Salmos

1. א  הדו ליהוה כי-טוב    כי לעולם חסדו

2. ב  יאמרו גאולי יהוה--    אשר גאלם מיד-צר

3. ג  ומארצות קבצם    ממזרח וממערב מצפון ומים

4. ד  תעו במדבר בישימון דרך    עיר מושב לא מצאו

5. ה  רעבים גם-צמאים--    נפשם בהם תתעטף

6. ו  ויצעקו אל-יהוה בצר להם    ממצוקותיהם יצילם

7. ז  וידריכם בדרך ישרה--    ללכת אל-עיר מושב

8. ח  יודו ליהוה חסדו    ונפלאותיו לבני אדם

9. ט  כי-השביע נפש שקקה    ונפש רעבה מלא-טוב

10. י  ישבי חשך וצלמות    אסירי עני וברזל

11. יא  כי-המרו אמרי-אל    ועצת עליון נאצו

12. יב  ויכנע בעמל לבם    כשלו ואין עזר

13. יג  ויזעקו אל-יהוה בצר להם    ממצקותיהם יושיעם

14. יד  יוציאם מחשך וצלמות    ומוסרותיהם ינתק

15. טו  יודו ליהוה חסדו    ונפלאותיו לבני אדם

16. טז  כי-שבר דלתות נחשת    ובריחי ברזל גדע

17. יז  אולים מדרך פשעם    ומעונתיהם יתענו

18. יח  כל-אכל תתעב נפשם    ויגיעו עד-שערי מות

19. יט  ויזעקו אל-יהוה בצר להם    ממצקותיהם יושיעם

20. כ  ישלח דברו וירפאם    וימלט משחיתותם

21. כא  יודו ליהוה חסדו    ונפלאותיו לבני אדם

22. כב  ויזבחו זבחי תודה    ויספרו מעשיו ברנה

23. כג ]  יורדי הים באניות    עשי מלאכה במים רבים

24. כד ]  המה ראו מעשי יהוה    ונפלאותיו במצולה

25. כה ]  ויאמר--ויעמד רוח סערה    ותרומם גליו

26. כו ]  יעלו שמים ירדו תהומות    נפשם ברעה תתמוגג

27. כז ]  יחוגו וינועו כשכור    וכל-חכמתם תתבלע

28. כח ]  ויצעקו אל-יהוה בצר להם    וממצוקתיהם יוציאם

29. כט  יקם סערה לדממה    ויחשו גליהם

30. ל  וישמחו כי-ישתקו    וינחם אל-מחוז חפצם

31. לא  יודו ליהוה חסדו    ונפלאותיו לבני אדם

32. לב  וירוממוהו בקהל-עם    ובמושב זקנים יהללוהו

33. לג  ישם נהרות למדבר    ומצאי מים לצמאון

34. לד  ארץ פרי למלחה    מרעת יושבי בה

35. לה  ישם מדבר לאגם-מים    וארץ ציה למצאי מים

36. לו  ויושב שם רעבים    ויכוננו עיר מושב

37. לז  ויזרעו שדות ויטעו כרמים    ויעשו פרי תבואה

38. לח  ויברכם וירבו מאד    ובהמתם לא ימעיט

39. לט  וימעטו וישחו--    מעצר רעה ויגון

40. מ  ]  שפך בוז על-נדיבים    ויתעם בתהו לא-דרך

41. מא  וישגב אביון מעוני    וישם כצאן משפחות

42. מב  יראו ישרים וישמחו    וכל-עולה קפצה פיה

43. מג  מי-חכם וישמר-אלה    ויתבוננו חסדי יהוה

1. א-ב  שיר מזמור לדוד

2. נכון לבי אלהים אשירה ואזמרה אף-כבודי

3. ג  עורה הנבל וכנור    אעירה שחר

4. ד  אודך בעמים יהוה    ואזמרך בלאמים

5. ה  כי-גדול מעל-שמים חסדך    ועד-שחקים אמתך

6. ו  רומה על-שמים אלהים    ועל כל-הארץ כבודך

7. ז  למען יחלצון ידידיך    הושיעה ימינך וענני

8. ח  אלהים דבר בקדשו--אעלזה    אחלקה שכם ועמק סכות אמדד

9. ט  לי גלעד לי מנשה ואפרים מעוז ראשי    יהודה מחקקי

10. י  מואב סיר רחצי--על-אדום אשליך נעלי    עלי-פלשת אתרועע

11. יא  מי יבלני עיר מבצר    מי נחני עד-אדום

12. יב  הלא-אלהים זנחתנו    ולא-תצא אלהים בצבאתינו

13. יג  הבה-לנו עזרת מצר    ושוא תשועת אדם [ (Psalms 108:14) יד  באלהים נעשה-חיל    והוא יבוס צרינו ]

1. א  למנצח לדוד מזמור אלהי תהלתי    אל-תחרש

2. ב  כי פי רשע ופי-מרמה--עלי פתחו    דברו אתי לשון שקר

3. ג  ודברי שנאה סבבוני    וילחמוני חנם

4. ד  תחת-אהבתי ישטנוני    ואני תפלה

5. ה  וישימו עלי רעה תחת טובה    ושנאה תחת אהבתי

6. ו  הפקד עליו רשע    ושטן יעמד על-ימינו

7. ז  בהשפטו יצא רשע    ותפלתו תהיה לחטאה

8. ח  יהיו-ימיו מעטים    פקדתו יקח אחר

9. ט  יהיו-בניו יתומים    ואשתו אלמנה

10. י  ונוע ינועו בניו ושאלו    ודרשו מחרבותיהם

11. יא  ינקש נושה לכל-אשר-לו    ויבזו זרים יגיעו

12. יב  אל-יהי-לו משך חסד    ואל-יהי חונן ליתומיו

13. יג  יהי-אחריתו להכרית    בדור אחר ימח שמם

14. יד  יזכר עון אבתיו--אל-יהוה    וחטאת אמו אל-תמח

15. טו  יהיו נגד-יהוה תמיד    ויכרת מארץ זכרם

16. טז  יען--    אשר לא זכר עשות חסד וירדף איש-עני ואביון--ונכאה לבב    למותת

17. יז  ויאהב קללה ותבואהו    ולא-חפץ בברכה ותרחק ממנו

18. יח  וילבש קללה כמדו    ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו

