Salmos

1. א  למנצח משכיל לבני-קרח

2. ב  כאיל תערג על-אפיקי-מים--    כן נפשי תערג אליך אלהים

3. ג  צמאה נפשי לאלהים--    לאל חי מתי אבוא    ואראה פני אלהים

4. ד  היתה-לי דמעתי לחם    יומם ולילה באמר אלי כל-היום    איה אלהיך

5. ה  אלה אזכרה    ואשפכה עלי נפשי-- כי אעבר בסך    אדדם עד-בית אלהים בקול-רנה ותודה    המון חוגג

6. ו  מה-תשתוחחי נפשי--    ותהמי עלי הוחלי לאלהים כי-עוד אודנו--    ישועות פניו

7. ז  אלהי--    עלי נפשי תשתוחח על-כן--אזכרך מארץ ירדן    וחרמונים מהר מצער

8. ח  תהום-אל-תהום קורא    לקול צנוריך כל-משבריך וגליך    עלי עברו

9. ט  יומם יצוה יהוה חסדו    ובלילה שירה עמי-- תפלה    לאל חיי

10. י  אומרה לאל סלעי--    למה שכחתני למה-קדר אלך--    בלחץ אויב

11. יא  ברצח בעצמותי--    חרפוני צוררי באמרם אלי כל-היום    איה אלהיך [ (Psalms 42:12) יב  מה-תשתוחחי נפשי--    ומה-תהמי עלי הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו--    ישועת פני ואלהי ]

1. א  שפטני אלהים וריבה ריבי--    מגוי לא-חסיד מאיש מרמה ועולה    תפלטני

2. ב  כי-אתה אלהי מעוזי--    למה זנחתני למה-קדר אתהלך    בלחץ אויב

3. ג  שלח-אורך ואמתך    המה ינחוני יביאוני אל-הר-קדשך    ואל-משכנותיך

4. ד  ואבואה אל-מזבח אלהים--    אל-אל שמחת גילי ואודך בכנור--    אלהים אלהי

5. ה  מה-תשתוחחי נפשי--    ומה-תהמי עלי הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו--    ישועת פני ואלהי

1. א  למנצח לבני-קרח משכיל

2. ב  אלהים באזנינו שמענו--    אבותינו ספרו-לנו פעל פעלת בימיהם    בימי קדם

3. ג  אתה ידך גוים הורשת--    ותטעם תרע לאמים    ותשלחם

4. ד  כי לא בחרבם ירשו ארץ    וזרועם לא-הושיעה-למו כי-ימינך וזרועך ואור פניך--    כי רציתם

5. ה  אתה-הוא מלכי אלהים    צוה ישועות יעקב

6. ו  בך צרינו ננגח    בשמך נבוס קמינו

7. ז  כי לא בקשתי אבטח    וחרבי לא תושיעני

8. ח  כי הושעתנו מצרינו    ומשנאינו הבישות

9. ט  באלהים הללנו כל-היום    ושמך לעולם נודה סלה

10. י  אף-זנחת ותכלימנו    ולא-תצא בצבאותינו

11. יא  תשיבנו אחור מני-צר    ומשנאינו שסו למו

12. יב  תתננו כצאן מאכל    ובגוים זריתנו

13. יג  תמכר-עמך בלא-הון    ולא-רבית במחיריהם

14. יד  תשימנו חרפה לשכנינו    לעג וקלס לסביבותינו

15. טו  תשימנו משל בגוים    מנוד-ראש בלאמים

16. טז  כל-היום כלמתי נגדי    ובשת פני כסתני

17. יז  מקול מחרף ומגדף    מפני אויב ומתנקם

18. יח  כל-זאת באתנו ולא שכחנוך    ולא-שקרנו בבריתך

19. יט  לא-נסוג אחור לבנו    ותט אשרינו מני ארחך

20. כ  כי דכיתנו במקום תנים    ותכס עלינו בצלמות

21. כא  אם-שכחנו שם אלהינו    ונפרש כפינו לאל זר

22. כב  הלא אלהים יחקר-זאת    כי-הוא ידע תעלמות לב

23. כג  כי-עליך הרגנו כל-היום    נחשבנו כצאן טבחה

24. כד  עורה למה תישן אדני    הקיצה אל-תזנח לנצח

25. כה  למה-פניך תסתיר    תשכח ענינו ולחצנו

26. כו  כי שחה לעפר נפשנו    דבקה לארץ בטננו [ (Psalms 44:27) כז  קומה עזרתה לנו    ופדנו למען חסדך ]

1. א  למנצח על-ששנים לבני-קרח    משכיל שיר ידידת

2. ב  רחש לבי דבר טוב--    אמר אני מעשי למלך לשוני    עט סופר מהיר

3. ג  יפיפית מבני אדם--    הוצק חן בשפתותיך על-כן ברכך אלהים    לעולם

4. ד  חגור-חרבך על-ירך גבור--    הודך והדרך

5. ה  והדרך צלח רכב--    על-דבר-אמת וענוה-צדק ותורך נוראות    ימינך

6. ו  חציך שנונים    עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך

7. ז  כסאך אלהים עולם ועד    שבט מישר שבט מלכותך

8. ח  אהבת צדק    ותשנא-רשע על-כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון--    מחברך

9. ט  מר-ואהלות קציעות כל-בגדתיך    מן-היכלי שן מני שמחוך

10. י  בנות מלכים ביקרותיך    נצבה שגל לימינך בכתם אופיר

11. יא  שמעי-בת וראי והטי אזנך    ושכחי עמך ובית אביך

12. יב  ויתאו המלך יפיך    כי-הוא אדניך והשתחוי-לו

13. יג  ובת-צר    במנחה פניך יחלו--עשירי עם

14. יד  כל-כבודה בת-מלך פנימה    ממשבצות זהב לבושה

15. טו  לרקמות תובל למלך    בתולות אחריה רעותיה--מובאות לך

16. טז  תובלנה בשמחת וגיל    תבאינה בהיכל מלך

17. יז  תחת אבתיך יהיו בניך    תשיתמו לשרים בכל-הארץ [ (Psalms 45:18) יח  אזכירה שמך בכל-דר ודר    על-כן עמים יהודוך לעלם ועד ]

