Salmos

1. א  אשרי האיש--    אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד    ובמושב לצים לא ישב

2. ב  כי אם בתורת יהוה חפצו    ובתורתו יהגה יומם ולילה

3. ג  והיה--    כעץ שתול על-פלגי-מים אשר פריו יתן בעתו--ועלהו לא-יבול    וכל אשר-יעשה יצליח

4. ד  לא-כן הרשעים    כי אם-כמץ אשר-תדפנו רוח

5. ה  על-כן לא-יקמו רשעים--במשפט    וחטאים בעדת צדיקים

6. ו  כי-יודע יהוה דרך צדיקים    ודרך רשעים תאבד

1. א  למה רגשו גוים    ולאמים יהגו-ריק

2. ב  יתיצבו מלכי-ארץ--    ורוזנים נוסדו-יחד על-יהוה    ועל-משיחו

3. ג  ננתקה את-מוסרותימו    ונשליכה ממנו עבתימו

4. ד  יושב בשמים ישחק    אדני ילעג-למו

5. ה  אז ידבר אלימו באפו    ובחרונו יבהלמו

6. ו  ואני נסכתי מלכי    על-ציון הר-קדשי

7. ז  אספרה אל-חק    יהוה אמר אלי בני אתה--אני היום ילדתיך

8. ח  שאל ממני--ואתנה גוים נחלתך    ואחזתך אפסי-ארץ

9. ט  תרעם בשבט ברזל    ככלי יוצר תנפצם

10. י  ועתה מלכים השכילו    הוסרו שפטי ארץ

11. יא  עבדו את-יהוה ביראה    וגילו ברעדה

12. יב  נשקו-בר פן-יאנף ותאבדו דרך--    כי-יבער כמעט אפו אשרי    כל-חוסי בו

1. א  מזמור לדוד    בברחו מפני אבשלום בנו

2. ב  יהוה מה-רבו צרי    רבים קמים עלי

3. ג  רבים אמרים לנפשי    אין ישועתה לו באלהים סלה

4. ד  ואתה יהוה מגן בעדי    כבודי ומרים ראשי

5. ה  קולי אל-יהוה אקרא    ויענני מהר קדשו סלה

6. ו  אני שכבתי ואישנה    הקיצותי--כי יהוה יסמכני

7. ז  לא-אירא מרבבות עם--    אשר סביב שתו עלי

8. ח  קומה יהוה הושיעני אלהי--    כי-הכית את-כל-איבי לחי שני רשעים    שברת [ (Psalms 3:9) ט  ליהוה הישועה    על-עמך ברכתך סלה ]

1. א  למנצח בנגינות מזמור לדוד

2. ב  בקראי ענני אלהי צדקי--בצר הרחבת לי    חנני ושמע תפלתי

3. ג  בני איש עד-מה כבודי לכלמה--תאהבון ריק    תבקשו כזב סלה

4. ד  ודעו--כי-הפלה יהוה חסיד לו    יהוה ישמע בקראי אליו

5. ה  רגזו ואל-תחטאו    אמרו בלבבכם על-משכבכם ודמו סלה

6. ו  זבחו זבחי-צדק    ובטחו אל-יהוה

7. ז  רבים אמרים מי-יראנו-טוב    נסה עלינו אור פניך יהוה

8. ח  נתתה שמחה בלבי    מעת דגנם ותירושם רבו [ (Psalms 4:9) ט  בשלום יחדו אשכבה ואישן    כי-אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני ]

1. א  למנצח אל-הנחילות    מזמור לדוד

2. ב  אמרי האזינה יהוה    בינה הגיגי

3. ג  הקשיבה לקול שועי--מלכי ואלהי    כי-אליך אתפלל

4. ד  יהוה--בקר תשמע קולי    בקר אערך-לך ואצפה

5. ה  כי לא אל חפץ רשע אתה    לא יגרך רע

6. ו  לא-יתיצבו הוללים לנגד עיניך    שנאת כל-פעלי און

7. ז  תאבד דברי כזב    איש-דמים ומרמה יתעב יהוה

8. ח  ואני--ברב חסדך אבוא ביתך    אשתחוה אל-היכל-קדשך ביראתך

9. ט  יהוה נחני בצדקתך--למען שוררי    הושר (הישר) לפני דרכך

10. י  כי אין בפיהו נכונה--קרבם הוות    קבר-פתוח גרנם לשונם יחליקון

11. יא  האשימם אלהים--    יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו--    כי-מרו בך

12. יב  וישמחו כל-חוסי בך לעולם ירננו--    ותסך עלימו ויעלצו בך    אהבי שמך [ (Psalms 5:13) יג  כי-אתה תברך צדיק    יהוה--כצנה רצון תעטרנו ]

1. א  למנצח בנגינות על-השמינית    מזמור לדוד

2. ב  יהוה אל-באפך תוכיחני    ואל-בחמתך תיסרני

3. ג  חנני יהוה כי אמלל-אני    רפאני יהוה--כי נבהלו עצמי

4. ד  ונפשי נבהלה מאד    ואת (ואתה) יהוה עד-מתי

5. ה  שובה יהוה חלצה נפשי    הושיעני למען חסדך

6. ו  כי אין במות זכרך    בשאול מי יודה-לך

7. ז  יגעתי באנחתי--אשחה בכל-לילה מטתי    בדמעתי ערשי אמסה

8. ח  עששה מכעס עיני    עתקה בכל-צוררי

9. ט  סורו ממני כל-פעלי און    כי-שמע יהוה קול בכיי

10. י  שמע יהוה תחנתי    יהוה תפלתי יקח [ (Psalms 6:11) יא  יבשו ויבהלו מאד--כל-איבי    ישבו יבשו רגע ]

1. א  שגיון לדוד    אשר-שר ליהוה--על-דברי-כוש בן-ימיני

2. ב  יהוה אלהי בך חסיתי    הושיעני מכל-רדפי והצילני

3. ג  פן-יטרף כאריה נפשי    פרק ואין מציל

4. ד  יהוה אלהי אם-עשיתי זאת    אם-יש-עול בכפי

5. ה  אם-גמלתי שולמי רע    ואחלצה צוררי ריקם

6. ו  ירדף אויב נפשי וישג--וירמס לארץ חיי    וכבודי לעפר ישכן סלה

7. ז  קומה יהוה באפך--הנשא בעברות צוררי    ועורה אלי משפט צוית

8. ח  ועדת לאמים תסובבך    ועליה למרום שובה

9. ט  יהוה ידין עמים    שפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי

10. י  יגמר נא רע רשעים--    ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות--    אלהים צדיק

11. יא  מגני על-אלהים    מושיע ישרי-לב

12. יב  אלהים שופט צדיק    ואל זעם בכל-יום

13. יג  אם-לא ישוב חרבו ילטוש    קשתו דרך ויכוננה

14. יד  ולו הכין כלי מות    חציו לדלקים יפעל

15. טו  הנה יחבל-און    והרה עמל וילד שקר

16. טז  בור כרה ויחפרהו    ויפל בשחת יפעל

17. יז  ישוב עמלו בראשו    ועל קדקדו חמסו ירד [ (Psalms 7:18) יח  אודה יהוה כצדקו    ואזמרה שם-יהוה עליון ]

