Connect with us

Bíblia BULVEREN

Êxodo 4

1 А Мойсей в отговор каза: Но ето, те няма да ми повярват и няма да послушат гласа ми, защото ще кажат: Не ти се е явил ГОСПОД.

2 Тогава ГОСПОД му каза: Какво е това в ръката ти? А той рече: Жезъл.

3 И каза: Хвърли го на земята. И той го хвърли на земята и жезълът стана змия и Мойсей побягна от нея.

4 Но ГОСПОД каза на Мойсей: Простри ръката си и я хвани за опашката — и той простря ръката си и я хвана, и тя стана жезъл в ръката му —

5 за да повярват, че ти се е явил ГОСПОД, Бог на бащите им, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов.

6 И ГОСПОД му каза още: Сложи сега ръката си в пазвата си. И той сложи ръката си в пазвата и като я извади, ето ръката му беше прокажена, бяла като сняг.

7 Тогава каза: Сложи пак ръката си в пазвата си — и той пак си сложи ръката в пазвата и когато я извади от пазвата, ето че бе станала пак както си беше плътта му —

8 Ако не ти повярват и не послушат гласа на първото знамение, ще повярват поради гласа на другото знамение.

9 Но ако не повярват и на тези две знамения и не послушат гласа ти, тогава да вземеш от водата на реката и да я излееш на сухото; и водата, която извадиш от реката, ще стане кръв на сухото.

10 А Мойсей каза на ГОСПОДА: Моля ти се, Господи, аз не съм красноречив, нито от вчера, нито от завчера, нито откакто си започнал да говориш на слугата си, а трудно говоря и езикът ми е тежък.

11 Но ГОСПОД му каза: Кой е направил на човека уста? Или кой прави човека ням или глух, или зрящ, или сляп? Не Аз ли, ГОСПОД?

12 Сега иди, и Аз ще бъда с устата ти, и ще те науча какво да говориш.

13 Тогава Мойсей каза: Моля ти се, Господи, изпрати чрез когото искаш да изпратиш!

14 Тогава гневът на ГОСПОДА пламна против Мойсей и каза: Левитът Аарон не ти ли е брат? Зная, че той може да говори. А и ето, той излиза да те посрещне и когато те види, ще се зарадва в сърцето си.

15 Ти говори на него и сложи думите в устата му и Аз ще бъда с твоята уста и с неговата уста и ще ви науча какво трябва да правите.

16 Нека той говори вместо теб на народа. Той ще ти бъде за уста, а ти ще му бъдеш за Бог.

17 И вземи в ръката си този жезъл, с който ще вършиш знаменията.

18 Тогава Мойсей отиде и се върна при тъста си Йотор и му каза: Моля ти се, нека отида и се върна при братята си, които са в Египет, и да видя живи ли са още. И Йотор каза на Мойсей: Иди с мир.

19 А ГОСПОД каза на Мойсей в Мадиам: Иди, върни се в Египет, защото измряха всички, които искаха живота ти.

20 И така, Мойсей взе жена си и синовете си, качи ги на магаре и се върна в египетската земя. Мойсей взе и Божия жезъл в ръката си.

21 И ГОСПОД каза на Мойсей: Когато отидеш и се върнеш в Египет, внимавай да извършиш пред фараона всичките чудеса, които дадох в ръката ти; но Аз ще закоравя сърцето му и той няма да пусне народа.

22 А ти кажи на фараона: Така говори ГОСПОД: Израил Ми е син, първородният Ми;

23 и казвам ти: Пусни сина Ми да Ми послужи; но ако откажеш да го пуснеш, ето, Аз ще убия твоя син, първородния ти.

24 А по пътя, в страноприемницата, ГОСПОД посрещна Мойсей и искаше да го убие.

25 Тогава Сепфора взе остър камък и обряза краекожието на сина си, хвърли го в краката му и каза: Наистина ти си ми кръвен младоженец.

26 След това ГОСПОД се оттегли от него. Тогава тя каза: Кръвен младоженец! — поради обрязването.

27 А ГОСПОД каза на Аарон: Иди в пустинята да посрещнеш Мойсей. И той отиде, посрещна го на Божията планина и го целуна.

28 И Мойсей извести на Аарон всичките думи на ГОСПОДА, който го беше изпратил, и всичките знамения, за които му беше поръчал.

29 Тогава Мойсей и Аарон отидоха и събраха всичките старейшини на израилевите синове.

30 И Аарон каза всичките думи, които ГОСПОД беше говорил на Мойсей, и той извърши знаменията пред народа.

31 И народът повярва. И когато чуха, че ГОСПОД посетил израилевите синове и че погледнал на неволята им, те се наведоха до земята и се поклониха.

Continuar Lendo