Isaías

1. א נחמו נחמו עמי--יאמר אלהיכם

2. ב דברו על לב ירושלם וקראו אליה--כי מלאה צבאה כי נרצה עונה  כי לקחה מיד יהוה כפלים בכל חטאתיה  {ס}

3. ג קול קורא--במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו

4. ד כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה

5. ה ונגלה כבוד יהוה וראו כל בשר יחדו כי פי יהוה דבר  {פ}

6. ו קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה

7. ז יבש חציר נבל ציץ כי רוח יהוה נשבה בו אכן חציר העם

8. ח יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם  {ס}

9. ט על הר גבה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלם הרימי אל תיראי אמרי לערי יהודה הנה אלהיכם

10. י הנה אדני יהוה בחזק יבוא וזרעו משלה לו הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו

11. יא כרעה עדרו ירעה בזרעו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל  {ס}

12. יב מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן וכל בשלש עפר הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים

13. יג מי תכן את רוח יהוה ואיש עצתו יודיענו

14. יד את מי נועץ ויבינהו וילמדהו בארח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו

15. טו הן גוים כמר מדלי וכשחק מאזנים נחשבו הן איים כדק יטול

16. טז ולבנון אין די בער וחיתו--אין די עולה  {פ}

17. יז כל הגוים כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו לו

18. יח ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו

19. יט הפסל נסך חרש וצרף בזהב ירקענו ורתקות כסף צורף

20. כ המסכן תרומה עץ לא ירקב יבחר חרש חכם יבקש לו להכין פסל לא ימוט  {ס}

21. כא הלוא תדעו הלוא תשמעו הלוא הגד מראש לכם הלוא הבינותם מוסדות הארץ

22. כב הישב על חוג הארץ וישביה כחגבים הנוטה כדק שמים וימתחם כאהל לשבת

23. כג הנותן רוזנים לאין שפטי ארץ כתהו עשה

24. כד אף בל נטעו אף בל זרעו--אף בל שרש בארץ גזעם וגם נשף בהם ויבשו וסערה כקש תשאם  {ס}

25. כה ואל מי תדמיוני ואשוה--יאמר קדוש

26. כו שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא מרב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר  {ס}

27. כז למה תאמר יעקב ותדבר ישראל  נסתרה דרכי מיהוה ומאלהי משפטי יעבור

28. כח הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ--לא ייעף ולא ייגע  אין חקר לתבונתו

29. כט נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה

30. ל ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו

31. לא וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו  {ס}

1. א החרישו אלי איים ולאמים יחליפו כח יגשו אז ידברו יחדו למשפט נקרבה

2. ב מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו יתן לפניו גוים ומלכים ירד--יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו

3. ג ירדפם יעבור שלום ארח ברגליו לא יבוא

4. ד מי פעל ועשה קרא הדרות מראש  אני יהוה ראשון ואת אחרנים אני הוא

5. ה ראו איים ויראו קצות הארץ יחרדו קרבו ויאתיון

6. ו איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק

7. ז ויחזק חרש את צרף מחליק פטיש את הולם פעם אמר לדבק טוב הוא ויחזקהו במסמרים לא ימוט  {ס}

8. ח ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אהבי

9. ט אשר החזקתיך מקצות הארץ ומאציליה קראתיך ואמר לך עבדי אתה בחרתיך ולא מאסתיך

10. י אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך--אף תמכתיך בימין צדקי

11. יא הן יבשו ויכלמו כל הנחרים בך יהיו כאין ויאבדו אנשי ריבך

12. יב תבקשם ולא תמצאם אנשי מצתך יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתך

13. יג כי אני יהוה אלהיך--מחזיק ימינך האמר לך אל תירא אני עזרתיך  {ס}

14. יד אל תיראי תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאם יהוה וגאלך קדוש ישראל

15. טו הנה שמתיך למורג חרוץ חדש--בעל פיפיות תדוש הרים ותדק וגבעות כמץ תשים

16. טז תזרם ורוח תשאם וסערה תפיץ אותם ואתה תגיל ביהוה בקדוש ישראל תתהלל  {ס}

17. יז העניים והאביונים מבקשים מים ואין--לשונם בצמא נשתה אני יהוה אענם אלהי ישראל לא אעזבם

18. יח אפתח על שפיים נהרות ובתוך בקעות מעינות אשים מדבר לאגם מים וארץ ציה למוצאי מים

