddelose het vir my 'n vangnet gespan; nogtans het ek van u bevele nie afgedwaal nie.

111. Ek het u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart.

112. Ek het my hart geneig, om u insettinge te betrag, vir ewig, tot die einde toe.

113. Samek. Twyfelaars haat ek, maar u wet het ek lief.

114. U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek.

115. Gaan weg van my, kwaaddoeners, dat ek die gebooie van my God kan bewaar!

116. Ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe; en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie.

117. Steun my, dat ek verlos word; dan sal ek altyddeur op u insettinge let.

118. U verag almal wat van u insettinge afdwaal, want hulle bedrieëry is leuens.

119. U ruim al die goddelose van die aarde weg soos skuim; daarom het ek u getuienisse lief.

120. My vlees sidder van skrik vir U, en ek vrees vir u oordele.

121. Ajin. Ek het reg en geregtigheid gedoen: gee my nie oor aan my verdrukkers nie.

122. Wees borg vir u kneg ten goede; laat vermeteles my nie verdruk nie.

123. My oë smag na u heil en na die belofte van u geregtigheid.

124. Handel met u kneg na u goedertierenheid, en leer my u insettinge.

125. Ek is u kneg; maak my verstandig, dat ek u getuienisse kan ken.

126. Dit is tyd vir die HERE om te handel: hulle het u wet verbreek.

127. Daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud.

128. Daarom hou ek al die bevele aangaande alles vir reg; elke leuenpad haat ek.

129. Pe. U getuienisse is wonderbaar; daarom bewaar my siel hulle.

130. Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig.

131. Ek maak my mond wyd oop en hyg, want na u gebooie verlang ek.

132. Wend U tot my en wees my genadig volgens die reg van die wat u Naam liefhet.

133. Maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie.

134. Verlos my van die mens se verdrukking, sodat ek u bevele kan onderhou.

135. Laat u aangesig skyn oor u kneg, en leer my u insettinge.

136. My oë loop af in strome van water, omdat hulle u wet nie onderhou nie.

137. Sade. HERE, U is regverdig, en reg is u verordeninge.

138. In geregtigheid het U u getuienisse beveel en in louter trou.

139. My ywer verteer my, omdat my teëstanders u woorde vergeet het.

140. U woord is deur en deur gelouter, en u kneg het dit lief.

141. Ek is klein en verag, maar u bevele vergeet ek nie.

142. U geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid, en u wet is waarheid.

143. Benoudheid en angs het my getref, maar u gebooie is my verlustiging.

144. U getuienisse is geregtigheid tot in ewigheid; maak my verstandig, dat ek kan lewe.

145. Kof. Ek het geroep van ganser harte; verhoor my, o HERE! Ek wil u insettinge bewaar.

146. Ek het U aangeroep; verlos my, dat ek u getuienisse kan onderhou.

147. Voor die môreskemering roep ek om hulp; op u woord wag ek.

148. My oë is die nagwake voor om u woord te oordink.

149. Hoor my stem na u goedertierenheid; o HERE, maak my lewend volgens u verordeninge.

150. Hulle kom nader wat skandelike dade najaag, hulle wat ver van u wet af is.

151. U, o HERE, is naby, en al u gebooie is waarheid.

152. Lankal het ek geweet uit u getuienisse dat U hulle vir ewig gegrond het.

153. Resj. Sien my ellende aan en red my, want u wet vergeet ek nie.

154. Verdedig my regsaak en verlos my; maak my lewend volgens u belofte.

155. Die heil is ver van die goddelose, want hulle soek u insettinge nie.

156. HERE, u barmhartighede is menigvuldig; maak my lewend volgens u verordeninge.

157. My vervolgers en my teëstanders is talryk; van u getuienisse wyk ek nie af nie.

158. Ek het diegene gesien wat troueloos handel, en dit het my gewalg dat hulle u woord nie onderhou nie.

159. Aanskou dat ek u bevele liefhet; o HERE, maak my lewend na u goedertierenheid.

160. Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

161. Sin, Sjin. Vorste het my sonder oorsaak vervolg, maar my hart vrees vir u woord.

162. Ek is vrolik oor u belofte soos een wat 'n groot buit vind.

163. Leuens haat ek en het daar 'n afsku van; u wet het ek lief.

164. Ek loof u sewe maal elke dag oor u regverdige verordeninge.

165. Die wat u wet liefhet, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie.

166. o HERE, ek hoop op u heil, en ek hou u gebooie.

