Salmos

1. א  מזמור לאסף אך טוב לישראל אלהים--    לברי לבב

2. ב  ואני--כמעט נטוי (נטיו) רגלי    כאין שפכה (שפכו) אשרי

3. ג  כי-קנאתי בהוללים    שלום רשעים אראה

4. ד  כי אין חרצבות למותם    ובריא אולם

5. ה  בעמל אנוש אינמו    ועם-אדם לא ינגעו

6. ו  לכן ענקתמו גאוה    יעטף-שית חמס למו

7. ז  יצא מחלב עינמו    עברו משכיות לבב

8. ח  ימיקו וידברו ברע עשק    ממרום ידברו

9. ט  שתו בשמים פיהם    ולשונם תהלך בארץ

10. י  לכן ישיב (ישוב) עמו הלם    ומי מלא ימצו למו

11. יא  ואמרו איכה ידע-אל    ויש דעה בעליון

12. יב  הנה-אלה רשעים    ושלוי עולם השגו-חיל

13. יג  אך-ריק זכיתי לבבי    וארחץ בנקיון כפי

14. יד  ואהי נגוע כל-היום    ותוכחתי לבקרים

15. טו  אם-אמרתי אספרה כמו    הנה דור בניך בגדתי

16. טז  ואחשבה לדעת זאת    עמל היא (הוא) בעיני

17. יז  עד-אבוא אל-מקדשי-אל    אבינה לאחריתם

18. יח  אך בחלקות תשית למו    הפלתם למשואות

19. יט  איך היו לשמה כרגע    ספו תמו מן-בלהות

20. כ  כחלום מהקיץ--    אדני בעיר צלמם תבזה

21. כא  כי יתחמץ לבבי    וכליותי אשתונן

22. כב  ואני-בער ולא אדע    בהמות הייתי עמך

23. כג  ואני תמיד עמך    אחזת ביד-ימיני

24. כד  בעצתך תנחני    ואחר כבוד תקחני

25. כה  מי-לי בשמים    ועמך לא-חפצתי בארץ

26. כו  כלה שארי ולבבי    צור-לבבי וחלקי--אלהים לעולם

27. כז  כי-הנה רחקיך יאבדו    הצמתה כל-זונה ממך

28. כח  ואני קרבת אלהים--    לי-טוב שתי באדני יהוה מחסי    לספר כל-מלאכותיך

1. א  משכיל לאסף למה אלהים זנחת לנצח    יעשן אפך בצאן מרעיתך

2. ב  זכר עדתך קנית קדם--    גאלת שבט נחלתך הר-ציון    זה שכנת בו

3. ג  הרימה פעמיך למשאות נצח    כל-הרע אויב בקדש

4. ד  שאגו צרריך בקרב מועדך    שמו אותתם אתות

5. ה  יודע כמביא למעלה    בסבך-עץ קרדמות

6. ו  ועת (ועתה) פתוחיה יחד--    בכשיל וכילפות יהלמון

7. ז  שלחו באש מקדשך    לארץ חללו משכן-שמך

8. ח  אמרו בלבם נינם יחד    שרפו כל-מועדי-אל בארץ

9. ט  אותתינו לא ראינו    אין-עוד נביא ולא-אתנו ידע עד-מה

10. י  עד-מתי אלהים יחרף צר    ינאץ אויב שמך לנצח

11. יא  למה תשיב ידך וימינך    מקרב חוקך (חיקך) כלה

12. יב  ואלהים מלכי מקדם    פעל ישועות בקרב הארץ

13. יג  אתה פוררת בעזך ים    שברת ראשי תנינים על-המים

14. יד  אתה רצצת ראשי לויתן    תתננו מאכל לעם לציים

15. טו  אתה בקעת מעין ונחל    אתה הובשת נהרות איתן

16. טז  לך יום אף-לך לילה    אתה הכינות מאור ושמש

17. יז  אתה הצבת כל-גבולות ארץ    קיץ וחרף אתה יצרתם

18. יח  זכר-זאת--אויב חרף יהוה    ועם נבל נאצו שמך

19. יט  אל-תתן לחית נפש תורך    חית ענייך אל-תשכח לנצח

20. כ  הבט לברית    כי מלאו מחשכי-ארץ נאות חמס

21. כא  אל-ישב דך נכלם    עני ואביון יהללו שמך