1. א  למנצח לבני-קרח--    על-עלמות שיר

2. ב  אלהים לנו מחסה ועז    עזרה בצרות נמצא מאד

3. ג  על-כן לא-נירא בהמיר ארץ    ובמוט הרים בלב ימים

4. ד  יהמו יחמרו מימיו    ירעשו הרים בגאותו סלה

5. ה  נהר--פלגיו ישמחו עיר-אלהים    קדש משכני עליון

6. ו  אלהים בקרבה בל-תמוט    יעזרה אלהים לפנות בקר

7. ז  המו גוים מטו ממלכות    נתן בקולו תמוג ארץ

8. ח  יהוה צבאות עמנו    משגב-לנו אלהי יעקב סלה

9. ט  לכו-חזו מפעלות יהוה--    אשר-שם שמות בארץ

10. י  משבית מלחמות    עד-קצה הארץ קשת ישבר וקצץ חנית    עגלות ישרף באש

11. יא  הרפו ודעו כי-אנכי אלהים    ארום בגוים ארום בארץ [ (Psalms 46:12) יב  יהוה צבאות עמנו    משגב-לנו אלהי יעקב סלה ]

1. א  למנצח לבני-קרח מזמור

2. ב  כל-העמים תקעו-כף    הריעו לאלהים בקול רנה

3. ג  כי-יהוה עליון נורא    מלך גדול על-כל-הארץ

4. ד  ידבר עמים תחתינו    ולאמים תחת רגלינו

5. ה  יבחר-לנו את-נחלתנו    את גאון יעקב אשר-אהב סלה

6. ו  עלה אלהים בתרועה    יהוה בקול שופר

7. ז  זמרו אלהים זמרו    זמרו למלכנו זמרו

8. ח  כי מלך כל-הארץ אלהים--    זמרו משכיל

9. ט  מלך אלהים על-גוים    אלהים ישב על-כסא קדשו [ (Psalms 47:10) י  נדיבי עמים נאספו--    עם אלהי אברהם כי לאלהים מגני-ארץ--    מאד נעלה ]

1. א  שיר מזמור לבני-קרח

2. ב  גדול יהוה ומהלל מאד--    בעיר אלהינו הר-קדשו

3. ג  יפה נוף    משוש כל-הארץ הר-ציון ירכתי צפון    קרית מלך רב

4. ד  אלהים בארמנותיה    נודע למשגב

5. ה  כי-הנה המלכים נועדו    עברו יחדו

6. ו  המה ראו כן תמהו    נבהלו נחפזו

7. ז  רעדה אחזתם שם    חיל כיולדה

8. ח  ברוח קדים--    תשבר אניות תרשיש

9. ט  כאשר שמענו    כן ראינו-- בעיר-יהוה צבאות    בעיר אלהינו אלהים יכוננה עד-עולם    סלה

10. י  דמינו אלהים חסדך--    בקרב היכלך

11. יא  כשמך אלהים--    כן תהלתך על-קצוי-ארץ צדק    מלאה ימינך

12. יב  ישמח הר ציון--תגלנה בנות יהודה    למען משפטיך

13. יג  סבו ציון והקיפוה    ספרו מגדליה

14. יד  שיתו לבכם לחילה--פסגו ארמנותיה    למען תספרו לדור אחרון [ (Psalms 48:15) טו  כי זה אלהים אלהינו--עולם ועד    הוא ינהגנו על-מות ]

1. א  למנצח לבני-קרח מזמור

2. ב  שמעו-זאת כל-העמים    האזינו כל-ישבי חלד

3. ג  גם-בני אדם גם-בני-איש--    יחד עשיר ואביון

4. ד  פי ידבר חכמות    והגות לבי תבונות

5. ה  אטה למשל אזני    אפתח בכנור חידתי

6. ו  למה אירא בימי רע--    עון עקבי יסובני

7. ז  הבטחים על-חילם    וברב עשרם יתהללו

8. ח  אח--לא פדה יפדה איש    לא-יתן לאלהים כפרו

9. ט  ויקר פדיון נפשם    וחדל לעולם

10. י  ויחי-עוד לנצח    לא יראה השחת

11. יא  כי יראה חכמים ימותו--    יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים    חילם

12. יב  קרבם בתימו לעולם--    משכנתם לדור ודר קראו בשמותם    עלי אדמות

13. יג  ואדם ביקר בל-ילין    נמשל כבהמות נדמו

14. יד  זה דרכם כסל למו    ואחריהם בפיהם ירצו סלה

15. טו  כצאן לשאול שתו--    מות ירעם וירדו בם ישרים לבקר--וצירם (וצורם) לבלות שאול    מזבל לו

16. טז  אך-אלהים--יפדה נפשי מיד-שאול    כי יקחני סלה

17. יז  אל-תירא כי-יעשר איש    כי-ירבה כבוד ביתו

18. יח  כי לא במותו יקח הכל    לא-ירד אחריו כבודו

19. יט  כי-נפשו בחייו יברך    ויודך כי-תיטיב לך

20. כ  תבוא עד-דור אבותיו    עד-נצח לא יראו-אור [ (Psalms 49:21) כא  אדם ביקר ולא יבין    נמשל כבהמות נדמו ]

