Connect with us

Bíblia BULCARIGRADNT

Lucas 23

1 И станаха всичкото множество, и заведоха го при Пилата.

2 И начнаха да го обвиняват, и казваха: Тогова го намерихме че развращава народа, и не оставя да дават дан на Кесаря, и казва себе си че Христос (помазаник), цар.

3 А Пилат го попита, и рече: Ти ли си царят Юдейски? А той отговори и рече му: Ти право казваш.

4 И Пилат рече на първосвещениците и на народа: Аз не намервам никоя вина в тогоз человека.

5 А те насилваха, и казваха че: Смущава народа, понеже поучава по всичка Юдея, като е начнал от Галилея до тука.

6 А Пилат, като чу Галилея, попита да ли е Галилеянин человекът.

7 И като разбра че е от Иродовата държава, проводи го до Ирода, който беше и той в Ерусалим през тия дни.

8 А Ирод като виде Исуса възрадва се много, защото искаше отдавна да го види, понеже слушаше много работи за него; и надееше се да види некое знамение да става от него.

9 И питаше го с много речи; но той му нищо не отговори.

10 А първосвещениците и книжниците стоеха та го обвиняваха силно.

11 Но Ирод със своите си войни, след като го унижи и му се поруга, облече го в дреха светла и проводи го пак на Пилата.

12 В онзи ден Пилат и Ирод се сприятелиха по между си; защото изпърво имаха враждина по между си.

13 А Пилат свика първосвещениците и началниците и народа

14 и рече им: Доведохте ми тогоз человека като че отвращава народа; и, ето, аз пред вас го изпитах, и не намерих в тогоз человека ни една вина от колкото го обвинявате.

15 Нито пак Ирод намери; защото ви пратих до него; и, ето, нищо достойно за смърт нема да е сторил.

16 И тъй, ще го накажа и ще го пусна.

17 А нужда имаше да им пуща на всеки праздник едного от запрените.

18 Но всички изедно извикаха и казваха: Махни тогоз, а пусни ни Варава

19 (който за некоя размирица що беше станала в града, и за убийство, хвърлен бе в тъмница).

20 И пак възгласи Пилат и искаше да пусне Исуса.

21 А те викаха и казваха: Разпни го, разпни го.

22 А той и третия път им рече: Че какво зло е сторил той? Аз никоя вина за смърт не намервам в него; и тъй, като го накажа ще го пусна.

23 Но те наваляха с големи викове, и искаха да бъде разпнат; и техните гласове и първосвещеническите превъзмогоха.

24 И Пилат реши да им бъде щението,

25 и пусна им когото поискаха, запреният за размирство и убийство, а Исуса предаде на волята им.

26 И когато го поведоха вън, уловиха Симона некого си Киринейца, който си идеше от полето, и натовариха на него кръста да го носи подир Исуса.

27 И вървеха след него много множество народ, и жени, които и плачеха и жалеха за него.

28 А Исус се обърна КЪ тех и рече: Дъщери Ерусалимски, недейте плака за мене; но за вас си и за чадата ваши плачете;

29 защото ето, идат дни в които ще рекат: Блажени неплодните, и утробите които не са раждали, и съсците които не са кърмили.

30 Тогаз ще начнат да казват на горите: Паднете върх нас, и на планините: Покрийте ни.

31 Защото ако правят това със суровото дърво, какво ще бъде със сухото?

32 А караха и други двамина с него, които беха злодейци, да ги затрият.

33 И когато дойдоха на местото, което се нарича Лобно, там разпнаха него и злодейците, едного отдесно а другиго отлево.

34 А Исус казваше: Отче, прости им, защото не знаят що правят. И като делеха дрехите му метнаха жребие.

35 И стоеше народът та гледаше; а заедно с него и началниците ругаеха се и казваха: Други избави: да избави себе си ако е той Христос, избраният Божий.

36 Подиграваха му се още и войните като пристъпваха до него та му подаваха оцет

37 и казваха: Ако си ти Цар Юдейски, избави себе си.

38 А имаше и надпис над него отгоре, написан с писмена Гръцки, Римски, и Еврейски: ТОЗИ Е ЦАРЪТ ЮДЕЙСКИ.

39 И един от обесените злодейци хулеше го и казваше: Ако си ти Христос, избави себе си и нас.

40 А другият отговори и му запретяваше и казваше: Ни от Бога ли не се боиш ти, който си в истото осъждение?

41 И ние праведно сме осъдени, защото възприимаме достойното на това що сми сторили; а този нищо зло не е сторил.

42 И казваше на Исуса: Помени ме, Господи, когато дойдеш в царството си.

43 И рече му Исус: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене в рай.

44 А беше къде шестия час, и стана тъма по всичката земя до деветия час;

45 и потъмне слънцето, и завесата на храма се раздра през сред.

46 И извика Исус с голем глас и рече: Отче, в твоите ръце предавам духа си. И това като рече издъхна.

47 И като виде стотникът станалото, прослави Бога и казваше: Наистина този человек бе праведен.

48 А всичките народи които беха надошли да гледат, като виждаха това което стана, връщаха се биещи се в гърди.

49 А всичките негови познайници, и жените които беха дошли след него от Галилея, стоеха от далеч и гледаха това.

50 И, ето, человек некой на име Иосиф който беше съветник человек благ и праведен,

51 (той не беше съгласен със съвета и делото им,) от Ариматея, град Юдейски, който и сам ожидаше царството Божие,-

52 той дойде при Пилата и поиска телото Исусово.

53 И като го сне, обви го с плащаница, и положи го в гроб изсечен в камик дето никой никога не бе лежал.

54 И денът беше петък, на присъмнуване в събота.

55 Последваха още и жените които беха дошли с него от Галилея, и видеха гроба, и как бе положено телото негово.

56 И като се върнаха, приготвиха аромати и миро; и в съботата според заповедта почиваха.

Continuar Lendo