Gênesis

1. א ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק

2. ב ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני

3. ג ויאמר אנכי האל אלהי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם

4. ד אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניך

5. ה ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אתו

6. ו ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבאו מצרימה  יעקב וכל זרעו אתו

7. ז בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל זרעו--הביא אתו מצרימה  {ס}

8. ח ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו  בכר יעקב ראובן

9. ט ובני ראובן--חנוך ופלוא וחצרן וכרמי

10. י ובני שמעון ימואל וימין ואהד--ויכין וצחר ושאול בן הכנענית

11. יא ובני לוי--גרשון קהת ומררי

12. יב ובני יהודה ער ואונן ושלה--ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרן וחמול

13. יג ובני יששכר--תולע ופוה ויוב ושמרן

14. יד ובני זבלון--סרד ואלון ויחלאל

15. טו אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו  כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש

16. טז ובני גד צפיון וחגי שוני ואצבן ערי וארודי ואראלי

17. יז ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה--ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל

18. יח אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה בתו ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש

19. יט בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימן

20. כ ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן אן--את מנשה ואת אפרים

21. כא ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד

22. כב אלה בני רחל אשר ילד ליעקב--כל נפש ארבעה עשר

23. כג ובני דן חשים

24. כד ובני נפתלי--יחצאל וגוני ויצר ושלם

25. כה אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל בתו ותלד את אלה ליעקב כל נפש שבעה

26. כו כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני יעקב--כל נפש ששים ושש

27. כז ובני יוסף אשר ילד לו במצרים נפש שנים  כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים  {ס}

28. כח ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורת לפניו גשנה ויבאו ארצה גשן

29. כט ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על צואריו ויבך על צואריו עוד

30. ל ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי

31. לא ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמרה אליו אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אלי

32. לב והאנשים רעי צאן כי אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו

33. לג והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם

34. לד ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה--גם אנחנו גם אבתינו  בעבור תשבו בארץ גשן כי תועבת מצרים כל רעה צאן

1. א ויבא יוסף ויגד לפרעה ויאמר אבי ואחי וצאנם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען והנם בארץ גשן

2. ב ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים ויצגם לפני פרעה

3. ג ויאמר פרעה אל אחיו מה מעשיכם ויאמרו אל פרעה רעה צאן עבדיך--גם אנחנו גם אבותינו

4. ד ויאמרו אל פרעה לגור בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גשן

5. ה ויאמר פרעה אל יוסף לאמר  אביך ואחיך באו אליך

6. ו ארץ מצרים לפניך הוא--במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך  ישבו בארץ גשן--ואם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי

7. ז ויבא יוסף את יעקב אביו ויעמדהו לפני פרעה ויברך יעקב את פרעה

8. ח ויאמר פרעה אל יעקב  כמה ימי שני חייך

9. ט ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה  מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבתי בימי מגוריהם

10. י ויברך יעקב את פרעה ויצא מלפני פרעה

11. יא ויושב יוסף את אביו ואת אחיו ויתן להם אחזה בארץ מצרים במיטב הארץ בארץ רעמסס--כאשר צוה פרעה

12. יב ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו--לחם לפי הטף

13. יג ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאד ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב

14. יד וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שברים ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה

15. טו ויתם הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען ויבאו כל מצרים אל יוסף לאמר הבה לנו לחם ולמה נמות נגדך  כי אפס כסף

16. טז ויאמר יוסף הבו מקניכם ואתנה לכם במקניכם--אם אפס כסף

17. יז ויביאו את מקניהם אל יוסף ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר ובחמרים וינהלם בלחם בכל מקנהם בשנה ההוא

18. יח ותתם השנה ההוא ויבאו אליו בשנה השנית ויאמרו לו לא נכחד מאדני כי אם תם הכסף ומקנה הבהמה אל אדני  לא נשאר לפני אדני בלתי אם גויתנו ואדמתנו