1. א  למנצח על-הגתית    מזמור לדוד

2. ב  יהוה אדנינו--    מה-אדיר שמך בכל-הארץ אשר תנה הודך    על-השמים

3. ג  מפי עוללים וינקים--    יסדת-עז למען צורריך    להשבית אויב ומתנקם

4. ד  כי-אראה שמיך    מעשה אצבעתיך-- ירח וכוכבים    אשר כוננתה

5. ה  מה-אנוש כי-תזכרנו    ובן-אדם כי תפקדנו

6. ו  ותחסרהו מעט מאלהים    וכבוד והדר תעטרהו

7. ז  תמשילהו במעשי ידיך    כל שתה תחת-רגליו

8. ח  צנה ואלפים כלם    וגם בהמות שדי

9. ט  צפור שמים ודגי הים    עבר ארחות ימים [ (Psalms 8:10) י  יהוה אדנינו    מה-אדיר שמך בכל-הארץ ]

1. א  למנצח על-מות לבן    מזמור לדוד

2. ב  אודה יהוה בכל-לבי    אספרה כל-נפלאותיך

3. ג  אשמחה ואעלצה בך    אזמרה שמך עליון

4. ד  בשוב-אויבי אחור    יכשלו ויאבדו מפניך

5. ה  כי-עשית משפטי ודיני    ישבת לכסא שופט צדק

6. ו  גערת גוים אבדת רשע    שמם מחית לעולם ועד

7. ז  האויב תמו חרבות--לנצח    וערים נתשת--אבד זכרם המה

8. ח  ויהוה לעולם ישב    כונן למשפט כסאו

9. ט  והוא ישפט-תבל בצדק    ידין לאמים במישרים

10. י  ויהי יהוה משגב לדך    משגב לעתות בצרה

11. יא  ויבטחו בך יודעי שמך    כי לא-עזבת דרשיך יהוה

12. יב  זמרו--ליהוה ישב ציון    הגידו בעמים עלילותיו

13. יג  כי-דרש דמים אותם זכר    לא-שכח צעקת עניים (ענוים)

14. יד  חננני יהוה--ראה עניי משנאי    מרוממי משערי מות

15. טו  למען אספרה כל-תהלתיך    בשערי בת-ציון--אגילה בישועתך

16. טז  טבעו גוים בשחת עשו    ברשת-זו טמנו נלכדה רגלם

17. יז  נודע יהוה--משפט עשה    בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה

18. יח  ישובו רשעים לשאולה    כל-גוים שכחי אלהים

19. יט  כי לא לנצח ישכח אביון    תקות ענוים (עניים) תאבד לעד

20. כ  קומה יהוה אל-יעז אנוש    ישפטו גוים על-פניך [ (Psalms 9:21) כא  שיתה יהוה מורה--להם    ידעו גוים--אנוש המה סלה ]

1. א  למה יהוה תעמד ברחוק    תעלים לעתות בצרה

2. ב  בגאות רשע ידלק עני    יתפשו במזמות זו חשבו

3. ג  כי-הלל רשע על-תאות נפשו    ובצע ברך נאץ יהוה

4. ד  רשע--כגבה אפו בל-ידרש    אין אלהים כל-מזמותיו

5. ה  יחילו דרכו בכל-עת--מרום משפטיך מנגדו    כל-צורריו יפיח בהם

6. ו  אמר בלבו בל-אמוט    לדר ודר אשר לא-ברע

7. ז  אלה פיהו מלא--ומרמות ותך    תחת לשונו עמל ואון

8. ח  ישב במארב חצרים--במסתרים יהרג נקי    עיניו לחלכה יצפנו

9. ט  יארב במסתר כאריה בסכה--    יארב לחטוף עני יחטף עני    במשכו ברשתו

10. י  ודכה (ידכה) ישח    ונפל בעצומיו חלכאים (חל כאים)

11. יא  אמר בלבו שכח אל    הסתיר פניו בל-ראה לנצח

12. יב  קומה יהוה--אל נשא ידך    אל-תשכח עניים (ענוים)

13. יג  על-מה נאץ רשע אלהים    אמר בלבו לא תדרש

14. יד  ראתה כי-אתה עמל וכעס תביט--    לתת בידך עליך יעזב חלכה    יתום אתה היית עוזר

15. טו  שבר זרוע רשע    ורע תדרוש-רשעו בל-תמצא

16. טז  יהוה מלך עולם ועד    אבדו גוים מארצו

17. יז  תאות ענוים שמעת יהוה    תכין לבם תקשיב אזנך

18. יח  לשפט יתום ודך    בל-יוסיף עוד--לערץ אנוש מן-הארץ

1. א  למנצח לדוד ביהוה חסיתי--איך תאמרו לנפשי    נודו (נודי) הרכם צפור

2. ב  כי הנה הרשעים ידרכון קשת    כוננו חצם על-יתר-- לירות במו-אפל    לישרי-לב

3. ג  כי השתות יהרסון--    צדיק מה-פעל

4. ד  יהוה בהיכל קדשו--    יהוה בשמים כסאו עיניו יחזו--    עפעפיו יבחנו בני אדם

5. ה  יהוה צדיק יבחן    ורשע ואהב חמס--שנאה נפשו

6. ו  ימטר על-רשעים פחים    אש וגפרית ורוח זלעפות--מנת כוסם

7. ז  כי-צדיק יהוה צדקות אהב    ישר יחזו פנימו

1. א  למנצח על-השמינית    מזמור לדוד

2. ב  הושיעה יהוה כי-גמר חסיד    כי-פסו אמונים מבני אדם

3. ג  שוא ידברו--איש את-רעהו    שפת חלקות--בלב ולב ידברו

4. ד  יכרת יהוה כל-שפתי חלקות--    לשון מדברת גדלות

5. ה  אשר אמרו ללשננו נגביר--שפתינו אתנו    מי אדון לנו

6. ו  משד עניים    מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה    אשית בישע יפיח לו

7. ז  אמרות יהוה    אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ    מזקק שבעתים

8. ח  אתה-יהוה תשמרם    תצרנו מן-הדור זו לעולם [ (Psalms 12:9) ט  סביב רשעים יתהלכון    כרם זלות לבני אדם ]

1. א  למנצח מזמור לדוד

2. ב  עד-אנה יהוה תשכחני נצח    עד-אנה תסתיר את-פניך ממני

3. ג  עד-אנה אשית עצות בנפשי--    יגון בלבבי יומם עד-אנה    ירום איבי עלי

4. ד  הביטה ענני יהוה אלהי    האירה עיני פן-אישן המות

5. ה  פן-יאמר איבי יכלתיו    צרי יגילו כי אמוט

6. ו  ואני בחסדך בטחתי--    יגל לבי בישועתך אשירה ליהוה    כי גמל עלי

1. א  למנצח לדוד אמר נבל בלבו    אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה--    אין עשה-טוב

2. ב  יהוה--    משמים השקיף על-בני-אדם לראות היש משכיל--    דרש את-אלהים

3. ג  הכל סר יחדו נאלחו    אין עשה-טוב--אין גם-אחד

4. ד  הלא ידעו כל-פעלי-און    אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו

5. ה  שם פחדו פחד    כי-אלהים בדור צדיק

6. ו  עצת-עני תבישו    כי יהוה מחסהו

7. ז  מי יתן מציון    ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו    יגל יעקב ישמח ישראל

