Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 73

1 א מזמור לאסף br אך טוב לישראל אלהים– לברי לבב br

2 ב ואני–כמעט נטוי (נטיו) רגלי כאין שפכה (שפכו) אשרי br

3 ג כי-קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה br

4 ד כי אין חרצבות למותם ובריא אולם br

5 ה בעמל אנוש אינמו ועם-אדם לא ינגעו br

6 ו לכן ענקתמו גאוה יעטף-שית חמס למו br

7 ז יצא מחלב עינמו עברו משכיות לבב br

8 ח ימיקו וידברו ברע עשק ממרום ידברו br

9 ט שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ br

10 י לכן ישיב (ישוב) עמו הלם ומי מלא ימצו למו br

11 יא ואמרו איכה ידע-אל ויש דעה בעליון br

12 יב הנה-אלה רשעים ושלוי עולם השגו-חיל br

13 יג אך-ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי br

14 יד ואהי נגוע כל-היום ותוכחתי לבקרים br

15 טו אם-אמרתי אספרה כמו הנה דור בניך בגדתי br

16 טז ואחשבה לדעת זאת עמל היא (הוא) בעיני br

17 יז עד-אבוא אל-מקדשי-אל אבינה לאחריתם br

18 יח אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות br

19 יט איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן-בלהות br

20 כ כחלום מהקיץ– אדני בעיר צלמם תבזה br

21 כא כי יתחמץ לבבי וכליותי אשתונן br

22 כב ואני-בער ולא אדע בהמות הייתי עמך br

23 כג ואני תמיד עמך אחזת ביד-ימיני br

24 כד בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני br

25 כה מי-לי בשמים ועמך לא-חפצתי בארץ br

26 כו כלה שארי ולבבי צור-לבבי וחלקי–אלהים לעולם br

27 כז כי-הנה רחקיך יאבדו הצמתה כל-זונה ממך br

28 כח ואני קרבת אלהים– לי-טוב br שתי באדני יהוה מחסי לספר כל-מלאכותיך

Continuar Lendo