19. יט למה נמות לעיניך גם אנחנו גם אדמתנו--קנה אתנו ואת אדמתנו בלחם ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה ותן זרע ונחיה ולא נמות והאדמה לא תשם

20. כ ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה כי מכרו מצרים איש שדהו כי חזק עלהם הרעב ותהי הארץ לפרעה

21. כא ואת העם--העביר אתו לערים  מקצה גבול מצרים ועד קצהו

22. כב רק אדמת הכהנים לא קנה  כי חק לכהנים מאת פרעה ואכלו את חקם אשר נתן להם פרעה--על כן לא מכרו את אדמתם

23. כג ויאמר יוסף אל העם הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה הא לכם זרע וזרעתם את האדמה

24. כד והיה בתבואת ונתתם חמישית לפרעה וארבע הידת יהיה לכם לזרע השדה ולאכלכם ולאשר בבתיכם--ולאכל לטפכם

25. כה ויאמרו החיתנו נמצא חן בעיני אדני והיינו עבדים לפרעה

26. כו וישם אתה יוסף לחק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה--לחמש  רק אדמת הכהנים לבדם--לא היתה לפרעה

27. כז וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד

28. כח ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו--שבע שנים וארבעים ומאת שנה

29. כט ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים

30. ל ושכבתי עם אבתי ונשאתני ממצרים וקברתני בקברתם ויאמר אנכי אעשה כדברך

31. לא ויאמר השבעה לי--וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המטה  {פ}

1. א ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חלה ויקח את שני בניו עמו--את מנשה ואת אפרים

2. ב ויגד ליעקב--ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב על המטה

3. ג ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אתי

4. ד ויאמר אלי הנני מפרך והרביתך ונתתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך--אחזת עולם

5. ה ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד באי אליך מצרימה--לי הם  אפרים ומנשה--כראובן ושמעון יהיו לי

6. ו ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם יקראו בנחלתם

7. ז ואני בבאי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבא אפרתה ואקברה שם בדרך אפרת הוא בית לחם

8. ח וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה

9. ט ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי אלהים בזה ויאמר קחם נא אלי ואברכם

10. י ועיני ישראל כבדו מזקן לא יוכל לראות ויגש אתם אליו וישק להם ויחבק להם

11. יא ויאמר ישראל אל יוסף ראה פניך לא פללתי והנה הראה אתי אלהים גם את זרעך

12. יב ויוצא יוסף אתם מעם ברכיו וישתחו לאפיו ארצה

13. יג ויקח יוסף את שניהם--את אפרים בימינו משמאל ישראל ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל ויגש אליו

14. יד וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר ואת שמאלו על ראש מנשה  שכל את ידיו כי מנשה הבכור

15. טו ויברך את יוסף ויאמר  האלהים אשר התהלכו אבתי לפניו אברהם ויצחק--האלהים הרעה אתי מעודי עד היום הזה

16. טז המלאך הגאל אתי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבתי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ

17. יז וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים--וירע בעיניו ויתמך יד אביו להסיר אתה מעל ראש אפרים--על ראש מנשה

18. יח ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי  כי זה הבכר שים ימינך על ראשו

19. יט וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי--גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים

20. כ ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך אלהים כאפרים וכמנשה וישם את אפרים לפני מנשה

21. כא ויאמר ישראל אל יוסף הנה אנכי מת והיה אלהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבתיכם

22. כב ואני נתתי לך שכם אחד--על אחיך  אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי  {פ}

1. א ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים

2. ב הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם

3. ג ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני--יתר שאת ויתר עז

4. ד פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה  {פ}

5. ה שמעון ולוי אחים--כלי חמס מכרתיהם

6. ו בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי  כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו שור

7. ז ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל  {פ}

8. ח יהודה אתה יודוך אחיך--ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך

9. ט גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו

10. י לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים

11. יא אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם ענבים סותה

12. יב חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב  {פ}

13. יג זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אנית וירכתו על צידן  {פ}

