1. א                  ויען אליפז התימני ויאמר

2. ב  החכם יענה דעת-רוח    וימלא קדים בטנו

3. ג  הוכח בדבר לא-יסכון    ומלים לא-יועיל בם

4. ד  אף-אתה תפר יראה    ותגרע שיחה לפני-אל

5. ה  כי יאלף עונך פיך    ותבחר לשון ערומים

6. ו  ירשיעך פיך ולא-אני    ושפתיך יענו-בך

7. ז  הראישון אדם תולד    ולפני גבעות חוללת

8. ח  הבסוד אלוה תשמע    ותגרע אליך חכמה

9. ט  מה-ידעת ולא נדע    תבין ולא-עמנו הוא

10. י  גם-שב גם-ישיש בנו--    כביר מאביך ימים

11. יא  המעט ממך תנחומות אל    ודבר לאט עמך

12. יב  מה-יקחך לבך    ומה-ירזמון עיניך

13. יג  כי-תשיב אל-אל רוחך    והצאת מפיך מלין

14. יד  מה-אנוש כי-יזכה    וכי-יצדק ילוד אשה

15. טו  הן בקדשו לא יאמין    ושמים לא-זכו בעיניו

16. טז  אף כי-נתעב ונאלח    איש-שתה כמים עולה

17. יז  אחוך שמע-לי    וזה-חזיתי ואספרה

18. יח  אשר-חכמים יגידו    ולא כחדו מאבותם

19. יט  להם לבדם נתנה הארץ    ולא-עבר זר בתוכם

20. כ  כל-ימי רשע הוא מתחולל    ומספר שנים נצפנו לעריץ

21. כא  קול-פחדים באזניו    בשלום שודד יבואנו

22. כב  לא-יאמין שוב מני-חשך    וצפו (וצפוי) הוא אלי-חרב

23. כג  נדד הוא ללחם איה    ידע כי-נכון בידו יום-חשך

24. כד  יבעתהו צר ומצוקה    תתקפהו כמלך עתיד לכידור

25. כה  כי-נטה אל-אל ידו    ואל-שדי יתגבר

26. כו  ירוץ אליו בצואר    בעבי גבי מגניו

27. כז  כי-כסה פניו בחלבו    ויעש פימה עלי-כסל

28. כח  וישכון ערים נכחדות--בתים לא-ישבו למו    אשר התעתדו לגלים

29. כט  לא-יעשר ולא-יקום חילו    ולא-יטה לארץ מנלם

30. ל  לא-יסור מני-חשך--ינקתו תיבש שלהבת    ויסור ברוח פיו

31. לא  אל-יאמן בשו נתעה    כי-שוא תהיה תמורתו

32. לב  בלא-יומו תמלא    וכפתו לא רעננה

33. לג  יחמס כגפן בסרו    וישלך כזית נצתו

34. לד  כי-עדת חנף גלמוד    ואש אכלה אהלי-שחד

35. לה  הרה עמל וילד און    ובטנם תכין מרמה

1. א                  ויען איוב ויאמר

2. ב  שמעתי כאלה רבות    מנחמי עמל כלכם

3. ג  הקץ לדברי-רוח    או מה-ימריצך כי תענה

4. ד  גם אנכי--    ככם אדברה לו יש נפשכם תחת נפשי--    אחבירה עליכם במלים ואניעה עליכם    במו ראשי

5. ה  אאמצכם במו-פי    וניד שפתי יחשך

6. ו  אם-אדברה לא-יחשך כאבי    ואחדלה מה-מני יהלך

7. ז  אך-עתה הלאני    השמות כל-עדתי

8. ח  ותקמטני לעד היה    ויקם בי כחשי בפני יענה

9. ט  אפו טרף וישטמני--חרק עלי בשניו    צרי ילטש עיניו לי

10. י  פערו עלי בפיהם--בחרפה הכו לחיי    יחד עלי יתמלאון

11. יא  יסגירני אל אל עויל    ועל-ידי רשעים ירטני

12. יב  שלו הייתי ויפרפרני--    ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו    למטרה