167. My siel onderhou u getuienisse, en ek het hulle baie lief.

168. Ek onderhou u bevele en u getuienisse, want al my weë is voor U.

169. Tau. o HERE, laat my smeking nader kom voor u aangesig; maak my verstandig volgens u woord.

170. Laat my smeking voor u aangesig kom; red my volgens u belofte.

171. My lippe sal lofsange laat uitstroom, want U leer my u insettinge.

172. My tong sal u woord besing, want al u gebooie is geregtigheid.

173. Laat u hand my tot hulp wees, want ek het u bevele verkies.

174. o HERE, ek verlang na u heil, en u wet is my verlustiging.

175. Laat my siel lewe, dat dit U kan loof; en laat u gerigte my help.

176. Ek het gedwaal soos 'n verlore skaap; soek u kneg, want u gebooie vergeet ek nie.

1. 'n Bedevaartslied. Ek roep die HERE aan in my benoudheid, en Hy verhoor my.

2. o HERE, red my siel van die valse lippe, van die bedrieglike tong!

3. Wat sal Hy jou gee of wat vir jou daaraan toevoeg, o bedrieglike tong?

4. Skerp pyle van 'n held saam met gloeiende kole van besembosse.

5. Wee my dat ek as vreemdeling vertoef in Meseg, dat ek by die tente van Kedar woon!

6. Te lank al woon my siel by die wat die vrede haat.

7. Ek is vredeliewend; maar as ek spreek, is hulle op oorlog uit.

1. 'n Bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom?

2. My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.

3. Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie.

4. Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie.

5. Die HERE is jou Bewaarder; die HERE is jou skaduwee aan jou regterhand.

6. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie.

7. Die HERE sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar.

8. Die HERE sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.

1. 'n Bedevaartslied. Van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het: Laat ons na die huis van die HERE gaan!

2. Ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem!

3. Jerusalem wat gebou is soos 'n stad wat goed saamgevoeg is,

4. waarheen die stamme optrek, die stamme van die HERE -- 'n voorskrif vir Israel! -- om die Naam van die HERE te loof.

5. Want daar staan die stoele vir die gereg, die stoele van die huis van Dawid.

6. Bid om die vrede van Jerusalem; mag hulle wat jou liefhet, rustig lewe!

7. Mag daar vrede wees in jou skanse, rus in jou paleise!

8. Ter wille van my broers en my vriende wil ek spreek: Vrede in jou!

9. Ter wille van die huis van die HERE onse God wil ek die goeie vir jou soek.

1. 'n Bedevaartslied. Ek slaan my oë op tot U wat in die hemel troon.

2. Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres -- so is ons oë op die HERE onse God, totdat Hy ons genadig is.

3. Wees ons genadig, o HERE, wees ons genadig, want meer as versadig is ons van veragting;

4. meer as versadig is ons siel van die spot van die oormoediges, van die veragting van die trotsaards!

1. 'n Bedevaartslied. Van Dawid. As die HERE nie vir ons was nie -- laat Israel dit sê --

2. as die HERE nie vir ons was toe die mense teen ons opgestaan het nie,

3. dan het hulle ons lewendig verslind toe hulle toorn teen ons ontvlam het;

4. dan het die waters ons oorstroom, 'n stroom het oor ons siel gegaan;

5. dan het die trotse waters oor ons siel gegaan.

6. Geloofd sy die HERE wat ons aan hulle tande nie as buit oorgegee het nie!

7. Ons siel het vrygeraak soos 'n voël uit die vangnet van die voëlvangers; die vangnet is gebreek, en ons, ons het vrygeraak.

8. Ons hulp is in die Naam van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.

1. 'n Bedevaartslied. Die wat op die HERE vertrou, is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid.

2. Rondom Jerusalem is berge; so is die HERE rondom sy volk van nou af tot in ewigheid.

3. Want die septer van goddeloosheid sal nie rus op die erfdeel van die regverdiges nie, sodat die regverdiges hulle hande nie sal uitsteek na onreg nie.

4. HERE, doen goed aan die goeies en aan die wat opreg is in hulle harte.

5. Maar die wat langs krom paaie wegdraai, sal die HERE laat vergaan saam met die werkers van ongeregtigheid. Vrede oor Israel!