1. א  מזמור לאסף אל אלהים יהוה--    דבר ויקרא-ארץ ממזרח-שמש    עד-מבאו

2. ב  מציון מכלל-יפי--    אלהים הופיע

3. ג  יבא אלהינו    ואל-יחרש אש-לפניו תאכל    וסביביו נשערה מאד

4. ד  יקרא אל-השמים מעל    ואל-הארץ לדין עמו

5. ה  אספו-לי חסידי--    כרתי בריתי עלי-זבח

6. ו  ויגידו שמים צדקו    כי-אלהים שפט הוא סלה

7. ז  שמעה עמי ואדברה--    ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך    אנכי

8. ח  לא על-זבחיך אוכיחך    ועולתיך לנגדי תמיד

9. ט  לא-אקח מביתך פר    ממכלאתיך עתודים

10. י  כי-לי כל-חיתו-יער    בהמות בהררי-אלף

11. יא  ידעתי כל-עוף הרים    וזיז שדי עמדי

12. יב  אם-ארעב לא-אמר לך    כי-לי תבל ומלאה

13. יג  האוכל בשר אבירים    ודם עתודים אשתה

14. יד  זבח לאלהים תודה    ושלם לעליון נדריך

15. טו  וקראני ביום צרה    אחלצך ותכבדני

16. טז  ולרשע אמר אלהים מה-לך לספר חקי    ותשא בריתי עלי-פיך

17. יז  ואתה שנאת מוסר    ותשלך דברי אחריך

18. יח  אם-ראית גנב ותרץ עמו    ועם מנאפים חלקך

19. יט  פיך שלחת ברעה    ולשונך תצמיד מרמה

20. כ  תשב באחיך תדבר    בבן-אמך תתן-דפי

21. כא  אלה עשית והחרשתי--    דמית היות-אהיה כמוך אוכיחך ואערכה    לעיניך

22. כב  בינו-נא זאת שכחי אלוה    פן-אטרף ואין מציל

23. כג  זבח תודה יכבדנני    ושם דרך--אראנו בישע אלהים

1. א  למנצח מזמור לדוד

2. ב  בבוא-אליו נתן הנביא--    כאשר-בא אל-בת-שבע

3. ג  חנני אלהים כחסדך    כרב רחמיך מחה פשעי

4. ד  הרבה (הרב) כבסני מעוני    ומחטאתי טהרני

5. ה  כי-פשעי אני אדע    וחטאתי נגדי תמיד

6. ו  לך לבדך חטאתי    והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך--    תזכה בשפטך

7. ז  הן-בעוון חוללתי    ובחטא יחמתני אמי

8. ח  הן-אמת חפצת בטחות    ובסתם חכמה תודיעני

9. ט  תחטאני באזוב ואטהר    תכבסני ומשלג אלבין

10. י  תשמיעני ששון ושמחה    תגלנה עצמות דכית

11. יא  הסתר פניך מחטאי    וכל-עונתי מחה

12. יב  לב טהור ברא-לי אלהים    ורוח נכון חדש בקרבי

13. יג  אל-תשליכני מלפניך    ורוח קדשך אל-תקח ממני

14. יד  השיבה לי ששון ישעך    ורוח נדיבה תסמכני

15. טו  אלמדה פשעים דרכיך    וחטאים אליך ישובו

16. טז  הצילני מדמים אלהים--    אלהי תשועתי תרנן לשוני    צדקתך

17. יז  אדני שפתי תפתח    ופי יגיד תהלתך

18. יח  כי לא-תחפץ זבח ואתנה    עולה לא תרצה

19. יט  זבחי אלהים    רוח נשברה לב-נשבר ונדכה--    אלהים לא תבזה [ (Psalms 51:20) כ  היטיבה ברצונך את-ציון    תבנה חומות ירושלם ] [ (Psalms 51:21) כא  אז תחפץ זבחי-צדק    עולה וכליל אז יעלו על-מזבחך    פרים ]

1. א  למנצח משכיל לדוד

2. ב  בבוא דואג האדמי--    ויגד לשאול ויאמר לו--    בא דוד אל-בית אחימלך

3. ג  מה-תתהלל ברעה הגבור    חסד אל כל-היום

4. ד  הוות תחשב לשונך    כתער מלטש עשה רמיה

5. ה  אהבת רע מטוב    שקר מדבר צדק סלה

6. ו  אהבת כל-דברי-בלע    לשון מרמה

7. ז  גם-אל    יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל    ושרשך מארץ חיים סלה

8. ח  ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו

9. ט  הנה הגבר--    לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו    יעז בהותו [ (Psalms 52:10) י  ואני כזית רענן--    בבית אלהים בטחתי בחסד-אלהים    עולם ועד ] [ (Psalms 52:11) יא  אודך לעולם כי עשית    ואקוה שמך כי-טוב נגד חסידיך ]

1. א  למנצח על-מחלת משכיל לדוד

2. ב  אמר נבל בלבו    אין אלהים השחיתו והתעיבו עול--    אין עשה-טוב

3. ג  אלהים--    משמים השקיף על-בני-אדם לראות היש משכיל--    דרש את-אלהים

4. ד  כלו סג יחדו נאלחו    אין עשה-טוב אין גם-אחד

5. ה  הלא ידעו פעלי-און    אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו

6. ו  שם פחדו פחד--    לא-היה-פחד כי-אלהים--פזר עצמות חנך    הבשתה כי-אלהים מאסם [ (Psalms 53:7) ז  מי יתן מציון    ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו    יגל יעקב ישמח ישראל ]

1. א  למנצח בנגינת משכיל לדוד

2. ב  בבא הזיפים ויאמרו לשאול    הלא דוד מסתתר עמנו

3. ג  אלהים בשמך הושיעני    ובגבורתך תדינני

4. ד  אלהים שמע תפלתי    האזינה לאמרי-פי

5. ה  כי זרים קמו עלי--    ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם    סלה