22. כב  קומה אלהים ריבה ריבך    זכר חרפתך מני-נבל כל-היום

23. כג  אל-תשכח קול צרריך    שאון קמיך עלה תמיד

1. א  למנצח אל-תשחת מזמור לאסף שיר

2. ב  הודינו לך אלהים--הודינו וקרוב שמך    ספרו נפלאותיך

3. ג  כי אקח מועד    אני מישרים אשפט

4. ד  נמגים ארץ וכל-ישביה    אנכי תכנתי עמודיה סלה

5. ה  אמרתי להוללים אל-תהלו    ולרשעים אל-תרימו קרן

6. ו  אל-תרימו למרום קרנכם    תדברו בצואר עתק

7. ז  כי לא ממוצא וממערב    ולא ממדבר הרים

8. ח  כי-אלהים שפט    זה ישפיל וזה ירים

9. ט  כי כוס ביד-יהוה ויין חמר מלא מסך--    ויגר מזה אך-שמריה ימצו ישתו    כל רשעי-ארץ

10. י  ואני אגיד לעלם    אזמרה לאלהי יעקב [ (Psalms 75:11) יא  וכל-קרני רשעים אגדע    תרוממנה קרנות צדיק ]

1. א  למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר

2. ב  נודע ביהודה אלהים    בישראל גדול שמו

3. ג  ויהי בשלם סוכו    ומעונתו בציון

4. ד  שמה שבר רשפי-קשת    מגן וחרב ומלחמה סלה

5. ה  נאור אתה אדיר--    מהררי-טרף

6. ו  אשתוללו אבירי לב--    נמו שנתם ולא-מצאו כל-אנשי-חיל    ידיהם

7. ז  מגערתך אלהי יעקב    נרדם ורכב וסוס

8. ח  אתה נורא אתה--ומי-יעמד לפניך    מאז אפך

9. ט  משמים השמעת דין    ארץ יראה ושקטה

10. י  בקום-למשפט אלהים--    להושיע כל-ענוי-ארץ סלה

11. יא  כי-חמת אדם תודך    שארית חמת תחגר

12. יב  נדרו ושלמו ליהוה אלהיכם    כל-סביביו--יבילו שי למורא [ (Psalms 76:13) יג  יבצר רוח נגידים    נורא למלכי-ארץ ]

1. א  למנצח על-ידיתון (ידותון) לאסף מזמור

2. ב  קולי אל-אלהים ואצעקה    קולי אל-אלהים והאזין אלי

3. ג  ביום צרתי    אדני דרשתי ידי לילה נגרה--ולא תפוג    מאנה הנחם נפשי

4. ד  אזכרה אלהים ואהמיה    אשיחה ותתעטף רוחי סלה

5. ה  אחזת שמרות עיני    נפעמתי ולא אדבר

6. ו  חשבתי ימים מקדם--    שנות עולמים

7. ז  אזכרה נגינתי בלילה    עם-לבבי אשיחה ויחפש רוחי

8. ח  הלעולמים יזנח אדני    ולא-יסיף לרצות עוד

9. ט  האפס לנצח חסדו    גמר אמר לדר ודר

10. י  השכח חנות אל    אם-קפץ באף רחמיו סלה

11. יא  ואמר חלותי היא--    שנות ימין עליון

12. יב  אזכיר (אזכור) מעללי-יה    כי-אזכרה מקדם פלאך

13. יג  והגיתי בכל-פעלך    ובעלילותיך אשיחה

14. יד  אלהים בקדש דרכך    מי-אל גדול כאלהים

15. טו  אתה האל עשה פלא    הודעת בעמים עזך

16. טז  גאלת בזרוע עמך    בני-יעקב ויוסף סלה

17. יז  ראוך מים אלהים--ראוך מים יחילו    אף ירגזו תהמות

18. יח  זרמו מים עבות--קול נתנו שחקים    אף-חצציך יתהלכו

19. יט  קול רעמך בגלגל--האירו ברקים תבל    רגזה ותרעש הארץ

20. כ  בים דרכך--ושביליך (ושבילך) במים רבים    ועקבותיך לא נדעו [ (Psalms 77:21) כא  נחית כצאן עמך--    ביד-משה ואהרן ]