1. 'n Bedevaartslied. Toe die HERE die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom.

2. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel; toe het hulle onder die heidene gesê: Die HERE het groot dinge aan hierdie mense gedoen.

3. Die HERE het groot dinge aan ons gedoen: ons was bly!

4. o HERE, verander ons lot soos waterstrome in die Suidland.

5. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai.

6. Hy loop aldeur en ween en dra die saadkoring; hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra.

1. 'n Bedevaartslied. Van Salomo. As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die HERE die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter.

2. Tevergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet -- net so goed gee Hy dit aan sy beminde in die slaap!

3. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die HERE; die vrug van die moederskoot is 'n beloning.

4. Soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug.

5. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het! Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie.

1. 'n Bedevaartslied. Welgeluksalig is elkeen wat die HERE vrees, wat in sy weë wandel!

2. Die opbrings van jou hande sal jy sekerlik eet; gelukkig is jy, en dit gaan met jou goed!

3. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne-in jou huis; jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel.

4. Kyk, so sal sekerlik geseënword die man wat die HERE vrees.

5. Mag die HERE jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou al die dae van jou lewe!

6. En dat jy jou kindskinders mag aanskou! Vrede oor Israel!

1. 'n Bedevaartslied. Alreeds te veel het hulle my as vyand behandel van my jeug af -- laat Israel dit sê --

2. alreeds te veel het hulle my as vyand behandel van my jeug af; tog het hulle my nie oorwin nie.

3. Ploeërs het op my rug geploeg; hulle het hul vore lank getrek.

4. Die HERE is regverdig: Hy het die toue van die goddelose afgekap.

5. Laat hulle beskaamd staan en agteruitwyk, almal wat Sion haat.

6. Laat hulle word soos gras op die dakke wat verdor voordat 'n mens dit uittrek,

7. waarmee die maaier sy hand en die gerwebinder sy arm nie vul nie.

8. Sodat die wat verbygaan, nie sê nie: Die seën van die HERE oor julle! Ons seën julle in die Naam van die HERE.

1. 'n Bedevaartslied. Uit die dieptes roep ek U aan, o HERE!

2. Here, hoor na my stem; laat u ore luister na die stem van my smekinge.

3. As U, HERE, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan?

4. Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word.

5. Ek wag op die HERE; my siel wag, en ek hoop op sy woord.

6. My siel wag op die Here meer as wagters op die môre , wagters op die môre .

7. Wag op die HERE, o Israel! want by die HERE is die goedertierenheid, en by Hom is daar veel verlossing;

8. en Hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede.

1. 'n Bedevaartslied. Van Dawid. o HERE, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie; ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie.

2. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stilgemaak; soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my.

3. Wag op die HERE, o Israel, van nou af tot in ewigheid!

1. 'n Bedevaartslied. o HERE, dink aan Dawid, aan al sy moeite;

2. dat hy aan die HERE gesweer het, hierdie gelofte gedoen het aan die Magtige van Jakob:

3. Sekerlik sal ek nie ingaan in die tent van my woning of klim op die bed wat vir my gesprei is nie;

4. sekerlik sal ek my oë geen slaap gun, aan my ooglede geen sluimering nie,

5. totdat ek 'n plek vind vir die HERE, 'n woning vir die Magtige van Jakob!

6. Kyk, ons het daarvan gehoor in frata; ons het dit gevind in die velde van Jaär.

7. Laat ons na sy woning gaan, ons neerbuig voor die voetbank van sy voete.

8. Staan op na u rusplek, HERE, U en die ark van u sterkte!

9. Laat u priesters bekleed wees met geregtigheid, en laat u gunsgenote jubel.

10. Wys u gesalfde nie af nie, ter wille van Dawid, u kneg.

11. Die HERE het aan Dawid gesweer in waarheid Hy sal daarvan nie terugkom nie: Van die vrug van jou liggaam sal Ek laat sit op jou troon.

12. As jou seuns my verbond hou en my getuienisse wat Ek hulle leer, dan sal hulle seuns ook vir ewig op jou troon sit.

13. Want die HERE het Sion uitgekies, Hy het dit as woonplek vir Hom begeer en gesê:

14. Dit is my rusplek vir ewig; hier wil Ek woon, want Ek het dit begeer.

15. Sy voedsel sal Ek ryklik seën, sy behoeftiges versadig met brood;

16. en sy priesters sal Ek met heil beklee, en sy gunsgenote sal vrolik jubel.

