Lamentações

1. א אני הגבר ראה עני בשבט עברתו

2. ב אותי נהג וילך חשך ולא אור

3. ג אך בי ישב יהפך ידו כל היום  {ס}

4. ד בלה בשרי ועורי שבר עצמותי

5. ה בנה עלי ויקף ראש ותלאה

6. ו במחשכים הושיבני כמתי עולם  {ס}

7. ז גדר בעדי ולא אצא הכביד נחשתי

8. ח גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי

9. ט גדר דרכי בגזית נתיבתי עוה  {ס}

10. י דב ארב הוא לי אריה (ארי) במסתרים

11. יא דרכי סורר ויפשחני שמני שמם

12. יב דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ  {ס}

13. יג הביא בכליתי בני אשפתו

14. יד הייתי שחק לכל עמי נגינתם כל היום

15. טו השביעני במרורים הרוני לענה  {ס}

16. טז ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר

17. יז ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה

18. יח ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה  {ס}

19. יט זכר עניי ומרודי לענה וראש

20. כ זכור תזכור ותשיח (ותשוח) עלי נפשי

21. כא זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל  {ס}

22. כב חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו

23. כג חדשים לבקרים רבה אמונתך

24. כד חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו  {ס}

25. כה טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו

26. כו טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה

27. כז טוב לגבר כי ישא על בנעוריו  {ס}

28. כח ישב בדד וידם כי נטל עליו

29. כט יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה

30. ל יתן למכהו לחי ישבע בחרפה  {ס}

31. לא כי לא יזנח לעולם אדני

32. לב כי אם הוגה ורחם כרב חסדיו

33. לג כי לא ענה מלבו ויגה בני איש  {ס}

34. לד לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ

35. לה להטות משפט גבר נגד פני עליון

36. לו לעות אדם בריבו אדני לא ראה  {ס}

37. לז מי זה אמר ותהי אדני לא צוה

38. לח מפי עליון לא תצא הרעות והטוב

39. לט מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו  {ס}

40. מ נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יהוה

41. מא נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים

42. מב נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת  {ס}

43. מג סכותה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת

44. מד סכותה בענן לך מעבור תפלה

45. מה סחי ומאוס תשימנו בקרב העמים  {ס}

46. מו פצו עלינו פיהם כל איבינו

47. מז פחד ופחת היה לנו השאת והשבר

48. מח פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי  {ס}

49. מט עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות

50. נ עד ישקיף וירא יהוה משמים

51. נא עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי  {ס}

52. נב צוד צדוני כצפור איבי חנם

53. נג צמתו בבור חיי וידו אבן בי

54. נד צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי  {ס}

55. נה קראתי שמך יהוה מבור תחתיות

56. נו קולי שמעת  אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי

57. נז קרבת ביום אקראך אמרת אל תירא  {ס}

58. נח רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי

59. נט ראיתה יהוה עותתי שפטה משפטי

60. ס ראיתה כל נקמתם--כל מחשבתם לי  {ס}

61. סא שמעת חרפתם יהוה כל מחשבתם עלי

62. סב שפתי קמי והגיונם עלי כל היום

63. סג שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם  {ס}

64. סד תשיב להם גמול יהוה כמעשה ידיהם

65. סה תתן להם מגנת לב תאלתך להם

66. סו תרדף באף ותשמידם מתחת שמי יהוה  {פ}

Você está lendo Lamentações na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 5 capítulos, e 154 versículos.