19. יט אתן במדבר ארז שטה והדס ועץ שמן אשים בערבה ברוש תדהר ותאשור--יחדו

20. כ למען יראו וידעו וישימו וישכילו יחדו--כי יד יהוה עשתה זאת וקדוש ישראל בראה  {פ}

21. כא קרבו ריבכם יאמר יהוה הגישו עצמותיכם יאמר מלך יעקב

22. כב יגישו ויגידו לנו את אשר תקרינה הראשנות מה הנה הגידו ונשימה לבנו ונדעה אחריתן או הבאות השמיענו

23. כג הגידו האתיות לאחור ונדעה כי אלהים אתם אף תיטיבו ותרעו ונשתעה ונרא (ונראה) יחדו

24. כד הן אתם מאין ופעלכם מאפע תועבה יבחר בכם  {פ}

25. כה העירותי מצפון ויאת ממזרח שמש יקרא בשמי ויבא סגנים כמו חמר וכמו יוצר ירמס טיט

26. כו מי הגיד מראש ונדעה ומלפנים ונאמר צדיק אף אין מגיד אף אין משמיע--אף אין שמע אמריכם

27. כז ראשון לציון הנה הנם ולירושלם מבשר אתן

28. כח וארא ואין איש ומאלה ואין יועץ ואשאלם וישיבו דבר

29. כט הן כלם און אפס מעשיהם רוח ותהו נסכיהם  {פ}

1. א הן עבדי אתמך בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא

2. ב לא יצעק ולא ישא ולא ישמיע בחוץ קולו

3. ג קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה לאמת יוציא משפט

4. ד לא יכהה ולא ירוץ עד ישים בארץ משפט ולתורתו איים ייחלו  {פ}

5. ה כה אמר האל יהוה בורא השמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נתן נשמה לעם עליה ורוח להלכים בה

6. ו אני יהוה קראתיך בצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית עם--לאור גוים

7. ז לפקח עינים עורות להוציא ממסגר אסיר מבית כלא ישבי חשך

8. ח אני יהוה הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים

9. ט הראשנות הנה באו וחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכם  {פ}

10. י שירו ליהוה שיר חדש תהלתו מקצה הארץ יורדי הים ומלאו איים וישביהם

11. יא ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר ירנו ישבי סלע מראש הרים יצוחו

12. יב ישימו ליהוה כבוד ותהלתו באיים יגידו

13. יג יהוה כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף יצריח--על איביו יתגבר  {ס}

14. יד החשיתי מעולם--אחריש אתאפק כיולדה אפעה אשם ואשאף יחד

15. טו אחריב הרים וגבעות וכל עשבם אוביש ושמתי נהרות לאיים ואגמים אוביש

16. טז והולכתי עורים בדרך לא ידעו--בנתיבות לא ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור--אלה הדברים עשיתם ולא עזבתים

17. יז נסגו אחור יבשו בשת הבטחים בפסל האמרים למסכה אתם אלהינו  {פ}

18. יח החרשים שמעו והעורים הביטו לראות

19. יט מי עור כי אם עבדי וחרש כמלאכי אשלח מי עור כמשלם ועור כעבד יהוה

20. כ ראית (ראות) רבות ולא תשמר פקוח אזנים ולא ישמע

21. כא יהוה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר

22. כב והוא עם בזוז ושסוי הפח בחורים כלם ובבתי כלאים החבאו היו לבז ואין מציל משסה ואין אמר השב

23. כג מי בכם יאזין זאת יקשב וישמע לאחור

24. כד מי נתן למשוסה (למשסה) יעקב וישראל לבזזים הלוא יהוה  זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו

25. כה וישפך עליו חמה אפו ועזוז מלחמה ותלהטהו מסביב ולא ידע ותבער בו ולא ישים על לב

1. א ועתה כה אמר יהוה בראך יעקב ויצרך ישראל  אל תירא כי גאלתיך קראתי בשמך לי אתה

2. ב כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך  כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך

3. ג כי אני יהוה אלהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך

4. ד מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך

5. ה אל תירא כי אתך אני  ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך

6. ו אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ

7. ז כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו  יצרתיו אף עשיתיו

8. ח הוציא עם עור ועינים יש וחרשים ואזנים למו

9. ט כל הגוים נקבצו יחדו ויאספו לאמים--מי בהם יגיד זאת וראשנות ישמיענו יתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת

10. י אתם עדי נאם יהוה ועבדי אשר בחרתי  למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא--לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה  {ס}