17. Daar sal Ek vir Dawid 'n horing laat uitspruit; Ek het vir my gesalfde 'n lamp toeberei.

18. Ek sal sy vyande met skaamte beklee, maar op hom sal sy kroon skitter.

1. 'n Bedevaartslied. Van Dawid. Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon!

2. Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aäron, wat afloop op die soom van sy klere.

3. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion; want daar gebied die HERE die seën, die lewe tot in ewigheid!

1. 'n Bedevaartslied. Kom, loof die HERE, o alle knegte van die HERE wat snags in die huis van die HERE staan!

2. Hef julle hande op na die heiligdom, en loof die HERE!

3. Mag die HERE jou seën uit Sion, Hy wat hemel en aarde gemaak het!

1. Halleluja! Prys die Naam van die HERE! Prys, o knegte van die HERE,

2. wat staan in die huis van die HERE, in die voorhowe van die huis van onse God!

3. Loof die HERE, want die HERE is goed; psalmsing tot eer van sy Naam, want die is lieflik!

4. Want die HERE het Jakob vir Hom uitverkies, Israel as sy eiendom.

5. Waarlik, ‚k weet dat die HERE groot en onse Here bo alle gode is.

6. Alles wat die HERE behaag, doen Hy, in die hemel en op die aarde, in die seë en al die dieptes.

7. Hy wat die dampe laat opgaan van die einde van die aarde af, bliksemstrale by die reën maak, die wind uit sy skatkamers laat uitgaan;

8. wat die eersgeborenes van Egipte getref het, van mense sowel as van vee;

9. wat tekens en wonders gestuur het binne-in jou, o Egipte, teen Farao en teen al sy knegte;

10. wat baie nasies verslaan het en magtige konings gedood het:

11. Sihon, die koning van die Amoriete, en Og, die koning van Basan, en al die koninkryke van Kanaän,

12. en hulle land as erfdeel gegee het, as erfdeel aan Israel, sy volk.

13. o HERE, u Naam is tot in ewigheid, u gedenknaam, HERE, van geslag tot geslag!

14. Want die HERE sal aan sy volk reg doen en medelyde hê met sy knegte.

15. Die afgode van die heidene is silwer en goud, 'n werk van mensehande.

16. Hulle het 'n mond, maar praat nie; hulle het oë, maar sien nie;

17. ore het hulle, maar hoor nie; ook is daar geen asem in hulle mond nie.

18. Die wat hulle maak, sal net soos hulle word -- elkeen wat op hulle vertrou.

19. Huis van Israel, loof die HERE! Huis van Aäron, loof die HERE!

20. Huis van Levi, loof die HERE! Julle wat die HERE vrees, loof die HERE!

21. Geloofd sy die HERE uit Sion, Hy wat in Jerusalem woon! Halleluja!

1. Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

2. Loof die God van die gode, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

3. Loof die Here der here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid --

4. Hy wat alleen groot wonders doen, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

5. Wat die hemele met verstand gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

6. Wat die aarde op die water uitgespan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

7. Wat die groot ligte gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

8. Die son om te heers oor die dag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

9. Die maan en sterre om te heers oor die nag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

10. Wat die Egiptenaars getref het in hulle eersgeborenes, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

11. En Israel onder hulle uitgelei het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

12. Met 'n sterk hand en met 'n uitgestrekte arm, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

13. Wat die Skelfsee in stukke gesny het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

14. En Israel daar dwarsdeur laat gaan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

15. En Farao saam met sy leër in die Skelfsee gestort het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

16. Wat sy volk deur die woestyn gelei het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

17. Wat groot konings verslaan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

18. En geweldige konings gedood het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

19. Sihon, die koning van die Amoriete, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

20. En Og, die koning van Basan, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

21. En hulle land as erfdeel gegee het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

22. As erfdeel aan Israel, sy kneg, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

23. Wat in ons vernedering aan ons gedink het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

24. En ons van ons teëstanders losgeruk het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

25. Wat voedsel gee aan alle vlees, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

26. Loof die God van die hemel, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

1. By die riviere van Babel, daar het ons gesit, ook geween as ons aan Sion dink.

2. Aan die wilgerbome wat daarin is, het ons ons siters opgehang.

3. Want daar het hulle wat ons as gevangenes weggevoer het, van ons die woorde van 'n lied gevra en hulle wat ons verdruk het, vreugde, deur te sê: Sing vir ons 'n Sionslied.