1. א  מזמור לדוד    יהוה מי-יגור באהלך מי-ישכן בהר קדשך

2. ב  הולך תמים ופעל צדק    ודבר אמת בלבבו

3. ג  לא-רגל על-לשנו--לא-עשה לרעהו רעה    וחרפה לא-נשא על-קרבו

4. ד  נבזה בעיניו נמאס--    ואת-יראי יהוה יכבד נשבע להרע    ולא ימר

5. ה  כספו לא-נתן בנשך--    ושחד על-נקי לא לקח עשה-אלה--    לא ימוט לעולם

1. א  מכתם לדוד    שמרני אל כי-חסיתי בך

2. ב  אמרת ליהוה אדני אתה    טובתי בל-עליך

3. ג  לקדושים אשר-בארץ המה    ואדירי כל-חפצי-בם

4. ד  ירבו עצבותם    אחר מהרו בל-אסיך נסכיהם מדם    ובל-אשא את-שמותם על-שפתי

5. ה  יהוה מנת-חלקי וכוסי--    אתה תומיך גורלי

6. ו  חבלים נפלו-לי בנעמים    אף-נחלת שפרה עלי

7. ז  אברך--את-יהוה אשר יעצני    אף-לילות יסרוני כליותי

8. ח  שויתי יהוה לנגדי תמיד    כי מימיני בל-אמוט

9. ט  לכן שמח לבי--ויגל כבודי    אף-בשרי ישכן לבטח

10. י  כי לא-תעזב נפשי לשאול    לא-תתן חסידך לראות שחת

11. יא  תודיעני    ארח חיים שבע שמחות את-פניך    נעמות בימינך נצח

1. א  תפלה לדוד שמעה יהוה צדק--    הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא    שפתי מרמה

2. ב  מלפניך משפטי יצא    עיניך תחזינה מישרים

3. ג  בחנת לבי פקדת לילה--    צרפתני בל-תמצא זמתי    בל-יעבר-פי

4. ד  לפעלות אדם בדבר שפתיך--    אני שמרתי ארחות פריץ

5. ה  תמך אשרי במעגלותיך    בל-נמוטו פעמי

6. ו  אני-קראתיך כי-תענני אל    הט-אזנך לי שמע אמרתי

7. ז  הפלה חסדיך מושיע חוסים--    ממתקוממים בימינך

8. ח  שמרני כאישון בת-עין    בצל כנפיך תסתירני

9. ט  מפני רשעים זו שדוני    איבי בנפש יקיפו עלי

10. י  חלבמו סגרו    פימו דברו בגאות

11. יא  אשרינו עתה סבבוני (סבבונו)    עיניהם ישיתו לנטות בארץ

12. יב  דמינו--כאריה יכסוף לטרף    וככפיר ישב במסתרים

13. יג  קומה יהוה--    קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי    מרשע חרבך

14. יד  ממתים ידך יהוה    ממתים מחלד-- חלקם בחיים    וצפינך (וצפונך) תמלא בטנם ישבעו בנים--    והניחו יתרם לעולליהם

15. טו  אני--בצדק אחזה פניך    אשבעה בהקיץ תמונתך

1. א  למנצח לעבד יהוה--לדוד אשר דבר ליהוה    את-דברי השירה הזאת-- ביום הציל-יהוה אותו מכף כל-איביו    ומיד שאול

2. ב  ויאמר--    ארחמך יהוה חזקי

3. ג  יהוה סלעי ומצודתי--    ומפלטי אלי צורי אחסה-בו    מגני וקרן-ישעי משגבי

4. ד  מהלל אקרא יהוה    ומן-איבי אושע

5. ה  אפפוני חבלי-מות    ונחלי בליעל יבעתוני

6. ו  חבלי שאול סבבוני    קדמוני מוקשי מות

7. ז  בצר-לי אקרא יהוה--    ואל-אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי    ושועתי לפניו תבוא באזניו

8. ח  ותגעש ותרעש הארץ--    ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו    כי-חרה לו

9. ט  עלה עשן באפו--    ואש-מפיו תאכל גחלים    בערו ממנו

10. י  ויט שמים וירד    וערפל תחת רגליו

11. יא  וירכב על-כרוב ויעף    וידא על-כנפי-רוח

12. יב  ישת חשך סתרו--    סביבותיו סכתו חשכת-מים    עבי שחקים

13. יג  מנגה נגדו    עביו עברו--ברד וגחלי-אש

14. יד  וירעם בשמים יהוה--ועליון יתן קלו    ברד וגחלי-אש

15. טו  וישלח חציו ויפיצם    וברקים רב ויהמם

16. טז  ויראו אפיקי מים    ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה--    מנשמת רוח אפך

17. יז  ישלח ממרום יקחני    ימשני ממים רבים

18. יח  יצילני מאיבי עז    ומשנאי כי-אמצו ממני

19. יט  יקדמוני ביום-אידי    ויהי-יהוה למשען לי

20. כ  ויוציאני למרחב    יחלצני כי חפץ בי

21. כא  יגמלני יהוה כצדקי    כבר ידי ישיב לי

22. כב  כי-שמרתי דרכי יהוה    ולא-רשעתי מאלהי

23. כג  כי כל-משפטיו לנגדי    וחקתיו לא-אסיר מני

24. כד  ואהי תמים עמו    ואשתמר מעוני

25. כה  וישב-יהוה לי כצדקי    כבר ידי לנגד עיניו

26. כו  עם-חסיד תתחסד    עם-גבר תמים תתמם

27. כז  עם-נבר תתברר    ועם-עקש תתפתל

28. כח  כי-אתה עם-עני תושיע    ועינים רמות תשפיל

29. כט  כי-אתה תאיר נרי    יהוה אלהי יגיה חשכי

30. ל  כי-בך ארץ גדוד    ובאלהי אדלג-שור

31. לא  האל    תמים דרכו אמרת-יהוה צרופה    מגן הוא לכל החסים בו

32. לב  כי מי אלוה מבלעדי יהוה    ומי צור זולתי אלהינו

33. לג  האל המאזרני חיל    ויתן תמים דרכי

34. לד  משוה רגלי כאילות    ועל במתי יעמידני

35. לה  מלמד ידי למלחמה    ונחתה קשת-נחושה זרועתי

36. לו  ותתן-לי מגן ישעך    וימינך תסעדני וענותך תרבני

37. לז  תרחיב צעדי תחתי    ולא מעדו קרסלי

38. לח  ארדוף אויבי ואשיגם    ולא-אשוב עד-כלותם

39. לט  אמחצם ולא-יכלו קום    יפלו תחת רגלי

40. מ  ותאזרני חיל למלחמה    תכריע קמי תחתי

41. מא  ואיבי נתתה לי ערף    ומשנאי אצמיתם

42. מב  ישועו ואין-מושיע    על-יהוה ולא ענם

43. מג  ואשחקם כעפר על-פני-רוח    כטיט חוצות אריקם

44. מד  תפלטני מריבי-עם    תשימני לראש גוים עם לא-ידעתי יעבדוני

45. מה  לשמע אזן ישמעו לי    בני-נכר יכחשו-לי

46. מו  בני-נכר יבלו    ויחרגו ממסגרותיהם

47. מז  חי-יהוה וברוך צורי    וירום אלוהי ישעי

48. מח  האל--הנותן נקמות לי    וידבר עמים תחתי

49. מט  מפלטי מאיבי    אף מן-קמי תרוממני מאיש חמס תצילני

50. נ  על-כן אודך בגוים יהוה    ולשמך אזמרה [ (Psalms 18:51) נא  מגדל    ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו--לדוד ולזרעו    עד-עולם ]