19. יט  תהי-לו כבגד יעטה    ולמזח תמיד יחגרה

20. כ  זאת פעלת שטני מאת יהוה    והדברים רע על-נפשי

21. כא  ואתה יהוה אדני--    עשה-אתי למען שמך כי-טוב חסדך    הצילני

22. כב  כי-עני ואביון אנכי    ולבי חלל בקרבי

23. כג  כצל-כנטותו נהלכתי    ננערתי כארבה

24. כד  ברכי כשלו מצום    ובשרי כחש משמן

25. כה  ואני הייתי חרפה להם    יראוני יניעון ראשם

26. כו  עזרני יהוה אלהי    הושיעני כחסדך

27. כז  וידעו כי-ידך זאת    אתה יהוה עשיתה

28. כח  יקללו-המה ואתה תברך    קמו ויבשו--ועבדך ישמח

29. כט  ילבשו שוטני כלמה    ויעטו כמעיל בשתם

30. ל  אודה יהוה מאד בפי    ובתוך רבים אהללנו

31. לא  כי-יעמד לימין אביון--    להושיע משפטי נפשו

1. א  לדוד מזמור נאם יהוה לאדני--שב לימיני    עד-אשית איביך הדם לרגליך

2. ב  מטה-עזך--ישלח יהוה מציון    רדה בקרב איביך

3. ג  עמך נדבת    ביום חילך בהדרי-קדש מרחם משחר    לך טל ילדתיך

4. ד  נשבע יהוה ולא ינחם--    אתה-כהן לעולם על-דברתי    מלכי-צדק

5. ה  אדני על-ימינך    מחץ ביום-אפו מלכים

6. ו  ידין בגוים מלא גויות    מחץ ראש על-ארץ רבה

7. ז  מנחל בדרך ישתה    על-כן ירים ראש

1. א  הללו-יה אודה יהוה בכל-לבב    בסוד ישרים ועדה

2. ב  גדלים מעשי יהוה    דרושים לכל-חפציהם

3. ג  הוד-והדר פעלו    וצדקתו עמדת לעד

4. ד  זכר עשה לנפלאותיו    חנון ורחום יהוה

5. ה  טרף נתן ליראיו    יזכר לעולם בריתו

6. ו  כח מעשיו הגיד לעמו--    לתת להם נחלת גוים

7. ז  מעשי ידיו אמת ומשפט    נאמנים כל-פקודיו

8. ח  סמוכים לעד לעולם    עשוים באמת וישר

9. ט  פדות שלח לעמו--    צוה-לעולם בריתו קדוש ונורא    שמו

10. י  ראשית חכמה יראת יהוה--    שכל טוב לכל-עשיהם תהלתו    עמדת לעד

1. א  הללו-יה אשרי-איש ירא את-יהוה    במצותיו חפץ מאד

2. ב  גבור בארץ יהיה זרעו    דור ישרים יברך

3. ג  הון-ועשר בביתו    וצדקתו עמדת לעד

4. ד  זרח בחשך אור לישרים    חנון ורחום וצדיק

5. ה  טוב-איש חונן ומלוה    יכלכל דבריו במשפט

6. ו  כי-לעולם לא-ימוט    לזכר עולם יהיה צדיק

7. ז  משמועה רעה לא יירא    נכון לבו בטח ביהוה

8. ח  סמוך לבו לא יירא    עד אשר-יראה בצריו

9. ט  פזר נתן לאביונים--    צדקתו עמדת לעד קרנו    תרום בכבוד

10. י  רשע יראה וכעס--    שניו יחרק ונמס תאות רשעים    תאבד

1. א  הללו-יה הללו עבדי יהוה    הללו את-שם יהוה

2. ב  יהי שם יהוה מברך--    מעתה ועד-עולם

3. ג  ממזרח-שמש עד-מבואו--    מהלל שם יהוה

4. ד  רם על-כל-גוים יהוה    על השמים כבודו

5. ה  מי כיהוה אלהינו--    המגביהי לשבת

6. ו  המשפילי לראות--    בשמים ובארץ

7. ז  מקימי מעפר דל    מאשפת ירים אביון

8. ח  להושיבי עם-נדיבים    עם נדיבי עמו

9. ט  מושיבי עקרת הבית--    אם-הבנים שמחה הללו-יה

1. א  בצאת ישראל ממצרים    בית יעקב מעם לעז

2. ב  היתה יהודה לקדשו    ישראל ממשלותיו

3. ג  הים ראה וינס    הירדן יסב לאחור

4. ד  ההרים רקדו כאילים    גבעות כבני-צאן

5. ה  מה-לך הים כי תנוס    הירדן תסב לאחור

6. ו  ההרים תרקדו כאילים    גבעות כבני-צאן

7. ז  מלפני אדון חולי ארץ    מלפני אלוה יעקב

8. ח  ההפכי הצור אגם-מים    חלמיש למעינו-מים

1. א  לא לנו יהוה לא-לנו    כי-לשמך תן כבוד--על-חסדך על-אמתך

2. ב  למה יאמרו הגוים    איה-נא אלהיהם

3. ג  ואלהינו בשמים--    כל אשר-חפץ עשה

4. ד  עצביהם כסף וזהב    מעשה ידי אדם

5. ה  פה-להם ולא ידברו    עינים להם ולא יראו

6. ו  אזנים להם ולא ישמעו    אף להם ולא יריחון

7. ז  ידיהם ולא ימישון--רגליהם ולא יהלכו    לא-יהגו בגרונם

8. ח  כמוהם יהיו עשיהם--    כל אשר-בטח בהם

9. ט  ישראל בטח ביהוה    עזרם ומגנם הוא

10. י  בית אהרן בטחו ביהוה    עזרם ומגנם הוא

11. יא  יראי יהוה בטחו ביהוה    עזרם ומגנם הוא

12. יב  יהוה    זכרנו יברך יברך את-בית ישראל    יברך את-בית אהרן

13. יג  יברך יראי יהוה--    הקטנים עם-הגדלים

14. יד  יסף יהוה עליכם    עליכם ועל בניכם

15. טו  ברוכים אתם ליהוה--    עשה שמים וארץ

16. טז  השמים שמים ליהוה    והארץ נתן לבני-אדם

17. יז  לא המתים יהללו-יה    ולא כל-ירדי דומה

18. יח  ואנחנו נברך יה--    מעתה ועד-עולם הללו-יה

1. א  אהבתי כי-ישמע יהוה--    את-קולי תחנוני

2. ב  כי-הטה אזנו לי    ובימי אקרא

3. ג  אפפוני חבלי-מות--ומצרי שאול מצאוני    צרה ויגון אמצא

4. ד  ובשם-יהוה אקרא    אנה יהוה מלטה נפשי

5. ה  חנון יהוה וצדיק    ואלהינו מרחם

6. ו  שמר פתאים יהוה    דלתי ולי יהושיע

7. ז  שובי נפשי למנוחיכי    כי-יהוה גמל עליכי

8. ח  כי חלצת נפשי ממות    את-עיני מן-דמעה את-רגלי מדחי

9. ט  אתהלך לפני יהוה--    בארצות החיים

10. י  האמנתי כי אדבר    אני עניתי מאד

11. יא  אני אמרתי בחפזי    כל-האדם כזב

12. יב  מה-אשיב ליהוה--    כל-תגמולוהי עלי

13. יג  כוס-ישועות אשא    ובשם יהוה אקרא

14. יד  נדרי ליהוה אשלם    נגדה-נא לכל-עמו

15. טו  יקר בעיני יהוה--    המותה לחסידיו

16. טז  אנה יהוה    כי-אני עבדך אני-עבדך בן-אמתך    פתחת למוסרי

17. יז  לך-אזבח זבח תודה    ובשם יהוה אקרא

18. יח  נדרי ליהוה אשלם    נגדה-נא לכל-עמו

19. יט  בחצרות בית יהוה--    בתוככי ירושלם הללו-יה

1. א  הללו את-יהוה כל-גוים    שבחוהו כל-האמים

2. ב  כי גבר עלינו חסדו--    ואמת-יהוה לעולם הללו-יה

