Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 19

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב השמים מספרים כבוד-אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע br

3 ג יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה-דעת br

4 ד אין-אמר ואין דברים בלי נשמע קולם br

5 ה בכל-הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם br לשמש שם-אהל בהם br

6 ו והוא–כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח br

7 ז מקצה השמים מוצאו–ותקופתו על-קצותם ואין נסתר מחמתו br

8 ח תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי br

9 ט פקודי יהוה ישרים משמחי-לב מצות יהוה ברה מאירת עינים br

10 י יראת יהוה טהורה–עומדת לעד משפטי-יהוה אמת צדקו יחדו br

11 יא הנחמדים–מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים br

12 יב גם-עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב br

13 יג שגיאות מי-יבין מנסתרות נקני br

14 יד גם מזדים חשך עבדך– אל-ימשלו-בי אז איתם br ונקיתי מפשע רב br [ (Psalms 19:15) טו יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי לפניך br יהוה צורי וגאלי ]

Continuar Lendo