11. יא אנכי אנכי יהוה ואין מבלעדי מושיע

12. יב אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי--ואין בכם זר ואתם עדי נאם יהוה ואני אל

13. יג גם מיום אני הוא ואין מידי מציל אפעל ומי ישיבנה  {ס}

14. יד כה אמר יהוה גאלכם קדוש ישראל  למענכם שלחתי בבלה והורדתי בריחים כלם וכשדים באניות רנתם

15. טו אני יהוה קדושכם בורא ישראל מלככם  {ס}

16. טז כה אמר יהוה הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה

17. יז המוציא רכב וסוס חיל ועזוז יחדו ישכבו בל יקומו דעכו כפשתה כבו

18. יח אל תזכרו ראשנות וקדמניות אל תתבננו

19. יט הנני עשה חדשה עתה תצמח הלוא תדעוה אף אשים במדבר דרך בישמון נהרות

20. כ תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה  כי נתתי במדבר מים נהרות בישימן להשקות עמי בחירי

21. כא עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו  {ס}

22. כב ולא אתי קראת יעקב  כי יגעת בי ישראל

23. כג לא הביאת לי שה עלתיך וזבחיך לא כבדתני לא העבדתיך במנחה ולא הוגעתיך בלבונה

24. כד לא קנית לי בכסף קנה וחלב זבחיך לא הרויתני אך העבדתני בחטאותיך הוגעתני בעונתיך

25. כה אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני  וחטאתיך לא אזכר

26. כו הזכירני נשפטה יחד ספר אתה למען תצדק

27. כז אביך הראשון חטא ומליציך פשעו בי

28. כח ואחלל שרי קדש ואתנה לחרם יעקב וישראל לגדופים  {פ}

1. א ועתה שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו

2. ב כה אמר יהוה עשך ויצרך מבטן יעזרך  אל תירא עבדי יעקב וישרון בחרתי בו

3. ג כי אצק מים על צמא ונזלים על יבשה אצק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך

4. ד וצמחו בבין חציר כערבים על יבלי מים

5. ה זה יאמר ליהוה אני וזה יקרא בשם יעקב וזה יכתב ידו ליהוה ובשם ישראל יכנה  {פ}

6. ו כה אמר יהוה מלך ישראל וגאלו יהוה צבאות  אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים

7. ז ומי כמוני יקרא ויגידה ויערכה לי משומי עם עולם ואתיות ואשר תבאנה יגידו למו

8. ח אל תפחדו ואל תרהו--הלא מאז השמעתיך והגדתי ואתם עדי היש אלוה מבלעדי ואין צור בל ידעתי

9. ט יצרי פסל כלם תהו וחמודיהם בל יועילו ועדיהם המה בל יראו ובל ידעו--למען יבשו

10. י מי יצר אל ופסל נסך--לבלתי הועיל

11. יא הן כל חבריו יבשו וחרשים המה מאדם יתקבצו כלם יעמדו יפחדו יבשו יחד

12. יב חרש ברזל מעצד ופעל בפחם ובמקבות יצרהו ויפעלהו בזרוע כחו--גם רעב ואין כח לא שתה מים וייעף

13. יג חרש עצים נטה קו יתארהו בשרד יעשהו במקצעות ובמחוגה יתארהו ויעשהו כתבנית איש כתפארת אדם לשבת בית

14. יד לכרת לו ארזים--ויקח תרזה ואלון ויאמץ לו בעצי יער נטע ארן וגשם יגדל

15. טו והיה לאדם לבער ויקח מהם ויחם אף ישיק ואפה לחם אף יפעל אל וישתחו עשהו פסל ויסגד למו

16. טז חציו שרף במו אש על חציו בשר יאכל יצלה צלי וישבע אף יחם ויאמר האח חמותי ראיתי אור

17. יז ושאריתו לאל עשה לפסלו יסגוד (יסגד) לו וישתחו ויתפלל אליו ויאמר הצילני כי אלי אתה

18. יח לא ידעו ולא יבינו  כי טח מראות עיניהם מהשכיל לבתם

19. יט ולא ישיב אל לבו ולא דעת ולא תבונה לאמר חציו שרפתי במו אש ואף אפיתי על גחליו לחם אצלה בשר ואכל ויתרו לתועבה אעשה לבול עץ אסגוד

