Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 13

1 Пророчеството, наложено за Вавилон, което се откри на Исая, сина на Амос:

2 Издигнете знаме на гола планина, извисете глас към тях, помахайте с ръка, за да влязат в портите на благородните.

3 Аз заповядах на осветените Си, повиках също и силните Си, за да изпълнят гнева Ми — онези, които се радват на Моето величие.

4 Глас на множество по планините като на голям народ! Метежен шум от царствата на събраните народи! ГОСПОД на Войнствата преглежда войска за бой.

5 Те идват от далечна земя, от небесните краища — ГОСПОД и оръдията на негодуването Му, за да погуби цялата земя.

6 Ридайте, защото Денят на ГОСПОДА е близо, идва като опустошение от Всемогъщия.

7 Затова всички ръце ще отслабнат и всяко човешко сърце ще се стопи.

8 Те ще се ужасят, болки и скърби ще ги обземат, ще се мъчат като раждаща жена. Смаяни ще се гледат един друг, лицата им ще пламтят.

9 Ето, Денят на ГОСПОДА идва жесток, с ярост и пламенен гняв, за да направи земята пуста и да изтреби от нея грешниците й,

10 защото небесните звезди и съзвездия няма да излъчват светлината си, слънцето ще помътнее при изгрева си и луната няма да свети със сиянието си.

11 Ще накажа света за злината и безбожните — за беззаконието им; ще сложа край на големеенето на гордите и ще смиря надменността на насилниците.

12 Ще направя смъртния да е по-скъп от чистото злато, и човека — от офирското злато.

13 Затова ще разклатя небесата и земята ще се потресе от мястото си при яростта на ГОСПОДА на Войнствата, в деня на пламенния Му гняв.

14 И ще бъде както гонена сърна и овце, които никой не събира — ще се върнат всеки при народа си и ще бягат всеки в земята си.

15 Всеки, който се намери, ще бъде пронизан и всеки заловен ще падне от меч.

16 И децата им ще бъдат смазани пред очите им, къщите им ще бъдат разграбени и жените им — изнасилвани.

17 Ето, ще подбудя против тях мидяните, които не зачитат среброто и не се наслаждават на златото.

18 С лъковете си ще смажат юношите и няма да се смилят за плода на утробата, окото им няма да пощади децата.

19 И с Вавилон, славата на царствата, гордостта на величието на халдейците, ще стане както когато Бог разори Содом и Гомора:

20 няма да се насели навеки и няма да бъде обитаван за всички поколения. И араби няма да разпъват шатри там и овчари няма да почиват там.

21 Но пустинни зверове ще почиват там, къщите им ще бъдат пълни с виещи животни, камилоптици ще живеят там и космати демони ще подскачат там;

22 хиени ще вият в дворците им и чакали — в увеселителните дворци. И времето му скоро ще дойде, дните му няма да се продължат.

Continuar Lendo