Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 10

1 א למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה br

2 ב בגאות רשע ידלק עני יתפשו במזמות זו חשבו br

3 ג כי-הלל רשע על-תאות נפשו ובצע ברך נאץ יהוה br

4 ד רשע–כגבה אפו בל-ידרש אין אלהים כל-מזמותיו br

5 ה יחילו דרכו בכל-עת–מרום משפטיך מנגדו כל-צורריו יפיח בהם br

6 ו אמר בלבו בל-אמוט לדר ודר אשר לא-ברע br

7 ז אלה פיהו מלא–ומרמות ותך תחת לשונו עמל ואון br

8 ח ישב במארב חצרים–במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו br

9 ט יארב במסתר כאריה בסכה– יארב לחטוף עני br יחטף עני במשכו ברשתו br

10 י ודכה (ידכה) ישח ונפל בעצומיו חלכאים (חל כאים) br

11 יא אמר בלבו שכח אל הסתיר פניו בל-ראה לנצח br

12 יב קומה יהוה–אל נשא ידך אל-תשכח עניים (ענוים) br

13 יג על-מה נאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרש br

14 יד ראתה כי-אתה עמל וכעס תביט– לתת בידך br עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר br

15 טו שבר זרוע רשע ורע תדרוש-רשעו בל-תמצא br

16 טז יהוה מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו br

17 יז תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך br

18 יח לשפט יתום ודך בל-יוסיף עוד–לערץ אנוש מן-הארץ

Continuar Lendo