20. כ רעה אפר לב הותל הטהו ולא יציל את נפשו ולא יאמר הלוא שקר בימיני  {ס}

21. כא זכר אלה יעקב וישראל כי עבדי אתה יצרתיך עבד לי אתה ישראל לא תנשני

22. כב מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאותיך שובה אלי כי גאלתיך

23. כג רנו שמים כי עשה יהוה הריעו תחתיות ארץ פצחו הרים רנה יער וכל עץ בו  כי גאל יהוה יעקב ובישראל יתפאר  {ס}

24. כד כה אמר יהוה גאלך ויצרך מבטן  אנכי יהוה עשה כל--נטה שמים לבדי רקע הארץ מי אתי (מאתי)

25. כה מפר אתות בדים וקסמים יהולל משיב חכמים אחור ודעתם יסכל

26. כו מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים האמר לירושלם תושב ולערי יהודה תבנינה וחרבותיה אקומם

27. כז האמר לצולה חרבי ונהרתיך אוביש

28. כח האמר לכורש רעי וכל חפצי ישלם ולאמר לירושלם תבנה והיכל תוסד  {פ}

1. א כה אמר יהוה למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גוים ומתני מלכים אפתח--לפתח לפניו דלתים ושערים לא יסגרו

2. ב אני לפניך אלך והדורים אושר (אישר) דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע

3. ג ונתתי לך אוצרות חשך ומטמני מסתרים  למען תדע כי אני יהוה הקורא בשמך--אלהי ישראל

4. ד למען עבדי יעקב וישראל בחירי ואקרא לך בשמך אכנך ולא ידעתני

5. ה אני יהוה ואין עוד זולתי אין אלהים אאזרך ולא ידעתני

6. ו למען ידעו ממזרח שמש וממערבה כי אפס בלעדי  אני יהוה ואין עוד

7. ז יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני יהוה עשה כל אלה  {פ}

8. ח הרעיפו שמים ממעל ושחקים יזלו צדק תפתח ארץ ויפרו ישע וצדקה תצמיח יחד--אני יהוה בראתיו  {ס}

9. ט הוי רב את יצרו--חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו  {ס}

10. י הוי אמר לאב מה תוליד ולאשה מה תחילין  {ס}

11. יא כה אמר יהוה קדוש ישראל ויצרו  האתיות שאלוני על בני ועל פעל ידי תצוני

12. יב אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי אני ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי

13. יג אנכי העירתהו בצדק וכל דרכיו אישר הוא יבנה עירי וגלותי ישלח--לא במחיר ולא בשחד אמר יהוה צבאות  {ס}

14. יד כה אמר יהוה יגיע מצרים וסחר כוש וסבאים אנשי מדה עליך יעברו ולך יהיו אחריך ילכו בזקים יעברו ואליך ישתחוו אליך יתפללו אך בך אל ואין עוד אפס אלהים

15. טו אכן אתה אל מסתתר--אלהי ישראל מושיע

16. טז בושו וגם נכלמו כלם  יחדו הלכו בכלמה חרשי צירים

17. יז ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים  לא תבשו ולא תכלמו עד עולמי עד  {פ}

18. יח כי כה אמר יהוה בורא השמים הוא האלהים יצר הארץ ועשה הוא כוננה--לא תהו בראה לשבת יצרה אני יהוה ואין עוד

19. יט לא בסתר דברתי במקום ארץ חשך--לא אמרתי לזרע יעקב תהו בקשוני אני יהוה דבר צדק מגיד מישרים

20. כ הקבצו ובאו התנגשו יחדו פליטי הגוים לא ידעו הנשאים את עץ פסלם ומתפללים אל אל לא יושיע

21. כא הגידו והגישו אף יועצו יחדו  מי השמיע זאת מקדם מאז הגידה הלוא אני יהוה ואין עוד אלהים מבלעדי--אל צדיק ומושיע אין זולתי

22. כב פנו אלי והושעו כל אפסי ארץ  כי אני אל ואין עוד

23. כג בי נשבעתי--יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב  כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון

24. כד אך ביהוה לי אמר צדקות ועז עדיו יבוא ויבשו כל הנחרים בו

25. כה ביהוה יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל

1. א כרע בל קרס נבו--היו עצביהם לחיה ולבהמה נשאתיכם עמוסות משא לעיפה

2. ב קרסו כרעו יחדו לא יכלו מלט משא ונפשם בשבי הלכה  {פ}

3. ג שמעו אלי בית יעקב וכל שארית בית ישראל--העמסים מני בטן הנשאים מני רחם

4. ד ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט  {ס}

5. ה למי תדמיוני ותשוו ותמשלוני ונדמה

6. ו הזלים זהב מכיס וכסף בקנה ישקלו ישכרו צורף ויעשהו אל יסגדו אף ישתחוו

7. ז ישאהו על כתף יסבלהו ויניחהו תחתיו ויעמד--ממקומו לא ימיש אף יצעק אליו ולא יענה מצרתו לא יושיענו  {ס}