6. ו  הנה אלהים עזר לי    אדני בסמכי נפשי

7. ז  ישוב (ישיב) הרע לשררי    באמתך הצמיתם [ (Psalms 54:8) ח  בנדבה אזבחה-לך    אודה שמך יהוה כי-טוב ] [ (Psalms 54:9) ט  כי מכל-צרה הצילני    ובאיבי ראתה עיני ]

1. א  למנצח בנגינת משכיל לדוד

2. ב  האזינה אלהים תפלתי    ואל-תתעלם מתחנתי

3. ג  הקשיבה לי וענני    אריד בשיחי ואהימה

4. ד  מקול אויב--מפני עקת רשע    כי-ימיטו עלי און ובאף ישטמוני

5. ה  לבי יחיל בקרבי    ואימות מות נפלו עלי

6. ו  יראה ורעד יבא בי    ותכסני פלצות

7. ז  ואמר--מי-יתן-לי אבר כיונה    אעופה ואשכנה

8. ח  הנה ארחיק נדד    אלין במדבר סלה

9. ט  אחישה מפלט לי--    מרוח סעה מסער

10. י  בלע אדני פלג לשונם    כי-ראיתי חמס וריב בעיר

11. יא  יומם ולילה--יסובבה על-חומתיה    ואון ועמל בקרבה

12. יב  הוות בקרבה    ולא-ימיש מרחבה תך ומרמה

13. יג  כי לא-אויב יחרפני    ואשא לא-משנאי עלי הגדיל    ואסתר ממנו

14. יד  ואתה אנוש כערכי    אלופי ומידעי

15. טו  אשר יחדו נמתיק סוד    בבית אלהים נהלך ברגש

16. טז  ישימות (ישי מות) עלימו--ירדו שאול חיים    כי-רעות במגורם בקרבם

17. יז  אני אל-אלהים אקרא    ויהוה יושיעני

18. יח  ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה    וישמע קולי

19. יט  פדה בשלום נפשי מקרב-לי    כי-ברבים היו עמדי

20. כ  ישמע אל ויענם--    וישב קדם סלה אשר אין חליפות למו    ולא יראו אלהים

21. כא  שלח ידיו בשלמיו    חלל בריתו

22. כב  חלקו מחמאת פיו--    וקרב-לבו רכו דבריו משמן    והמה פתחות

23. כג  השלך על-יהוה יהבך--    והוא יכלכלך לא-יתן לעולם מוט--    לצדיק [ (Psalms 55:24) כד  ואתה אלהים    תורדם לבאר שחת-- אנשי דמים ומרמה    לא-יחצו ימיהם ואני    אבטח-בך ]

1. א  למנצח על-יונת אלם רחקים--    לדוד מכתם באחז אותו פלשתים    בגת

2. ב  חנני אלהים כי-שאפני אנוש    כל-היום לחם ילחצני

3. ג  שאפו שוררי כל-היום    כי-רבים לחמים לי מרום

4. ד  יום אירא--    אני אליך אבטח

5. ה  באלהים    אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא    מה-יעשה בשר לי

6. ו  כל-היום דברי יעצבו    עלי כל-מחשבתם לרע

7. ז  יגורו יצפינו (יצפונו)--המה עקבי ישמרו    כאשר קוו נפשי

8. ח  על-און פלט-למו    באף עמים הורד אלהים

9. ט  נדי ספרתה-אתה    שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך

10. י  אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא    זה-ידעתי כי-אלהים לי

11. יא  באלהים אהלל דבר    ביהוה אהלל דבר

12. יב  באלהים בטחתי לא אירא    מה-יעשה אדם לי

13. יג  עלי אלהים נדריך    אשלם תודת לך [ (Psalms 56:14) יד  כי הצלת נפשי ממות--    הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים--    באור החיים ]

1. א  למנצח אל-תשחת לדוד מכתם--    בברחו מפני-שאול במערה

2. ב  חנני אלהים חנני--    כי בך חסיה נפשי ובצל-כנפיך אחסה--    עד יעבר הוות

3. ג  אקרא לאלהים עליון    לאל גמר עלי

4. ד  ישלח משמים ויושיעני--    חרף שאפי סלה ישלח אלהים    חסדו ואמתו

5. ה  נפשי בתוך לבאם--    אשכבה להטים בני-אדם--שניהם חנית וחצים    ולשונם חרב חדה

6. ו  רומה על-השמים אלהים    על כל-הארץ כבודך

7. ז  רשת הכינו לפעמי--    כפף נפשי כרו לפני שיחה    נפלו בתוכה סלה

8. ח  נכון לבי אלהים נכון לבי    אשירה ואזמרה

9. ט  עורה כבודי--עורה הנבל וכנור    אעירה שחר

10. י  אודך בעמים אדני    אזמרך בלאמים

11. יא  כי-גדל עד-שמים חסדך    ועד-שחקים אמתך [ (Psalms 57:12) יב  רומה על-שמים אלהים    על כל-הארץ כבודך ]

1. א  למנצח אל-תשחת לדוד מכתם

2. ב  האמנם--אלם צדק תדברון    מישרים תשפטו בני אדם

3. ג  אף-בלב עולת תפעלון    בארץ--חמס ידיכם תפלסון

4. ד  זרו רשעים מרחם    תעו מבטן דברי כזב

5. ה  חמת-למו כדמות חמת-נחש    כמו-פתן חרש יאטם אזנו

6. ו  אשר לא-ישמע לקול מלחשים    חובר חברים מחכם

7. ז  אלהים--הרס שנימו בפימו    מלתעות כפירים נתץ יהוה

8. ח  ימאסו כמו-מים    יתהלכו-למו ידרך חצו    כמו יתמללו

9. ט  כמו שבלול תמס יהלך    נפל אשת בל-חזו שמש

10. י  בטרם יבינו סירתכם אטד    כמו-חי כמו-חרון ישערנו

11. יא  ישמח צדיק כי-חזה נקם    פעמיו ירחץ בדם הרשע [ (Psalms 58:12) יב  ויאמר אדם אך-פרי לצדיק    אך יש-אלהים שפטים בארץ ]