1. א  הודו ליהוה כי-טוב    כי לעולם חסדו

2. ב  יאמר-נא ישראל    כי לעולם חסדו

3. ג  יאמרו-נא בית-אהרן    כי לעולם חסדו

4. ד  יאמרו-נא יראי יהוה    כי לעולם חסדו

5. ה  מן-המצר קראתי יה    ענני במרחב יה

6. ו  יהוה לי לא אירא    מה-יעשה לי אדם

7. ז  יהוה לי בעזרי    ואני אראה בשנאי

8. ח  טוב לחסות ביהוה--    מבטח באדם

9. ט  טוב לחסות ביהוה--    מבטח בנדיבים

10. י  כל-גוים סבבוני    בשם יהוה כי אמילם

11. יא  סבוני גם-סבבוני    בשם יהוה כי אמילם

12. יב  סבוני כדבורים--    דעכו כאש קוצים בשם יהוה    כי אמילם

13. יג  דחה דחיתני לנפל    ויהוה עזרני

14. יד  עזי וזמרת יה    ויהי-לי לישועה

15. טו  קול רנה וישועה--באהלי צדיקים    ימין יהוה עשה חיל

16. טז  ימין יהוה רוממה    ימין יהוה עשה חיל

17. יז  לא-אמות כי-אחיה    ואספר מעשי יה

18. יח  יסר יסרני יה    ולמות לא נתנני

19. יט  פתחו-לי שערי-צדק    אבא-בם אודה יה

20. כ  זה-השער ליהוה    צדיקים יבאו בו

21. כא  אודך כי עניתני    ותהי-לי לישועה

22. כב  אבן מאסו הבונים--    היתה לראש פנה

23. כג  מאת יהוה היתה זאת    היא נפלאת בעינינו

24. כד  זה-היום עשה יהוה    נגילה ונשמחה בו

25. כה  אנא יהוה הושיעה נא    אנא יהוה הצליחה נא

26. כו  ברוך הבא בשם יהוה    ברכנוכם מבית יהוה

27. כז  אל יהוה--ויאר-לנו    אסרו-חג בעבתים--עד קרנות המזבח

28. כח  אלי אתה ואודך    אלהי ארוממך

29. כט  הודו ליהוה כי-טוב    כי לעולם חסדו

1. א  אשרי תמימי-דרך--    ההלכים בתורת יהוה

2. ב  אשרי נצרי עדתיו    בכל-לב ידרשוהו

3. ג  אף לא-פעלו עולה    בדרכיו הלכו

4. ד  אתה צויתה פקדיך--    לשמר מאד

5. ה  אחלי יכנו דרכי--    לשמר חקיך

6. ו  אז לא-אבוש--    בהביטי אל-כל-מצותיך

7. ז  אודך בישר לבב--    בלמדי משפטי צדקך

8. ח  את-חקיך אשמר    אל-תעזבני עד-מאד

9. ט  במה יזכה-נער את-ארחו--    לשמר כדברך

10. י  בכל-לבי דרשתיך    אל-תשגני ממצותיך

11. יא  בלבי צפנתי אמרתך--    למען לא אחטא-לך

12. יב  ברוך אתה יהוה--    למדני חקיך

13. יג  בשפתי ספרתי--    כל משפטי-פיך

14. יד  בדרך עדותיך ששתי--    כעל כל-הון

15. טו  בפקודיך אשיחה    ואביטה ארחתיך

16. טז  בחקתיך אשתעשע    לא אשכח דברך

17. יז  גמל על-עבדך אחיה    ואשמרה דברך

18. יח  גל-עיני ואביטה--    נפלאות מתורתך

19. יט  גר אנכי בארץ    אל-תסתר ממני מצותיך

20. כ  גרסה נפשי לתאבה--    אל-משפטיך בכל-עת

21. כא  גערת זדים ארורים--    השגים ממצותיך

22. כב  גל מעלי חרפה ובוז    כי עדתיך נצרתי

23. כג  גם ישבו שרים בי נדברו--    עבדך ישיח בחקיך

24. כד  גם-עדתיך שעשעי--    אנשי עצתי

25. כה  דבקה לעפר נפשי    חיני כדברך

26. כו  דרכי ספרתי ותענני    למדני חקיך

27. כז  דרך-פקודיך הבינני    ואשיחה בנפלאותיך

28. כח  דלפה נפשי מתוגה    קימני כדברך

29. כט  דרך-שקר הסר ממני    ותורתך חנני

30. ל  דרך-אמונה בחרתי    משפטיך שויתי

31. לא  דבקתי בעדותיך    יהוה אל-תבישני

32. לב  דרך-מצותיך ארוץ    כי תרחיב לבי

33. לג  הורני יהוה דרך חקיך    ואצרנה עקב

34. לד  הבינני ואצרה תורתך    ואשמרנה בכל-לב

35. לה  הדריכני בנתיב מצותיך    כי-בו חפצתי

36. לו  הט-לבי אל-עדותיך    ואל אל-בצע

37. לז  העבר עיני מראות שוא    בדרכך חיני

38. לח  הקם לעבדך אמרתך--    אשר ליראתך

39. לט  העבר חרפתי אשר יגרתי    כי משפטיך טובים

40. מ  הנה תאבתי לפקדיך    בצדקתך חיני

41. מא  ויבאני חסדך יהוה    תשועתך כאמרתך

42. מב  ואענה חרפי דבר    כי-בטחתי בדברך

43. מג  ואל-תצל מפי דבר-אמת עד-מאד    כי למשפטך יחלתי

44. מד  ואשמרה תורתך תמיד--    לעולם ועד

45. מה  ואתהלכה ברחבה    כי פקדיך דרשתי

46. מו  ואדברה בעדתיך נגד מלכים    ולא אבוש

47. מז  ואשתעשע במצותיך    אשר אהבתי

48. מח  ואשא-כפי--אל-מצותיך אשר אהבתי    ואשיחה בחקיך

49. מט  זכר-דבר לעבדך--    על אשר יחלתני

50. נ  זאת נחמתי בעניי    כי אמרתך חיתני

51. נא  זדים הליצני עד-מאד    מתורתך לא נטיתי

52. נב  זכרתי משפטיך מעולם יהוה    ואתנחם

53. נג  זלעפה אחזתני מרשעים--    עזבי תורתך

54. נד  זמרות היו-לי חקיך--    בבית מגורי

55. נה  זכרתי בלילה שמך יהוה    ואשמרה תורתך

56. נו  זאת היתה-לי    כי פקדיך נצרתי

57. נז  חלקי יהוה אמרתי--    לשמר דבריך

58. נח  חליתי פניך בכל-לב    חנני כאמרתך

59. נט  חשבתי דרכי    ואשיבה רגלי אל-עדתיך

60. ס  חשתי ולא התמהמהתי--    לשמר מצותיך

61. סא  חבלי רשעים עודני    תורתך לא שכחתי

62. סב  חצות-לילה--אקום להודות לך    על משפטי צדקך

63. סג  חבר אני לכל-אשר יראוך    ולשמרי פקודיך

64. סד  חסדך יהוה מלאה הארץ    חקיך למדני

65. סה  טוב עשית עם-עבדך--    יהוה כדברך

66. סו  טוב טעם ודעת למדני    כי במצותיך האמנתי

67. סז  טרם אענה אני שגג    ועתה אמרתך שמרתי

68. סח  טוב-אתה ומטיב    למדני חקיך

69. סט  טפלו עלי שקר זדים    אני בכל-לב אצר פקודיך

70. ע  טפש כחלב לבם    אני תורתך שעשעתי

71. עא  טוב-לי כי-עניתי--    למען אלמד חקיך

72. עב  טוב-לי תורת-פיך--    מאלפי זהב וכסף

73. עג  ידיך עשוני ויכוננוני    הבינני ואלמדה מצותיך

74. עד  יראיך יראוני וישמחו    כי לדברך יחלתי

75. עה  ידעתי יהוה כי-צדק משפטיך    ואמונה עניתני

76. עו  יהי-נא חסדך לנחמני--    כאמרתך לעבדך