8. ח זכרו זאת והתאששו השיבו פושעים על לב

9. ט זכרו ראשנות מעולם  כי אנכי אל ואין עוד אלהים ואפס כמוני

10. י מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו אמר עצתי תקום וכל חפצי אעשה

11. יא קרא ממזרח עיט מארץ מרחק איש עצתו (עצתי) אף דברתי אף אביאנה--יצרתי אף אעשנה  {ס}

12. יב שמעו אלי אבירי לב--הרחוקים מצדקה

13. יג קרבתי צדקתי לא תרחק ותשועתי לא תאחר ונתתי בציון תשועה לישראל תפארתי  {ס}

1. א רדי ושבי על עפר בתולת בת בבל--שבי לארץ אין כסא בת כשדים  כי לא תוסיפי יקראו לך רכה וענגה

2. ב קחי רחים וטחני קמח גלי צמתך חשפי שבל גלי שוק עברי נהרות

3. ג תגל ערותך--גם תראה חרפתך נקם אקח ולא אפגע אדם  {פ}

4. ד גאלנו יהוה צבאות שמו--קדוש ישראל

5. ה שבי דומם ובאי בחשך בת כשדים  כי לא תוסיפי יקראו לך גברת ממלכות

6. ו קצפתי על עמי חללתי נחלתי ואתנם בידך לא שמת להם רחמים--על זקן הכבדת עלך מאד

7. ז ותאמרי לעולם אהיה גברת--עד לא שמת אלה על לבך לא זכרת אחריתה  {פ}

8. ח ועתה שמעי זאת עדינה היושבת לבטח האמרה בלבבה אני ואפסי עוד לא אשב אלמנה ולא אדע שכול

9. ט ותבאנה לך שתי אלה רגע ביום אחד שכול ואלמן כתמם באו עליך ברב כשפיך בעצמת חבריך מאד

10. י ותבטחי ברעתך אמרת אין ראני--חכמתך ודעתך היא שובבתך ותאמרי בלבך אני ואפסי עוד

11. יא ובא עליך רעה לא תדעי שחרה ותפל עליך הוה לא תוכלי כפרה ותבא עליך פתאם שאה לא תדעי

12. יב עמדי נא בחבריך וברב כשפיך באשר יגעת מנעוריך אולי תוכלי הועיל אולי תערוצי

13. יג נלאית ברב עצתיך יעמדו נא ויושיעך הברו (הברי) שמים החזים בכוכבים מודעים לחדשים מאשר יבאו עליך

14. יד הנה היו כקש אש שרפתם לא יצילו את נפשם מיד להבה אין גחלת לחמם אור לשבת נגדו

15. טו כן היו לך אשר יגעת סחריך מנעוריך איש לעברו תעו--אין מושיעך  {ס}

1. א שמעו זאת בית יעקב הנקראים בשם ישראל וממי יהודה יצאו הנשבעים בשם יהוה ובאלהי ישראל יזכירו--לא באמת ולא בצדקה

2. ב כי מעיר הקדש נקראו ועל אלהי ישראל נסמכו  יהוה צבאות שמו  {ס}

3. ג הראשנות מאז הגדתי ומפי יצאו ואשמיעם פתאם עשיתי ותבאנה

4. ד מדעתי כי קשה אתה וגיד ברזל ערפך ומצחך נחושה

5. ה ואגיד לך מאז בטרם תבוא השמעתיך--פן תאמר עצבי עשם ופסלי ונסכי צום

6. ו שמעת חזה כלה ואתם הלוא תגידו  השמעתיך חדשות מעתה ונצרות ולא ידעתם

7. ז עתה נבראו ולא מאז ולפני יום ולא שמעתם--פן תאמר הנה ידעתין

8. ח גם לא שמעת גם לא ידעת--גם מאז לא פתחה אזנך  כי ידעתי בגוד תבגוד ופשע מבטן קרא לך

9. ט למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטם לך--לבלתי הכריתך

10. י הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עני

11. יא למעני למעני אעשה כי איך יחל וכבודי לאחר לא אתן  {פ}

12. יב שמע אלי יעקב וישראל מקראי  אני הוא אני ראשון אף אני אחרון

13. יג אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קרא אני אליהם יעמדו יחדו