1. א  למנצח אל-תשחת לדוד מכתם    בשלח שאול וישמרו את-הבית    להמיתו

2. ב  הצילני מאיבי אלהי    ממתקוממי תשגבני

3. ג  הצילני מפעלי און    ומאנשי דמים הושיעני

4. ד  כי הנה ארבו לנפשי--    יגורו עלי עזים לא-פשעי ולא-חטאתי    יהוה

5. ה  בלי-עון ירצון ויכוננו    עורה לקראתי וראה

6. ו  ואתה יהוה-אלהים צבאות אלהי ישראל--    הקיצה לפקד כל-הגוים אל-תחן כל-בגדי און    סלה

7. ז  ישובו לערב יהמו ככלב    ויסובבו עיר

8. ח  הנה יביעון בפיהם--חרבות בשפתותיהם    כי-מי שמע

9. ט  ואתה יהוה תשחק-למו    תלעג לכל-גוים

10. י  עזו אליך אשמרה    כי-אלהים משגבי

11. יא  אלהי חסדו (חסדי) יקדמני    אלהים יראני בשררי

12. יב  אל-תהרגם פן ישכחו עמי--הניעמו בחילך והורידמו    מגננו אדני

13. יג  חטאת-פימו    דבר-שפתימו וילכדו בגאונם    ומאלה ומכחש יספרו

14. יד  כלה בחמה    כלה ואינמו וידעו--כי-אלהים משל ביעקב    לאפסי הארץ סלה

15. טו  וישבו לערב יהמו ככלב    ויסובבו עיר

16. טז  המה ינועון (יניעון) לאכל--    אם-לא ישבעו וילינו

17. יז  ואני אשיר עזך--    וארנן לבקר חסדך כי-היית משגב לי    ומנוס ביום צר-לי [ (Psalms 59:18) יח  עזי אליך אזמרה    כי-אלהים משגבי אלהי חסדי ]

1. א  למנצח על-שושן עדות    מכתם לדוד ללמד

2. ב  בהצותו את ארם נהרים--    ואת-ארם צובה וישב יואב ויך את-אדום בגיא-מלח--    שנים עשר אלף

3. ג  אלהים זנחתנו פרצתנו    אנפת תשובב לנו

4. ד  הרעשתה ארץ פצמתה    רפה שבריה כי-מטה

5. ה  הראית עמך קשה    השקיתנו יין תרעלה

6. ו  נתתה ליראיך נס להתנוסס--    מפני קשט סלה

7. ז  למען יחלצון ידידיך    הושיעה ימינך ועננו (וענני)

8. ח  אלהים דבר בקדשו--אעלזה    אחלקה שכם ועמק סכות אמדד

9. ט  לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי    יהודה מחקקי

10. י  מואב סיר רחצי--על-אדום אשליך נעלי    עלי פלשת התרועעי

11. יא  מי יבלני עיר מצור    מי נחני עד-אדום

12. יב  הלא-אתה אלהים זנחתנו    ולא-תצא אלהים בצבאותינו [ (Psalms 60:13) יג  הבה-לנו עזרת מצר    ושוא תשועת אדם ] [ (Psalms 60:14) יד  באלהים נעשה-חיל    והוא יבוס צרינו ]

1. א  למנצח על-נגינת לדוד

2. ב  שמעה אלהים רנתי    הקשיבה תפלתי

3. ג  מקצה הארץ אליך אקרא--    בעטף לבי בצור-ירום ממני    תנחני

4. ד  כי-היית מחסה לי    מגדל-עז מפני אויב

5. ה  אגורה באהלך עולמים    אחסה בסתר כנפיך סלה

6. ו  כי-אתה אלהים שמעת לנדרי    נתת ירשת יראי שמך

7. ז  ימים על-ימי-מלך תוסיף    שנותיו כמו-דר ודר

8. ח  ישב עולם לפני אלהים    חסד ואמת מן ינצרהו [ (Psalms 61:9) ט  כן אזמרה שמך לעד--    לשלמי נדרי יום יום ]

1. א  למנצח על-ידותון--    מזמור לדוד

2. ב  אך אל-אלהים דומיה נפשי    ממנו ישועתי

3. ג  אך-הוא צורי וישועתי    משגבי לא-אמוט רבה

4. ד  עד-אנה תהותתו על-איש--    תרצחו כלכם כקיר נטוי    גדר הדחויה

5. ה  אך משאתו יעצו להדיח--    ירצו כזב בפיו יברכו    ובקרבם יקללו-סלה

6. ו  אך לאלהים דומי נפשי    כי-ממנו תקותי

7. ז  אך-הוא צורי וישועתי    משגבי לא אמוט

8. ח  על-אלהים ישעי וכבודי    צור-עזי מחסי באלהים

9. ט  בטחו בו בכל-עת עם--    שפכו-לפניו לבבכם אלהים מחסה-לנו    סלה

10. י  אך הבל בני-אדם--    כזב בני-איש במאזנים לעלות    המה מהבל יחד

11. יא  אל-תבטחו בעשק    ובגזל אל-תהבלו חיל כי-ינוב--    אל-תשיתו לב

12. יב  אחת דבר אלהים--שתים-זו שמעתי    כי עז לאלהים [ (Psalms 62:13) יג  ולך-אדני חסד    כי-אתה תשלם לאיש כמעשהו ]

1. א  מזמור לדוד    בהיותו במדבר יהודה

2. ב  אלהים אלי אתה--    אשחרך צמאה לך נפשי--    כמה לך בשרי בארץ-ציה ועיף    בלי-מים

