Connect with us

Bíblia BULVEREN

Jó 42

1 Тогава Йов отговори на ГОСПОДА и каза:

2 Зная, че Ти можеш всичко и нито едно Твое намерение не може да бъде възпрепятствано.

3 Ти попита кой е този, който скрива съвет без знание. И така, аз говорих това, което не разбирах — неща твърде чудни за мен, които не познавах.

4 Слушай, моля Те, и аз ще говоря. Аз ще Те питам, а ти ме поучавай.

5 Слушал бях за Теб със слушането на ухото, но сега окото ми Те вижда.

6 Затова се гнуся от себе си и се кая в пръст и пепел.

7 И след като ГОСПОД изговори тези думи на Йов, ГОСПОД каза на теманеца Елифаз: Гневът ми пламна против теб и против двамата ти приятели, защото не говорихте за Мен това, което е право, както слугата Ми Йов.

8 Затова сега си вземете седем бика и седем овена и идете при слугата Ми Йов, и принесете всеизгаряне за себе си. И слугата ми Йов ще се помоли за вас, защото него ще приема, за да не постъпя с вас според безумието ви, защото не говорихте за Мен това, което е право, както слугата Ми Йов.

9 Така теманецът Елифаз и шуахецът Валдад, и нааматецът Софар отидоха и направиха, както им заповяда ГОСПОД; и ГОСПОД прие Йов.

10 И ГОСПОД обърна участта на Йов, когато той се помоли за приятелите си. И ГОСПОД даде на Йов двойното на това, което имаше преди.

11 Тогава при него дойдоха всичките му братя и всичките му сестри, и всичките му предишни познати и ядоха хляб с него в къщата му, и му съчувстваха, и го успокоиха за цялото зло, което ГОСПОД беше докарал върху него. И всеки му даде по една кесита и всеки — по една златна халка.

12 И ГОСПОД благослови последните дни на Йов повече от първите му дни; и той придоби четиринадесет хиляди глави дребен добитък и шест хиляди камили, и хиляда чифта волове, и хиляда магарици.

13 И му се родиха и седем сина и три дъщери.

14 И първата дъщеря нарече Емима, а втората — Касия, а третата — Керен-Апух.

15 И по цялата земя не се намираха толкова красиви жени като дъщерите на Йов; и баща им им даде наследство между братята им.

16 След това Йов живя сто и четиридесет години и видя синовете си и синовете на синовете си до четири поколения.

17 Така Йов умря стар и сит на дни.

Continuar Lendo