77. עז  יבאוני רחמיך ואחיה    כי-תורתך שעשעי

78. עח  יבשו זדים כי-שקר עותוני    אני אשיח בפקודיך

79. עט  ישובו לי יראיך    וידעו (וידעי) עדתיך

80. פ  יהי-לבי תמים בחקיך--    למען לא אבוש

81. פא  כלתה לתשועתך נפשי    לדברך יחלתי

82. פב  כלו עיני לאמרתך--    לאמר מתי תנחמני

83. פג  כי-הייתי כנאד בקיטור--    חקיך לא שכחתי

84. פד  כמה ימי-עבדך    מתי תעשה ברדפי משפט

85. פה  כרו-לי זדים שיחות--    אשר לא כתורתך

86. פו  כל-מצותיך אמונה    שקר רדפוני עזרני

87. פז  כמעט כלוני בארץ    ואני לא-עזבתי פקדיך

88. פח  כחסדך חיני    ואשמרה עדות פיך

89. פט  לעולם יהוה--    דברך נצב בשמים

90. צ  לדר ודר אמונתך    כוננת ארץ ותעמד

91. צא  למשפטיך עמדו היום    כי הכל עבדיך

92. צב  לולי תורתך שעשעי--    אז אבדתי בעניי

93. צג  לעולם לא-אשכח פקודיך    כי בם חייתני

94. צד  לך-אני הושיעני    כי פקודיך דרשתי

95. צה  לי קוו רשעים לאבדני    עדתיך אתבונן

96. צו  לכל-תכלה ראיתי קץ    רחבה מצותך מאד

97. צז  מה-אהבתי תורתך    כל-היום היא שיחתי

98. צח  מאיבי תחכמני מצותך    כי לעולם היא-לי

99. צט  מכל-מלמדי השכלתי    כי עדותיך שיחה לי

100. ק  מזקנים אתבונן    כי פקודיך נצרתי

101. קא  מכל-ארח רע כלאתי רגלי--    למען אשמר דברך

102. קב  ממשפטיך לא-סרתי    כי-אתה הורתני

103. קג  מה-נמלצו לחכי אמרתך--    מדבש לפי

104. קד  מפקודיך אתבונן    על כן שנאתי כל-ארח שקר

105. קה  נר-לרגלי דברך    ואור לנתיבתי

106. קו  נשבעתי ואקימה--    לשמר משפטי צדקך

107. קז  נעניתי עד-מאד    יהוה חיני כדברך

108. קח  נדבות פי רצה-נא יהוה    ומשפטיך למדני

109. קט  נפשי בכפי תמיד    ותורתך לא שכחתי

110. קי  נתנו רשעים פח לי    ומפקודיך לא תעיתי

111. קיא  נחלתי עדותיך לעולם    כי-ששון לבי המה

112. קיב  נטיתי לבי לעשות חקיך--    לעולם עקב

113. קיג  סעפים שנאתי    ותורתך אהבתי

114. קיד  סתרי ומגני אתה    לדברך יחלתי

115. קטו  סורו-ממני מרעים    ואצרה מצות אלהי

116. קטז  סמכני כאמרתך ואחיה    ואל-תבישני משברי

117. קיז  סעדני ואושעה    ואשעה בחקיך תמיד

118. קיח  סלית כל-שוגים מחקיך    כי-שקר תרמיתם

119. קיט  סגים--השבת כל-רשעי-ארץ    לכן אהבתי עדתיך

120. קכ  סמר מפחדך בשרי    וממשפטיך יראתי

121. קכא  עשיתי משפט וצדק    בל-תניחני לעשקי

122. קכב  ערב עבדך לטוב    אל-יעשקני זדים

123. קכג  עיני כלו לישועתך    ולאמרת צדקך

124. קכד  עשה עם-עבדך כחסדך    וחקיך למדני

125. קכה  עבדך-אני הבינני    ואדעה עדתיך

126. קכו  עת לעשות ליהוה--    הפרו תורתך

127. קכז  על-כן אהבתי מצותיך--    מזהב ומפז

128. קכח  על-כן כל-פקודי כל ישרתי    כל-ארח שקר שנאתי

129. קכט  פלאות עדותיך    על-כן נצרתם נפשי

130. קל  פתח דבריך יאיר    מבין פתיים

131. קלא  פי-פערתי ואשאפה    כי למצותיך יאבתי

132. קלב  פנה-אלי וחנני--    כמשפט לאהבי שמך

133. קלג  פעמי הכן באמרתך    ואל-תשלט-בי כל-און

134. קלד  פדני מעשק אדם    ואשמרה פקודיך

135. קלה  פניך האר בעבדך    ולמדני את-חקיך

136. קלו  פלגי-מים ירדו עיני--    על לא-שמרו תורתך

137. קלז  צדיק אתה יהוה    וישר משפטיך

138. קלח  צוית צדק עדתיך    ואמונה מאד

139. קלט  צמתתני קנאתי    כי-שכחו דבריך צרי

140. קמ  צרופה אמרתך מאד    ועבדך אהבה

141. קמא  צעיר אנכי ונבזה    פקדיך לא שכחתי

142. קמב  צדקתך צדק לעולם    ותורתך אמת

143. קמג  צר-ומצוק מצאוני    מצותיך שעשעי

144. קמד  צדק עדותיך לעולם    הבינני ואחיה

145. קמה  קראתי בכל-לב ענני יהוה    חקיך אצרה

146. קמו  קראתיך הושיעני    ואשמרה עדתיך

147. קמז  קדמתי בנשף ואשועה    לדבריך (לדברך) יחלתי

148. קמח  קדמו עיני אשמרות--    לשיח באמרתך

149. קמט  קולי שמעה כחסדך    יהוה כמשפטך חיני

150. קנ  קרבו רדפי זמה    מתורתך רחקו

151. קנא  קרוב אתה יהוה    וכל-מצותיך אמת

152. קנב  קדם ידעתי מעדתיך    כי לעולם יסדתם

153. קנג  ראה-עניי וחלצני    כי-תורתך לא שכחתי

154. קנד  ריבה ריבי וגאלני    לאמרתך חיני

155. קנה  רחוק מרשעים ישועה    כי חקיך לא דרשו

156. קנו  רחמיך רבים יהוה    כמשפטיך חיני

157. קנז  רבים רדפי וצרי    מעדותיך לא נטיתי

158. קנח  ראיתי בגדים ואתקוטטה--    אשר אמרתך לא שמרו

159. קנט  ראה כי-פקודיך אהבתי    יהוה כחסדך חיני

160. קס  ראש-דברך אמת    ולעולם כל-משפט צדקך

161. קסא  שרים רדפוני חנם    ומדבריך (ומדברך) פחד לבי

162. קסב  שש אנכי על-אמרתך--    כמוצא שלל רב

163. קסג  שקר שנאתי ואתעבה    תורתך אהבתי

164. קסד  שבע ביום הללתיך--    על משפטי צדקך

165. קסה  שלום רב לאהבי תורתך    ואין-למו מכשול

166. קסו  שברתי לישועתך יהוה    ומצותיך עשיתי

167. קסז  שמרה נפשי עדתיך    ואהבם מאד

168. קסח  שמרתי פקודיך ועדתיך    כי כל-דרכי נגדך

169. קסט  תקרב רנתי לפניך יהוה    כדברך הבינני

170. קע  תבוא תחנתי לפניך    כאמרתך הצילני

171. קעא  תבענה שפתי תהלה    כי תלמדני חקיך

172. קעב  תען לשוני אמרתך    כי כל-מצותיך צדק

173. קעג  תהי-ידך לעזרני    כי פקודיך בחרתי

174. קעד  תאבתי לישועתך יהוה    ותורתך שעשעי

175. קעה  תחי-נפשי ותהללך    ומשפטך יעזרני

176. קעו  תעיתי--    כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך    לא שכחתי