3. ג  כן בקדש חזיתך--    לראות עזך וכבודך

4. ד  כי-טוב חסדך מחיים    שפתי ישבחונך

5. ה  כן אברכך בחיי    בשמך אשא כפי

6. ו  כמו חלב ודשן תשבע נפשי    ושפתי רננות יהלל-פי

7. ז  אם-זכרתיך על-יצועי--    באשמרות אהגה-בך

8. ח  כי-היית עזרתה לי    ובצל כנפיך ארנן

9. ט  דבקה נפשי אחריך    בי תמכה ימינך

10. י  והמה--לשואה יבקשו נפשי    יבאו בתחתיות הארץ

11. יא  יגירהו על-ידי-חרב    מנת שעלים יהיו [ (Psalms 63:12) יב  והמלך    ישמח באלהים יתהלל כל-הנשבע בו    כי יסכר פי דוברי-שקר ]

1. א  למנצח מזמור לדוד

2. ב  שמע-אלהים קולי בשיחי    מפחד אויב תצר חיי

3. ג  תסתירני מסוד מרעים    מרגשת פעלי און

4. ד  אשר שננו כחרב לשונם    דרכו חצם דבר מר

5. ה  לירת במסתרים תם    פתאם ירהו ולא ייראו

6. ו  יחזקו-למו דבר רע--    יספרו לטמון מוקשים אמרו    מי יראה-למו

7. ז  יחפשו עולת--    תמנו חפש מחפש וקרב איש    ולב עמק

8. ח  וירם אלהים    חץ פתאום--היו מכותם

9. ט  ויכשילוהו עלימו לשונם    יתנדדו כל-ראה בם

10. י  וייראו כל-אדם    ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו [ (Psalms 64:11) יא  ישמח צדיק ביהוה וחסה בו    ויתהללו כל-ישרי-לב ]

1. א  למנצח מזמור לדוד שיר

2. ב  לך דמיה תהלה אלהים בציון    ולך ישלם-נדר

3. ג  שמע תפלה--    עדיך כל-בשר יבאו

4. ד  דברי עונת גברו מני    פשעינו אתה תכפרם

5. ה  אשרי תבחר ותקרב--    ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך    קדש היכלך

6. ו  נוראות בצדק תעננו--    אלהי ישענו מבטח כל-קצוי-ארץ    וים רחקים

7. ז  מכין הרים בכחו    נאזר בגבורה

8. ח  משביח שאון ימים--שאון גליהם    והמון לאמים

9. ט  וייראו ישבי קצות--מאותתיך    מוצאי בקר וערב תרנין

10. י  פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה--    פלג אלהים מלא מים תכין דגנם    כי-כן תכינה

11. יא  תלמיה רוה נחת גדודה    ברביבים תמגגנה צמחה תברך

12. יב  עטרת שנת טובתך    ומעגליך ירעפון דשן

13. יג  ירעפו נאות מדבר    וגיל גבעות תחגרנה [ (Psalms 65:14) יד  לבשו כרים הצאן--    ועמקים יעטפו-בר יתרועעו    אף-ישירו ]

1. א  למנצח שיר מזמור    הריעו לאלהים כל-הארץ

2. ב  זמרו כבוד-שמו    שימו כבוד תהלתו

3. ג  אמרו לאלהים מה-נורא מעשיך    ברב עזך יכחשו לך איביך

4. ד  כל-הארץ ישתחוו לך--ויזמרו-לך    יזמרו שמך סלה

5. ה  לכו וראו מפעלות אלהים    נורא עלילה על-בני אדם

6. ו  הפך ים ליבשה--בנהר יעברו ברגל    שם נשמחה-בו

7. ז  משל בגבורתו עולם--    עיניו בגוים תצפינה הסוררים    אל-ירימו (ירומו) למו סלה

8. ח  ברכו עמים אלהינו    והשמיעו קול תהלתו

9. ט  השם נפשנו בחיים    ולא-נתן למוט רגלנו

10. י  כי-בחנתנו אלהים    צרפתנו כצרף-כסף

11. יא  הבאתנו במצודה    שמת מועקה במתנינו

12. יב  הרכבת אנוש לראשנו    באנו-באש ובמים ותוציאנו לרויה

13. יג  אבוא ביתך בעולות    אשלם לך נדרי

14. יד  אשר-פצו שפתי    ודבר-פי בצר-לי

15. טו  עלות מיחים אעלה-לך    עם-קטרת אילים אעשה בקר עם-עתודים    סלה

16. טז  לכו-שמעו ואספרה כל-יראי אלהים    אשר עשה לנפשי

17. יז  אליו פי-קראתי    ורומם תחת לשוני

18. יח  און אם-ראיתי בלבי--    לא ישמע אדני

19. יט  אכן שמע אלהים    הקשיב בקול תפלתי

20. כ  ברוך אלהים--    אשר לא-הסיר תפלתי וחסדו מאתי

1. א  למנצח בנגינת מזמור שיר

2. ב  אלהים יחננו ויברכנו    יאר פניו אתנו סלה

3. ג  לדעת בארץ דרכך    בכל-גוים ישועתך

4. ד  יודוך עמים אלהים    יודוך עמים כלם

5. ה  ישמחו וירננו    לאמים כי-תשפט עמים מישר    ולאמים בארץ תנחם סלה

6. ו  יודוך עמים אלהים    יודוך עמים כלם

7. ז  ארץ נתנה יבולה    יברכנו אלהים אלהינו [ (Psalms 67:8) ח  יברכנו אלהים    וייראו אותו כל-אפסי-ארץ ]