13. יג  יסבו עלי רביו--    יפלח כליותי ולא יחמל ישפך לארץ    מררתי

14. יד  יפרצני פרץ על-פני-פרץ    ירץ עלי כגבור

15. טו  שק תפרתי עלי גלדי    ועללתי בעפר קרני

16. טז  פני חמרמרה (חמרמרו) מני-בכי    ועל עפעפי צלמות

17. יז  על לא-חמס בכפי    ותפלתי זכה

18. יח  ארץ אל-תכסי דמי    ואל-יהי מקום לזעקתי

19. יט  גם-עתה הנה-בשמים עדי    ושהדי במרמים

20. כ  מליצי רעי    אל-אלוה דלפה עיני

21. כא  ויוכח לגבר עם-אלוה    ובן-אדם לרעהו

22. כב  כי-שנות מספר יאתיו    וארח לא-אשוב אהלך

1. א  רוחי חבלה ימי נזעכו    קברים לי

2. ב  אם-לא התלים עמדי    ובהמרותם תלן עיני

3. ג  שימה-נא ערבני עמך    מי הוא לידי יתקע

4. ד  כי-לבם צפנת משכל    על-כן לא תרמם

5. ה  לחלק יגיד רעים    ועיני בניו תכלנה

6. ו  והציגני למשל עמים    ותפת לפנים אהיה

7. ז  ותכה מכעש עיני    ויצרי כצל כלם

8. ח  ישמו ישרים על-זאת    ונקי על-חנף יתערר

9. ט  ויאחז צדיק דרכו    וטהר-ידים יסיף אמץ

10. י  ואולם--כלם תשבו ובאו נא    ולא-אמצא בכם חכם

11. יא  ימי עברו זמתי נתקו--    מורשי לבבי

12. יב  לילה ליום ישימו    אור קרוב מפני-חשך

13. יג  אם-אקוה שאול ביתי    בחשך רפדתי יצועי

14. יד  לשחת קראתי אבי אתה    אמי ואחתי לרמה

15. טו  ואיה אפו תקותי    ותקותי מי ישורנה

16. טז  בדי שאל תרדנה    אם-יחד על-עפר נחת

1. א                  ויען בלדד השחי ויאמר

2. ב  עד-אנה תשימון קנצי למלין    תבינו ואחר נדבר

3. ג  מדוע נחשבנו כבהמה    נטמינו בעיניכם

4. ד  טרף נפשו באפו    הלמענך תעזב ארץ ויעתק-צור ממקמו

5. ה  גם אור רשעים ידעך    ולא-יגה שביב אשו

6. ו  אור חשך באהלו    ונרו עליו ידעך

7. ז  יצרו צעדי אונו    ותשליכהו עצתו

8. ח  כי-שלח ברשת ברגליו    ועל-שבכה יתהלך

9. ט  יאחז בעקב פח    יחזק עליו צמים

10. י  טמון בארץ חבלו    ומלכדתו עלי נתיב

11. יא  סביב בעתהו בלהות    והפיצהו לרגליו

12. יב  יהי-רעב אנו    ואיד נכון לצלעו

13. יג  יאכל בדי עורו    יאכל בדיו בכור מות