1. א  שיר המעלות אל-יהוה בצרתה לי--    קראתי ויענני

2. ב  יהוה--הצילה נפשי משפת-שקר    מלשון רמיה

3. ג  מה-יתן לך ומה-יסיף לך--    לשון רמיה

4. ד  חצי גבור שנונים    עם גחלי רתמים

5. ה  אויה-לי כי-גרתי משך    שכנתי עם-אהלי קדר

6. ו  רבת שכנה-לה נפשי--    עם שונא שלום

7. ז  אני-שלום וכי אדבר    המה למלחמה

1. א  שיר למעלות אשא עיני אל-ההרים--    מאין יבא עזרי

2. ב  עזרי מעם יהוה--    עשה שמים וארץ

3. ג  אל-יתן למוט רגלך    אל-ינום שמרך

4. ד  הנה לא-ינום ולא יישן--    שומר ישראל

5. ה  יהוה שמרך    יהוה צלך על-יד ימינך

6. ו  יומם השמש לא-יככה    וירח בלילה

7. ז  יהוה ישמרך מכל-רע    ישמר את-נפשך

8. ח  יהוה ישמר-צאתך ובואך--    מעתה ועד-עולם

1. א  שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי--    בית יהוה נלך

2. ב  עמדות היו רגלינו--    בשעריך ירושלם

3. ג  ירושלם הבנויה--    כעיר שחברה-לה יחדו

4. ד  ששם עלו שבטים שבטי-יה--עדות לישראל    להדות לשם יהוה

5. ה  כי שמה ישבו כסאות למשפט    כסאות לבית דוד

6. ו  שאלו שלום ירושלם    ישליו אהביך

7. ז  יהי-שלום בחילך    שלוה בארמנותיך

8. ח  למען אחי ורעי--    אדברה-נא שלום בך

9. ט  למען בית-יהוה אלהינו--    אבקשה טוב לך

1. א  שיר המעלות אליך נשאתי את-עיני--    הישבי בשמים

2. ב  הנה כעיני עבדים    אל-יד אדוניהם-- כעיני שפחה    אל-יד גברתה כן עינינו אל-יהוה אלהינו--    עד שיחננו

3. ג  חננו יהוה חננו    כי-רב שבענו בוז

4. ד  רבת    שבעה-לה נפשנו הלעג השאננים    הבוז לגאיונים (לגאי יונים)

1. א  שיר המעלות לדוד לולי יהוה שהיה לנו--    יאמר-נא ישראל

2. ב  לולי יהוה שהיה לנו--    בקום עלינו אדם

3. ג  אזי חיים בלעונו--    בחרות אפם בנו

4. ד  אזי המים שטפונו--    נחלה עבר על-נפשנו

5. ה  אזי עבר על-נפשנו--    המים הזידונים

6. ו  ברוך יהוה--    שלא נתננו טרף לשניהם

7. ז  נפשנו--    כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר    ואנחנו נמלטנו

8. ח  עזרנו בשם יהוה--    עשה שמים וארץ

1. א  שיר המעלות הבטחים ביהוה--    כהר-ציון לא-ימוט לעולם ישב

2. ב  ירושלם--    הרים סביב לה ויהוה סביב לעמו--    מעתה ועד-עולם

3. ג  כי לא ינוח שבט הרשע--    על גורל הצדיקים למען לא-ישלחו הצדיקים בעולתה    ידיהם

4. ד  היטיבה יהוה לטובים    ולישרים בלבותם

5. ה  והמטים עקלקלותם--    יוליכם יהוה את-פעלי האון שלום    על-ישראל

1. א  שיר המעלות בשוב יהוה את-שיבת ציון--    היינו כחלמים

2. ב  אז ימלא שחוק פינו--    ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים--    הגדיל יהוה לעשות עם-אלה

3. ג  הגדיל יהוה לעשות עמנו--    היינו שמחים

4. ד  שובה יהוה את-שבותנו (שביתנו)--    כאפיקים בנגב

5. ה  הזרעים בדמעה--    ברנה יקצרו

6. ו  הלוך ילך ובכה--    נשא משך-הזרע בא-יבא ברנה--    נשא אלמתיו

1. א  שיר המעלות לשלמה אם-יהוה לא-יבנה בית--    שוא עמלו בוניו בו אם-יהוה לא-ישמר-עיר    שוא שקד שומר

2. ב  שוא לכם משכימי קום    מאחרי-שבת-- אכלי    לחם העצבים כן יתן לידידו    שנא

3. ג  הנה נחלת יהוה בנים    שכר פרי הבטן

4. ד  כחצים ביד-גבור--    כן בני הנעורים

5. ה  אשרי הגבר--    אשר מלא את-אשפתו מהם לא-יבשו--    כי-ידברו את-אויבים בשער

1. א  שיר המעלות אשרי כל-ירא יהוה--    ההלך בדרכיו

2. ב  יגיע כפיך כי תאכל    אשריך וטוב לך

3. ג  אשתך כגפן פריה--    בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים--    סביב לשלחנך

4. ד  הנה כי-כן יברך גבר--    ירא יהוה

5. ה  יברכך יהוה מציון    וראה בטוב ירושלם--כל ימי חייך

6. ו  וראה-בנים לבניך    שלום על-ישראל

1. א  שיר המעלות רבת צררוני מנעורי--    יאמר-נא ישראל

2. ב  רבת צררוני מנעורי    גם לא-יכלו לי

3. ג  על-גבי חרשו חרשים    האריכו למענותם (למעניתם)

4. ד  יהוה צדיק    קצץ עבות רשעים

5. ה  יבשו ויסגו אחור--    כל שנאי ציון

6. ו  יהיו כחציר גגות--    שקדמת שלף יבש

7. ז  שלא מלא כפו קוצר    וחצנו מעמר

8. ח  ולא אמרו העברים--    ברכת-יהוה אליכם ברכנו אתכם    בשם יהוה

1. א  שיר המעלות ממעמקים קראתיך    יהוה

2. ב  אדני    שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות--    לקול תחנוני

3. ג  אם-עונות תשמר-יה--    אדני מי יעמד

4. ד  כי-עמך הסליחה--    למען תורא

5. ה  קויתי יהוה קותה נפשי    ולדברו הוחלתי

6. ו  נפשי לאדני--    משמרים לבקר שמרים לבקר

7. ז  יחל ישראל אל-יהוה    כי-עם-יהוה החסד והרבה עמו פדות

8. ח  והוא יפדה את-ישראל--    מכל עונתיו

1. א  שיר המעלות לדוד יהוה לא-גבה לבי--    ולא-רמו עיני ולא-הלכתי    בגדלות ובנפלאות ממני

