Connect with us

Bíblia ALEP

Isaías 15

1 א משא מואב כי בליל שדד ער מואב נדמה–כי בליל שדד קיר מואב נדמה

2 ב עלה הבית ודיבן הבמות לבכי על נבו ועל מידבא מואב ייליל–בכל ראשיו קרחה כל זקן גרועה

3 ג בחוצתיו חגרו שק על גגותיה וברחבתיה כלה ייליל ירד בבכי

4 ד ותזעק חשבון ואלעלה עד יהץ נשמע קולם על כן חלצי מואב יריעו–נפשו ירעה לו

5 ה לבי למואב יזעק בריחה עד צער עגלת שלשיה כי מעלה הלוחית בבכי יעלה בו–כי דרך חורנים זעקת שבר יעערו

6 ו כי מי נמרים משמות יהיו כי יבש חציר כלה דשא ירק לא היה

7 ז על כן יתרה עשה ופקדתם–על נחל הערבים ישאום

8 ח כי הקיפה הזעקה את גבול מואב עד אגלים יללתה ובאר אילים יללתה

9 ט כי מי דימון מלאו דם כי אשית על דימון נוספות–לפליטת מואב אריה ולשארית אדמה

Continuar Lendo