Salmos

1. א  למנצח מזמור לדוד

2. ב  בך-יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם    בצדקתך פלטני

3. ג  הטה אלי אזנך--    מהרה הצילני היה לי לצור-מעוז--לבית מצודות    להושיעני

4. ד  כי-סלעי ומצודתי אתה    ולמען שמך תנחני ותנהלני

5. ה  תוציאני--מרשת זו טמנו לי    כי-אתה מעוזי

6. ו  בידך אפקיד רוחי    פדית אותי יהוה--אל אמת

7. ז  שנאתי השמרים הבלי-שוא    ואני אל-יהוה בטחתי

8. ח  אגילה ואשמחה    בחסדך אשר ראית את-עניי    ידעת בצרות נפשי

9. ט  ולא הסגרתני ביד-אויב    העמדת במרחב רגלי

10. י  חנני יהוה    כי צר-לי עששה בכעס עיני    נפשי ובטני

11. יא  כי כלו ביגון חיי--    ושנותי באנחה כשל בעוני כחי    ועצמי עששו

12. יב  מכל-צררי הייתי חרפה ולשכני מאד--    ופחד למידעי ראי בחוץ--    נדדו ממני

13. יג  נשכחתי כמת מלב    הייתי ככלי אבד

14. יד  כי שמעתי דבת רבים--    מגור מסביב בהוסדם יחד עלי    לקחת נפשי זממו

15. טו  ואני עליך בטחתי יהוה    אמרתי אלהי אתה

16. טז  בידך עתתי    הצילני מיד-אויבי ומרדפי

17. יז  האירה פניך על-עבדך    הושיעני בחסדך

18. יח  יהוה--אל-אבושה כי קראתיך    יבשו רשעים ידמו לשאול

19. יט  תאלמנה שפתי-שקר    הדברות על-צדיק עתק--בגאוה ובוז

20. כ  מה רב-טובך    אשר-צפנת ליראיך פעלת לחסים בך    נגד בני אדם

21. כא  תסתירם בסתר פניך--    מרכסי-איש תצפנם בסכה    מריב לשנות

22. כב  ברוך יהוה    כי הפליא חסדו לי בעיר מצור

23. כג  ואני אמרתי בחפזי--    נגרזתי מנגד עיניך אכן--שמעת קול תחנוני    בשועי אליך

24. כד  אהבו את-יהוה    כל-חסידיו אמונים נצר יהוה    ומשלם על-יתר עשה גאוה [ (Psalms 31:25) כה  חזקו ויאמץ לבבכם--    כל-המיחלים ליהוה ]

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.