4. Hoe sou ons die lied van die HERE kan sing in 'n vreemde land?

5. As ek jou vergeet, o Jerusalem, laat my regterhand dan homself vergeet!

6. Laat my tong kleef aan my verhemelte as ek aan jou nie dink nie, as ek Jerusalem nie verhef bo my hoogste vreugde nie.

7. HERE, bring in herinnering vir die kinders van Edom die dag van Jerusalem, hulle wat gesê het: Breek weg, breek weg, tot op die grond met hom!

8. o Dogter van Babel, jy verwoeste, gelukkig is hy wat jou sal vergeld wat jy ons aangedoen het!

9. Gelukkig is hy wat jou kinders gryp en verpletter teen die rots!

1. 'n Psalm van Dawid. Ek sal U loof met my hele hart; in die teenwoordigheid van die gode sal ek psalmsing tot u eer.

2. Ek sal my neerbuig na u heilige paleis en u Naam loof, om u goedertierenheid en om u trou ontwil; want U het vanweë u ganse Naam u toesegging groot gemaak.

3. Die dag toe ek geroep het, het U my verhoor, my moedig gemaak met krag in my siel.

4. Al die konings van die aarde sal U loof, o HERE, as hulle gehoor het die woorde van u mond;

5. en hulle sal sing van die weë van die HERE, want die heerlikheid van die HERE is groot.

6. Want die HERE is verhewe; nogtans sien Hy die nederige aan, en die hoogmoedige ken Hy uit die verte.

7. As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe; U steek u hand uit teen die toorn van my vyande, en u regterhand verlos my.

8. Die HERE sal dit vir my voleindig! U goedertierenheid, HERE, is tot in ewigheid: laat nie vaar die werke van u hande nie!

1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid. HERE, U deurgrond en ken my.

2. U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte.

3. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend.

4. Want daar is nog geen woord op my tong nie -- of U, HERE, U ken dit geheel en al.

5. U sluit my in van agter en van voor, en U lê u hand op my.

6. Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie.

7. Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen vlug van u aangesig?

8. Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar!

9. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon,

10. ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.

11. En as ek sê: Mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting,

12. dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig.

13. Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef.

14. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! En my siel weet dit alte goed.

15. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde.

16. U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

17. Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God! Hoe geweldig is hulle volle som nie!

18. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand; word ek wakker, dan is ek nog by U.

19. o God, as U tog maar die goddelose wou ombring! En julle manne van bloed, gaan van my af weg!

20. Hulle wat arglistig teen U spreek, u Naam ydellik verhef -- u teëstanders!

21. HERE, sou ek die nie haat wat vir U haat, en 'n afsku hê van die wat teen U opstaan nie?

22. Ek haat hulle met 'n volkome haat; vyande is hulle vir my!

23. Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes;

24. en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!

1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

2. Red my, HERE, van die kwaaddoeners, bewaar my vir die manne van geweld;

3. wat slegte dinge in die hart bedink, wat elke dag stryd verwek.

4. Hulle maak hul tong skerp soos 'n slang; gif van 'n adder is onder hulle lippe. Sela.

5. Bewaar my, HERE, vir die hande van die goddelose; behoed my vir die manne van geweld wat planne beraam om my voete weg te stoot.

6. Trotsaards het vir my 'n vangnet gespan en toue; hulle het 'n net uitgespan aan die kant van die pad; strikke het hulle vir my gestel. Sela.

7. Ek het tot die HERE gesê: U is my God; luister tog, HERE, na die stem van my smekinge!

8. HERE Here, Sterkte van my heil, U beskut my hoof in die dag van stryd!

9. HERE, gee tog nie die begeertes van die goddelose nie; laat sy listige plan nie geluk, sodat hulle hul verhef nie. Sela.

10. Wat betref die hoof van die wat my omring -- laat die onheil van hulle lippe hulle oordek.

11. Laat vurige kole op hulle afgegooi word; mag Hy hulle laat val in die vuur, in kuile, sodat hulle nie weer opstaan nie!

