Connect with us

Bíblia BULVEREN

Êxodo 7

1 Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Ето, поставих те бог на фараона, и брат ти Аарон ще ти бъде пророк.

2 Ти ще говориш всичко, което ти заповядвам, а брат ти Аарон ще говори на фараона да пусне израилевите синове от земята си.

3 А Аз ще закоравя сърцето на фараона и ще умножа знаменията Си и чудесата Си в египетската земя.

4 И фараонът няма да ви послуша и Аз ще положа ръката Си на Египет, и с велики присъди ще изведа от египетската земя Своите войнства, Своя народ, израилевите синове.

5 И египтяните ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, когато простра ръката Си над Египет и изведа израилевите синове изсред тях.

6 И Мойсей и Аарон направиха така. Както им заповяда ГОСПОД, така направиха.

7 А Мойсей беше на осемдесет години, а Аарон — на осемдесет и три години, когато говориха на фараона.

8 И ГОСПОД говори на Мойсей и на Аарон и каза:

9 Когато ви говори фараонът и каже: Докажете се чрез чудо! — тогава кажи на Аарон: Вземи жезъла си и го хвърли пред фараона, за да стане змия.

10 Тогава Мойсей и Аарон влязоха при фараона и направиха, както заповяда ГОСПОД: Аарон хвърли жезъла си пред фараона и пред слугите му, и жезълът стана змия.

11 Но фараонът повика мъдреците и заклинателите и те, египетските магьосници, направиха същото със заклинанията си.

12 Защото хвърлиха всеки жезъла си и те станаха змии; но Аароновият жезъл погълна техните жезли.

13 А сърцето на фараона се закорави и той не ги послуша, както ГОСПОД беше говорил.

14 И ГОСПОД каза на Мойсей: Сърцето на фараона се закорави, той отказва да пусне народа.

15 Иди утре при фараона — ето, той излиза да отиде при водата — а ти застани на брега на реката, за да го срещнеш, и вземи в ръката си жезъла, който се беше превърнал на змия.

16 И му кажи: ГОСПОД, Бог на евреите, ме изпрати при теб и казва: Пусни народа Ми, за да Ми послужи в пустинята! Но ето, досега ти не послуша.

17 Така говори ГОСПОД: От това ще познаеш, че Аз съм ГОСПОД: ето, с жезъла, който е в ръката ми, ще ударя върху водата, която е в реката, и тя ще се превърне в кръв.

18 Рибите, които са в реката, ще измрат и реката ще се усмърди, и египтяните ще се гнусят да пият вода от реката.

19 Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Кажи на Аарон: Вземи жезъла си и простри ръката си над водите на Египет, ��ад реките му, над каналите, над езерата му и над всичките им водоеми, за да станат кръв! И по цялата египетска земя ще има кръв — и в дървените, и в каменните съдове.

20 И Мойсей и Аарон направиха, както заповяда ГОСПОД; и Аарон вдигна жезъла и удари водата, която беше в реката, пред фараона и пред слугите му; и всичката вода, която беше в реката, се превърна в кръв.

21 И рибите, които бяха в реката, измряха и реката се усмърдя, така че египтяните не можеха да пият вода от реката; и кръвта беше по цялата египетска земя.

22 Но и египетските магьосници със заклинанията си направиха същото. И сърцето на фараона се закорави, и той не ги послуша, както беше казал ГОСПОД.

23 И фараонът се обърна и си отиде у дома си, без да вземе присърце и това.

24 А всичките египтяни копаха около реката, за да намерят вода за пиене, защото не можеха да пият вода от реката.

25 И се изпълниха седем дни, след като ГОСПОД удари реката.

Continuar Lendo