Connect with us

Bíblia ALEP

Jó 39

1 א הידעת–עת לדת יעלי-סלע חלל אילות תשמר br

2 ב תספר ירחים תמלאנה וידעת עת לדתנה br

3 ג תכרענה ילדיהן תפלחנה חבליהם תשלחנה br

4 ד יחלמו בניהם ירבו בבר יצאו ולא-שבו למו br

5 ה מי-שלח פרא חפשי ומסרות ערוד מי פתח br

6 ו אשר-שמתי ערבה ביתו ומשכנותיו מלחה br

7 ז ישחק להמון קריה תשאות נגש לא ישמע br

8 ח יתור הרים מרעהו ואחר כל-ירוק ידרוש br

9 ט היאבה רים עבדך אם-ילין על-אבוסך br

10 י התקשר-רים בתלם עבתו אם-ישדד עמקים אחריך br

11 יא התבטח-בו כי-רב כחו ותעזב אליו יגיעך br

12 יב התאמין בו כי-ישוב (ישיב) זרעך וגרנך יאסף br

13 יג כנף-רננים נעלסה אם-אברה חסידה ונצה br

14 יד כי-תעזב לארץ בציה ועל-עפר תחמם br

15 טו ותשכח כי-רגל תזורה וחית השדה תדושה br

16 טז הקשיח בניה ללא-לה לריק יגיעה בלי-פחד br

17 יז כי-השה אלוה חכמה ולא-חלק לה בבינה br

18 יח כעת במרום תמריא תשחק לסוס ולרכבו

19 יט התתן לסוס גבורה התלביש צוארו רעמה br

20 כ התרעישנו כארבה הוד נחרו אימה br

21 כא יחפרו בעמק וישיש בכח יצא לקראת-נשק br

22 כב ישחק לפחד ולא יחת ולא-ישוב מפני-חרב br

23 כג עליו תרנה אשפה להב חנית וכידון br

24 כד ברעש ורגז יגמא-ארץ ולא-יאמין כי-קול שופר br

25 כה בדי שפר יאמר האח– ומרחוק יריח מלחמה br רעם שרים ותרועה br

26 כו המבינתך יאבר-נץ יפרש כנפו לתימן br

27 כז אם-על-פיך יגביה נשר וכי ירים קנו br

28 כח סלע ישכן ויתלנן– על שן-סלע ומצודה br

29 כט משם חפר-אכל למרחוק עיניו יביטו br

30 ל ואפרחו יעלעו-דם ובאשר חללים שם הוא

Continuar Lendo