1. א  למנצח מזמור לדוד

2. ב  השמים מספרים כבוד-אל    ומעשה ידיו מגיד הרקיע

3. ג  יום ליום יביע אמר    ולילה ללילה יחוה-דעת

4. ד  אין-אמר ואין דברים    בלי נשמע קולם

5. ה  בכל-הארץ יצא קום    ובקצה תבל מליהם לשמש    שם-אהל בהם

6. ו  והוא--כחתן יצא מחפתו    ישיש כגבור לרוץ ארח

7. ז  מקצה השמים מוצאו--ותקופתו על-קצותם    ואין נסתר מחמתו

8. ח  תורת יהוה תמימה משיבת נפש    עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי

9. ט  פקודי יהוה ישרים משמחי-לב    מצות יהוה ברה מאירת עינים

10. י  יראת יהוה טהורה--עומדת לעד    משפטי-יהוה אמת צדקו יחדו

11. יא  הנחמדים--מזהב ומפז רב    ומתוקים מדבש ונפת צופים

12. יב  גם-עבדך נזהר בהם    בשמרם עקב רב

13. יג  שגיאות מי-יבין    מנסתרות נקני

14. יד  גם מזדים חשך עבדך--    אל-ימשלו-בי אז איתם ונקיתי    מפשע רב [ (Psalms 19:15) טו  יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי    לפניך יהוה    צורי וגאלי ]

1. א  למנצח מזמור לדוד

2. ב  יענך יהוה ביום צרה    ישגבך שם אלהי יעקב

3. ג  ישלח-עזרך מקדש    ומציון יסעדך

4. ד  יזכר כל-מנחתך    ועולתך ידשנה סלה

5. ה  יתן-לך כלבבך    וכל-עצתך ימלא

6. ו  נרננה בישועתך--    ובשם-אלהינו נדגל ימלא יהוה    כל-משאלותיך

7. ז  עתה ידעתי--    כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו--    בגברות ישע ימינו

8. ח  אלה ברכב    ואלה בסוסים ואנחנו    בשם-יהוה אלהינו נזכיר

9. ט  המה כרעו ונפלו    ואנחנו קמנו ונתעודד [ (Psalms 20:10) י  יהוה הושיעה    המלך יעננו ביום-קראנו ]

1. א  למנצח מזמור לדוד

2. ב  יהוה בעזך ישמח-מלך    ובישועתך מה-יגיל (יגל) מאד

3. ג  תאות לבו נתתה לו    וארשת שפתיו בל-מנעת סלה

4. ד  כי-תקדמנו ברכות טוב    תשית לראשו עטרת פז

5. ה  חיים שאל ממך--נתתה לו    ארך ימים עולם ועד

6. ו  גדול כבודו בישועתך    הוד והדר תשוה עליו

7. ז  כי-תשיתהו ברכות לעד    תחדהו בשמחה את-פניך

8. ח  כי-המלך בטח ביהוה    ובחסד עליון בל-ימוט

9. ט  תמצא ידך לכל-איביך    ימינך תמצא שנאיך

10. י  תשיתמו כתנור אש--    לעת פניך יהוה באפו יבלעם    ותאכלם אש

11. יא  פרימו מארץ תאבד    וזרעם מבני אדם

12. יב  כי-נטו עליך רעה    חשבו מזמה בל-יוכלו

13. יג  כי תשיתמו שכם    במיתריך תכונן על-פניהם [ (Psalms 21:14) יד  רומה יהוה בעזך    נשירה ונזמרה גבורתך ]

1. א  למנצח על-אילת השחר    מזמור לדוד

2. ב  אלי אלי למה עזבתני    רחוק מישועתי דברי שאגתי

3. ג  אלהי--אקרא יומם ולא תענה    ולילה ולא-דמיה לי

4. ד  ואתה קדוש--    יושב תהלות ישראל

5. ה  בך בטחו אבתינו    בטחו ותפלטמו

6. ו  אליך זעקו ונמלטו    בך בטחו ולא-בושו

7. ז  ואנכי תולעת ולא-איש    חרפת אדם ובזוי עם

8. ח  כל-ראי ילעגו לי    יפטירו בשפה יניעו ראש

9. ט  גל אל-יהוה יפלטהו    יצילהו כי חפץ בו

10. י  כי-אתה גחי מבטן    מבטיחי על-שדי אמי

11. יא  עליך השלכתי מרחם    מבטן אמי אלי אתה

12. יב  אל-תרחק ממני כי-צרה קרובה    כי-אין עוזר

13. יג  סבבוני פרים רבים    אבירי בשן כתרוני

14. יד  פצו עלי פיהם    אריה טרף ושאג

15. טו  כמים נשפכתי--    והתפרדו כל-עצמותי היה לבי כדונג    נמס בתוך מעי

16. טז  יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי    ולעפר-מות תשפתני

17. יז  כי סבבוני כלבים    עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי

18. יח  אספר כל-עצמותי    המה יביטו יראו-בי

19. יט  יחלקו בגדי להם    ועל-לבושי יפילו גורל

20. כ  ואתה יהוה אל-תרחק    אילותי לעזרתי חושה

21. כא  הצילה מחרב נפשי    מיד-כלב יחידתי

22. כב  הושיעני מפי אריה    ומקרני רמים עניתני

23. כג  אספרה שמך לאחי    בתוך קהל אהללך

24. כד  יראי יהוה הללוהו--    כל-זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו    כל-זרע ישראל

25. כה  כי לא-בזה ולא שקץ ענות עני--    ולא-הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו    שמע

26. כו  מאתך תהלתי    בקהל רב--נדרי אשלם נגד יראיו

27. כז  יאכלו ענוים וישבעו--    יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם    לעד

28. כח  יזכרו וישבו אל-יהוה--    כל-אפסי-ארץ וישתחוו לפניך    כל-משפחות גוים

29. כט  כי ליהוה המלוכה    ומשל בגוים

30. ל  אכלו וישתחוו כל-דשני-ארץ--    לפניו יכרעו כל-יורדי עפר ונפשו    לא חיה

31. לא  זרע יעבדנו    יספר לאדני לדור [ (Psalms 22:32) לב  יבאו ויגידו צדקתו    לעם נולד כי עשה ]

1. א  מזמור לדוד    יהוה רעי לא אחסר

2. ב  בנאות דשא ירביצני    על-מי מנחות ינהלני

3. ג  נפשי ישובב    ינחני במעגלי-צדק למען שמו

4. ד  גם כי-אלך בגיא צלמות לא-אירא רע--    כי-אתה עמדי שבטך ומשענתך    המה ינחמני

5. ה  תערך לפני שלחן--    נגד צררי דשנת בשמן ראשי    כוסי רויה

6. ו  אך טוב וחסד ירדפוני--    כל-ימי חיי ושבתי בבית-יהוה    לארך ימים

1. א  לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה    תבל וישבי בה

2. ב  כי-הוא על-ימים יסדה    ועל-נהרות יכוננה

3. ג  מי-יעלה בהר-יהוה    ומי-יקום במקום קדשו

4. ד  נקי כפים    ובר-לבב אשר לא-נשא לשוא נפשי    ולא נשבע למרמה

5. ה  ישא ברכה מאת יהוה    וצדקה מאלהי ישעו

6. ו  זה דור דרשו    מבקשי פניך יעקב סלה

7. ז  שאו שערים ראשיכם    והנשאו פתחי עולם ויבוא    מלך הכבוד

8. ח  מי זה    מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור    יהוה גבור מלחמה

