Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 25

1 (По слав. 24) Псалм на Давид.Към Теб, ГОСПОДИ, възвисявам душата си.

2 Боже мой, на Теб се уповавам — да не се посрамя, да не тържествуват враговете ми над мен!

3 Наистина, всички, които чакат Теб, няма да се посрамят; ще се посрамят онези, които без причина постъпват предателски.

4 Изяви ми пътищата Си, ГОСПОДИ, научи ме на пътеките Си.

5 Води ме в истината Си и учи ме, защото Ти си Бог на спасението ми; Теб чакам цял ден.

6 Помни, ГОСПОДИ, милосърдията Си и милостите Си, защото са от века.

7 Не помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми; помни ме според милостта Си и заради добрината Си, ГОСПОДИ!

8 Добър и праведен е ГОСПОД, затова наставлява грешниците в пътя.

9 Води кротките в правда и учи кротките на пътя Си.

10 Всичките пътеки на ГОСПОДА са милост и истина за онези, които пазят завета Му и свидетелствата Му.

11 Заради Името Си, ГОСПОДИ, прости беззаконието ми, защото е голямо.

12 Кой е човекът, който се бои от ГОСПОДА? Него Той ще настави в пътя, който да избере.

13 Душата му ще живее в добро и потомството му ще наследи земята.

14 Довереният съвет на ГОСПОДА е за онези, които Му се боят, и заветът Му ще им се обяви.

15 Очите ми са винаги към ГОСПОДА, защото Той ще извади краката ми от мрежата.

16 Обърни се към мен и смили се за мен, защото съм самотен и утнетен.

17 Скърбите на сърцето ми се умножиха, извади ме от притесненията ми.

18 Погледни на угнетението ми и трудността ми и прости всичките ми грехове.

19 Погледни на враговете ми, защото са много и ме мразят с жестока омраза.

20 Запази душата ми и ме спаси — да не се посрамя, защото на Теб се уповавам.

21 Непорочност и правота нека ме пазят, защото чакам Теб.

22 Боже, избави Израил от всичките му беди!

Continuar Lendo