1. א  משכיל לאסף האזינה עמי תורתי    הטו אזנכם לאמרי-פי

2. ב  אפתחה במשל פי    אביעה חידות מני-קדם

3. ג  אשר שמענו ונדעם    ואבותינו ספרו-לנו

4. ד  לא נכחד מבניהם--    לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאתיו    אשר עשה

5. ה  ויקם עדות ביעקב    ותורה שם בישראל אשר צוה את-אבותינו--    להודיעם לבניהם

6. ו  למען ידעו דור אחרון--בנים יולדו    יקמו ויספרו לבניהם

7. ז  וישימו באלהים כסלם    ולא ישכחו מעללי-אל ומצותיו ינצרו

8. ח  ולא יהיו כאבותם--    דור סורר ומרה דור לא-הכין לבו    ולא-נאמנה את-אל רוחו

9. ט  בני-אפרים נושקי רומי-קשת    הפכו ביום קרב

10. י  לא שמרו ברית אלהים    ובתורתו מאנו ללכת

11. יא  וישכחו עלילותיו    ונפלאותיו אשר הראם

12. יב  נגד אבותם עשה פלא    בארץ מצרים שדה-צען

13. יג  בקע ים ויעבירם    ויצב-מים כמו-נד

14. יד  וינחם בענן יומם    וכל-הלילה באור אש

15. טו  יבקע צרים במדבר    וישק כתהמות רבה

16. טז  ויוצא נוזלים מסלע    ויורד כנהרות מים

17. יז  ויוסיפו עוד לחטא-לו--    למרות עליון בציה

18. יח  וינסו-אל בלבבם--    לשאל-אכל לנפשם

19. יט  וידברו באלהים    אמרו היוכל אל--לערך שלחן במדבר

20. כ  הן הכה-צור ויזובו מים--    ונחלים ישטפו הגם-לחם יוכל תת    אם-יכין שאר לעמו