12. Laat die kwaadspreker nie op aarde bevestig word nie; die man van geweld -- laat die ongeluk hom jaag met slag op slag.

13. Ek weet dat die HERE die regsaak van die ellendige, die reg van die behoeftiges sal behartig. [ (Psalms 140:14) Sekerlik, die regverdiges sal u Naam loof, die opregtes sal voor u aangesig woon. ]

1. 'n Psalm van Dawid. HERE, ek roep U aan; kom tog gou na my toe; luister na my stem as ek U aanroep.

2. Laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer.

3. HERE, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe.

4. Neig my hart nie tot iets wat sleg is, om in goddeloosheid dinge te doen saam met manne wat ongeregtigheid werk nie; en laat my van hulle lekkernye nie eet nie.

5. Laat die regverdige my met liefde slaan en my tugtig -- hoofsalf sal my hoof nie weier nie; want nog is my gebed teen hulle booshede.

6. As hulle regters aan die kant van die rots afgegooi word, dan sal hulle hoor dat my woorde lieflik is.

7. Soos 'n mens in die aarde vore en skeure trek, is ons beendere gestrooi by die mond van die doderyk.

8. Want op U is my oë, HERE Here; by U skuil ek: giet my siel nie uit nie!

9. Bewaar my vir die mag van die vangnet van die wat vir my strikke stel, en vir die strikke van die werkers van ongeregtigheid.

10. Laat die goddelose in hulle vangkuile val, almal saam, terwyl ‚k verbygaan!

1. 'n Onderwysing van Dawid, toe hy in die spelonk was. 'n Gebed.

2. Hardop roep ek die HERE aan, hardop smeek ek die HERE.

3. Ek stort my klagte uit voor sy aangesig; ek maak voor sy aangesig my nood bekend.

4. As my gees in my versmag, dan ken U my pad. Op die pad wat ek moet gaan, het hulle 'n vangnet vir my gespan.

5. Ek sien uit na regs en kyk, maar daar is niemand wat my ken nie; die toevlug is vir my verlore; niemand vra na my nie.

6. Ek roep U aan, o HERE! Ek sê: U is my skuilplek, my deel in die land van die lewendes.

7. Luister na my smeking, want ek is baie swak; red my van my vervolgers, want hulle is vir my te sterk. [ (Psalms 142:8) Lei my siel uit die gevangenis om u Naam te loof. Die regverdiges sal my omring as U aan my goed doen. ]

1. 'n Psalm van Dawid. o HERE, hoor my gebed; luister tog na my smekinge; verhoor my in u trou, in u geregtigheid.

2. En gaan nie na die gereg met u kneg nie, want niemand wat leef, is voor u aangesig regverdig nie.

3. Want die vyand vervolg my siel; hy vertrap my lewe teen die grond; hy laat my woon in duisternisse soos hulle wat lankal dood is.

4. En my gees versmag in my, my hart verstyf in my binneste.

5. Ek dink aan die dae uit die voortyd; ek peins oor al u dade; ek dink n  oor die werk van u hande.

6. Ek brei my hande tot U uit; my siel dors na U soos 'n uitgedorde land. Sela.

7. Verhoor my tog gou, HERE: my gees beswyk! Verberg u aangesig nie vir my nie, sodat ek nie word soos hulle wat in die kuil neerdaal nie.

8. Laat my u goedertierenheid in die môre hoor, want op U vertrou ek; maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot U.

9. Red my van my vyande, HERE! By U skuil ek.

10. Leer my om u welbehae te doen, want U is my God. Laat u goeie Gees my lei in 'n gelyk land.

11. o HERE, maak my lewend om u Naam ontwil; lei my siel uit die benoudheid, in u geregtigheid.

12. En vernietig my vyande in u goedertierenheid, en bring hulle almal om wat my as vyand behandel; want ek is u kneg.

1. 'n Psalm van Dawid. Geloofd sy die HERE, my rots, wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te voer --

2. my goedertierenheid en my bergvesting, my skans en my redder, my skild en die Een by wie ek skuil, wat my volk aan my onderwerp.

3. o HERE, wat is die mens dat U hom ken, die mensekind dat U op hom ag gee?