2. ב  אם-לא שויתי ודוממתי--    נפשי כגמל עלי אמו    כגמל עלי נפשי

3. ג  יחל ישראל אל-יהוה--    מעתה ועד-עולם

1. א  שיר המעלות זכור-יהוה לדוד--    את כל-ענותו

2. ב  אשר נשבע ליהוה    נדר לאביר יעקב

3. ג  אם-אבא באהל ביתי    אם-אעלה על-ערש יצועי

4. ד  אם אתן שנת לעיני    לעפעפי תנומה

5. ה  עד-אמצא מקום ליהוה    משכנות לאביר יעקב

6. ו  הנה-שמענוה באפרתה    מצאנוה בשדי-יער

7. ז  נבואה למשכנותיו    נשתחוה להדם רגליו

8. ח  קומה יהוה למנוחתך    אתה וארון עזך

9. ט  כהניך ילבשו-צדק    וחסידיך ירננו

10. י  בעבור דוד עבדך--    אל-תשב פני משיחך

11. יא  נשבע-יהוה לדוד אמת--    לא-ישוב ממנה מפרי בטנך--    אשית לכסא-לך

12. יב  אם-ישמרו בניך בריתי--    ועדתי זו אלמדם גם-בניהם עדי-עד--    ישבו לכסא-לך

13. יג  כי-בחר יהוה בציון    אוה למושב לו

14. יד  זאת-מנוחתי עדי-עד    פה-אשב כי אותיה

15. טו  צידה ברך אברך    אביוניה אשביע לחם

16. טז  וכהניה אלביש ישע    וחסידיה רנן ירננו

17. יז  שם אצמיח קרן לדוד    ערכתי נר למשיחי

18. יח  אויביו אלביש בשת    ועליו יציץ נזרו

1. א  שיר המעלות לדוד הנה מה-טוב ומה-נעים--    שבת אחים גם-יחד

2. ב  כשמן הטוב    על-הראש-- ירד    על-הזקן זקן-אהרן שירד    על-פי מדותיו

3. ג  כטל-חרמון--    שירד על-הררי ציון כי שם צוה יהוה    את-הברכה-- חיים    עד-העולם

1. א  שיר המעלות הנה ברכו את-יהוה    כל-עבדי יהוה-- העמדים בבית-יהוה    בלילות

2. ב  שאו-ידכם קדש    וברכו את-יהוה

3. ג  יברכך יהוה מציון    עשה שמים וארץ

1. א  הללו-יה הללו את-שם יהוה    הללו עבדי יהוה

2. ב  שעמדים בבית יהוה--    בחצרות בית אלהינו

3. ג  הללו-יה כי-טוב יהוה    זמרו לשמו כי נעים

4. ד  כי-יעקב בחר לו יה    ישראל לסגלתו

5. ה  כי אני ידעתי כי-גדול יהוה    ואדנינו מכל-אלהים

6. ו  כל אשר-חפץ יהוה    עשה בשמים ובארץ--    בימים וכל-תהמות

7. ז  מעלה נשאים    מקצה הארץ ברקים למטר עשה    מוצא-רוח מאוצרותיו

8. ח  שהכה בכורי מצרים--    מאדם עד-בהמה

9. ט  שלח אותת ומפתים--בתוככי מצרים    בפרעה ובכל-עבדיו

10. י  שהכה גוים רבים    והרג מלכים עצומים

11. יא  לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן    ולכל ממלכות כנען

12. יב  ונתן ארצם נחלה--    נחלה לישראל עמו

13. יג  יהוה שמך לעולם    יהוה זכרך לדר-ודר

14. יד  כי-ידין יהוה עמו    ועל-עבדיו יתנחם

15. טו  עצבי הגוים כסף וזהב    מעשה ידי אדם

16. טז  פה-להם ולא ידברו    עינים להם ולא יראו

17. יז  אזנים להם ולא יאזינו    אף אין-יש-רוח בפיהם

18. יח  כמוהם יהיו עשיהם--    כל אשר-בטח בהם

19. יט  בית ישראל ברכו את-יהוה    בית אהרן ברכו את-יהוה

20. כ  בית הלוי ברכו את-יהוה    יראי יהוה ברכו את-יהוה

21. כא  ברוך יהוה מציון--    שכן ירושלם הללו-יה

1. א  הודו ליהוה כי-טוב    כי לעולם חסדו

2. ב  הודו לאלהי האלהים    כי לעולם חסדו

3. ג  הודו לאדני האדנים    כי לעולם חסדו

4. ד  לעשה נפלאות גדלות לבדו    כי לעולם חסדו

5. ה  לעשה השמים בתבונה    כי לעולם חסדו

6. ו  לרקע הארץ על-המים    כי לעולם חסדו

7. ז  לעשה אורים גדלים    כי לעולם חסדו

8. ח  את-השמש לממשלת ביום    כי לעולם חסדו

9. ט  את-הירח וכוכבים לממשלות בלילה    כי לעולם חסדו

10. י  למכה מצרים בבכוריהם    כי לעולם חסדו

11. יא  ויוצא ישראל מתוכם    כי לעולם חסדו

12. יב  ביד חזקה ובזרוע נטויה    כי לעולם חסדו

13. יג  לגזר ים-סוף לגזרים    כי לעולם חסדו

14. יד  והעביר ישראל בתוכו    כי לעולם חסדו

15. טו  ונער פרעה וחילו בים-סוף    כי לעולם חסדו

16. טז  למוליך עמו במדבר    כי לעולם חסדו

17. יז  למכה מלכים גדלים    כי לעולם חסדו

18. יח  ויהרג מלכים אדירים    כי לעולם חסדו

19. יט  לסיחון מלך האמרי    כי לעולם חסדו

20. כ  ולעוג מלך הבשן    כי לעולם חסדו

21. כא  ונתן ארצם לנחלה    כי לעולם חסדו

22. כב  נחלה לישראל עבדו    כי לעולם חסדו

23. כג  שבשפלנו זכר לנו    כי לעולם חסדו

24. כד  ויפרקנו מצרינו    כי לעולם חסדו

25. כה  נתן לחם לכל-בשר    כי לעולם חסדו

26. כו  הודו לאל השמים    כי לעולם חסדו

1. א  על נהרות בבל--שם ישבנו גם-בכינו    בזכרנו את-ציון

2. ב  על-ערבים בתוכה--    תלינו כנרותינו

3. ג  כי שם שאלונו שובינו דברי-שיר--    ותוללינו שמחה שירו לנו    משיר ציון

4. ד  איך--נשיר את-שיר-יהוה    על אדמת נכר

5. ה  אם-אשכחך ירושלם--    תשכח ימיני

6. ו  תדבק-לשוני לחכי--    אם-לא אזכרכי אם-לא אעלה את-ירושלם--    על ראש שמחתי

7. ז  זכר יהוה לבני אדום--    את יום ירושלם האמרים ערו ערו--    עד היסוד בה

8. ח  בת-בבל    השדודה אשרי שישלם-לך--    את-גמולך שגמלת לנו

9. ט  אשרי שיאחז ונפץ את-עלליך--    אל-הסלע

1. א  לדוד  אודך בכל-לבי    נגד אלהים אזמרך

2. ב  אשתחוה אל-היכל קדשך    ואודה את-שמך-- על-חסדך    ועל-אמתך כי-הגדלת על-כל-שמך    אמרתך

3. ג  ביום קראתי ותענני    תרהבני בנפשי עז

4. ד  יודוך יהוה כל-מלכי-ארץ    כי שמעו אמרי-פיך

5. ה  וישירו בדרכי יהוה    כי-גדול כבוד יהוה

6. ו  כי-רם יהוה ושפל יראה    וגבה ממרחק יידע

7. ז  אם-אלך בקרב צרה--    תחיני על אף איבי תשלח ידך    ותושיעני ימינך

8. ח  יהוה יגמר בעדי    יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל-תרף