9. ט  שאו שערים ראשיכם    ושאו פתחי עולם ויבא    מלך הכבוד

10. י  מי הוא זה    מלך הכבוד יהוה צבאות--    הוא מלך הכבוד סלה

1. א  לדוד    אליך יהוה נפשי אשא

2. ב  אלהי--בך בטחתי אל-אבושה    אל-יעלצו אויבי לי

3. ג  גם כל-קויך לא יבשו    יבשו הבוגדים ריקם

4. ד  דרכיך יהוה הודיעני    ארחותיך למדני

5. ה  הדריכני באמתך ולמדני--    כי-אתה אלהי ישעי אותך קויתי    כל-היום

6. ו  זכר-רחמיך יהוה וחסדיך    כי מעולם המה

7. ז  חטאות נעורי ופשעי--    אל-תזכר כחסדך זכר-לי-אתה--    למען טובך יהוה

8. ח  טוב-וישר יהוה    על-כן יורה חטאים בדרך

9. ט  ידרך ענוים במשפט    וילמד ענוים דרכו

10. י  כל-ארחות יהוה חסד ואמת--    לנצרי בריתו ועדתיו

11. יא  למען-שמך יהוה    וסלחת לעוני כי רב-הוא

12. יב  מי-זה האיש ירא יהוה--    יורנו בדרך יבחר

13. יג  נפשו בטוב תלין    וזרעו יירש ארץ

14. יד  סוד יהוה ליראיו    ובריתו להודיעם

15. טו  עיני תמיד אל-יהוה    כי הוא-יוציא מרשת רגלי

16. טז  פנה-אלי וחנני    כי-יחיד ועני אני

17. יז  צרות לבבי הרחיבו    ממצוקותי הוציאני

18. יח  ראה עניי ועמלי    ושא לכל-חטאותי

19. יט  ראה-איבי כי-רבו    ושנאת חמס שנאוני

20. כ  שמרה נפשי והצילני    אל-אבוש כי-חסיתי בך

21. כא  תם-וישר יצרוני    כי קויתיך

22. כב  פדה אלהים את-ישראל--    מכל צרותיו

1. א  לדוד  שפטני יהוה--    כי-אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי    לא אמעד

2. ב  בחנני יהוה ונסני    צרופה (צרפה) כליותי ולבי

3. ג  כי-חסדך לנגד עיני    והתהלכתי באמתך

4. ד  לא-ישבתי עם-מתי-שוא    ועם נעלמים לא אבוא

5. ה  שנאתי קהל מרעים    ועם-רשעים לא אשב

6. ו  ארחץ בנקיון כפי    ואסבבה את-מזבחך יהוה

7. ז  לשמע בקול תודה    ולספר כל-נפלאותיך

8. ח  יהוה--אהבתי מעון ביתך    ומקום משכן כבודך

9. ט  אל-תאסף עם-חטאים נפשי    ועם-אנשי דמים חיי

10. י  אשר-בידיהם זמה    וימינם מלאה שחד

11. יא  ואני בתמי אלך    פדני וחנני

12. יב  רגלי עמדה במישור    במקהלים אברך יהוה

1. א  לדוד    יהוה אורי וישעי--ממי אירא יהוה מעוז-חיי    ממי אפחד

2. ב  בקרב עלי מרעים--    לאכל את-בשרי צרי ואיבי לי    המה כשלו ונפלו

3. ג  אם-תחנה עלי מחנה--    לא-יירא לבי אם-תקום עלי מלחמה--    בזאת אני בוטח

4. ד  אחת שאלתי מאת-יהוה--    אותה אבקש שבתי בבית-יהוה    כל-ימי חיי לחזות בנעם-יהוה    ולבקר בהיכלו

5. ה  כי יצפנני בסכה--    ביום רעה יסתרני בסתר אהלו    בצור ירוממני

6. ו  ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי    ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה    ליהוה

7. ז  שמע-יהוה קולי אקרא    וחנני וענני

8. ח  לך אמר לבי--בקשו פני    את-פניך יהוה אבקש

9. ט  אל-תסתר פניך ממני--    אל תט-באף עבדך עזרתי היית    אל-תטשני ואל-תעזבני אלהי ישעי

10. י  כי-אבי ואמי עזבוני    ויהוה יאספני

11. יא  הורני יהוה דרכך    ונחני בארח מישור--למען שוררי

12. יב  אל-תתנני בנפש צרי    כי קמו-בי עדי-שקר ויפח חמס

13. יג  לולא--האמנתי לראות בטוב-יהוה    בארץ חיים

14. יד  קוה אל-יהוה    חזק ויאמץ לבך וקוה אל-יהוה

1. א  לדוד אליך יהוה אקרא--    צורי אל-תחרש ממני פן-תחשה ממני    ונמשלתי עם-יורדי בור

2. ב  שמע קול תחנוני    בשועי אליך בנשאי ידי    אל-דביר קדשך

3. ג  אל-תמשכני עם-רשעים    ועם-פעלי-און דברי שלום עם-רעיהם    ורעה בלבבם

4. ד  תן-להם כפעלם    וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם    השב גמולם להם

5. ה  כי לא יבינו אל-פעלת יהוה--    ואל-מעשה ידיו יהרסם    ולא יבנם

6. ו  ברוך יהוה    כי-שמע קול תחנוני

7. ז  יהוה עזי ומגני--    בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי    ומשירי אהודנו

8. ח  יהוה עז-למו    ומעוז ישועות משיחו הוא

9. ט  הושיעה את-עמך--    וברך את-נחלתך ורעם ונשאם    עד-העולם

1. א  מזמור לדוד    הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז

2. ב  הבו ליהוה כבוד שמו    השתחוו ליהוה בהדרת-קדש

3. ג  קול יהוה    על-המים אל-הכבוד הרעים    יהוה על-מים רבים

4. ד  קול-יהוה בכח    קול יהוה בהדר

5. ה  קול יהוה שבר ארזים    וישבר יהוה את-ארזי הלבנון

6. ו  וירקידם כמו-עגל    לבנון ושרין כמו בן-ראמים

7. ז  קול-יהוה חצב    להבות אש

8. ח  קול יהוה יחיל מדבר    יחיל יהוה מדבר קדש

9. ט  קול יהוה יחולל אילות--    ויחשף יערות ובהיכלו--    כלו אמר כבוד

10. י  יהוה למבול ישב    וישב יהוה מלך לעולם

11. יא  יהוה--עז לעמו יתן    יהוה יברך את-עמו בשלום

1. א  מזמור  שיר-חנכת הבית לדוד

2. ב  ארוממך יהוה כי דליתני    ולא-שמחת איבי לי

3. ג  יהוה אלהי--    שועתי אליך ותרפאני

4. ד  יהוה--העלית מן-שאול נפשי    חייתני מיורדי- (מירדי-) בור

5. ה  זמרו ליהוה חסידיו    והודו לזכר קדשו

6. ו  כי רגע באפו--    חיים ברצונו בערב ילין בכי    ולבקר רנה

7. ז  ואני אמרתי בשלוי--    בל-אמוט לעולם

8. ח  יהוה--    ברצונך העמדתה להררי-עז הסתרת פניך    הייתי נבהל

9. ט  אליך יהוה אקרא    ואל-אדני אתחנן

10. י  מה-בצע בדמי    ברדתי אל-שחת היודך עפר    היגיד אמתך

11. יא  שמע-יהוה וחנני    יהוה היה-עזר לי

12. יב  הפכת מספדי למחול לי    פתחת שקי ותאזרני שמחה [ (Psalms 30:13) יג  למען יזמרך כבוד--    ולא ידם יהוה אלהי    לעולם אודך ]