14. יד הקבצו כלכם ושמעו מי בהם הגיד את אלה יהוה אהבו--יעשה חפצו בבבל וזרעו כשדים

15. טו אני אני דברתי אף קראתיו הבאתיו והצליח דרכו

16. טז קרבו אלי שמעו זאת לא מראש בסתר דברתי--מעת היותה שם אני ועתה אדני יהוה שלחני--ורוחו  {פ}

17. יז כה אמר יהוה גאלך קדוש ישראל  אני יהוה אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך

18. יח לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים

19. יט ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך כמעתיו לא יכרת ולא ישמד שמו מלפני  {ס}

20. כ צאו מבבל ברחו מכשדים בקול רנה הגידו השמיעו זאת הוציאוה עד קצה הארץ אמרו גאל יהוה עבדו יעקב

21. כא ולא צמאו בחרבות הוליכם--מים מצור הזיל למו ויבקע צור--ויזבו מים

22. כב אין שלום אמר יהוה לרשעים  {פ}

1. א שמעו איים אלי והקשיבו לאמים מרחוק יהוה מבטן קראני ממעי אמי הזכיר שמי

2. ב וישם פי כחרב חדה בצל ידו החביאני וישימני לחץ ברור באשפתו הסתירני

3. ג ויאמר לי עבדי אתה--ישראל אשר בך אתפאר

4. ד ואני אמרתי לריק יגעתי לתהו והבל כחי כליתי אכן משפטי את יהוה ופעלתי את אלהי  {ס}

5. ה ועתה אמר יהוה יוצרי מבטן לעבד לו לשובב יעקב אליו וישראל לא (לו) יאסף ואכבד בעיני יהוה ואלהי היה עזי

6. ו ויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב ונצירי (ונצורי) ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד קצה הארץ  {ס}

7. ז כה אמר יהוה גאל ישראל קדושו לבזה נפש למתעב גוי לעבד משלים מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו--למען יהוה אשר נאמן קדש ישראל ויבחרך  {ס}

8. ח כה אמר יהוה בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך ואצרך ואתנך לברית עם להקים ארץ להנחיל נחלות שממות

9. ט לאמר לאסורים צאו לאשר בחשך הגלו על דרכים ירעו ובכל שפיים מרעיתם

10. י לא ירעבו ולא יצמאו ולא יכם שרב ושמש  כי מרחמם ינהגם ועל מבועי מים ינהלם

11. יא ושמתי כל הרי לדרך ומסלתי ירמון

12. יב הנה אלה מרחוק יבאו והנה אלה מצפון ומים ואלה מארץ סינים

13. יג רנו שמים וגילי ארץ יפצחו (ופצחו) הרים רנה  כי נחם יהוה עמו וענייו ירחם  {ס}

14. יד ותאמר ציון עזבני יהוה ואדני שכחני

15. טו התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך

16. טז הן על כפים חקתיך חומתיך נגדי תמיד

17. יז מהרו בניך מהרסיך ומחריביך ממך יצאו

18. יח שאי סביב עיניך וראי כלם נקבצו באו לך חי אני נאם יהוה כי כלם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה

19. יט כי חרבתיך ושממתיך וארץ הרסתך  כי עתה תצרי מיושב ורחקו מבלעיך

20. כ עוד יאמרו באזניך בני שכליך  צר לי המקום גשה לי ואשבה

21. כא ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה ואני שכולה וגלמודה גלה וסורה ואלה מי גדל--הן אני נשארתי לבדי אלה איפה הם  {פ}

22. כב כה אמר אדני יהוה הנה אשא אל גוים ידי ואל עמים ארים נסי והביאו בניך בחצן ובנתיך על כתף תנשאנה

23. כג והיו מלכים אמניך ושרותיהם מיניקתיך--אפים ארץ ישתחוו לך ועפר רגליך ילחכו וידעת כי אני יהוה אשר לא יבשו קוי  {ס}

24. כד היקח מגבור מלקוח ואם שבי צדיק ימלט  {ס}

25. כה כי כה אמר יהוה גם שבי גבור יקח ומלקוח עריץ ימלט ואת יריבך אנכי אריב ואת בניך אנכי אושיע

26. כו והאכלתי את מוניך את בשרם וכעסיס דמם ישכרון וידעו כל בשר כי אני יהוה מושיעך וגאלך אביר יעקב  {ס}