21. כא  לכן שמע יהוה--    ויתעבר ואש נשקה ביעקב    וגם-אף עלה בישראל

22. כב  כי לא האמינו באלהים    ולא בטחו בישועתו

23. כג  ויצו שחקים ממעל    ודלתי שמים פתח

24. כד  וימטר עליהם מן לאכל    ודגן-שמים נתן למו

25. כה  לחם אבירים אכל איש    צידה שלח להם לשבע

26. כו  יסע קדים בשמים    וינהג בעזו תימן

27. כז  וימטר עליהם כעפר שאר    וכחול ימים עוף כנף

28. כח  ויפל בקרב מחנהו    סביב למשכנתיו

29. כט  ויאכלו וישבעו מאד    ותאותם יבא להם

30. ל  לא-זרו מתאותם    עוד אכלם בפיהם

31. לא  ואף אלהים עלה בהם    ויהרג במשמניהם ובחורי ישראל    הכריע

32. לב  בכל-זאת חטאו-עוד    ולא-האמינו בנפלאותיו

33. לג  ויכל-בהבל ימיהם    ושנותם בבהלה

34. לד  אם-הרגם ודרשוהו    ושבו ושחרו-אל

35. לה  ויזכרו כי-אלהים צורם    ואל עליון גאלם

36. לו  ויפתוהו בפיהם    ובלשונם יכזבו-לו

37. לז  ולבם לא-נכון עמו    ולא נאמנו בבריתו

38. לח  והוא רחום יכפר עון--    ולא-ישחית והרבה להשיב אפו    ולא-יעיר כל-חמתו

39. לט  ויזכר כי-בשר המה    רוח הולך ולא ישוב

40. מ  כמה ימרוהו במדבר    יעציבוהו בישימון

41. מא  וישובו וינסו אל    וקדוש ישראל התוו

42. מב  לא-זכרו את-ידו    יום אשר-פדם מני-צר

43. מג  אשר-שם במצרים אתותיו    ומופתיו בשדה-צען

44. מד  ויהפך לדם יאריהם    ונזליהם בל-ישתיון

45. מה  ישלח בהם ערב ויאכלם    וצפרדע ותשחיתם

46. מו  ויתן לחסיל יבולם    ויגיעם לארבה

47. מז  יהרג בברד גפנם    ושקמותם בחנמל

48. מח  ויסגר לברד בעירם    ומקניהם לרשפים

49. מט  ישלח-בם חרון אפו--עברה וזעם וצרה    משלחת מלאכי רעים

50. נ  יפלס נתיב לאפו    לא-חשך ממות נפשם וחיתם לדבר הסגיר

51. נא  ויך כל-בכור במצרים    ראשית אונים באהלי-חם

52. נב  ויסע כצאן עמו    וינהגם כעדר במדבר

53. נג  וינחם לבטח ולא פחדו    ואת-אויביהם כסה הים

54. נד  ויביאם אל-גבול קדשו    הר-זה קנתה ימינו

55. נה  ויגרש מפניהם גוים--    ויפילם בחבל נחלה וישכן באהליהם    שבטי ישראל

56. נו  וינסו וימרו את-אלהים עליון    ועדותיו לא שמרו

57. נז  ויסגו ויבגדו כאבותם    נהפכו כקשת רמיה

58. נח  ויכעיסוהו בבמותם    ובפסיליהם יקניאוהו

59. נט  שמע אלהים ויתעבר    וימאס מאד בישראל

60. ס  ויטש משכן שלו    אהל שכן באדם

61. סא  ויתן לשבי עזו    ותפארתו ביד-צר

62. סב  ויסגר לחרב עמו    ובנחלתו התעבר

63. סג  בחוריו אכלה-אש    ובתולתיו לא הוללו

64. סד  כהניו בחרב נפלו    ואלמנתיו לא תבכינה

65. סה  ויקץ כישן אדני    כגבור מתרונן מיין

66. סו  ויך-צריו אחור    חרפת עולם נתן למו

67. סז  וימאס באהל יוסף    ובשבט אפרים לא בחר

68. סח  ויבחר את-שבט יהודה    את-הר ציון אשר אהב

69. סט  ויבן כמו-רמים מקדשו    כארץ יסדה לעולם

70. ע  ויבחר בדוד עבדו    ויקחהו ממכלאת צאן

71. עא  מאחר עלות הביאו    לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו

72. עב  וירעם כתם לבבו    ובתבונות כפיו ינחם

1. א  מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך--    טמאו את היכל קדשך שמו את-ירושלם    לעיים

2. ב  נתנו את-נבלת עבדיך--    מאכל לעוף השמים בשר חסידיך    לחיתו-ארץ

3. ג  שפכו דמם כמים--סביבות ירושלם    ואין קובר

4. ד  היינו חרפה לשכנינו    לעג וקלס לסביבותינו

5. ה  עד-מה יהוה תאנף לנצח    תבער כמו-אש קנאתך

6. ו  שפך חמתך--    אל הגוים אשר לא-ידעוך ועל ממלכות--    אשר בשמך לא קראו

7. ז  כי אכל את-יעקב    ואת-נוהו השמו

8. ח  אל-תזכר-לנו    עונת ראשנים מהר יקדמונו רחמיך--    כי דלונו מאד

9. ט  עזרנו אלהי ישענו--    על-דבר כבוד-שמך והצילנו וכפר על-חטאתינו    למען שמך

10. י  למה יאמרו הגוים--    איה אלהיהם יודע בגיים (בגוים) לעינינו    נקמת דם-עבדיך השפוך