4. Die mens is soos die nietigheid; sy dae is soos 'n vlugtige skaduwee.

5. Buig u hemele, HERE, en daal neer; raak die berge aan, dat hulle rook!

6. Slinger bliksems en verstrooi hulle; stuur u pyle uit en verwar hulle!

7. Strek uit die hoogte u hande uit; ruk my uit, en red my uit groot waters, uit die hand van vreemdes,

8. wie se mond leuens spreek en wie se regterhand 'n regterhand van bedrog is.

9. o God, ek wil 'n nuwe lied sing tot u eer, op die tiensnarige harp wil ek U psalmsing.

10. U wat aan konings die oorwinning gee, wat u kneg Dawid ontruk aan die gevaarlike swaard.

11. Ruk my uit en red my uit die hand van vreemdes, wie se mond leuens spreek en wie se regterhand 'n regterhand van bedrog is;

12. sodat ons seuns soos plante mag wees wat opgekweek is in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare wat uitgebeitel is na die boustyl van 'n paleis;

13. dat ons skure vol mag wees, wat allerhande soorte voorraad oplewer; ons kleinvee by duisende mag aanteel, by tien duisende vermeerder word op ons velde;

14. ons beeste gelaai mag wees; geen bres in ons mure en geen uittog daaruit, en geen geskreeu op ons pleine nie.

15. Welgeluksalig is die volk met wie dit so gaan; welgeluksalig is die volk wie se God die HERE is!

1. 'n Loflied van Dawid. Alef. o My God, o Koning, ek wil U verhoog en u Naam loof vir ewig en altyd.

2. Bet. Elke dag wil ek U loof en u Naam prys vir ewig en altyd.

3. Gimel. Die HERE is groot en baie lofwaardig, en sy grootheid is ondeurgrondelik.

4. Dalet. Die een geslag prys u werke by die ander, en hulle verkondig u magtige dade.

5. He. Ek wil spreek van die glans van u heerlike majesteit en van u wonderbare dade.

6. Wau. En hulle sal spreek van die krag van u vreeslike dade, en u grootheid wil ek vertel.

7. Sajin. Hulle sal die gedagtenis van u grote goedheid laat uitstroom en jubel oor u geregtigheid.

8. Get. Genadig en barmhartig is die HERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.

9. Tet. Die HERE is vir almal goed, en sy barmhartighede is oor al sy werke.

10. Jod. Al u werke loof U, o HERE, en u gunsgenote prys U.

11. Kaf. Hulle maak melding van die heerlikheid van u koninkryk en spreek van u mag,

12. Lamed. om aan die mensekinders sy magtige dade bekend te maak en die glansryke heerlikheid van sy koninkryk.

13. Mem. U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue, en u heerskappy duur deur al die geslagte.

14. Samek. Die HERE ondersteun almal wat val, en Hy rig almal op wat neergeboë is.

15. Ajin. Die oë van almal wag op U, en U gee hulle hul spys op die regte tyd.

16. Pe. U maak u hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae.

17. Sade. Die HERE is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke.

18. Kof. Die HERE is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom aanroep in waarheid.

19. Resj. Hy vervul die wens van die wat Hom vrees, en Hy hoor hul hulpgeroep en verlos hulle.

20. Sjin. Die HERE bewaar almal wat Hom liefhet, maar Hy verdelg al die goddelose.

21. Tau. My mond sal die lof van die HERE uitspreek, en laat alle vlees sy heilige Naam loof vir ewig en altyd.

1. Halleluja! Loof die HERE, o my siel!

2. Ek wil die HERE prys solank as ek lewe; ek wil psalmsing tot eer van my God solank as ek nog daar is.

3. Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie.

4. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan.

5. Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die HERE sy God,

6. wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is; wat trou bly tot in ewigheid;

7. wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee. Die HERE maak die gevangenes los.

8. Die HERE open die oë van die blindes; die HERE rig die wat geboë is, op; die HERE het die regverdiges lief.

9. Die HERE behoed die vreemdelinge; Hy rig wees en weduwee weer op; maar die weg van die goddelose maak Hy krom.

10. Die HERE is vir ewig Koning; jou God, o Sion, is van geslag tot geslag! Halleluja!

1. Loof die HERE, want dit is goed om onse God te besing, ja lieflik; 'n loflied is gepas!

2. Die HERE bou Jerusalem op; Hy versamel van Israel die wat verdryf is.

3. Hy genees die wat gebroke is van hart, en Hy verbind hulle wonde.

4. Hy bepaal die getal van die sterre; Hy gee hulle almal name.

5. Onse Here is groot en ryk aan krag; sy verstand is oneindig.

6. Die HERE rig die ootmoediges weer op; die goddelose mense verneder Hy tot die grond toe.

7. Sing 'n danklied tot eer van die HERE, psalmsing tot eer van onse God met die siter;

8. wat die hemel met wolke oordek, wat vir die aarde reën berei, wat op die berge gras laat uitspruit,

9. wat aan die vee hulle voedsel gee, aan die jong rawe as hulle roep.