1. א  למנצח לדוד מזמור שיר

2. ב  יקום אלהים יפוצו אויביו    וינוסו משנאיו מפניו

3. ג  כהנדף עשן    תנדף כהמס דונג מפני-אש--    יאבדו רשעים מפני אלהים

4. ד  וצדיקים--ישמחו יעלצו לפני אלהים    וישישו בשמחה

5. ה  שירו לאלהים--    זמרו שמו סלו לרכב בערבות--ביה שמו    ועלזו לפניו

6. ו  אבי יתומים ודין אלמנות--    אלהים במעון קדשו

7. ז  אלהים מושיב יחידים ביתה--    מוציא אסירים בכושרות אך סוררים    שכנו צחיחה

8. ח  אלהים--בצאתך לפני עמך    בצעדך בישימון סלה

9. ט  ארץ רעשה אף-שמים נטפו--    מפני אלהים זה סיני--    מפני אלהים אלהי ישראל

10. י  גשם נדבות תניף אלהים    נחלתך ונלאה אתה כוננתה

11. יא  חיתך ישבו-בה    תכין בטובתך לעני אלהים

12. יב  אדני יתן-אמר    המבשרות צבא רב

13. יג  מלכי צבאות ידדון ידדון    ונות-בית תחלק שלל

14. יד  אם-תשכבון    בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף    ואברותיה בירקרק חרוץ

15. טו  בפרש שדי מלכים בה--    תשלג בצלמון

16. טז  הר-אלהים הר-בשן    הר גבננים הר-בשן

17. יז  למה תרצדון--    הרים גבננים ההר--חמד אלהים לשבתו    אף-יהוה ישכן לנצח

18. יח  רכב אלהים רבתים אלפי שנאן    אדני בם סיני בקדש

19. יט  עלית למרום שבית שבי--    לקחת מתנות באדם ואף סוררים    לשכן יה אלהים

20. כ  ברוך אדני יום יום    יעמס-לנו--האל ישועתנו סלה

21. כא  האל לנו אל למושעות    וליהוה אדני--למות תצאות

22. כב  אך-אלהים--ימחץ ראש איביו    קדקד שער--מתהלך באשמיו

23. כג  אמר אדני מבשן אשיב    אשיב ממצלות ים

24. כד  למען תמחץ רגלך--בדם    לשון כלביך--מאיבים מנהו

25. כה  ראו הליכותיך אלהים    הליכות אלי מלכי בקדש

26. כו  קדמו שרים אחר נגנים    בתוך עלמות תופפות

27. כז  במקהלות ברכו אלהים    אדני ממקור ישראל

28. כח  שם בנימן צעיר רדם--שרי יהודה רגמתם    שרי זבלון שרי נפתלי

29. כט  צוה אלהיך עזך    עוזה אלהים--זו פעלת לנו

30. ל  מהיכלך על-ירושלם--    לך יובילו מלכים שי

31. לא  גער חית קנה עדת אבירים בעגלי עמים--    מתרפס ברצי-כסף בזר עמים    קרבות יחפצו

32. לב  יאתיו חשמנים מני מצרים    כוש תריץ ידיו לאלהים

33. לג  ממלכות הארץ שירו לאלהים    זמרו אדני סלה

34. לד  לרכב בשמי שמי-קדם--    הן יתן בקולו קול עז

35. לה  תנו עז לאלהים    על-ישראל גאותו ועזו בשחקים [ (Psalms 68:36) לו  נורא אלהים    ממקדשיך אל ישראל--    הוא נתן עז ותעצמות לעם ברוך אלהים ]

1. א  למנצח על-שושנים לדוד

2. ב  הושיעני אלהים--    כי באו מים עד-נפש

3. ג  טבעתי ביון מצולה--    ואין מעמד באתי במעמקי-מים    ושבלת שטפתני

4. ד  יגעתי בקראי נחר גרוני    כלו עיני--מיחל לאלהי

5. ה  רבו משערות ראשי--    שנאי חנם עצמו מצמיתי איבי שקר--    אשר לא-גזלתי אז אשיב