11. יא  תבוא לפניך אנקת אסיר    כגדל זרועך--הותר בני תמותה

12. יב  והשב לשכנינו שבעתים    אל-חיקם חרפתם אשר חרפוך    אדני

13. יג  ואנחנו עמך וצאן מרעיתך--    נודה לך לעולם לדר ודר--    נספר תהלתך

1. א  למנצח אל-ששנים    עדות לאסף מזמור

2. ב  רעה ישראל האזינה--    נהג כצאן יוסף ישב הכרובים    הופיעה

3. ג  לפני אפרים ובנימן ומנשה--    עוררה את-גבורתך ולכה לישעתה    לנו

4. ד  אלהים השיבנו    והאר פניך ונושעה

5. ה  יהוה אלהים צבאות--    עד-מתי עשנת בתפלת עמך

6. ו  האכלתם לחם דמעה    ותשקמו בדמעות שליש

7. ז  תשימנו מדון לשכנינו    ואיבינו ילעגו-למו

8. ח  אלהים צבאות השיבנו    והאר פניך ונושעה

9. ט  גפן ממצרים תסיע    תגרש גוים ותטעה

10. י  פנית לפניה    ותשרש שרשיה ותמלא-ארץ

11. יא  כסו הרים צלה    וענפיה ארזי-אל

12. יב  תשלח קצירה עד-ים    ואל-נהר יונקותיה

13. יג  למה פרצת גדריה    וארוה כל-עברי דרך

14. יד  יכרסמנה חזיר מיער    וזיז שדי ירענה

15. טו  אלהים צבאות    שוב-נא הבט משמים וראה    ופקד גפן זאת

16. טז  וכנה אשר-נטעה ימינך    ועל-בן אמצתה לך

17. יז  שרפה באש כסוחה    מגערת פניך יאבדו

18. יח  תהי-ידך על-איש ימינך    על-בן-אדם אמצת לך

19. יט  ולא-נסוג ממך    תחינו ובשמך נקרא [ (Psalms 80:20) כ  יהוה אלהים צבאות השיבנו    האר פניך ונושעה ]

1. א  למנצח על-הגתית לאסף

2. ב  הרנינו לאלהים עוזנו    הריעו לאלהי יעקב

3. ג  שאו-זמרה ותנו-תף    כנור נעים עם-נבל

4. ד  תקעו בחדש שופר    בכסה ליום חגנו

5. ה  כי חק לישראל הוא    משפט לאלהי יעקב

6. ו  עדות ביהוסף שמו--    בצאתו על-ארץ מצרים שפת לא-ידעתי    אשמע

7. ז  הסירותי מסבל שכמו    כפיו מדוד תעברנה

8. ח  בצרה קראת    ואחלצך אענך בסתר רעם    אבחנך על-מי מריבה סלה

9. ט  שמע עמי ואעידה בך    ישראל אם-תשמע-לי

10. י  לא-יהיה בך אל זר    ולא תשתחוה לאל נכר

11. יא  אנכי יהוה אלהיך--    המעלך מארץ מצרים הרחב-פיך    ואמלאהו

12. יב  ולא-שמע עמי לקולי    וישראל לא-אבה לי

13. יג  ואשלחהו בשרירות לבם    ילכו במועצותיהם

14. יד  לו--עמי שמע לי    ישראל בדרכי יהלכו

15. טו  כמעט אויביהם אכניע    ועל צריהם אשיב ידי

16. טז  משנאי יהוה יכחשו-לו    ויהי עתם לעולם [ (Psalms 81:17) יז  ויאכילהו מחלב חטה    ומצור דבש אשביעך ]

