Connect with us

Bíblia ALEP

Jó 11

1 א ויען צפר הנעמתי ויאמר br

2 ב הרב דברים לא יענה ואם-איש שפתים יצדק br

3 ג בדיך מתים יחרישו ותלעג ואין מכלם br

4 ד ותאמר זך לקחי ובר הייתי בעיניך br

5 ה ואולם–מי יתן אלוה דבר ויפתח שפתיו עמך br

6 ו ויגד-לך תעלמות חכמה– כי-כפלים לתושיה br ודע– כי-ישה לך אלוה מעונך br

7 ז החקר אלוה תמצא אם עד-תכלית שדי תמצא br

8 ח גבהי שמים מה-תפעל עמקה משאול מה-תדע br

9 ט ארכה מארץ מדה ורחבה מני-ים br

10 י אם-יחלף ויסגיר ויקהיל ומי ישיבנו br

11 יא כי-הוא ידע מתי-שוא וירא-און ולא יתבונן br

12 יב ואיש נבוב ילבב ועיר פרא אדם יולד br

13 יג אם-אתה הכינות לבך ופרשת אליו כפיך br

14 יד אם-און בידך הרחיקהו ואל-תשכן באהליך עולה br

15 טו כי-אז תשא פניך ממום והיית מצק ולא תירא br

16 טז כי-אתה עמל תשכח כמים עברו תזכר br

17 יז ומצהרים יקום חלד תעפה כבקר תהיה br

18 יח ובטחת כי-יש תקוה וחפרת לבטח תשכב br

19 יט ורבצת ואין מחריד וחלו פניך רבים br

20 כ ועיני רשעים תכלינה ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח-נפש

Continuar Lendo