Salmos

1. א  הללו-יה הודו ליהוה כי-טוב--    כי לעולם חסדו

2. ב  מי--ימלל גבורות יהוה    ישמיע כל-תהלתו

3. ג  אשרי שמרי משפט    עשה צדקה בכל-עת

4. ד  זכרני יהוה ברצון עמך    פקדני בישועתך

5. ה  לראות בטובת בחיריך--    לשמח בשמחת גויך להתהלל    עם-נחלתך

6. ו  חטאנו עם-אבותינו    העוינו הרשענו

7. ז  אבותינו במצרים    לא-השכילו נפלאותיך-- לא זכרו    את-רב חסדיך וימרו על-ים    בים-סוף

8. ח  ויושיעם למען שמו--    להודיע את-גבורתו

9. ט  ויגער בים-סוף ויחרב    ויוליכם בתהמות כמדבר

10. י  ויושיעם מיד שונא    ויגאלם מיד אויב

11. יא  ויכסו-מים צריהם    אחד מהם לא נותר

12. יב  ויאמינו בדבריו    ישירו תהלתו

13. יג  מהרו שכחו מעשיו    לא-חכו לעצתו

14. יד  ויתאוו תאוה במדבר    וינסו-אל בישימון

15. טו  ויתן להם שאלתם    וישלח רזון בנפשם

16. טז  ויקנאו למשה במחנה    לאהרן קדוש יהוה

17. יז  תפתח-ארץ ותבלע דתן    ותכס על-עדת אבירם

18. יח  ותבער-אש בעדתם    להבה תלהט רשעים

19. יט  יעשו-עגל בחרב    וישתחוו למסכה

20. כ  וימירו את-כבודם    בתבנית שור אכל עשב

21. כא  שכחו אל מושיעם--    עשה גדלות במצרים

22. כב  נפלאות בארץ חם    נוראות על-ים-סוף

23. כג  ויאמר    להשמידם לולי משה בחירו--    עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו    מהשחית

24. כד  וימאסו בארץ חמדה    לא-האמינו לדברו

25. כה  וירגנו באהליהם    לא שמעו בקול יהוה

26. כו  וישא ידו להם--    להפיל אותם במדבר

27. כז  ולהפיל זרעם בגוים    ולזרותם בארצות

28. כח  ויצמדו לבעל פעור    ויאכלו זבחי מתים

29. כט  ויכעיסו במעלליהם    ותפרץ-בם מגפה

30. ל  ויעמד פינחס ויפלל    ותעצר המגפה

31. לא  ותחשב לו לצדקה    לדר ודר עד-עולם

32. לב  ויקציפו על-מי מריבה    וירע למשה בעבורם

33. לג  כי-המרו את-רוחו    ויבטא בשפתיו

34. לד  לא-השמידו את-העמים--    אשר אמר יהוה להם

35. לה  ויתערבו בגוים    וילמדו מעשיהם

36. לו  ויעבדו את-עצביהם    ויהיו להם למוקש

37. לז  ויזבחו את-בניהם ואת-בנותיהם--    לשדים

38. לח  וישפכו דם נקי דם-בניהם ובנותיהם--    אשר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ    בדמים

39. לט  ויטמאו במעשיהם    ויזנו במעלליהם

40. מ  ויחר-אף יהוה בעמו    ויתעב את-נחלתו

41. מא  ויתנם ביד-גוים    וימשלו בהם שנאיהם

42. מב  וילחצום אויביהם    ויכנעו תחת ידם

43. מג  פעמים רבות    יצילם והמה ימרו בעצתם    וימכו בעונם

44. מד  וירא בצר להם--    בשמעו את-רנתם

45. מה  ויזכר להם בריתו    וינחם כרב חסדו

46. מו  ויתן אותם לרחמים--    לפני כל-שוביהם

47. מז  הושיענו יהוה אלהינו    וקבצנו מן-הגוים להדות לשם קדשך    להשתבח בתהלתך

48. מח  ברוך יהוה אלהי ישראל    מן-העולם ועד העולם-- ואמר כל-העם    אמן הללו-יה

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.