Deuteronômio

1. א ויעל משה מערבת מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני ירחו ויראהו יהוה את כל הארץ את הגלעד עד דן

2. ב ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון

3. ג ואת הנגב ואת הככר בקעת ירחו עיר התמרים--עד צער

4. ד ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר

5. ה וימת שם משה עבד יהוה בארץ מואב--על פי יהוה

6. ו ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה

7. ז ומשה בן מאה ועשרים שנה--במתו לא כהתה עינו ולא נס לחה

8. ח ויבכו בני ישראל את משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה

9. ט ויהושע בן נון מלא רוח חכמה--כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את משה

10. י ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים

11. יא לכל האתת והמופתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים--לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו

12. יב ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל  {ש}

Você está lendo Deuteronômio na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 34 capítulos, e 952 versículos.