1. א כה אמר יהוה אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו הן בעונתיכם נמכרתם ובפשעיכם שלחה אמכם

2. ב מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה--הקצור קצרה ידי מפדות ואם אין בי כח להציל הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר תבאש דגתם מאין מים ותמת בצמא

3. ג אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם  {פ}

4. ד אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים

5. ה אדני יהוה פתח לי אזן ואנכי לא מריתי  אחור לא נסוגתי

6. ו גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק

7. ז ואדני יהוה יעזר לי על כן לא נכלמתי על כן שמתי פני כחלמיש ואדע כי לא אבוש

8. ח קרוב מצדיקי--מי יריב אתי נעמדה יחד מי בעל משפטי יגש אלי

9. ט הן אדני יהוה יעזר לי מי הוא ירשיעני הן כלם כבגד יבלו עש יאכלם  {ס}

10. י מי בכם ירא יהוה שמע בקול עבדו--אשר הלך חשכים ואין נגה לו יבטח בשם יהוה וישען באלהיו  {ס}

11. יא הן כלכם קדחי אש מאזרי זיקות לכו באור אשכם ובזיקות בערתם--מידי היתה זאת לכם למעצבה תשכבון  {ס}

1. א שמעו אלי רדפי צדק מבקשי יהוה הביטו אל צור חצבתם ואל מקבת בור נקרתם

2. ב הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם  כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו

3. ג כי נחם יהוה ציון נחם כל חרבתיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן יהוה ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה  {ס}

4. ד הקשיבו אלי עמי ולאומי אלי האזינו  כי תורה מאתי תצא ומשפטי לאור עמים ארגיע

5. ה קרוב צדקי יצא ישעי וזרעי עמים ישפטו אלי איים יקוו ואל זרעי ייחלון

6. ו שאו לשמים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה--וישביה כמו כן ימותון וישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תחת  {פ}

7. ז שמעו אלי ידעי צדק עם תורתי בלבם  אל תיראו חרפת אנוש ומגדפתם אל תחתו

8. ח כי כבגד יאכלם עש וכצמר יאכלם סס וצדקתי לעולם תהיה וישועתי לדור דורים  {ס}

9. ט עורי עורי לבשי עז זרוע יהוה--עורי כימי קדם דרות עולמים הלוא את היא המחצבת רהב מחוללת תנין

10. י הלוא את היא המחרבת ים מי תהום רבה השמה מעמקי ים--דרך לעבר גאולים

11. יא ופדויי יהוה ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגון נסו יגון ואנחה  {ס}

12. יב אנכי אנכי הוא מנחמכם מי את ותיראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר ינתן

13. יג ותשכח יהוה עשך נוטה שמים ויסד ארץ ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק כאשר כונן להשחית ואיה חמת המציק

14. יד מהר צעה להפתח ולא ימות לשחת ולא יחסר לחמו

15. טו ואנכי יהוה אלהיך רגע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שמו

16. טז ואשם דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ ולאמר לציון עמי אתה  {ס}

17. יז התעוררי התעוררי קומי ירושלם אשר שתית מיד יהוה את כוס חמתו את קבעת כוס התרעלה שתית--מצית

18. יח אין מנהל לה מכל בנים ילדה ואין מחזיק בידה מכל בנים גדלה

19. יט שתים הנה קראתיך מי ינוד לך השד והשבר והרעב והחרב מי אנחמך

20. כ בניך עלפו שכבו בראש כל חוצות--כתוא מכמר המלאים חמת יהוה גערת אלהיך

21. כא לכן שמעי נא זאת עניה ושכרת ולא מיין  {פ}

22. כב כה אמר אדניך יהוה ואלהיך יריב עמו הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה--את קבעת כוס חמתי לא תוסיפי לשתותה עוד

23. כג ושמתיה ביד מוגיך אשר אמרו לנפשך שחי ונעברה ותשימי כארץ גוך וכחוץ לעברים  {פ}

1. א עורי עורי לבשי עזך ציון  לבשי בגדי תפארתך ירושלם עיר הקדש--כי לא יוסיף יבא בך עוד ערל וטמא

2. ב התנערי מעפר קומי שבי ירושלם התפתחו (התפתחי) מוסרי צוארך שביה בת ציון  {ס}

3. ג כי כה אמר יהוה חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו  {ס}

4. ד כי כה אמר אדני יהוה מצרים ירד עמי בראשנה לגור שם ואשור באפס עשקו

5. ה ועתה מה לי פה נאם יהוה כי לקח עמי חנם משלו יהילילו נאם יהוה ותמיד כל היום שמי מנאץ