1. א  למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני    ותדע

2. ב  אתה ידעת שבתי וקומי    בנתה לרעי מרחוק

3. ג  ארחי ורבעי זרית    וכל-דרכי הסכנתה

4. ד  כי אין מלה בלשוני    הן יהוה ידעת כלה

5. ה  אחור וקדם צרתני    ותשת עלי כפכה

6. ו  פלאיה (פליאה) דעת ממני    נשגבה לא-אוכל לה

7. ז  אנה אלך מרוחך    ואנה מפניך אברח

8. ח  אם אסק שמים שם אתה    ואציעה שאול הנך

9. ט  אשא כנפי-שחר    אשכנה באחרית ים

10. י  גם-שם ידך תנחני    ותאחזני ימינך

11. יא  ואמר אך-חשך ישופני    ולילה אור בעדני

12. יב  גם-חשך    לא-יחשיך ממך ולילה כיום יאיר--    כחשיכה כאורה

13. יג  כי-אתה קנית כליתי    תסכני בבטן אמי

14. יד  אודך--    על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך    ונפשי ידעת מאד

15. טו  לא-נכחד עצמי    ממך אשר-עשיתי בסתר    רקמתי בתחתיות ארץ

16. טז  גלמי ראו עיניך    ועל-ספרך כלם יכתבו ימים יצרו    ולא (ולו) אחד בהם

17. יז  ולי--מה-יקרו רעיך אל    מה עצמו ראשיהם

18. יח  אספרם מחול ירבון    הקיצתי ועודי עמך

19. יט  אם-תקטל אלוה רשע    ואנשי דמים סורו מני

20. כ  אשר ימרוך למזמה    נשוא לשוא עריך

21. כא  הלוא-משנאיך יהוה אשנא    ובתקוממיך אתקוטט

22. כב  תכלית שנאה שנאתים    לאויבים היו לי

23. כג  חקרני אל ודע לבבי    בחנני ודע שרעפי

24. כד  וראה אם-דרך-עצב בי    ונחני בדרך עולם

1. א  למנצח מזמור לדוד

2. ב  חלצני יהוה מאדם רע    מאיש חמסים תנצרני

3. ג  אשר חשבו רעות בלב    כל-יום יגורו מלחמות

4. ד  שננו לשונם כמו-נחש    חמת עכשוב--תחת שפתימו סלה

5. ה  שמרני יהוה מידי רשע--    מאיש חמסים תנצרני אשר חשבו    לדחות פעמי

6. ו  טמנו גאים פח לי--    וחבלים פרשו רשת ליד-מעגל מקשים שתו-לי    סלה

7. ז  אמרתי ליהוה אלי אתה    האזינה יהוה קול תחנוני

8. ח  יהוה אדני עז ישועתי    סכתה לראשי ביום נשק

9. ט  אל-תתן יהוה מאויי רשע    זממו אל-תפק ירומו סלה

10. י  ראש מסבי--    עמל שפתימו יכסומו (יכסימו)

11. יא  ימיטו (ימוטו) עליהם גחלים    באש יפלם במהמרות בל-יקומו

12. יב  איש לשון בל-יכון בארץ    איש-חמס רע--יצודנו למדחפת

13. יג  ידעת (ידעתי)--כי-יעשה יהוה דין עני    משפט אבינים [ (Psalms 140:14) יד  אך צדיקים יודו לשמך    ישבו ישרים את-פניך ]

1. א  מזמור לדוד יהוה קראתיך חושה לי    האזינה קולי בקראי-לך

2. ב  תכון תפלתי קטרת לפניך    משאת כפי מנחת-ערב

3. ג  שיתה יהוה שמרה לפי    נצרה על-דל שפתי

4. ד  אל-תט-לבי    לדבר רע להתעולל עללות    ברשע-- את-אישים    פעלי-און ובל-אלחם    במנעמיהם

5. ה  יהלמני צדיק חסד    ויוכיחני-- שמן ראש    אל-יני ראשי כי-עוד ותפלתי    ברעותיהם

6. ו  נשמטו בידי-סלע שפטיהם    ושמעו אמרי כי נעמו

7. ז  כמו פלח ובקע בארץ--    נפזרו עצמינו לפי שאול

8. ח  כי אליך יהוה אדני עיני    בכה חסיתי אל-תער נפשי

9. ט  שמרני--מידי פח יקשו לי    ומקשות פעלי און

10. י  יפלו במכמריו רשעים    יחד אנכי עד-אעבור

1. א  משכיל לדוד בהיותו במערה    תפלה

2. ב  קולי אל-יהוה אזעק    קולי אל-יהוה אתחנן

3. ג  אשפך לפניו שיחי    צרתי לפניו אגיד

4. ד  בהתעטף עלי רוחי--    ואתה ידעת נתיבתי בארח-זו אהלך--    טמנו פח לי

5. ה  הביט ימין וראה--    ואין-לי מכיר אבד מנוס ממני    אין דורש לנפשי

6. ו  זעקתי אליך    יהוה אמרתי אתה מחסי    חלקי בארץ החיים

7. ז  הקשיבה אל-רנתי--    כי-דלותי-מאד הצילני מרדפי--    כי אמצו ממני [ (Psalms 142:8) ח  הוציאה ממסגר נפשי--    להודות את-שמך בי יכתרו צדיקים--    כי תגמל עלי ]

1. א  מזמור לדוד יהוה שמע תפלתי--    האזינה אל-תחנוני באמנתך ענני    בצדקתך

2. ב  ואל-תבוא במשפט    את-עבדך כי לא-יצדק לפניך    כל-חי

3. ג  כי רדף אויב נפשי--    דכא לארץ חיתי הושבני במחשכים    כמתי עולם

4. ד  ותתעטף עלי רוחי    בתוכי ישתומם לבי

5. ה  זכרתי ימים מקדם--    הגיתי בכל-פעלך במעשה ידיך    אשוחח

6. ו  פרשתי ידי אליך    נפשי כארץ-עיפה לך סלה

7. ז  מהר ענני יהוה--    כלתה רוחי אל-תסתר פניך ממני    ונמשלתי עם-ירדי בור

8. ח  השמיעני בבקר חסדך--    כי-בך בטחתי הודיעני דרך-זו אלך--    כי-אליך נשאתי נפשי

9. ט  הצילני מאיבי יהוה--    אליך כסתי

10. י  למדני לעשות רצונך--    כי-אתה אלוהי רוחך טובה    תנחני בארץ מישור

11. יא  למען-שמך יהוה תחיני    בצדקתך תוציא מצרה נפשי

12. יב  ובחסדך תצמית איבי    והאבדת כל-צררי נפשי--כי אני עבדך

1. א  לדוד  ברוך יהוה צורי--    המלמד ידי לקרב אצבעותי    למלחמה

2. ב  חסדי ומצודתי    משגבי ומפלטי-לי מגני ובו חסיתי    הרודד עמי תחתי

3. ג  יהוה--מה-אדם ותדעהו    בן-אנוש ותחשבהו

4. ד  אדם להבל דמה    ימיו כצל עובר

5. ה  יהוה הט-שמיך ותרד    גע בהרים ויעשנו

6. ו  ברוק ברק ותפיצם    שלח חציך ותהמם

7. ז  שלח ידיך ממרום    פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר

8. ח  אשר פיהם דבר-שוא    וימינם ימין שקר

9. ט  אלהים--שיר חדש אשירה לך    בנבל עשור אזמרה-לך

10. י  הנותן תשועה למלכים    הפוצה את-דוד עבדו--מחרב רעה

11. יא  פצני והצילני    מיד בני-נכר אשר פיהם דבר-שוא    וימינם ימין שקר

12. יב  אשר בנינו כנטעים--    מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית--    מחטבות תבנית היכל

