Salmos

1. א  תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך    ואברכה שמך לעולם ועד

2. ב  בכל-יום אברכך    ואהללה שמך לעולם ועד

3. ג  גדול יהוה ומהלל מאד    ולגדלתו אין חקר

4. ד  דור לדור ישבח מעשיך    וגבורתיך יגידו

5. ה  הדר כבוד הודך--    ודברי נפלאתיך אשיחה

6. ו  ועזוז נוראתיך יאמרו    וגדלותיך (וגדלתך) אספרנה

7. ז  זכר רב-טובך יביעו    וצדקתך ירננו

8. ח  חנון ורחום יהוה    ארך אפים וגדל-חסד

9. ט  טוב-יהוה לכל    ורחמיו על-כל-מעשיו

10. י  יודוך יהוה כל-מעשיך    וחסידיך יברכוכה

11. יא  כבוד מלכותך יאמרו    וגבורתך ידברו

12. יב  להודיע לבני האדם--גבורתיו    וכבוד הדר מלכותו

13. יג  מלכותך מלכות כל-עלמים    וממשלתך בכל-דור ודר

14. יד  סומך יהוה לכל-הנפלים    וזוקף לכל-הכפופים

15. טו  עיני-כל אליך ישברו    ואתה נותן-להם את-אכלם בעתו

16. טז  פותח את-ידך    ומשביע לכל-חי רצון

17. יז  צדיק יהוה בכל-דרכיו    וחסיד בכל-מעשיו

18. יח  קרוב יהוה לכל-קראיו--    לכל אשר יקראהו באמת

19. יט  רצון-יראיו יעשה    ואת-שועתם ישמע ויושיעם

20. כ  שומר יהוה את-כל-אהביו    ואת כל-הרשעים ישמיד

21. כא  תהלת יהוה ידבר-פי    ויברך כל-בשר שם קדשו--לעולם ועד

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.