Salmos

1. א  לדוד  אל-תתחר במרעים    אל-תקנא בעשי עולה

2. ב  כי כחציר מהרה ימלו    וכירק דשא יבולון

3. ג  בטח ביהוה ועשה-טוב    שכן-ארץ ורעה אמונה

4. ד  והתענג על-יהוה    ויתן-לך משאלת לבך

5. ה  גול על-יהוה דרכך    ובטח עליו והוא יעשה

6. ו  והוציא כאור צדקך    ומשפטך כצהרים

7. ז  דום ליהוה--    והתחולל-לו אל-תתחר במצליח דרכו    באיש עשה מזמות

8. ח  הרף מאף ועזב חמה    אל-תתחר אך-להרע

9. ט  כי-מרעים יכרתון    וקוי יהוה המה יירשו-ארץ

10. י  ועוד מעט ואין רשע    והתבוננת על-מקומו ואיננו

11. יא  וענוים יירשו-ארץ    והתענגו על-רב שלום

12. יב  זמם רשע לצדיק    וחרק עליו שניו

13. יג  אדני ישחק-לו    כי-ראה כי-יבא יומו

14. יד  חרב פתחו רשעים--    ודרכו קשתם להפיל עני ואביון    לטבוח ישרי-דרך

15. טו  חרבם תבוא בלבם    וקשתותם תשברנה

16. טז  טוב-מעט לצדיק--    מהמון רשעים רבים

17. יז  כי זרועות רשעים תשברנה    וסומך צדיקים יהוה

18. יח  יודע יהוה ימי תמימם    ונחלתם לעולם תהיה

19. יט  לא-יבשו בעת רעה    ובימי רעבון ישבעו

20. כ  כי רשעים יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים    כלו בעשן כלו

21. כא  לוה רשע ולא ישלם    וצדיק חונן ונותן

22. כב  כי מברכיו יירשו ארץ    ומקלליו יכרתו

23. כג  מיהוה מצעדי-גבר כוננו    ודרכו יחפץ

24. כד  כי-יפל לא-יוטל    כי-יהוה סומך ידו

25. כה  נער הייתי--    גם-זקנתי ולא-ראיתי צדיק נעזב    וזרעו מבקש-לחם

26. כו  כל-היום חונן ומלוה    וזרעו לברכה

27. כז  סור מרע ועשה-טוב    ושכן לעולם

28. כח  כי יהוה אהב משפט    ולא-יעזב את-חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים    נכרת

29. כט  צדיקים יירשו-ארץ    וישכנו לעד עליה

30. ל  פי-צדיק יהגה חכמה    ולשונו תדבר משפט

31. לא  תורת אלהיו בלבו    לא תמעד אשריו

32. לב  צופה רשע לצדיק    ומבקש להמיתו

33. לג  יהוה לא-יעזבנו בידו    ולא ירשיענו בהשפטו

34. לד  קוה אל-יהוה ושמר דרכו    וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים    תראה

35. לה  ראיתי רשע עריץ    ומתערה כאזרח רענן

36. לו  ויעבר והנה איננו    ואבקשהו ולא נמצא

37. לז  שמר-תם וראה ישר    כי-אחרית לאיש שלום

38. לח  ופשעים נשמדו יחדו    אחרית רשעים נכרתה

39. לט  ותשועת צדיקים מיהוה    מעוזם בעת צרה

40. מ  ויעזרם יהוה ויפלטם    יפלטם מרשעים ויושיעם--כי-חסו בו

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.