6. ו לכן ידע עמי שמי לכן ביום ההוא כי אני הוא המדבר הנני  {ס}

7. ז מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב--משמיע ישועה אמר לציון מלך אלהיך

8. ח קול צפיך נשאו קול יחדו ירננו  כי עין בעין יראו בשוב יהוה ציון

9. ט פצחו רננו יחדו חרבות ירושלם  כי נחם יהוה עמו גאל ירושלם

10. י חשף יהוה את זרוע קדשו לעיני כל הגוים וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו  {ס}

11. יא סורו סורו צאו משם טמא אל תגעו צאו מתוכה--הברו נשאי כלי יהוה

12. יב כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון  כי הלך לפניכם יהוה ומאספכם אלהי ישראל  {ס}

13. יג הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד

14. יד כאשר שממו עליך רבים כן משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם

15. טו כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם  כי אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו  {ס}

1. א מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על מי נגלתה

2. ב ויעל כיונק לפניו וכשרש מארץ ציה--לא תאר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו

3. ג נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו

4. ד אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה

5. ה והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו

6. ו כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עון כלנו

7. ז נגש והוא נענה ולא יפתח פיו כשה לטבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו

8. ח מעצר וממשפט לקח ואת דורו מי ישוחח  כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו

9. ט ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במתיו על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו

10. י ויהוה חפץ דכאו החלי--אם תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ יהוה בידו יצלח

11. יא מעמל נפשו יראה ישבע--בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבל

12. יב לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פשעים נמנה והוא חטא רבים נשא ולפשעים יפגיע  {פ}

1. א רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר יהוה

2. ב הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו--אל תחשכי האריכי מיתריך ויתדתיך חזקי

3. ג כי ימין ושמאול תפרצי וזרעך גוים יירש וערים נשמות יושיבו

4. ד אל תיראי כי לא תבושי ואל תכלמי כי לא תחפירי  כי בשת עלומיך תשכחי וחרפת אלמנותיך לא תזכרי עוד

5. ה כי בעליך עשיך יהוה צבאות שמו וגאלך קדוש ישראל אלהי כל הארץ יקרא

6. ו כי כאשה עזובה ועצובת רוח קראך יהוה ואשת נעורים כי תמאס אמר אלהיך

7. ז ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדלים אקבצך

8. ח בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם רחמתיך--אמר גאלך יהוה  {ס}

9. ט כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ--כן נשבעתי מקצף עליך ומגער בך

10. י כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה--וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך יהוה  {ס}

11. יא עניה סערה לא נחמה הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך בספירים

12. יב ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ

13. יג וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך

14. יד בצדקה תכונני רחקי מעשק כי לא תיראי וממחתה כי לא תקרב אליך

15. טו הן גור יגור אפס מאותי--מי גר אתך עליך יפול

16. טז הן (הנה) אנכי בראתי חרש--נפח באש פחם ומוציא כלי למעשהו ואנכי בראתי משחית לחבל

17. יז כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי יהוה וצדקתם מאתי--נאם יהוה  {ס}

1. א הוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלוא כסף ובלוא מחיר יין וחלב

2. ב למה תשקלו כסף בלוא לחם ויגיעכם בלוא לשבעה שמעו שמוע אלי ואכלו טוב ותתענג בדשן נפשכם

3. ג הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים

4. ד הן עד לאומים נתתיו נגיד ומצוה לאמים

5. ה הן גוי לא תדע תקרא וגוי לא ידעוך אליך ירוצו--למען יהוה אלהיך ולקדוש ישראל כי פארך  {ס}

6. ו דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב

7. ז יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבתיו וישב אל יהוה וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח

8. ח כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי--נאם יהוה

9. ט כי גבהו שמים מארץ--כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי ממחשבתיכם

10. י כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב--כי אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה ונתן זרע לזרע ולחם לאכל

11. יא כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם  כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו

12. יב כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחאו כף

13. יג תחת הנעצוץ יעלה ברוש תחת (ותחת) הסרפד יעלה הדס והיה ליהוה לשם לאות עולם לא יכרת  {פ}

Você está lendo Isaías na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 66 capítulos, e 1290 versículos.