1. א  למנצח מזמור לדוד

2. ב  בך-יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם    בצדקתך פלטני

3. ג  הטה אלי אזנך--    מהרה הצילני היה לי לצור-מעוז--לבית מצודות    להושיעני

4. ד  כי-סלעי ומצודתי אתה    ולמען שמך תנחני ותנהלני

5. ה  תוציאני--מרשת זו טמנו לי    כי-אתה מעוזי

6. ו  בידך אפקיד רוחי    פדית אותי יהוה--אל אמת

7. ז  שנאתי השמרים הבלי-שוא    ואני אל-יהוה בטחתי

8. ח  אגילה ואשמחה    בחסדך אשר ראית את-עניי    ידעת בצרות נפשי

9. ט  ולא הסגרתני ביד-אויב    העמדת במרחב רגלי

10. י  חנני יהוה    כי צר-לי עששה בכעס עיני    נפשי ובטני

11. יא  כי כלו ביגון חיי--    ושנותי באנחה כשל בעוני כחי    ועצמי עששו

12. יב  מכל-צררי הייתי חרפה ולשכני מאד--    ופחד למידעי ראי בחוץ--    נדדו ממני

13. יג  נשכחתי כמת מלב    הייתי ככלי אבד

14. יד  כי שמעתי דבת רבים--    מגור מסביב בהוסדם יחד עלי    לקחת נפשי זממו

15. טו  ואני עליך בטחתי יהוה    אמרתי אלהי אתה

16. טז  בידך עתתי    הצילני מיד-אויבי ומרדפי

17. יז  האירה פניך על-עבדך    הושיעני בחסדך

18. יח  יהוה--אל-אבושה כי קראתיך    יבשו רשעים ידמו לשאול

19. יט  תאלמנה שפתי-שקר    הדברות על-צדיק עתק--בגאוה ובוז

20. כ  מה רב-טובך    אשר-צפנת ליראיך פעלת לחסים בך    נגד בני אדם

21. כא  תסתירם בסתר פניך--    מרכסי-איש תצפנם בסכה    מריב לשנות

22. כב  ברוך יהוה    כי הפליא חסדו לי בעיר מצור

23. כג  ואני אמרתי בחפזי--    נגרזתי מנגד עיניך אכן--שמעת קול תחנוני    בשועי אליך

24. כד  אהבו את-יהוה    כל-חסידיו אמונים נצר יהוה    ומשלם על-יתר עשה גאוה [ (Psalms 31:25) כה  חזקו ויאמץ לבבכם--    כל-המיחלים ליהוה ]

1. א  לדוד משכיל    אשרי נשוי-פשע כסוי חטאה

2. ב  אשרי אדם--לא יחשב יהוה לו עון    ואין ברוחו רמיה

3. ג  כי-החרשתי בלו עצמי--    בשאגתי כל-היום

4. ד  כי יומם ולילה--    תכבד עלי ידך נהפך לשדי--    בחרבני קיץ סלה

5. ה  חטאתי אודיעך    ועוני לא-כסיתי-- אמרתי    אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי    סלה

6. ו  על-זאת יתפלל כל-חסיד אליך--    לעת מצא רק לשטף מים רבים--    אליו לא יגיעו

7. ז  אתה סתר לי--    מצר תצרני רני פלט    תסובבני סלה

8. ח  אשכילך ואורך--בדרך-זו תלך    איעצה עליך עיני

9. ט  אל-תהיו כסוס כפרד--    אין הבין במתג-ורסן עדיו לבלום    בל קרב אליך

10. י  רבים מכאובים לרשע    והבוטח ביהוה--חסד יסובבנו

11. יא  שמחו ביהוה וגילו צדיקים    והרנינו כל-ישרי-לב

1. א  רננו צדיקים ביהוה    לישרים נאוה תהלה

2. ב  הודו ליהוה בכנור    בנבל עשור זמרו-לו

3. ג  שירו-לו שיר חדש    היטיבו נגן בתרועה

4. ד  כי-ישר דבר-יהוה    וכל-מעשהו באמונה

5. ה  אהב צדקה ומשפט    חסד יהוה מלאה הארץ

6. ו  בדבר יהוה שמים נעשו    וברוח פיו כל-צבאם

7. ז  כנס כנד מי הים    נתן באוצרות תהומות

8. ח  ייראו מיהוה כל-הארץ    ממנו יגורו כל-ישבי תבל

9. ט  כי הוא אמר ויהי    הוא-צוה ויעמד

10. י  יהוה הפיר עצת-גוים    הניא מחשבות עמים

11. יא  עצת יהוה לעולם תעמד    מחשבות לבו לדר ודר

12. יב  אשרי הגוי אשר-יהוה אלהיו    העם בחר לנחלה לו

13. יג  משמים הביט יהוה    ראה את-כל-בני האדם

14. יד  ממכון-שבתו השגיח--    אל כל-ישבי הארץ

15. טו  היצר יחד לבם    המבין אל-כל-מעשיהם

16. טז  אין-המלך נושע ברב-חיל    גבור לא-ינצל ברב-כח

17. יז  שקר הסוס לתשועה    וברב חילו לא ימלט

18. יח  הנה עין יהוה אל-יראיו    למיחלים לחסדו

19. יט  להציל ממות נפשם    ולחיותם ברעב

20. כ  נפשנו חכתה ליהוה    עזרנו ומגננו הוא

21. כא  כי-בו ישמח לבנו    כי בשם קדשו בטחנו

22. כב  יהי-חסדך יהוה עלינו    כאשר יחלנו לך

1. א  לדוד--    בשנותו את-טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך

2. ב  אברכה את-יהוה בכל-עת    תמיד תהלתו בפי

3. ג  ביהוה תתהלל נפשי    ישמעו ענוים וישמחו

4. ד  גדלו ליהוה אתי    ונרוממה שמו יחדו

5. ה  דרשתי את-יהוה וענני    ומכל-מגורותי הצילני

6. ו  הביטו אליו ונהרו    ופניהם אל-יחפרו

7. ז  זה עני קרא ויהוה שמע    ומכל-צרותיו הושיעו

8. ח  חנה מלאך-יהוה סביב ליראיו    ויחלצם

9. ט  טעמו וראו כי-טוב יהוה    אשרי הגבר יחסה-בו

10. י  יראו את-יהוה קדשיו    כי-אין מחסור ליראיו

11. יא  כפירים רשו ורעבו    ודרשי יהוה לא-יחסרו כל-טוב

12. יב  לכו-בנים שמעו-לי    יראת יהוה אלמדכם

13. יג  מי-האיש החפץ חיים    אהב ימים לראות טוב

14. יד  נצר לשונך מרע    ושפתיך מדבר מרמה

15. טו  סור מרע ועשה-טוב    בקש שלום ורדפהו

16. טז  עיני יהוה אל-צדיקים    ואזניו אל-שועתם

17. יז  פני יהוה בעשי רע    להכרית מארץ זכרם

18. יח  צעקו ויהוה שמע    ומכל-צרותם הצילם

19. יט  קרוב יהוה לנשברי-לב    ואת-דכאי-רוח יושיע

20. כ  רבות רעות צדיק    ומכלם יצילנו יהוה

21. כא  שמר כל-עצמותיו    אחת מהנה לא נשברה

22. כב  תמותת רשע רעה    ושנאי צדיק יאשמו [ (Psalms 34:23) כג  פדה יהוה נפש עבדיו    ולא יאשמו כל-החסים בו ]

