Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 106

1 (По слав. 105) Алилуя! Славете ГОСПОДА, защото е благ, защото Неговата милост е вечна!

2 Кой може да изкаже мощните дела на ГОСПОДА, кой може да провъзгласи цялата Му слава?

3 Блажени онези, които пазят правосъдие, и онзи, който върши правда във всички времена!

4 Помни ме, ГОСПОДИ, в благоволението към Своя народ, посети ме със спасението Си,

5 за да гледам добруването на Твоите избрани, за да се веселя във веселието на народа Ти, за да се хваля с Твоето наследство.

6 Съгрешихме, ние и бащите ни, извършихме беззаконие, постъпихме безчестно.

7 Бащите ни в Египет не разбираха Твоите чудеса, не помнеха множеството на Твоите милости, а се разбунтуваха при морето, при Червено море.

8 Но Той ги избави заради Името Си, за да направи познато могъществото Си.

9 Смъмри Червено море и то пресъхна и Той ги преведе през дълбочините като през пустиня.

10 Спаси ги от ръката на този, който ги мразеше, и ги изкупи от ръката на врага.

11 Водите покриха враговете им, не остана ни един от тях.

12 Тогава повярваха на думите Му и възпяха хвалата Му.

13 Но скоро забравиха делата Му и не изчакаха съвета Му,

14 а пожелаха лакомо в пустинята и изпитаха Бога в безводно място.

15 И Той им даде това, което искаха, но изпрати мършавост на душите им.

16 И те завидяха на Мойсей в стана и на Аарон, ГОСПОДНИЯ светия.

17 Земята се отвори и погълна Датан, и покри дружината на Авирон.

18 И огън се запали в дружината им, пламъкът пояде безбожните.

19 Те направиха теле в Хорив и се поклониха на излят образ.

20 Така размениха славата си за образа на говедо, което яде трева!

21 Забравиха Бога, своя Спасител, който беше извършил велики неща в Египет,

22 чудни — в земята на Хам, страшни — при Червено море.

23 Затова Той каза, че ще ги изтреби, ако Мойсей, избраният Му, не беше застанал пред Него в пролома, за да отвърне яростта Му, да не ги погуби.

24 И те презряха приятната земя, не повярваха на Неговото слово,

25 а зароптаха в шатрите си и не послушаха гласа на ГОСПОДА.

26 Затова Той вдигна ръката Си да ги измори в пустинята,

27 да повали потомството им между народите и да ги разпръсне по разни места.

28 Те се прилепиха и към Ваал-Фегор и ядоха жертви, принесени на мъртвите.

29 Така огорчиха Бога с делата си и язвата избухна сред тях.

30 Тогава стана Финеес и извърши съд, и язвата престана.

31 И това му се счете за правда през всички поколения, до века.

32 Разгневиха Го и при водите на Мерива, така че се случи зло на Мойсей заради тях.

33 Огорчиха духа му и той говори необмислено с устните си.

34 Те не унищожиха народите, за които ГОСПОД им беше заповядал,

35 а се смесиха с езичниците и се научиха на техните дела,

36 и служеха на идолите им, и те им станаха примка.

37 И синовете си и дъщерите си принесоха в жертва на демоните,

38 и проляха невинна кръв, кръвта на синовете си и на дъщерите си, които пожертваха на ханаанските идоли, и земята се оскверни от кръвопролитие.

39 Така се оскверниха чрез делата си и блудстваха в постъпките си.

40 Затова гневът на ГОСПОДА пламна против народа Му и Той се отврати от наследството Си.

41 Предаде ги в ръката на езичниците и онези, които ги мразеха, господстваха над тях.

42 Враговете им ги потискаха и те се покориха под ръката им.

43 Той много пъти ги избавяше, но те се бунтуваха в съвета си и бяха унижени заради беззаконието си.

44 Но Той погледна на бедствието им, когато чу вика им,

45 и заради тях си спомни Своя завет и се смили според величието на милостта Си.

46 И им даде да намерят милосърдие пред всички, които ги бяха пленили.

47 Спаси ни, ГОСПОДИ, Боже наш, и ни събери отсред народите, за да славим святото Ти Име и да сияем в Твоята слава.

48 Благословен да е ГОСПОД, Израилевият Бог, от века и до века! И целият народ да каже: Амин! Алилуя!

Continuar Lendo