Salmos

1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid,

2. toe die profeet Natan na hom gekom het, nadat hy by B tseba ingegaan het.

3.

4. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde.

5. Want ‚k ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my.

6. Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou.

7. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.

8. Kyk, U het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak U aan my wysheid bekend.

9. Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu.

10. Laat my vreugde en blydskap hoor; laat die gebeente juig wat U verbrysel het.

11. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede.

12. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees.

13. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie.

14. Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees.

15. Ek wil die oortreders u weë leer, dat die sondaars hulle tot U kan bekeer.

16. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil! Laat my tong u geregtigheid uitjubel.

17. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig.

18. Want U het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee; in brandoffer het U geen behae nie.

19. Die offers van God is 'n gebroke gees; 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie! [ (Psalms 51:20) Doen goed aan Sion na u welbehae; bou die mure van Jerusalem op. ] [ (Psalms 51:21) Dan sal U 'n welbehae hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer; dan sal hulle stiere offer op u altaar. ]

Você está lendo Salmos na edição AFR, Afrikaans, em Africânder.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.