Êxodo

1. א ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

2. ב כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת--יצא לחפשי חנם

3. ג אם בגפו יבא בגפו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו

4. ד אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות--האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו

5. ה ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי

6. ו והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם  {ס}

7. ז וכי ימכר איש את בתו לאמה--לא תצא כצאת העבדים

8. ח אם רעה בעיני אדניה אשר לא (לו) יעדה--והפדה  לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה

9. ט ואם לבנו ייעדנה--כמשפט הבנות יעשה לה

10. י אם אחרת יקח לו--שארה כסותה וענתה לא יגרע

11. יא ואם שלש אלה--לא יעשה לה  ויצאה חנם אין כסף  {ס}

12. יב מכה איש ומת מות יומת

13. יג ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו--ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה  {ס}

14. יד וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה--מעם מזבחי תקחנו למות  {ס}

15. טו ומכה אביו ואמו מות יומת  {ס}

16. טז וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת  {ס}

17. יז ומקלל אביו ואמו מות יומת  {ס}

18. יח וכי יריבן אנשים--והכה איש את רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשכב

19. יט אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו--ונקה המכה  רק שבתו יתן ורפא ירפא  {ס}

20. כ וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו--נקם ינקם

21. כא אך אם יום או יומים יעמד--לא יקם כי כספו הוא  {ס}

22. כב וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון--ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים

23. כג ואם אסון יהיה--ונתתה נפש תחת נפש

24. כד עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל

25. כה כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה  {ס}

26. כו וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו--ושחתה  לחפשי ישלחנו תחת עינו

27. כז ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל--לחפשי ישלחנו תחת שנו  {פ}

28. כח וכי יגח שור את איש או את אשה ומת--סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי

29. כט ואם שור נגח הוא מתמל שלשם והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה--השור יסקל וגם בעליו יומת

30. ל אם כפר יושת עליו--ונתן פדין נפשו ככל אשר יושת עליו

31. לא או בן יגח או בת יגח--כמשפט הזה יעשה לו

32. לב אם עבד יגח השור או אמה--כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והשור יסקל  {ס}

33. לג וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בר--ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור

34. לד בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו  {ס}

35. לה וכי יגף שור איש את שור רעהו ומת--ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון

36. לו או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם ולא ישמרנו בעליו--שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו  {ס} [ (Exodus 21:37) לז כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו--חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה ]

Você está lendo Êxodo na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 40 capítulos, e 1204 versículos.