Connect with us

Bíblia BULCARIGRADNT

Marcos 9

1 И казваше им: Истина ви казвам, че има некои от стоещите тука, които нема да вкусят смърт докле не видят царството Божие дошло в сила.

2 И след шест дни взема Исус Петра и Якова и Иоана, и възвожда ги на гора висока на страна сами, и преобрази се пред тех.

3 И дрехите му станаха лъскави, твърде бели като снег, каквито белилник на земята не може да убели.

4 И яви им се Илия с Моисея; и разговаряха се с Исуса.

5 И отговори Петър и казва на Исуса: Рави, добро е да сме тука; и да направим три шатри, за тебе една, и за Моисея една, и за Илия една:

6 защото не знаеше що да рече; понеже беха уплашени.

7 И облак ги засени; и глас дойде из облака който казваше: Този е Син мой възлюблений: слушайте него.

8 И внезапно като се обзърнаха, не видеха вече никого със себе си, освен Исуса самичък.

9 И когато слезваха от гората, заръча им да не кажат никому това що видеха, освен кога Син Человечески възкръсне от мъртвите.

10 И задържаха словото в себе си, като разискваха помежду си що е това да възкръсне от мъртвите.

11 И питаха го и казваха: Защо казват книжниците, че требва да дойде първом Илия?

12 А той отговори и рече им: Истина че ще Илия първом да дойде и да устрои всичко; и как е писано за Сина Человеческаго че требва да пострада много, и да бъде унижен;

13 но казвам ви, че Илия дойде, и сториха му каквото щеха, както е писано за него.

14 И като дойде при учениците виде, около тех народ много, и книжници които се препираха с тех.

15 И тутакси всичкий народ щом го виде смая се, и притекоха се та го поздравяваха.

16 И попита книжниците: Какво се препирате с тех?

17 И отговори един от народа, и рече: Учителю, доведох при тебе сина си, който има дух нем.

18 И дето го прихване, тръшка го, и запеня се, и скърца със зъби, и вцепенява се; и рекох на твоите ученици да изпъдят беса, но не могоха.

19 А той му отговори и рече: О роде неверни, до кога ще бъда с вас? до кога ще ви търпя? Доведете го при мене.

20 И доведоха го при него; и като го виде бесният, тутакси духът го покъса, и той падна на земята, и валяше се запенен.

21 И попита Исус баща му: Колко време е от как му стана това? А той рече: От детинство.

22 И много пъти и в огън го хвърля и във вода да го погуби; но ако можеш нещо, смили се на нас, и помогни ни.

23 А Исус му рече: Това, ако можеш поверва, всичко е възможно за тогози който верва.

24 И тутакси на детето баща му извика със сълзи и казваше: Вервам, Господи: помогни на моето неверство.

25 А Исус като виде че се стича народ, запрети на нечистия дух, и му казваше: Душе неми и глухи, аз ти повелявам: Излез от него и да не влезеш вече в него.

26 И духът като изпище, и го покъса силно, изкочи, и момъкът стана като мъртъв, така що мнозина думаха че умре.

27 А Исус го хвана за ръка, и дигна го, и той стана.

28 И когато влезе в къщи, учениците му питаха го на страна: Защо ние не могохме да го изпъдим?

29 И рече им: Този род не може да излезе с нищо друго освен с молитва и пост.

30 И като излезоха от там, минуваха през Галилея, и не искаше да узнае това никой.

31 Защото учеше учениците си, и казваше им, че Син Человечески ще бъде предаден в ръце на человеци, и ще го убият; и след като го убият, в третия ден ще възкръсне.

32 Но те не разумеваха думата, и боеха се да го попитат.

33 И дойде в Капернаум, и когато влезе в къщи, питаше ги: За какво се разговаряхте в пътя помежду си?

34 А те мълчаха; защото в пътя беха се препирали помежду си, кой е по-голем.

35 И като седна призова дванадесетте, и казва им: Който иска да е пръв, ще бъде най-последен от всичките, и на всичките слуга.

36 И взе едно дете та го постави по сред тех, пригърна го и рече им:

37 Който приеме едно от таквизи деца в мое име, мене приима; и който приеме мене, не приима мене, но тогози който ме е проводил.

38 Отговори му Иоан и казваше: Учителю, видехме некого си, който ни не следва, че изпъждаше бесове в твоето име; и забранихме му, защото не следва нас.

39 А Исус рече: Недейте му забраня, защото нема никой който да стори чудо в мое име, и да може на часа да ме злослови.

40 Понеже който не е против нас, той е откъде нас.

41 Защото който ви напои една чаша вода в мое име, понеже сте Христови, истина ви казвам: Нема да изгуби заплата си.

42 И който съблазни едного от малките, които верват в мене, за него по-добре би било да се обложи воденичен камик около шията му, и да бъде хвърлен в морето.

43 И ако те съблазнява ръката ти, отсечи я; по-добре ти е да влезеш клосен в живота, а не да имаш две ръце и да отидеш в пъкъла, в огъня негасим;

44 дето «червеят им не умира, а огънят не угаснува. »

45 И ако ногата ти те съблазнява, отсечи я: по-добре ти е да влезеш хром в живота, а не да имаш две нозе и да бъдеш хвърлен в пъкала, в огъня негасим,

46 дето «червеят им не умира, а огънят не угаснува. »

47 И ако окото ти те съблазнява, извади го; по-добре ти е да влезеш с едно око в царството Божие, а не да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла огнен;

48 дето «червеят им не умира, а огънят не угаснува. »

49 Защото всеки с огън ще се осоли, и всяка жертва със сол ще се осоли.

50 Добро нещо е солта; но ако солта бъде безсолна, с какво ще я поправите? Имайте сол в себе си, и мир имайте помежду си.

Continuar Lendo