Connect with us

Bíblia BULVEREN

Isaías 66

1 Така казва ГОСПОД: Небето Ми е престол, а земята е Ми е подножие. Какъв дом ще построите за Мен? И какво ще бъде мястото на Моя покой?

2 Защото Моята ръка направи всичко това и всичко това стана, заявява ГОСПОД. Но на този ще погледна — на окаяния и съкрушения духом, и който трепери от словото Ми.

3 Който коли вол, е като онзи, който убива човек; който жертва агне, е като онзи, който пресича врата на куче; който принася хлебен принос, е като онзи, който принася свинска кръв; който кади за възпоменание ливан, е като онзи, който благославя идол. Също както те са избрали своите пътища и душата им се наслаждава в гнусотиите им,

4 така и Аз ще избера бедствията им и ще докарам върху тях ужасите им — защото виках, но никой не отговаряше; говорех, но не слушаха, а вършеха това, което беше зло пред Мен и избраха онова, в което нямам благоволение.

5 Слушайте словото на ГОСПОДА, вие, които треперите от словото Му: Братята ви, които ви мразят, които ви отхвърлят поради Моето Име, казват: Нека се прослави ГОСПОД, че да видим радостта ви! Но те ще се посрамят.

6 Шумен глас се чува от града, глас от храма, глас на ГОСПОДА, който отплаща заслуженото на враговете Си.

7 Преди да се замъчи, тя роди; преди да дойдат болките й, се освободи и роди мъжко.

8 Кой е чул такова нещо? Кой е видял такива неща? Ще се роди ли една земя в един ден? Ще се роди ли един народ отведнъж? Но сионската дъщеря щом се замъчи, роди синовете си.

9 Аз, който довеждам до раждане, няма ли да направя да роди? — казва ГОСПОД. Аз, който правя да раждат, ще затворя ли утробата? — казва твоят Бог.

10 Развеселете се с ерусалимската дъщеря и се радвайте с нея, всички, които я обичате; ликувайте радостно с нея всички, които скърбите за нея;

11 за да сучете и се наситите от гърдите на утешенията й; за да се насучете и да се наслаждавате от изобилието на славата й.

12 Защото така казва ГОСПОД: Ето, простирам към нея мир като река и славата на народите — като прелял поток. И ще сучете и ще бъдете носени в обятия, и ще бъдете галени на колене.

13 Като един, когото утешава майка му, така Аз ще ви утеша; и ще се утешите в Ерусалим.

14 И ще видите и сърцето ви ще се зарадва, и костите ви ще цъфтят като зеленина. И ще се познае ръката на ГОСПОДА към слугите Му, а на враговете Си ще се гневи.

15 Защото, ето, ГОСПОД ще дойде с огън и колесниците Му ще бъдат като вихрушка, за да излее с ярост гнева Си и изобличението Си — с огнени пламъци,

16 защото с огън и с меча Си ще се съди ГОСПОД с всяка плът и убитите от ГОСПОДА ще бъдат много.

17 Онези, които се освещават и очистват за градините след една ашера в средата, които ядат свинско месо и гнусотии и мишки, заедно ще се довършат, заявява ГОСПОД,

18 защото Аз зная делата им и помислите им. И идва време да събера всичките народи и езици; и ще дойдат и ще видят славата Ми.

19 И ще поставя между тях знамение и ще изпратя онези от тях, които се отърват, при народите — в Тарсис, Фул и Луд; които запъват лък — в Тувал и Яван, далечните острови, които не са чули слуха за Мен и не са видели славата Ми; и те ще известяват славата Ми между народите.

20 И ще доведат всичките ви братя от всичките народи за принос на ГОСПОДА на коне и на колесници, и на носилки, и на мулета, и на едногърби камили, към светия Ми хълм, Ерусалим, казва ГОСПОД, както израилевите синове донасят принос в чист съд в дома ГОСПОДЕН.

21 И от тях също ще взема за свещеници и за левити, казва ГОСПОД.

22 Защото, както новото небе и новата земя, които ще направя, ще пребъдат пред Мен, заявява ГОСПОД, така ще пребъде потомството ви и името ви.

23 И от новолуние до новолуние, и от събота до събота, ще идва всяка плът да се покланя пред Мен, казва ГОСПОД.

24 И ще излязат и ще видят труповете на хората, които са отстъпили от Мен — защото червеят им няма да умре и огънят им няма да угасне и ще бъдат гнусота за всяка плът.

Continuar Lendo