1. א  מזמור לאסף אלהים נצב בעדת-אל    בקרב אלהים ישפט

2. ב  עד-מתי תשפטו-עול    ופני רשעים תשאו-סלה

3. ג  שפטו-דל ויתום    עני ורש הצדיקו

4. ד  פלטו-דל ואביון    מיד רשעים הצילו

5. ה  לא ידעו ולא יבינו--    בחשכה יתהלכו ימוטו    כל-מוסדי ארץ

6. ו  אני-אמרתי אלהים אתם    ובני עליון כלכם

7. ז  אכן כאדם תמותון    וכאחד השרים תפלו

8. ח  קומה אלהים שפטה הארץ    כי-אתה תנחל בכל-הגוים

1. א  שיר מזמור לאסף

2. ב  אלהים אל-דמי-לך    אל-תחרש ואל-תשקט אל

3. ג  כי-הנה אויביך יהמיון    ומשנאיך נשאו ראש

4. ד  על-עמך יערימו סוד    ויתיעצו על-צפוניך

5. ה  אמרו--לכו ונכחידם מגוי    ולא-יזכר שם-ישראל עוד

6. ו  כי נועצו לב יחדו    עליך ברית יכרתו

7. ז  אהלי אדום וישמעאלים    מואב והגרים

8. ח  גבל ועמון ועמלק    פלשת עם-ישבי צור

9. ט  גם-אשור נלוה עמם    היו זרוע לבני-לוט סלה

10. י  עשה-להם כמדין    כסיסרא כיבין בנחל קישון

11. יא  נשמדו בעין-דאר    היו דמן לאדמה

12. יב  שיתמו נדיבימו כערב וכזאב    וכזבח וכצלמנע כל-נסיכימו

13. יג  אשר אמרו נירשה לנו--    את נאות אלהים

14. יד  אלהי שיתמו כגלגל    כקש לפני-רוח

15. טו  כאש תבער-יער    וכלהבה תלהט הרים

16. טז  כן תרדפם בסערך    ובסופתך תבהלם

17. יז  מלא פניהם קלון    ויבקשו שמך יהוה

18. יח  יבשו ויבהלו עדי-עד    ויחפרו ויאבדו [ (Psalms 83:19) יט  וידעו--    כי-אתה שמך יהוה לבדך עליון    על-כל-הארץ ]

1. א  למנצח על-הגתית לבני-קרח מזמור

2. ב  מה-ידידות משכנותיך--    יהוה צבאות

3. ג  נכספה וגם-כלתה נפשי--    לחצרות יהוה לבי ובשרי--    ירננו אל אל-חי

4. ד  גם-צפור מצאה בית ודרור קן לה--    אשר-שתה אפרחיה את-מזבחותיך יהוה צבאות--    מלכי ואלהי

5. ה  אשרי יושבי ביתך--    עוד יהללוך סלה

6. ו  אשרי אדם עוז-לו בך    מסלות בלבבם

7. ז  עברי בעמק הבכא--    מעין ישיתוהו גם-ברכות    יעטה מורה

8. ח  ילכו מחיל אל-חיל    יראה אל-אלהים בציון

9. ט  יהוה אלהים צבאות    שמעה תפלתי האזינה אלהי יעקב    סלה

10. י  מגננו ראה אלהים    והבט פני משיחך

11. יא  כי טוב-יום בחצריך    מאלף בחרתי--הסתופף בבית אלהי    מדור באהלי-רשע

12. יב  כי שמש ומגן--    יהוה אלהים חן וכבוד    יתן יהוה לא ימנע-טוב    להלכים בתמים [ (Psalms 84:13) יג  יהוה צבאות--    אשרי אדם בטח בך ]

1. א  למנצח לבני-קרח מזמור

2. ב  רצית יהוה ארצך    שבת שבות (שבית) יעקב

3. ג  נשאת עון עמך    כסית כל-חטאתם סלה

4. ד  אספת כל-עברתך    השיבות מחרון אפך

5. ה  שובנו אלהי ישענו    והפר כעסך עמנו

6. ו  הלעולם תאנף-בנו    תמשך אפך לדר ודר

7. ז  הלא-אתה תשוב תחינו    ועמך ישמחו-בך

8. ח  הראנו יהוה חסדך    וישעך תתן-לנו

9. ט  אשמעה--    מה-ידבר האל יהוה כי ידבר שלום--אל-עמו ואל-חסידיו    ואל-ישובו לכסלה

10. י  אך קרוב ליראיו ישעו    לשכן כבוד בארצנו

11. יא  חסד-ואמת נפגשו    צדק ושלום נשקו

12. יב  אמת מארץ תצמח    וצדק משמים נשקף

13. יג  גם-יהוה יתן הטוב    וארצנו תתן יבולה [ (Psalms 85:14) יד  צדק לפניו יהלך    וישם לדרך פעמיו ]

