Connect with us

Bíblia ALB1

Salmos 100

1 Dërgojini klithma gëzimi Zotit, o banorë të të gjithë tokës!

2 I shërbeni Zotit me gaz, ejani para tij me këngë gëzimi.

3 Pranoni që Zoti është Perëndia; na ka bërë ai dhe jo ne vetë; ne jemi populli i tij dhe kopeja e kullotës së tij.

4 Hyni në portat e tij me falenderim dhe në oborret e tij me lavde; kremtojeni, bekoni emrin e tij.

5 Sepse Zoti është i mirë; mirësia e tij është e përjetshme dhe besnikëria e tij vlen për të gjitha brezat.

Continuar Lendo