14. יד  ינתק מאהלו מבטחו    ותצעדהו למלך בלהות

15. טו  תשכון באהלו מבלי-לו    יזרה על-נוהו גפרית

16. טז  מתחת שרשיו יבשו    וממעל ימל קצירו

17. יז  זכרו-אבד מני-ארץ    ולא-שם לו על-פני-חוץ

18. יח  יהדפהו מאור אל-חשך    ומתבל ינדהו

19. יט  לא נין לו ולא-נכד בעמו    ואין שריד במגוריו

20. כ  על-יומו נשמו אחרנים    וקדמנים אחזו שער

21. כא  אך-אלה משכנות עול    וזה מקום לא-ידע-אל

1. א                  ויען איוב ויאמר

2. ב  עד-אנה תוגיון נפשי    ותדכאונני במלים

3. ג  זה עשר פעמים תכלימוני    לא-תבשו תהכרו-לי

4. ד  ואף-אמנם שגיתי    אתי תלין משוגתי

5. ה  אם-אמנם עלי תגדילו    ותוכיחו עלי חרפתי

6. ו  דעו-אפו כי-אלוה עותני    ומצודו עלי הקיף

7. ז  הן אצעק חמס ולא אענה    אשוע ואין משפט

8. ח  ארחי גדר ולא אעבור    ועל נתיבותי חשך ישים

9. ט  כבודי מעלי הפשיט    ויסר עטרת ראשי

10. י  יתצני סביב ואלך    ויסע כעץ תקותי

11. יא  ויחר עלי אפו    ויחשבני לו כצריו

12. יב  יחד יבאו גדודיו--ויסלו עלי דרכם    ויחנו סביב לאהלי

13. יג  אחי מעלי הרחיק    וידעי אך-זרו ממני

14. יד  חדלו קרובי    ומידעי שכחוני

15. טו  גרי ביתי ואמהתי לזר תחשבני    נכרי הייתי בעיניהם

16. טז  לעבדי קראתי ולא יענה    במו-פי אתחנן-לו

17. יז  רוחי זרה לאשתי    וחנתי לבני בטני

18. יח  גם-עוילים מאסו בי    אקומה וידברו-בי

19. יט  תעבוני כל-מתי סודי    וזה-אהבתי נהפכו-בי

20. כ  בעורי ובבשרי דבקה עצמי    ואתמלטה בעור שני

21. כא  חנני חנני אתם רעי    כי יד-אלוה נגעה בי

22. כב  למה תרדפני כמו-אל    ומבשרי לא תשבעו

23. כג  מי-יתן אפו ויכתבון מלי    מי-יתן בספר ויחקו

24. כד  בעט-ברזל ועפרת--    לעד בצור יחצבון

25. כה  ואני ידעתי גאלי חי    ואחרון על-עפר יקום

26. כו  ואחר עורי נקפו-זאת    ומבשרי אחזה אלוה

27. כז  אשר אני אחזה-לי--ועיני ראו ולא-זר    כלו כליתי בחקי

28. כח  כי תאמרו מה-נרדף-לו    ושרש דבר נמצא-בי

29. כט  גורו לכם מפני-חרב--כי-חמה עונות חרב    למען תדעון שדין (שדון)

