Connect with us

Bíblia ALEP

Jó 28

1 א כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב יזקו br

2 ב ברזל מעפר יקח ואבן יצוק נחושה br

3 ג קץ שם לחשך ולכל-תכלית הוא חוקר אבן אפל וצלמות br

4 ד פרץ נחל מעם-גר–הנשכחים מני-רגל דלו מאנוש נעו br

5 ה ארץ–ממנה יצא-לחם ותחתיה נהפך כמו-אש br

6 ו מקום-ספיר אבניה ועפרת זהב לו br

7 ז נתיב לא-ידעו עיט ולא שזפתו עין איה br

8 ח לא-הדריכוהו בני-שחץ לא-עדה עליו שחל br

9 ט בחלמיש שלח ידו הפך משרש הרים br

10 י בצורות יארים בקע וכל-יקר ראתה עינו br

11 יא מבכי נהרות חבש ותעלמה יצא אור

12 יב והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה br

13 יג לא-ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים br

14 יד תהום אמר לא בי-היא וים אמר אין עמדי br

15 טו לא-יתן סגור תחתיה ולא ישקל כסף מחירה br

16 טז לא-תסלה בכתם אופיר בשהם יקר וספיר br

17 יז לא-יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי-פז br

18 יח ראמות וגביש לא יזכר ומשך חכמה מפנינים br

19 יט לא-יערכנה פטדת-כוש בכתם טהור לא תסלה br

20 כ והחכמה מאין תבוא ואי זה מקום בינה br

21 כא ונעלמה מעיני כל-חי ומעוף השמים נסתרה br

22 כב אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה br

23 כג אלהים הבין דרכה והוא ידע את-מקומה br

24 כד כי-הוא לקצות-הארץ יביט תחת כל-השמים יראה br

25 כה לעשות לרוח משקל ומים תכן במדה br

26 כו בעשתו למטר חק ודרך לחזיז קלות br

27 כז אז ראה ויספרה הכינה וגם-חקרה br

28 כח ויאמר לאדם–הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה

Continuar Lendo