14. יד יששכר חמר גרם--רבץ בין המשפתים

15. טו וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד  {ס}

16. טז דן ידין עמו--כאחד שבטי ישראל

17. יז יהי דן נחש עלי דרך שפיפן עלי ארח--הנשך עקבי סוס ויפל רכבו אחור

18. יח לישועתך קויתי יהוה  {ס}

19. יט גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב  {ס}

20. כ מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך  {ס}

21. כא נפתלי אילה שלחה--הנתן אמרי שפר  {ס}

22. כב בן פרת יוסף בן פרת עלי עין בנות צעדה עלי שור

23. כג וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים

24. כד ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל

25. כה מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם

26. כו ברכת אביך גברו על ברכת הורי עד תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו  {פ}

27. כז בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל

28. כח כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם--איש אשר כברכתו ברך אתם

29. כט ויצו אותם ויאמר אלהם אני נאסף אל עמי--קברו אתי אל אבתי  אל המערה--אשר בשדה עפרון החתי

30. ל במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא--בארץ כנען  אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרן החתי--לאחזת קבר

31. לא שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה

32. לב מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת

33. לג ויכל יעקב לצות את בניו ויאסף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו

1. א ויפל יוסף על פני אביו ויבך עליו וישק לו

2. ב ויצו יוסף את עבדיו את הרפאים לחנט את אביו ויחנטו הרפאים את ישראל

3. ג וימלאו לו ארבעים יום כי כן ימלאו ימי החנטים ויבכו אתו מצרים שבעים יום

4. ד ויעברו ימי בכיתו וידבר יוסף אל בית פרעה לאמר  אם נא מצאתי חן בעיניכם--דברו נא באזני פרעה לאמר

5. ה אבי השביעני לאמר הנה אנכי מת--בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני ועתה אעלה נא ואקברה את אבי--ואשובה

6. ו ויאמר פרעה  עלה וקבר את אביך כאשר השביעך

7. ז ויעל יוסף לקבר את אביו ויעלו אתו כל עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים

8. ח וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו  רק טפם וצאנם ובקרם--עזבו בארץ גשן

9. ט ויעל עמו גם רכב גם פרשים ויהי המחנה כבד מאד

10. י ויבאו עד גרן האטד אשר בעבר הירדן ויספדו שם מספד גדול וכבד מאד ויעש לאביו אבל שבעת ימים

11. יא וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגרן האטד ויאמרו אבל כבד זה למצרים על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן

12. יב ויעשו בניו לו--כן כאשר צום

13. יג וישאו אתו בניו ארצה כנען ויקברו אתו במערת שדה המכפלה  אשר קנה אברהם את השדה לאחזת קבר מאת עפרן החתי--על פני ממרא

14. יד וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העלים אתו לקבר את אביו אחרי קברו את אביו

15. טו ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אתו

16. טז ויצוו אל יוסף לאמר  אביך צוה לפני מותו לאמר

17. יז כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך ויבך יוסף בדברם אליו

18. יח וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים

19. יט ויאמר אלהם יוסף אל תיראו  כי התחת אלהים אני

20. כ ואתם חשבתם עלי רעה אלהים חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחית עם רב

21. כא ועתה אל תיראו--אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם וינחם אותם וידבר על לבם

22. כב וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו ויחי יוסף מאה ועשר שנים

23. כג וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני מכיר בן מנשה--ילדו על ברכי יוסף

24. כד ויאמר יוסף אל אחיו אנכי מת ואלהים פקד יפקד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב

25. כה וישבע יוסף את בני ישראל לאמר  פקד יפקד אלהים אתכם והעלתם את עצמתי מזה

26. כו וימת יוסף בן מאה ועשר שנים ויחנטו אתו ויישם בארון במצרים  {ש}

Você está lendo Gênesis na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 50 capítulos, e 1532 versículos.