10. Hy het geen welbehae in die krag van die perd, geen welgevalle in die bene van die man nie.

11. Die HERE het 'n welgevalle in die wat Hom vrees, wat op sy goedertierenheid hoop.

12. o Jerusalem, prys die HERE! o Sion, loof jou God!

13. Want Hy het die grendels van jou poorte sterk gemaak; Hy het jou kinders binne-in jou geseën.

14. Hy wat aan jou grondgebied vrede verskaf, wat jou versadig met die beste van die koring,

15. wat sy bevel na die aarde stuur -- sy woord loop baie vinnig.

16. Hy gee sneeu soos wol; Hy strooi ryp soos as.

17. Hy werp sy ys heen soos stukke -- wie kan bestaan voor sy koue?

18. Hy stuur sy woord en laat hulle smelt; Hy laat sy wind waai -- die waters loop.

19. Hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy insettinge en sy verordeninge.

20. So het Hy aan geen enkele nasie gedoen nie; en sy verordeninge, die ken hulle nie. Halleluja!

1. Halleluja! Loof die HERE uit die hemele; loof Hom in die hoogtes!

2. Loof Hom, al sy engele, loof Hom, al sy leërskare!

3. Loof Hom, son en maan, loof Hom, alle ligtende sterre!

4. Loof Hom, hoogste hemele en waters wat bo die hemele is!

5. Laat hulle die Naam van die HERE loof; want Hy het bevel gegee -- en hulle is geskape.

6. En Hy het hulle in stand gehou vir altyd, vir ewig; Hy het 'n wet gegee wat geeneen oortree nie.

7. Loof die HERE van die aarde af -- groot seediere en alle dieptes!

8. Vuur en hael, sneeu en damp, stormwind wat sy woord volbring;

9. berge en alle heuwels, vrugtebome en alle sederbome,

10. wilde diere en alle vee, kruipende diere en gevleuelde voëls;

11. konings van die aarde en alle volke, vorste en alle regters van die aarde;

12. jongelinge en ook jongedogters, oues saam met die jonges --

13. laat hulle die Naam van die HERE loof! Want sy Naam alleen is hoog; sy majesteit is oor aarde en hemel!

14. En Hy het 'n horing vir sy volk verhef: 'n roem vir al sy gunsgenote; vir die kinders van Israel, die volk wat naby Hom is. Halleluja!

1. Halleluja! Sing tot eer van die HERE 'n nuwe lied, sy lof in die vergadering van die gunsgenote!

2. Laat Israel hom verheug in sy Maker; laat die kinders van Sion juig oor hulle Koning!

3. Laat hulle sy Naam loof in koordans, Hom psalmsing met tamboeryn en siter.

4. Want die HERE het 'n welbehae in sy volk; Hy versier die ootmoediges met heil.

5. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid; laat hulle jubel op hul bedde.

6. Lofverheffinge van God is in hulle keel, en 'n tweesnydende swaard in hulle hand;

7. om wraak te oefen onder die heidene, strafgerigte onder die volke;

8. om hulle konings met kettings te bind en hulle edeles met ysterboeie;

9. om 'n vonnis wat opgeskrywe is, aan hulle te voltrek. 'n Eer is dit vir al sy gunsgenote! Halleluja!

1. Halleluja! Loof God in sy heiligdom, loof Hom in sy sterk uitspansel!

2. Loof Hom oor sy magtige dade, loof Hom na die volheid van sy grootheid!

3. Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter;

4. loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit;

5. loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale!

6. Laat alles wat asem het, die HERE loof! Halleluja!

Significados: Efraim, Edom, Israel, Hermon, Levi, Babel.

Você está lendo Salmos na edição AFR, Afrikaans, em Africânder.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.