Salmos

1. א  הודו ליהוה קראו בשמו    הודיעו בעמים עלילותיו

2. ב  שירו-לו זמרו-לו    שיחו בכל-נפלאותיו

3. ג  התהללו בשם קדשו    ישמח לב מבקשי יהוה

4. ד  דרשו יהוה ועזו    בקשו פניו תמיד

5. ה  זכרו--נפלאותיו אשר-עשה    מפתיו ומשפטי-פיו

6. ו  זרע אברהם עבדו    בני יעקב בחיריו

7. ז  הוא יהוה אלהינו    בכל-הארץ משפטיו

8. ח  זכר לעולם בריתו    דבר צוה לאלף דור

9. ט  אשר כרת את-אברהם    ושבועתו לישחק

10. י  ויעמידה ליעקב לחק    לישראל ברית עולם

11. יא  לאמר--לך אתן את-ארץ-כנען    חבל נחלתכם

12. יב  בהיותם מתי מספר    כמעט וגרים בה

13. יג  ויתהלכו מגוי אל-גוי    מממלכה אל-עם אחר

14. יד  לא-הניח אדם לעשקם    ויוכח עליהם מלכים

15. טו  אל-תגעו במשיחי    ולנביאי אל-תרעו

16. טז  ויקרא רעב על-הארץ    כל-מטה-לחם שבר

17. יז  שלח לפניהם איש    לעבד נמכר יוסף

18. יח  ענו בכבל רגליו (רגלו)    ברזל באה נפשו

19. יט  עד-עת בא-דברו--    אמרת יהוה צרפתהו

20. כ  שלח מלך ויתירהו    משל עמים ויפתחהו

21. כא  שמו אדון לביתו    ומשל בכל-קנינו

22. כב  לאסר שריו בנפשו    וזקניו יחכם

23. כג  ויבא ישראל מצרים    ויעקב גר בארץ-חם

24. כד  ויפר את-עמו מאד    ויעצמהו מצריו

25. כה  הפך לבם לשנא עמו    להתנכל בעבדיו

26. כו  שלח משה עבדו    אהרן אשר בחר-בו

27. כז  שמו-בם דברי אתותיו    ומפתים בארץ חם

28. כח  שלח חשך ויחשך    ולא-מרו את-דבריו (דברו)

29. כט  הפך את-מימיהם לדם    וימת את-דגתם

30. ל  שרץ ארצם צפרדעים    בחדרי מלכיהם

31. לא  אמר ויבא ערב    כנים בכל-גבולם

32. לב  נתן גשמיהם ברד    אש להבות בארצם

33. לג  ויך גפנם ותאנתם    וישבר עץ גבולם

34. לד  אמר ויבא ארבה    וילק ואין מספר

35. לה  ויאכל כל-עשב בארצם    ויאכל פרי אדמתם

36. לו  ויך כל-בכור בארצם    ראשית לכל-אונם

37. לז  ויוציאם בכסף וזהב    ואין בשבטיו כושל

38. לח  שמח מצרים בצאתם    כי-נפל פחדם עליהם

39. לט  פרש ענן למסך    ואש להאיר לילה

40. מ  שאל ויבא שלו    ולחם שמים ישביעם

41. מא  פתח צור ויזובו מים    הלכו בציות נהר

42. מב  כי-זכר את-דבר קדשו    את-אברהם עבדו

43. מג  ויוצא עמו בששון    ברנה את-בחיריו

44. מד  ויתן להם ארצות גוים    ועמל לאמים יירשו

45. מה  בעבור ישמרו חקיו--    ותורתיו ינצרו הללו-יה

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.