Connect with us

Bíblia BULVEREN

Gênesis 5

1 Това е книгата на родословието на Адам. В деня, когато Бог сътвори човека, Той го направи по Божие подобие;

2 създаде ги мъжки и женски пол, благослови ги и ги нарече човек в деня, когато бяха създадени.

3 Адам живя сто и тридесет години и роди син по свое подобие, по своя образ, и го нарече Сит.

4 А откакто роди Сит, дните на Адам станаха осемстотин години, и роди синове и дъщери.

5 И всичките дни на Адам, колкото живя, станаха деветстотин и тридесет години, и умря.

6 Сит живя сто и пет години и роди Енос.

7 А откакто роди Енос, Сит живя осемстотин и седем години и роди синове и дъщери.

8 И всичките дни на Сит станаха деветстотин и дванадесет години, и умря.

9 Енос живя деветдесет години и роди Каинан.

10 А откакто роди Каинан, Енос живя осемстотин и петнадесет години и роди синове и дъщери.

11 И всичките дни на Енос станаха деветстотин и пет години, и умря.

12 Каинан живя седемдесет години и роди Маалалеил.

13 А откакто роди Маалалеил, Каинан живя осемстотин и четиридесет години и роди синове и дъщери.

14 И всичките дни на Каинан станаха деветстотин и десет години, и умря.

15 Маалалеил живя шестдесет и пет години и роди Яред.

16 А откакто роди Яред, Маалалеил живя осемстотин и тридесет години и роди синове и дъщери.

17 И всичките дни на Маалалеил станаха осемстотин деветдесет и пет години, и умря.

18 Яред живя сто шестдесет и две години и роди Енох.

19 А откакто роди Енох, Яред живя осемстотин години и роди синове и дъщери.

20 И всичките дни на Яред станаха деветстотин шестдесет и две години, и умря.

21 Енох живя шестдесет и пет години и роди Матусал.

22 А откакто роди Матусал, Енох ходи по Бога триста години и роди синове и дъщери.

23 И всичките дни на Енох станаха триста шестдесет и пет години.

24 И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе.

25 Матусал живя сто осемдесет и седем години и роди Ламех.

26 А откакто роди Ламех, Матусал живя седемстотин осемдесет и две години и роди синове и дъщери.

27 И всичките дни на Матусал станаха деветстотин шестдесет и девет години, и умря.

28 Ламех живя сто осемдесет и две години и роди син,

29 и го нарече Ной, като казваше: Този ще ни облекчи от работата ни и от труда на ръцете ни поради земята, която ГОСПОД прокле.

30 А откакто роди Ной, Ламех живя петстотин деветдесет и пет години и роди синове и дъщери.

31 И всичките дни на Ламех станаха седемстотин седемдесет и седем години, и умря.

32 А Ной беше на петстотин години, и Ной роди Сим, Хам и Яфет.

Continuar Lendo