1. א  לדוד  ריבה יהוה את-יריבי    לחם את-לחמי

2. ב  החזק מגן וצנה    וקומה בעזרתי

3. ג  והרק חנית וסגר לקראת רדפי    אמר לנפשי ישעתך אני

4. ד  יבשו ויכלמו מבקשי נפשי    יסגו אחור ויחפרו--חשבי רעתי

5. ה  יהיו כמץ לפני-רוח    ומלאך יהוה דוחה

6. ו  יהי-דרכם חשך וחלקלקת    ומלאך יהוה רדפם

7. ז  כי-חנם טמנו-לי שחת רשתם    חנם חפרו לנפשי

8. ח  תבואהו שואה    לא-ידע ורשתו אשר-טמן תלכדו    בשואה יפל-בה

9. ט  ונפשי תגיל ביהוה    תשיש בישועתו

10. י  כל עצמותי תאמרנה--    יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו    ועני ואביון מגזלו

11. יא  יקומון עדי חמס    אשר לא-ידעתי ישאלוני

12. יב  ישלמוני רעה תחת טובה    שכול לנפשי

13. יג  ואני בחלותם לבושי שק--    עניתי בצום נפשי ותפלתי    על-חיקי תשוב

14. יד  כרע-כאח לי התהלכתי    כאבל-אם קדר שחותי

15. טו  ובצלעי    שמחו ונאספו נאספו עלי נכים    ולא ידעתי קרעו    ולא-דמו

16. טז  בחנפי לעגי מעוג--    חרק עלי שנימו

17. יז  אדני    כמה תראה השיבה נפשי משאיהם    מכפירים יחידתי

18. יח  אודך בקהל רב    בעם עצום אהללך

19. יט  אל-ישמחו-לי איבי שקר    שנאי חנם יקרצו-עין

20. כ  כי לא שלום ידברו    ועל רגעי-ארץ--דברי מרמות יחשבון

21. כא  וירחיבו עלי פיהם    אמרו האח האח ראתה עיננו

22. כב  ראיתה יהוה אל-תחרש    אדני אל-תרחק ממני

23. כג  העירה והקיצה למשפטי    אלהי ואדני לריבי

24. כד  שפטני כצדקך יהוה אלהי    ואל-ישמחו-לי

25. כה  אל-יאמרו בלבם האח נפשנו    אל-יאמרו בלענוהו

26. כו  יבשו ויחפרו יחדו--    שמחי רעתי ילבשו-בשת וכלמה--    המגדילים עלי

27. כז  ירנו וישמחו    חפצי צדקי ויאמרו תמיד יגדל יהוה    החפץ שלום עבדו

28. כח  ולשוני תהגה צדקך    כל-היום תהלתך

1. א  למנצח לעבד-יהוה לדוד

2. ב  נאם-פשע לרשע בקרב לבי    אין-פחד אלהים לנגד עיניו

3. ג  כי-החליק אליו בעיניו    למצא עונו לשנא

4. ד  דברי-פיו און ומרמה    חדל להשכיל להיטיב

5. ה  און יחשב--על-משכבו    יתיצב על-דרך לא-טוב רע לא ימאס

6. ו  יהוה בהשמים חסדך    אמונתך עד-שחקים

7. ז  צדקתך כהררי-אל--משפטיך תהום רבה    אדם ובהמה תושיע יהוה

8. ח  מה-יקר חסדך אלהים    ובני אדם--בצל כנפיך יחסיון

9. ט  ירוין מדשן ביתך    ונחל עדניך תשקם

10. י  כי-עמך מקור חיים    באורך נראה-אור

11. יא  משך חסדך לידעיך    וצדקתך לישרי-לב

12. יב  אל-תבואני רגל גאוה    ויד-רשעים אל-תנדני [ (Psalms 36:13) יג  שם נפלו פעלי און    דחו ולא-יכלו קום ]

1. א  לדוד  אל-תתחר במרעים    אל-תקנא בעשי עולה

2. ב  כי כחציר מהרה ימלו    וכירק דשא יבולון

3. ג  בטח ביהוה ועשה-טוב    שכן-ארץ ורעה אמונה

4. ד  והתענג על-יהוה    ויתן-לך משאלת לבך

5. ה  גול על-יהוה דרכך    ובטח עליו והוא יעשה

6. ו  והוציא כאור צדקך    ומשפטך כצהרים

7. ז  דום ליהוה--    והתחולל-לו אל-תתחר במצליח דרכו    באיש עשה מזמות

8. ח  הרף מאף ועזב חמה    אל-תתחר אך-להרע

9. ט  כי-מרעים יכרתון    וקוי יהוה המה יירשו-ארץ

10. י  ועוד מעט ואין רשע    והתבוננת על-מקומו ואיננו

11. יא  וענוים יירשו-ארץ    והתענגו על-רב שלום

12. יב  זמם רשע לצדיק    וחרק עליו שניו

13. יג  אדני ישחק-לו    כי-ראה כי-יבא יומו

14. יד  חרב פתחו רשעים--    ודרכו קשתם להפיל עני ואביון    לטבוח ישרי-דרך

15. טו  חרבם תבוא בלבם    וקשתותם תשברנה

16. טז  טוב-מעט לצדיק--    מהמון רשעים רבים

17. יז  כי זרועות רשעים תשברנה    וסומך צדיקים יהוה

18. יח  יודע יהוה ימי תמימם    ונחלתם לעולם תהיה

19. יט  לא-יבשו בעת רעה    ובימי רעבון ישבעו

20. כ  כי רשעים יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים    כלו בעשן כלו

21. כא  לוה רשע ולא ישלם    וצדיק חונן ונותן

22. כב  כי מברכיו יירשו ארץ    ומקלליו יכרתו

23. כג  מיהוה מצעדי-גבר כוננו    ודרכו יחפץ

24. כד  כי-יפל לא-יוטל    כי-יהוה סומך ידו

25. כה  נער הייתי--    גם-זקנתי ולא-ראיתי צדיק נעזב    וזרעו מבקש-לחם

26. כו  כל-היום חונן ומלוה    וזרעו לברכה

27. כז  סור מרע ועשה-טוב    ושכן לעולם

28. כח  כי יהוה אהב משפט    ולא-יעזב את-חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים    נכרת

29. כט  צדיקים יירשו-ארץ    וישכנו לעד עליה

30. ל  פי-צדיק יהגה חכמה    ולשונו תדבר משפט

31. לא  תורת אלהיו בלבו    לא תמעד אשריו

32. לב  צופה רשע לצדיק    ומבקש להמיתו

33. לג  יהוה לא-יעזבנו בידו    ולא ירשיענו בהשפטו

34. לד  קוה אל-יהוה ושמר דרכו    וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים    תראה