1. א  תפלה לדוד הטה-יהוה אזנך ענני--    כי-עני ואביון אני

2. ב  שמרה נפשי    כי-חסיד אני הושע עבדך אתה אלהי--    הבוטח אליך

3. ג  חנני אדני    כי אליך אקרא כל-היום

4. ד  שמח נפש עבדך    כי אליך אדני נפשי אשא

5. ה  כי-אתה אדני טוב וסלח    ורב-חסד לכל-קראיך

6. ו  האזינה יהוה תפלתי    והקשיבה בקול תחנונותי

7. ז  ביום צרתי אקראך    כי תענני

8. ח  אין-כמוך באלהים אדני    ואין כמעשיך

9. ט  כל-גוים אשר עשית--יבואו וישתחוו לפניך אדני    ויכבדו לשמך

10. י  כי-גדול אתה ועשה נפלאות    אתה אלהים לבדך

11. יא  הורני יהוה דרכך--    אהלך באמתך יחד לבבי    ליראה שמך

12. יב  אודך אדני אלהי--בכל-לבבי    ואכבדה שמך לעולם

13. יג  כי-חסדך גדול עלי    והצלת נפשי משאול תחתיה

14. יד  אלהים זדים קמו-עלי    ועדת עריצים בקשו נפשי ולא שמוך    לנגדם

15. טו  ואתה אדני אל-רחום וחנון    ארך אפים ורב-חסד ואמת

16. טז  פנה אלי וחנני    תנה-עזך לעבדך והושיעה לבן-אמתך

17. יז  עשה-עמי אות    לטובה ויראו שנאי ויבשו--    כי-אתה יהוה עזרתני ונחמתני

1. א  לבני-קרח מזמור שיר    יסודתו בהררי-קדש

2. ב  אהב יהוה שערי ציון--    מכל משכנות יעקב

3. ג  נכבדות מדבר בך--    עיר האלהים סלה

4. ד  אזכיר רהב ובבל--    לידעי הנה פלשת וצר עם-כוש    זה ילד-שם

5. ה  ולציון יאמר--    איש ואיש ילד-בה והוא יכוננה    עליון

6. ו  יהוה--יספר בכתוב עמים    זה ילד-שם סלה

7. ז  ושרים כחללים--    כל-מעיני בך

1. א  שיר מזמור לבני-קרח למנצח על-מחלת לענות    משכיל להימן האזרחי

2. ב  יהוה אלהי ישועתי--    יום-צעקתי בלילה נגדך

3. ג  תבוא לפניך תפלתי    הטה אזנך לרנתי

4. ד  כי-שבעה ברעות נפשי    וחיי לשאול הגיעו

5. ה  נחשבתי עם-יורדי בור    הייתי כגבר אין-איל

6. ו  במתים    חפשי כמו חללים שכבי קבר--    אשר לא זכרתם עוד והמה    מידך נגזרו

7. ז  שתני בבור תחתיות    במחשכים במצלות

8. ח  עלי סמכה חמתך    וכל-משבריך ענית סלה

9. ט  הרחקת מידעי ממני    שתני תועבות למו כלא ולא אצא

10. י  עיני דאבה    מני-עני קראתיך יהוה בכל-יום    שטחתי אליך כפי

11. יא  הלמתים תעשה-פלא    אם-רפאים יקומו יודוך סלה

12. יב  היספר בקבר חסדך    אמונתך באבדון

13. יג  היודע בחשך פלאך    וצדקתך בארץ נשיה

14. יד  ואני אליך יהוה שועתי    ובבקר תפלתי תקדמך

15. טו  למה יהוה תזנח נפשי    תסתיר פניך ממני

16. טז  עני אני וגוע מנער    נשאתי אמיך אפונה

17. יז  עלי עברו חרוניך    בעותיך צמתותני

18. יח  סבוני כמים כל-היום    הקיפו עלי יחד [ (Psalms 88:19) יט  הרחקת ממני אהב ורע    מידעי מחשך ]

