Connect with us

Bíblia BULVEREN

Marcos 2

1 След няколко дни Той пак влезе в Капернаум; и се разчу, че бил в къщата.

2 И веднага се събраха много хора, така че и около вратата не можеха да се поберат. А Той им говореше словото.

3 И дойдоха и донесоха при Него един паралитик. Носеха го четирима.

4 И като не можаха да се приближат до Него заради множеството, разкриха покрива на къщата, където беше Той, пробиха го и спуснаха постелката, на която лежеше паралитикът.

5 А Иисус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете.

6 А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си:

7 Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове освен Един, Бог?

8 Иисус, като разбра веднага с духа Си, че така размишляват в себе си, им каза: Защо размишлявате това в сърцата си?

9 Кое е по-лесно да кажа на паралитика: Прощават ти се греховете, или: Стани, вдигни постелката си и ходи?

10 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове – каза на паралитика:

11 Казвам ти: стани, вдигни си постелката и си иди у дома.

12 И той веднага стана, вдигна си постелката и излезе пред всичките; така че всички се зачудиха и славеха Бога, и говореха: Никога не сме виждали такова нещо.

13 И пак излезе край езерото; и цялото множество идваше при Него и Той ги поучаваше.

14 Като минаваше, видя Леви Алфеев, който седеше в бирничеството, и му каза: Следвай Ме. И той стана и Го последва.

15 И когато Иисус седеше на трапезата в къщата му, заедно с Него и учениците Му насядаха и много бирници и грешници; защото бяха мнозина и Го следваха.

16 Тогава книжниците от фарисеите, като видяха, че Той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците Му: Защо яде и пие с бирниците и грешниците?

17 А Иисус, като чу това, им каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, а грешните (на покаяние).

18 А учениците на Йоан и фарисеите постеха. И дойдоха и Му казаха: Защо учениците на Йоан и на фарисеите постят, а Твоите не постят?

19 А Иисус им каза: Могат ли сватбарите да постят, докато младоженецът е с тях? Докато младоженецът е с тях, те не могат да постят.

20 Но ще дойдат дни, когато младоженецът ще им се отнеме, и тогава, през онези дни, ще постят.

21 Никой не пришива кръпка от нов плат на стара дреха; защото това, което трябва да я закърпи, се отдира от нея – новото от старото – и съдраното става по-лошо.

22 И никой не налива ново вино в стари мехове; защото виното ще спука меховете, и ще се изхабят и виното, и меховете; а наливат ново вино в нови мехове.

23 И в една събота, когато минаваше през посевите, учениците Му, като вървяха по пътя, започнаха да късат класове.

24 А фарисеите Му казаха: Виж! Защо вършат в събота нещо, което не е позволено?

25 Тогава Той им каза: Не сте ли чели какво направи Давид, когато беше в нужда и огладня и той, и мъжете, които бяха с него?

26 Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник, и яде присъствените хлябове, от които не е позволено на никого да яде, освен на свещениците, като даде и на онези, които бяха с него?

27 И им каза: Съботата е направена за човека, а не човекът за съботата;

28 така че Човешкият Син е Господар и на съботата.

Continuar Lendo