Salmos

1. א  למנצח על-אילת השחר    מזמור לדוד

2. ב  אלי אלי למה עזבתני    רחוק מישועתי דברי שאגתי

3. ג  אלהי--אקרא יומם ולא תענה    ולילה ולא-דמיה לי

4. ד  ואתה קדוש--    יושב תהלות ישראל

5. ה  בך בטחו אבתינו    בטחו ותפלטמו

6. ו  אליך זעקו ונמלטו    בך בטחו ולא-בושו

7. ז  ואנכי תולעת ולא-איש    חרפת אדם ובזוי עם

8. ח  כל-ראי ילעגו לי    יפטירו בשפה יניעו ראש

9. ט  גל אל-יהוה יפלטהו    יצילהו כי חפץ בו

10. י  כי-אתה גחי מבטן    מבטיחי על-שדי אמי

11. יא  עליך השלכתי מרחם    מבטן אמי אלי אתה

12. יב  אל-תרחק ממני כי-צרה קרובה    כי-אין עוזר

13. יג  סבבוני פרים רבים    אבירי בשן כתרוני

14. יד  פצו עלי פיהם    אריה טרף ושאג

15. טו  כמים נשפכתי--    והתפרדו כל-עצמותי היה לבי כדונג    נמס בתוך מעי

16. טז  יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי    ולעפר-מות תשפתני

17. יז  כי סבבוני כלבים    עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי

18. יח  אספר כל-עצמותי    המה יביטו יראו-בי

19. יט  יחלקו בגדי להם    ועל-לבושי יפילו גורל

20. כ  ואתה יהוה אל-תרחק    אילותי לעזרתי חושה

21. כא  הצילה מחרב נפשי    מיד-כלב יחידתי

22. כב  הושיעני מפי אריה    ומקרני רמים עניתני

23. כג  אספרה שמך לאחי    בתוך קהל אהללך

24. כד  יראי יהוה הללוהו--    כל-זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו    כל-זרע ישראל

25. כה  כי לא-בזה ולא שקץ ענות עני--    ולא-הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו    שמע

26. כו  מאתך תהלתי    בקהל רב--נדרי אשלם נגד יראיו

27. כז  יאכלו ענוים וישבעו--    יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם    לעד

28. כח  יזכרו וישבו אל-יהוה--    כל-אפסי-ארץ וישתחוו לפניך    כל-משפחות גוים

29. כט  כי ליהוה המלוכה    ומשל בגוים

30. ל  אכלו וישתחוו כל-דשני-ארץ--    לפניו יכרעו כל-יורדי עפר ונפשו    לא חיה

31. לא  זרע יעבדנו    יספר לאדני לדור [ (Psalms 22:32) לב  יבאו ויגידו צדקתו    לעם נולד כי עשה ]

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.