1. א  משכיל לאיתן האזרחי

2. ב  חסדי יהוה עולם אשירה    לדר ודר אודיע אמונתך בפי

3. ג  כי-אמרתי--עולם חסד יבנה    שמים תכן אמונתך בהם

4. ד  כרתי ברית לבחירי    נשבעתי לדוד עבדי

5. ה  עד-עולם אכין זרעך    ובניתי לדר-ודור כסאך סלה

6. ו  ויודו שמים פלאך יהוה    אף-אמונתך בקהל קדשים

7. ז  כי מי בשחק יערך ליהוה    ידמה ליהוה בבני אלים

8. ח  אל נערץ בסוד-קדשים רבה    ונורא על-כל-סביביו

9. ט  יהוה אלהי צבאות--מי-כמוך חסין יה    ואמונתך סביבותיך

10. י  אתה מושל בגאות הים    בשוא גליו אתה תשבחם

11. יא  אתה דכאת כחלל רהב    בזרוע עזך פזרת אויביך

12. יב  לך שמים אף-לך ארץ    תבל ומלאה אתה יסדתם

13. יג  צפון וימין אתה בראתם    תבור וחרמון בשמך ירננו

14. יד  לך זרוע עם-גבורה    תעז ידך תרום ימינך

15. טו  צדק ומשפט מכון כסאך    חסד ואמת יקדמו פניך

16. טז  אשרי העם ידעי תרועה    יהוה באור-פניך יהלכון

17. יז  בשמך יגילון כל-היום    ובצדקתך ירומו

18. יח  כי-תפארת עזמו אתה    וברצונך תרים (תרום) קרנינו

19. יט  כי ליהוה מגננו    ולקדוש ישראל מלכנו

20. כ  אז דברת בחזון לחסידיך--    ותאמר שויתי עזר על-גבור הרימותי בחור    מעם

21. כא  מצאתי דוד עבדי    בשמן קדשי משחתיו

22. כב  אשר ידי תכון עמו    אף-זרועי תאמצנו

23. כג  לא-ישיא אויב בו    ובן-עולה לא יעננו

24. כד  וכתותי מפניו צריו    ומשנאיו אגוף

25. כה  ואמונתי וחסדי עמו    ובשמי תרום קרנו

26. כו  ושמתי בים ידו    ובנהרות ימינו

27. כז  הוא יקראני אבי אתה    אלי וצור ישועתי

28. כח  אף-אני בכור אתנהו    עליון למלכי-ארץ

29. כט  לעולם אשמור- (אשמר-) לו חסדי    ובריתי נאמנת לו

30. ל  ושמתי לעד זרעו    וכסאו כימי שמים

31. לא  אם-יעזבו בניו תורתי    ובמשפטי לא ילכון

32. לב  אם-חקתי יחללו    ומצותי לא ישמרו

33. לג  ופקדתי בשבט פשעם    ובנגעים עונם

34. לד  וחסדי לא-אפיר מעמו    ולא-אשקר באמונתי

35. לה  לא-אחלל בריתי    ומוצא שפתי לא אשנה

36. לו  אחת נשבעתי בקדשי    אם-לדוד אכזב

37. לז  זרעו לעולם יהיה    וכסאו כשמש נגדי

38. לח  כירח יכון עולם    ועד בשחק נאמן סלה

39. לט  ואתה זנחת ותמאס    התעברת עם-משיחך

40. מ  נארתה ברית עבדך    חללת לארץ נזרו

41. מא  פרצת כל-גדרתיו    שמת מבצריו מחתה

42. מב  שסהו כל-עברי דרך    היה חרפה לשכניו

43. מג  הרימות ימין צריו    השמחת כל-אויביו

44. מד  אף-תשיב צור חרבו    ולא הקימתו במלחמה

45. מה  השבת מטהרו    וכסאו לארץ מגרתה

46. מו  הקצרת ימי עלומיו    העטית עליו בושה סלה

47. מז  עד-מה יהוה תסתר לנצח    תבער כמו-אש חמתך

48. מח  זכר-אני מה-חלד    על-מה-שוא בראת כל-בני-אדם

49. מט  מי גבר יחיה ולא יראה-מות    ימלט נפשו מיד-שאול סלה

50. נ  איה חסדיך הראשנים אדני    נשבעת לדוד באמונתך

51. נא  זכר אדני חרפת עבדיך    שאתי בחיקי כל-רבים עמים

52. נב  אשר חרפו אויביך יהוה    אשר חרפו עקבות משיחך [ (Psalms 89:53) נג  ברוך יהוה לעולם    אמן ואמן ]

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.