1. א                  ויען צפר הנעמתי ויאמר

2. ב  לכן שעפי ישיבוני    ובעבור חושי בי

3. ג  מוסר כלמתי אשמע    ורוח מבינתי יענני

4. ד  הזאת ידעת מני-עד    מני שים אדם עלי-ארץ

5. ה  כי רננת רשעים מקרוב    ושמחת חנף עדי-רגע

6. ו  אם-יעלה לשמים שיאו    וראשו לעב יגיע

7. ז  כגללו לנצח יאבד    ראיו יאמרו איו

8. ח  כחלום יעוף ולא ימצאהו    וידד כחזיון לילה

9. ט  עין שזפתו ולא תוסיף    ולא-עוד תשורנו מקומו

10. י  בניו ירצו דלים    וידיו תשבנה אונו

11. יא  עצמותיו מלאו עלומו    ועמו על-עפר תשכב

12. יב  אם-תמתיק בפיו רעה--    יכחידנה תחת לשנו

13. יג  יחמל עליה ולא יעזבנה    וימנענה בתוך חכו

14. יד  לחמו במעיו נהפך    מרורת פתנים בקרבו

15. טו  חיל בלע ויקאנו    מבטנו ירשנו אל

16. טז  ראש-פתנים יינק    תהרגהו לשון אפעה

17. יז  אל-ירא בפלגות--    נהרי נחלי דבש וחמאה

18. יח  משיב יגע ולא יבלע    כחיל תמורתו ולא יעלס

19. יט  כי-רצץ עזב דלים    בית גזל ולא יבנהו

20. כ  כי לא-ידע שלו בבטנו    בחמודו לא ימלט

21. כא  אין-שריד לאכלו    על-כן לא-יחיל טובו

22. כב  במלאות שפקו יצר לו    כל-יד עמל תבאנו

23. כג  יהי למלא בטנו--ישלח-בו חרון אפו    וימטר עלימו בלחומו

24. כד  יברח מנשק ברזל    תחלפהו קשת נחושה

25. כה  שלף ויצא מגוה    וברק ממררתו יהלך עליו אמים

26. כו  כל-חשך    טמון לצפוניו תאכלהו אש לא-נפח    ירע שריד באהלו

27. כז  יגלו שמים עונו    וארץ מתקוממה לו

28. כח  יגל יבול ביתו    נגרות ביום אפו

29. כט  זה חלק-אדם רשע--מאלהים    ונחלת אמרו מאל

1. א                  ויען איוב ויאמר

2. ב  שמעו שמוע מלתי    ותהי-זאת תנחומתיכם

3. ג  שאוני ואנכי אדבר    ואחר דברי תלעיג

4. ד  האנכי לאדם שיחי    ואם-מדוע לא-תקצר רוחי

5. ה  פנו-אלי והשמו    ושימו יד על-פה

6. ו  ואם-זכרתי ונבהלתי    ואחז בשרי פלצות

7. ז  מדוע רשעים יחיו    עתקו גם-גברו חיל

8. ח  זרעם נכון לפניהם עמם    וצאצאיהם לעיניהם

9. ט  בתיהם שלום מפחד    ולא שבט אלוה עליהם

10. י  שורו עבר ולא יגעל    תפלט פרתו ולא תשכל

11. יא  ישלחו כצאן עויליהם    וילדיהם ירקדון

12. יב  ישאו כתף וכנור    וישמחו לקול עוגב

13. יג  יבלו (יכלו) בטוב ימיהם    וברגע שאול יחתו

14. יד  ויאמרו לאל סור ממנו    ודעת דרכיך לא חפצנו

15. טו  מה-שדי כי-נעבדנו    ומה-נועיל כי נפגע-בו

16. טז  הן לא בידם טובם    עצת רשעים רחקה מני

17. יז  כמה נר-רשעים ידעך--    ויבא עלימו אידם חבלים    יחלק באפו

18. יח  יהיו כתבן לפני-רוח    וכמץ גנבתו סופה

19. יט  אלוה יצפן-לבניו אונו    ישלם אליו וידע

20. כ  יראו עינו כידו    ומחמת שדי ישתה

21. כא  כי מה-חפצו בביתו אחריו    ומספר חדשיו חצצו

22. כב  הלאל ילמד-דעת    והוא רמים ישפוט

23. כג  זה--ימות בעצם תמו    כלו שלאנן ושליו

24. כד  עטיניו מלאו חלב    ומח עצמותיו ישקה

25. כה  וזה--ימות בנפש מרה    ולא-אכל בטובה

26. כו  יחד על-עפר ישכבו    ורמה תכסה עליהם

27. כז  הן ידעתי מחשבותיכם    ומזמות עלי תחמסו

28. כח  כי תאמרו איה בית-נדיב    ואיה אהל משכנות רשעים

29. כט  הלא שאלתם עוברי דרך    ואתתם לא תנכרו

30. ל  כי ליום איד יחשך רע    ליום עברות יובלו

31. לא  מי-יגיד על-פניו דרכו    והוא-עשה מי ישלם-לו

32. לב  והוא לקברות יובל    ועל-גדיש ישקוד

33. לג  מתקו-לו רגבי-נחל    ואחריו כל-אדם ימשוך ולפניו אין מספר

34. לד  ואיך תנחמוני הבל    ותשובתיכם נשאר-מעל

Você está lendo na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1050 versículos.