Connect with us

Bíblia ALMNT

Mateus 28

Jesu Uferschtehig

(Mk 16,1-10; Lk 24,1-10; Joh 20,1-18)

1 Als aba dr Sabbat vorbi war un d erschte Dag vu d Wuche abroche het, kumme Maria vu Magdala un di andre Maria, um nohch däm Grab z aluege.

2 Un lueg (gib obacht), s isch bassiert ä großes Erdbebe. Denn d Engel vum Herrn kummt vum Himmel rab, kunnt dzue un wälzte d Schtei (Wackes) wäg un het sich anekockt obe druf.

3 Sini Gschtalt war we d Blitz un si Gwand (Häß) wiß we d Schnee.

4 D Wache aba vuschrekä üs Angscht vor nem un ware, als wäre sie dot.

5 Aba d Engel het gsait zue d Wieba: Firchte äich nit! Ich weiß, daß ihr Jesus, d Gkriizigte, sueche.

6 Er isch nit do; er isch ufgschtande, we na(er) gsait het. Kummt her un luege d Platz a, wo na(er) gläge het;

7 un gehn schnell hi un sages sinene Jinger, daß sa(er) ufgschtande isch vu d Dote. Un lueg (gib obacht), er wird vor äich higo nohch Galiläa; dert den ihr nen säh. Lueg (gib obacht), i(ich) ha`s äich gsait.

8 Un sie gehn schnell wäg vum Grab mit Angscht un große Fräid(Freud) un laufe, um`s sinene Jinger z vukündige.

9 Un lueg (gib obacht), do trifft ne Jesus un het gsait: Sin greßt! Un sie kumme zue nem un umfaßte sini Feß un flege vor rem ane.

10 Do het Jesus zue nene gsait: Firchte äich nit! Gehn hi un vukindigt`s minene Breda, daß sie nohch Galiläa gehn: dert wäre sie mi säh.

11 Als sie aba higehn, lueg (gib obacht), do kumme ä baar vu d Wache in d Schtadt un vuzehle d Hohenpriester alles, was bassiert war.

12 Un sie kumme mit d Älteschte zsämme, halte Rot un gän d Soldate viel Geld

13 un hän gsait: Sage, sini Jinger sin in d Nacht kumme un hän nen gschtohle, während ma(mir) gschlofe hän.

14 Un wenn`s däm Schtadthaltr z Ohre kummt, wenn ma(mir) nen bschwichtige un dfir sorge, daß ihr sicha sin.

15 Sie nähmä des Geld un hän gmacht, we sie agwiese ware. Un so isch des zum Gschwätz wore bi d Jude bis uf d hiitige Dag.

Nüsgo

16 Aba de elf Jinger gehn nohch Galiläa uf d Berg, wohi Jesus sie bschiede het.

17 Un als sie nen sähn, flege sie vor rem ane; ä baar aba hän zwieflet.

18 Un Jesus kunnt dzue un het gsait zue nene: Mir isch ge alli Gwalt im Himmel un uf d Erde.

19 Drum gehet hi un mache zue Jinger alli Velka: Tauft sie uf d Name vum Vada (Babbe) un vum Bue un vum heilige Geischt

20 un lehrt sie doe alles, was i(ich) äich bfohle ha. Un lueg (gib obacht), i(ich) bi bi äich alli Däg bis an dr Welt End.

Continuar Lendo