6. ו  אלהים--אתה ידעת לאולתי    ואשמותי ממך לא-נכחדו

7. ז  אל-יבשו בי קויך--    אדני יהוה צבאות אל-יכלמו בי מבקשיך--    אלהי ישראל

8. ח  כי-עליך נשאתי חרפה    כסתה כלמה פני

9. ט  מוזר הייתי לאחי    ונכרי לבני אמי

10. י  כי-קנאת ביתך אכלתני    וחרפות חורפיך נפלו עלי

11. יא  ואבכה בצום נפשי    ותהי לחרפות לי

12. יב  ואתנה לבושי שק    ואהי להם למשל

13. יג  ישיחו בי ישבי שער    ונגינות שותי שכר

14. יד  ואני תפלתי-לך יהוה עת רצון--    אלהים ברב-חסדך ענני    באמת ישעך

15. טו  הצילני מטיט ואל-אטבעה    אנצלה משנאי וממעמקי מים

16. טז  אל-תשטפני שבלת מים--    ואל-תבלעני מצולה ואל-תאטר-עלי באר    פיה

17. יז  ענני יהוה כי-טוב חסדך    כרב רחמיך פנה אלי

18. יח  ואל-תסתר פניך מעבדך    כי-צר-לי מהר ענני

19. יט  קרבה אל-נפשי גאלה    למען איבי פדני

20. כ  אתה ידעת--חרפתי ובשתי וכלמתי    נגדך כל-צוררי

21. כא  חרפה שברה לבי--    ואנושה ואקוה לנוד ואין    ולמנחמים ולא מצאתי

22. כב  ויתנו בברותי ראש    ולצמאי ישקוני חמץ

23. כג  יהי-שלחנם לפניהם לפח    ולשלומים למוקש

24. כד  תחשכנה עיניהם מראות    ומתניהם תמיד המעד

25. כה  שפך-עליהם זעמך    וחרון אפך ישיגם

26. כו  תהי-טירתם נשמה    באהליהם אל-יהי ישב

27. כז  כי-אתה אשר-הכית רדפו    ואל-מכאוב חלליך יספרו

28. כח  תנה-עון על-עונם    ואל-יבאו בצדקתך

29. כט  ימחו מספר חיים    ועם צדיקים אל-יכתבו

30. ל  ואני עני וכואב    ישועתך אלהים תשגבני

31. לא  אהללה שם-אלהים בשיר    ואגדלנו בתודה

32. לב  ותיטב ליהוה משור פר    מקרן מפריס

33. לג  ראו ענוים ישמחו    דרשי אלהים ויחי לבבכם

34. לד  כי-שמע אל-אביונים יהוה    ואת-אסיריו לא בזה

35. לה  יהללוהו שמים וארץ    ימים וכל-רמש בם

36. לו  כי אלהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה    וישבו שם וירשוה [ (Psalms 69:37) לז  וזרע עבדיו ינחלוה    ואהבי שמו ישכנו-בה ]

1. א-ב  למנצח לדוד להזכיר

2. אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה

3. ג  יבשו ויחפרו מבקשי נפשי    יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי

4. ד  ישובו על-עקב בשתם--    האמרים האח האח

5. ה  ישישו וישמחו בך--    כל-מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים--    אהבי ישועתך [ (Psalms 70:6) ו  ואני עני ואביון--    אלהים חושה-לי עזרי ומפלטי אתה    יהוה אל-תאחר ]

1. א  בך-יהוה חסיתי    אל-אבושה לעולם

2. ב  בצדקתך תצילני ותפלטני    הטה-אלי אזנך והושיעני

3. ג  היה לי לצור מעון לבוא--    תמיד צוית להושיעני כי-סלעי ומצודתי    אתה

4. ד  אלהי--פלטני מיד רשע    מכף מעול וחומץ

5. ה  כי-אתה תקותי    אדני יהוה מבטחי מנעורי

6. ו  עליך נסמכתי מבטן--ממעי אמי אתה גוזי    בך תהלתי תמיד

7. ז  כמופת הייתי לרבים    ואתה מחסי-עז

8. ח  ימלא פי תהלתך    כל-היום תפארתך

9. ט  אל-תשליכני לעת זקנה    ככלות כחי אל-תעזבני

10. י  כי-אמרו אויבי לי    ושמרי נפשי נועצו יחדו

11. יא  לאמר אלהים עזבו    רדפו ותפשוהו כי-אין מציל

12. יב  אלהים אל-תרחק ממני    אלהי לעזרתי חישה (חושה)

13. יג  יבשו יכלו שטני נפשי    יעטו חרפה וכלמה--מבקשי רעתי

14. יד  ואני תמיד איחל    והוספתי על-כל-תהלתך

15. טו  פי יספר צדקתך--כל-היום תשועתך    כי לא ידעתי ספרות

16. טז  אבוא--בגברות אדני יהוה    אזכיר צדקתך לבדך

17. יז  אלהים למדתני מנעורי    ועד-הנה אגיד נפלאותיך

18. יח  וגם עד-זקנה ושיבה--    אלהים אל-תעזבני עד-אגיד זרועך לדור    לכל-יבוא גבורתך

19. יט  וצדקתך אלהים    עד-מרום אשר-עשית גדלות    אלהים מי כמוך

20. כ  אשר הראיתנו (הראיתני) צרות רבות--    ורעות תשוב תחינו (תחיני)    ומתהמות הארץ תשוב תעלני

21. כא  תרב גדלתי    ותסב תנחמני

22. כב  גם-אני אודך בכלי-נבל--    אמתך אלהי אזמרה לך בכנור--    קדוש ישראל

23. כג  תרננה שפתי כי אזמרה-לך    ונפשי אשר פדית

24. כד  גם-לשוני--    כל-היום תהגה צדקתך כי-בשו כי-חפרו    מבקשי רעתי

1. א  לשלמה    אלהים--משפטיך למלך תן וצדקתך לבן-מלך

2. ב  ידין עמך בצדק    וענייך במשפט

3. ג  ישאו הרים שלום לעם    וגבעות בצדקה

4. ד  ישפט עניי-עם--יושיע לבני אביון    וידכא עושק

5. ה  ייראוך עם-שמש    ולפני ירח דור דורים

6. ו  ירד כמטר על-גז    כרביבים זרזיף ארץ

7. ז  יפרח-בימיו צדיק    ורב שלום עד-בלי ירח

8. ח  וירד מים עד-ים    ומנהר עד-אפסי-ארץ

9. ט  לפניו יכרעו ציים    ואיביו עפר ילחכו

10. י  מלכי תרשיש ואיים    מנחה ישיבו מלכי שבא וסבא    אשכר יקריבו

11. יא  וישתחוו-לו כל-מלכים    כל-גוים יעבדוהו

12. יב  כי-יציל אביון משוע    ועני ואין-עזר לו

13. יג  יחס על-דל ואביון    ונפשות אביונים יושיע

14. יד  מתוך ומחמס יגאל נפשם    וייקר דמם בעיניו

15. טו  ויחי--    ויתן-לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד    כל-היום יברכנהו

16. טז  יהי פסת-בר בארץ--    בראש הרים ירעש כלבנון פריו    ויציצו מעיר כעשב הארץ

17. יז  יהי שמו לעולם--    לפני-שמש ינין (ינון) שמו ויתברכו בו    כל-גוים יאשרוהו

18. יח  ברוך יהוה אלהים--אלהי ישראל    עשה נפלאות לבדו

19. יט  וברוך שם כבודו--    לעולם וימלא כבודו את-כל הארץ--    אמן ואמן

20. כ  כלו תפלות--    דוד בן-ישי

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.