35. לה  ראיתי רשע עריץ    ומתערה כאזרח רענן

36. לו  ויעבר והנה איננו    ואבקשהו ולא נמצא

37. לז  שמר-תם וראה ישר    כי-אחרית לאיש שלום

38. לח  ופשעים נשמדו יחדו    אחרית רשעים נכרתה

39. לט  ותשועת צדיקים מיהוה    מעוזם בעת צרה

40. מ  ויעזרם יהוה ויפלטם    יפלטם מרשעים ויושיעם--כי-חסו בו

1. א  מזמור לדוד להזכיר

2. ב  יהוה--אל-בקצפך תוכיחני    ובחמתך תיסרני

3. ג  כי-חציך נחתו בי    ותנחת עלי ידך

4. ד  אין-מתם בבשרי מפני זעמך    אין-שלום בעצמי מפני חטאתי

5. ה  כי עונתי עברו ראשי    כמשא כבד יכבדו ממני

6. ו  הבאישו נמקו חבורתי    מפני אולתי

7. ז  נעויתי שחתי עד-מאד    כל-היום קדר הלכתי

8. ח  כי-כסלי מלאו נקלה    ואין מתם בבשרי

9. ט  נפוגותי ונדכיתי עד-מאד    שאגתי מנהמת לבי

10. י  אדני נגדך כל-תאותי    ואנחתי ממך לא-נסתרה

11. יא  לבי סחרחר עזבני כחי    ואור-עיני גם-הם אין אתי

12. יב  אהבי ורעי--מנגד נגעי יעמדו    וקרובי מרחק עמדו

13. יג  וינקשו מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות    ומרמות כל-היום יהגו

14. יד  ואני כחרש לא אשמע    וכאלם לא יפתח-פיו

15. טו  ואהי--כאיש אשר לא-שמע    ואין בפיו תוכחות

16. טז  כי-לך יהוה הוחלתי    אתה תענה אדני אלהי

17. יז  כי-אמרתי פן-ישמחו-לי    במוט רגלי עלי הגדילו

18. יח  כי-אני לצלע נכון    ומכאובי נגדי תמיד

19. יט  כי-עוני אגיד    אדאג מחטאתי

20. כ  ואיבי חיים עצמו    ורבו שנאי שקר

21. כא  ומשלמי רעה תחת טובה--    ישטנוני תחת רדופי- (רדפי-) טוב

22. כב  אל-תעזבני יהוה    אלהי אל-תרחק ממני [ (Psalms 38:23) כג  חושה לעזרתי    אדני תשועתי ]

1. א  למנצח לידיתון (לידותון)    מזמור לדוד

2. ב  אמרתי--    אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום--    בעד רשע לנגדי

3. ג  נאלמתי דומיה החשיתי מטוב    וכאבי נעכר

4. ד  חם-לבי בקרבי--בהגיגי תבער-אש    דברתי בלשוני

5. ה  הודיעני יהוה קצי--ומדת ימי מה-היא    אדעה מה-חדל אני

6. ו  הנה טפחות נתתה ימי--    וחלדי כאין נגדך אך כל-הבל כל-אדם    נצב סלה

7. ז  אך-בצלם יתהלך-איש--    אך-הבל יהמיון יצבר    ולא-ידע מי-אספם

8. ח  ועתה מה-קויתי אדני--    תוחלתי לך היא

9. ט  מכל-פשעי הצילני    חרפת נבל אל-תשימני

10. י  נאלמתי לא אפתח-פי    כי אתה עשית

11. יא  הסר מעלי נגעך    מתגרת ידך אני כליתי

12. יב  בתוכחות על-עון יסרת איש--    ותמס כעש חמודו אך הבל כל-אדם    סלה

13. יג  שמעה תפלתי יהוה    ושועתי האזינה-- אל-דמעתי    אל-תחרש כי גר אנכי עמך    תושב ככל-אבותי [ (Psalms 39:14) יד  השע ממני ואבליגה--    בטרם אלך ואינני ]

1. א  למנצח לדוד מזמור

2. ב  קוה קויתי יהוה    ויט אלי וישמע שועתי

3. ג  ויעלני מבור שאון--    מטיט היון ויקם על-סלע רגלי    כונן אשרי

4. ד  ויתן בפי שיר חדש--    תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו    ויבטחו ביהוה

5. ה  אשרי הגבר--    אשר-שם יהוה מבטחו ולא-פנה אל-רהבים    ושטי כזב

6. ו  רבות עשית    אתה יהוה אלהי-- נפלאתיך ומחשבתיך    אלינו אין ערך אליך--אגידה ואדברה    עצמו מספר

7. ז  זבח ומנחה לא-חפצת--    אזנים כרית לי עולה וחטאה    לא שאלת

8. ח  אז אמרתי הנה-באתי    במגלת-ספר כתוב עלי

9. ט  לעשות-רצונך אלהי חפצתי    ותורתך בתוך מעי

10. י  בשרתי צדק בקהל רב--    הנה שפתי לא אכלא יהוה    אתה ידעת

11. יא  צדקתך לא-כסיתי בתוך לבי--    אמונתך ותשועתך אמרתי לא-כחדתי חסדך ואמתך    לקהל רב

12. יב  אתה יהוה--    לא-תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך    תמיד יצרוני

13. יג  כי אפפו-עלי רעות    עד-אין מספר-- השיגוני עונתי    ולא-יכלתי לראות עצמו משערות ראשי    ולבי עזבני

14. יד  רצה יהוה להצילני    יהוה לעזרתי חושה

15. טו  יבשו ויחפרו יחד--    מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו--    חפצי רעתי

16. טז  ישמו על-עקב בשתם--    האמרים לי האח האח

17. יז  ישישו וישמחו בך--    כל-מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה--    אהבי תשועתך [ (Psalms 40:18) יח  ואני עני ואביון--    אדני יחשב-לי עזרתי ומפלטי אתה    אלהי אל-תאחר ]

1. א  למנצח מזמור לדוד

2. ב  אשרי משכיל אל-דל    ביום רעה ימלטהו יהוה

3. ג  יהוה ישמרהו ויחיהו--יאשר (ואשר) בארץ    ואל-תתנהו בנפש איביו

4. ד  יהוה--יסעדנו על-ערש דוי    כל-משכבו הפכת בחליו

5. ה  אני-אמרתי יהוה חנני    רפאה נפשי כי-חטאתי לך

6. ו  אויבי--יאמרו רע לי    מתי ימות ואבד שמו

7. ז  ואם-בא לראות שוא ידבר--לבו יקבץ-און לו    יצא לחוץ ידבר

8. ח  יחד--עלי יתלחשו כל-שנאי    עלי--יחשבו רעה לי

9. ט  דבר-בליעל יצוק בו    ואשר שכב לא-יוסיף לקום

10. י  גם-איש שלומי אשר-בטחתי בו--    אוכל לחמי הגדיל עלי    עקב

11. יא  ואתה יהוה חנני והקימני    ואשלמה להם

12. יב  בזאת ידעתי כי-חפצת בי    כי לא-יריע איבי עלי

13. יג  ואני--בתמי תמכת בי    ותציבני לפניך לעולם [ (Psalms 41:14) יד  ברוך יהוה אלהי ישראל--מהעולם ועד העולם    אמן ואמן ]

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.