13. יג  מזוינו מלאים--    מפיקים מזן אל-זן צאוננו מאליפות מרבבות--    בחוצותינו

14. יד  אלופינו מסבלים    אין-פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו

15. טו  אשרי העם שככה לו    אשרי העם שיהוה אלהיו

1. א  תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך    ואברכה שמך לעולם ועד

2. ב  בכל-יום אברכך    ואהללה שמך לעולם ועד

3. ג  גדול יהוה ומהלל מאד    ולגדלתו אין חקר

4. ד  דור לדור ישבח מעשיך    וגבורתיך יגידו

5. ה  הדר כבוד הודך--    ודברי נפלאתיך אשיחה

6. ו  ועזוז נוראתיך יאמרו    וגדלותיך (וגדלתך) אספרנה

7. ז  זכר רב-טובך יביעו    וצדקתך ירננו

8. ח  חנון ורחום יהוה    ארך אפים וגדל-חסד

9. ט  טוב-יהוה לכל    ורחמיו על-כל-מעשיו

10. י  יודוך יהוה כל-מעשיך    וחסידיך יברכוכה

11. יא  כבוד מלכותך יאמרו    וגבורתך ידברו

12. יב  להודיע לבני האדם--גבורתיו    וכבוד הדר מלכותו

13. יג  מלכותך מלכות כל-עלמים    וממשלתך בכל-דור ודר

14. יד  סומך יהוה לכל-הנפלים    וזוקף לכל-הכפופים

15. טו  עיני-כל אליך ישברו    ואתה נותן-להם את-אכלם בעתו

16. טז  פותח את-ידך    ומשביע לכל-חי רצון

17. יז  צדיק יהוה בכל-דרכיו    וחסיד בכל-מעשיו

18. יח  קרוב יהוה לכל-קראיו--    לכל אשר יקראהו באמת

19. יט  רצון-יראיו יעשה    ואת-שועתם ישמע ויושיעם

20. כ  שומר יהוה את-כל-אהביו    ואת כל-הרשעים ישמיד

21. כא  תהלת יהוה ידבר-פי    ויברך כל-בשר שם קדשו--לעולם ועד

1. א  הללו-יה הללי נפשי    את-יהוה

2. ב  אהללה יהוה בחיי    אזמרה לאלהי בעודי

3. ג  אל-תבטחו בנדיבים--    בבן-אדם שאין לו תשועה

4. ד  תצא רוחו ישב לאדמתו    ביום ההוא אבדו עשתנתיו

5. ה  אשרי--שאל יעקב בעזרו    שברו על-יהוה אלהיו

6. ו  עשה שמים וארץ--    את-הים ואת-כל-אשר-בם השמר אמת    לעולם

7. ז  עשה משפט לעשוקים--נתן לחם לרעבים    יהוה מתיר אסורים

8. ח  יהוה פקח עורים--יהוה זקף כפופים    יהוה אהב צדיקים

9. ט  יהוה שמר את-גרים--יתום ואלמנה יעודד    ודרך רשעים יעות

10. י  ימלך יהוה לעולם--    אלהיך ציון לדר ודר הללו-יה

1. א  הללו-יה כי-טוב זמרה אלהינו--    כי-נעים נאוה תהלה

2. ב  בונה ירושלם יהוה    נדחי ישראל יכנס

3. ג  הרפא לשבורי לב    ומחבש לעצבותם

4. ד  מונה מספר לכוכבים    לכלם שמות יקרא

5. ה  גדול אדונינו ורב-כח    לתבונתו אין מספר

6. ו  מעודד ענוים יהוה    משפיל רשעים עדי-ארץ

7. ז  ענו ליהוה בתודה    זמרו לאלהינו בכנור

8. ח  המכסה שמים בעבים--    המכין לארץ מטר המצמיח הרים    חציר

9. ט  נותן לבהמה לחמה    לבני ערב אשר יקראו

10. י  לא בגבורת הסוס יחפץ    לא-בשוקי האיש ירצה

11. יא  רוצה יהוה את-יראיו--    את-המיחלים לחסדו

12. יב  שבחי ירושלם את-יהוה    הללי אלהיך ציון

13. יג  כי-חזק בריחי שעריך    ברך בניך בקרבך

14. יד  השם-גבולך שלום    חלב חטים ישביעך

15. טו  השלח אמרתו ארץ    עד-מהרה ירוץ דברו

16. טז  הנתן שלג כצמר    כפור כאפר יפזר

17. יז  משליך קרחו כפתים    לפני קרתו מי יעמד

18. יח  ישלח דברו וימסם    ישב רוחו יזלו-מים

19. יט  מגיד דברו ליעקב    חקיו ומשפטיו לישראל

20. כ  לא עשה כן לכל-גוי--    ומשפטים בל-ידעום הללו-יה

1. א  הללו-יה הללו את-יהוה מן-השמים    הללוהו במרומים

2. ב  הללוהו כל-מלאכיו    הללוהו כל-צבאו

3. ג  הללוהו שמש וירח    הללוהו כל-כוכבי אור

4. ד  הללוהו שמי השמים    והמים אשר מעל השמים

5. ה  יהללו את-שם יהוה    כי הוא צוה ונבראו

6. ו  ויעמידם לעד לעולם    חק-נתן ולא יעבור

7. ז  הללו את-יהוה מן-הארץ--    תנינים וכל-תהמות

8. ח  אש וברד שלג וקיטור    רוח סערה עשה דברו

9. ט  ההרים וכל-גבעות    עץ פרי וכל-ארזים

10. י  החיה וכל-בהמה    רמש וצפור כנף

11. יא  מלכי-ארץ וכל-לאמים    שרים וכל-שפטי ארץ

12. יב  בחורים וגם-בתולות    זקנים עם-נערים

13. יג  יהללו את-שם יהוה--    כי-נשגב שמו לבדו הודו    על-ארץ ושמים

14. יד  וירם קרן לעמו    תהלה לכל-חסידיו-- לבני ישראל    עם קרבו הללו-יה

1. א  הללו-יה שירו ליהוה שיר חדש    תהלתו בקהל חסידים

2. ב  ישמח ישראל בעשיו    בני-ציון יגילו במלכם

3. ג  יהללו שמו במחול    בתף וכנור יזמרו-לו

4. ד  כי-רוצה יהוה בעמו    יפאר ענוים בישועה

5. ה  יעלזו חסידים בכבוד    ירננו על-משכבותם

6. ו  רוממות אל בגרונם    וחרב פיפיות בידם

7. ז  לעשות נקמה בגוים    תוכחות בלאמים

8. ח  לאסר מלכיהם בזקים    ונכבדיהם בכבלי ברזל

9. ט  לעשות בהם משפט כתוב--    הדר הוא לכל-חסידיו הללו-יה

1. א  הללו-יה הללו-אל בקדשו    הללוהו ברקיע עזו

2. ב  הללוהו בגבורתיו    הללוהו כרב גדלו

3. ג  הללוהו בתקע שופר    הללוהו בנבל וכנור

4. ד  הללוהו בתף ומחול    הללוהו במנים ועגב

5. ה  הללוהו בצלצלי-שמע    הללוהו בצלצלי תרועה

6. ו  כל הנשמה תהלל יה            הללו-יה

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.