Connect with us

Bíblia BULVEREN

Lucas 16

1 Каза още на учениците си: Един богаташ имаше настойник, когото обвиниха пред него, че разпилявал имота му.

2 И той го повика и му каза: Какво е това, което слушам за теб? Дай сметка за настойничеството си защото не можеш вече да бъдеш настойник.

3 Тогава настойникът си каза: Какво да направя, след като господарят ми отнема от мен настойничеството? Нямам сила да копая, а да прося ме е срам.

4 Сетих се какво да направя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от настойничеството.

5 И като повика всеки от длъжниците на господаря си, каза на първия: Колко дължиш на господаря ми?

6 А той каза: Сто мери масло. И му каза: Вземи разписката си и бързо седни и напиши: петдесет.

7 После каза на друг: А ти колко дължиш? А той отговори: Сто мери жито. И му каза: Вземи разписката си и напиши: осемдесет.

8 И господарят похвали неверния настойник за това, че е постъпил хитроумно; защото синовете на този свят са по-хитроумни спрямо своето поколение от синовете на светлината.

9 И Аз ви казвам: Спечелете си приятели чрез неправедното богатство, та когато се привърши, да ви приемат във вечните жилища.

10 Верният в най-малкото и в многото е верен, а неправедният в най-малкото и в многото е неправеден.

11 И така, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство?

12 И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?

13 Никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона.

14 Всичко това слушаха и фарисеите, които бяха сребролюбци, и Му се присмиваха.

15 А Той им каза: Вие сте онези, които се показвате праведни пред хората, но Бог знае вашите сърца; защото онова, което се цени високо между хората, е мерзост пред Бога.

16 Законът и пророците бяха до Йоан; оттогава Божието царство се благовества и всеки насила влиза в него.

17 Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една точка от закона да отпадне.

18 Всеки, който напусне жена си и се ожени за друга, прелюбодейства; и който се жени за напусната от мъж, той прелюбодейства.

19 Имаше някой си богаташ, който се обличаше в пурпур и висон и всеки ден се веселеше бляскаво.

20 Имаше и един сиромах на име Лазар, покрит със струпеи, когото слагаха да лежи пред портата му,

21 като желаеше да се нахрани от трохите, които падаха от трапезата на богаташа; и кучетата идваха и лижеха раните му.

22 Умря сиромахът и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и беше погребан.

23 И в ада, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраам и Лазар в неговото лоно.

24 И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се над мен и изпрати Лазар да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в този пламък.

25 Но Авраам каза: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така както Лазар – злините; а сега той тук се утешава, а ти се мъчиш.

26 И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така че онези, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам – да преминат към нас.

27 А той каза: Като е така, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом;

28 защото имам петима братя – за да им засвидетелства, да не би да дойдат и те в това място на мъчение.

29 Но Авраам каза: Имат Мойсей и пророците, нека слушат тях.

30 А той каза: Не, отче Аврааме; но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят.

31 Тогава той му каза: Ако не слушат Мойсей и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.

Continuar Lendo